Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air pores
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje wpływ współczynnika wodno-cementowego na stabilność napowietrzenia i w konsekwencji na charakterystykę porów powietrznych, odpowiedzialną za zapewnienie odporności na złuszczanie betonów. Analizę przeprowadzono w oparciu o wyniki badań 6 napowietrzonych i 6 nienapowietrzonych betonów o zmiennym w/c w zakresie 0,53-0,30. Charakterystyki porów powietrznych w stwardniałych betonach określono za pomocą automatycznego systemu RapidAir 457 zgodnie z normą EN 480-11. Struktura napowietrzenia zmienia się wraz ze zmianą współczynnika w/c. W/c nie wpływa na zawartość korzystnych porów od napowietrzenia, jednakże odpowiada za zawartość dużych porów. Najkorzystniejszą strukturę porów uzyskano w betonie, który ma optymalną lepkość pozwalającą na ucieczkę dużych porów podczas zagęszczania i zapobiegającą koalescencji drobnych porów, a także zawartość superplastyfikatora niepowodującą dodatkowego napowietrzania.
EN
The article describes the influence of the water–cement ratio on the stability of air entrainment and, consequently, on the characteristics of the air pores responsible for ensuring the scaling resistance of concretes. The analysis is based on the test results of 6 air-entrained and 6 non-air-entrained concretes with the variable w/c ratio within the range of 0.53-0.30.
PL
Badania ukierunkowano na analizę ilościową mikrostruktury betonów osłonowych, zmodyfikowanych przez zastosowanie kruszywa magnetytowego oraz dodatków zawierających moderatory neutronów prędkich i absorbenty neutronów termicznych w celu poprawy osłonowości przeciw promieniowaniu neutronowemu. Do opisu mikrostruktury tych betonów wykorzystano metodę komputerowej analizy obrazu, za pomocą której wyznaczono parametry stereologiczne. Wyniki analiz statystycznych wykazały, że zmiana mikrostruktury betonów magnetytowych ma wpływ na ich wytrzymałość na ściskanie i właściwości osłonowe.
EN
The use of the quantitative image analysis to evaluate a microstructure and study its relation with characteristics of building composites is still growing. The aim of the paper was to quantitatively describe the microstructure of the magnetite concrete, modified by materials containing fast neutron moderators and thermal neutron absorbers, to increase its shielding properties against neutrons. The computer image analysis method was used to calculate the stereological parameters. The results of the statistical analysis showed that the change in the magnetite concrete microstructure influenced their compressive strength and shielding properties.
PL
Metody oceny mrozoodporności betonu mają względną wartość i nie uwzględniają wszystkich czynników, które mogą oddziaływać na beton w trakcie jego eksploatacji. Natomiast tradycyjnie oznaczana odporność poprzez zamrażanie i rozmrażanie próbek stosuje za dużą szybkość zmian temperatury, odległą od warunków rzeczywistych, co ma duży wpływ na ocenę tej właściwości betonu. W przypadku betonów zwykłych oraz BWW o współczynniku w/c 0,3 lub większego, trzeba stosować napowietrzenie, a zawartość powietrza w stwardniałym betonie powinna wynosić około 5%. Duże znaczenie ma także odległość pomiędzy pęcherzykami powietrza, której korzystna wartość wynosi 200 μm. BWW o w/c równym 0,25 lub mniejszym nie wymagają napowietrzenia.
EN
The methods of frost resistance of concrete have the relative value and do not take into account all factors influencing on concrete during its exploitation. Also in the traditionally measured the resistance to freezing and thawing cycles of concrete to high rate of temperature change is applied, which is far from field condition, and has significant effect on obtained results. In the case of ordinary concrete as well as HPC with w/c ratio above 0.3 the air entrainment should be applied, and the air content in hardened concrete must be about 5%. Very important is a spacing factor and advantageous value is 200 μm. HPC with w/c equal 0.25 or lower does not need air entrainment.
EN
The paper presents theoretical and experimental studies of development of early age concrete properties. The use of highperformance concretes means higher content of binders and lower water to binder ratios in comparison with the use of plain concrete. In this paper strength growth of seven concrete mixes with water to binder ratios between 0.52 and 0.32 are presented. A simulation model of early age concrete is presented for prediction of development of the hydration degree and structure formation in cement materials including chemical and mineral admixtures. Mathematical model showing the dependence between concrete compressive strength and porosity coefficient of its structure is presented as well. General idea of modelling is to predict strength growth of early age Plain and High Performance Concretes.
PL
W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne i wyniki badań rozwoju właściwości młodego betonu. Zastosowanie betonu wysokowartościowego oznacza wyższą zawartość spoiwa i niższe wskaźniki wodnospoiwowe w porównaniu z betonem zwykłym. W artykule przedstawiono wyniki badań przyrostu wytrzymałości mieszanek betonowych, których wskaźniki wodnospoiwowe miały wartość pomiędzy 0.52 i 0.32. Zaprezentowano także model symulacyjny do predykcji rozwoju stopnia hydratacji i tworzenia się struktury twardniejących tworzyw cementowych, zawierających także domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Przedstawiono również model matematyczny ukazujący zależność pomiędzy wytrzymałością betonu na ściskanie i współczynnikiem jego porowatości. Główną ideą tego modelowania jest predykcja wytrzymałości twardniejącego betonu zwykłego i wysokowartościowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.