Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  smart home
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej - inżynierskiej realizowanej przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W artykule został zaprezentowany projekt oraz efekt realizacji zdalnego stanowiska laboratoryjnego do automatyki budynkowej opartego o system LCN. Została opisana jego funkcjonalność oraz struktura. Przedstawiony został przebieg konfiguracji minikomputera Raspberry Pi wraz z instalacją oraz optymalizacją programów do akwizycji i wizualizacji danych typu BigData. Zawarto wskazówki dotyczące tworzenia wykresów oraz zobrazowano efekt pracy na tym stanowisku.
EN
The article was based on the diploma thesis realized by a student of the Military University of Technology. It describes the project and effect of remote laboratory station for building automation system based on LCN system. In the paper was described its functionality and structure. The course of configuration of the Raspberry Pi minicomputer was presented, along with the installation and optimization of BigData data acquisition and visualization programs. There are guidelines for creating charts and results of working on that laboratory station was shown.
2
Content available Technologia służąca mieszkańcom?
PL
Przestrzeń mieszkaniowa XXI wieku za sprawą technologii komputerowych i Internetu zatraca swoje fizyczne granice umożliwiając mieszkańcom zarówno prowadzenie zdalnych aktywności życiowych bez wychodzenia z domu jak i kontrolowanie fizycznej przestrzeń zamieszkania z zewnątrz. Technologie te kreują nowe formy aktywności domowych jednocześnie globalnie łącząc przestrzenie zamieszkania. Niniejsza praca prezentuje wyniki przeprowadzonego studium przypadków dostępnych technologii „smart home” w celu weryfikacji w jaki sposób i jakim kosztem służą one mieszkańcom. Przeprowadzone badania wykazały, że urządzenia „smart home” oferują szereg udogodnień i ułatwień pozwalając nie tylko kontrolować i ograniczyć koszty zamieszkania, ale również dostarczając informacji i rozrywki. Jednocześnie, urządzenia te coraz częściej, przyjmują formę przedmiotów wyposażenia wnętrz, w niepozorny sposób zbierając i udostępniając informacje o czynnościach życiowych domowników, i ingerują w tradycyjny podział na przestrzeń prywatną i publiczną zamieszkania. Inteligentne domy wymagają inteligentnych mieszkańców, niestety brak możliwości zarządzania udostępnianymi informacjami sprowadza domowników do roli konsumentów produktów i dostawców danych dotyczących sposobu użytkowania przestrzeni mieszkaniowej.
EN
The 21st century housing space due to computer technologies and the Internet is losing its physical boundaries, enabling residents to both conduct remotely life activities without leaving home and to control the physical living space from outside. These technologies create new forms of home activities while globally connecting living spaces. This work presents results of a case study of available “smart home” technologies which was conducted to verify how and at what cost they serve residents. Research has shown that “smart home” devices offer a number of facilities and amenities allowing not only to control and reduce housing costs, but also to provide information and entertainment. At the same time, these devices more and more often take the form of interior furnishings, inconspicuously collecting and sharing information on the living activities of the household members and interfere with the traditional division into private and public space of residence. Smart homes require smart residents, but unfortunately the fact that residents don’t manage information they share, plays down them to the roles of consumers of products and providers of data about living space usage.
PL
W pracy zaprezentowano platformę SmartX umożliwiającą zarządzanie urządzeniami IoT. Przedstawiono skrócony opis współczesnych systemów automatyki domowej oraz Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things - IoT). Opisano funkcjonalność platformy SmartX w odniesieniu do architektury, a w szczególności funkcje dotyczące konektorów platformy z urządzeniami i serwisami zewnętrznymi (ang. bindings). Dodatkowo, w pracy opisano zastosowania platformy SmartX na przykładzie serwisu pogodowego Open Weather Map oraz monitora zużycia energii elektrycznej.
EN
At the present times we are observing the global transformation of human mankind. It is happening due to the immense growth of number of devices used to support, guide or monitor everyday human activities and their environment. Such devices are still evolving in order to communicate between each other and the user itself. The best examples are the areas of consumer electronics and domestic appliances. The data processed by those devices are driving the segments of data gathering and analysis for further improvements in scope of usability. The given paper presents the SmartX platform which provides the unified solution for household devices management. The main architectural demand is to gather, accumulate and process data directly from the devices and external data sources such as weather forecasts, etc. The proposed system is flexible enough to work with devices of various manufacturers and what is most important with multiple nodes (locations such as private house, office, etc.) and the devices that are connected to them from a single UI panel. It also gives a user an opportunity to build cross-nodes rules for automating interactions between devices based on various triggers and conditions. Additionally, due to the integration of all devices in the respective node the SmartX platform offers tools to analyse energy usage profile. In a broad scale it might be used by the media providers as a tool for very detailed manipulations of medias demand. Also, the shortened descriptions of the modern household automation systems and Internet of Things (IoT) devices are provided. The functionality of the SmartX platform is discussed in scope of architecture, especially in terms of so called bindings which acts as a data flow controllers between services/devices and the users. The paper is concluded with example usage of the Open Weather Map binding, the well-known internet service which provides the weather data for many regions and the locally consumed energy monitor.
PL
W pracy zaprezentowano platformę SmartX umożliwiającą akwizycję danych pomiarowych pochodzących z inteligentnych liczników energii elektrycznej. Platforma pozwala na integrację urządzeń IoT różnych producentów. Dzięki implementacji dużej liczby protokołów komunikacyjnych możliwe jest stworzenie inteligentnego systemu automatyki domowej. W artykule przedstawiono system pomiarowy składający się z platformy wraz z inteligentnymi licznikami energii. Stworzony system został wykorzystany do akwizycji danych reprezentujących zużycie energii elektrycznej dla wybranych obwodów elektrycznych w pomieszczeniach biurowych. W pracy zaprezentowano wyniki analizy danych pomiarowych rejestrowanych w półrocznym okresie rozliczeniowym. Na podstawie wyników badań sformułowano wnioski pozwalające na optymalizację profilu zużycia energii i zmniejszenie kosztów po stronie końcowego odbiorcy energii elektrycznej.
EN
From the electricity consumer point of view, its usage cost reduction is very important. To achieve that the dedicated software systems are required. They are capable of acquiring data directly from smart energy meters and deliver rule engines and solutions for maintaining household devices. In the paper, the SmartX platform is presented. It is capable of acquisition of data directly from the smart energy meters. The platform integrates the IoT (Internet of Things) devices of various manufacturers. This is possible due to its flexible architecture which supports many communication protocols and can be easily extended by so-called protocol bindings. Thanks to that a generic home automation system can be created. In this paper, the dedicated measurement system based on the SmartX platform and Sonoff energy meters are presented. The created system has been used for energy data acquisition from a small office. The measurements took half of the year and the most interesting data is shown in the results section of the paper. The data analysis has been held with the Python programming language. Based on the achieved results several conclusions have been made. Based on them the usage of the SmartX platform and the dedicated measurement system leads to the optimization of the energy consumption and the cost reduction by the energy end-user.
5
Content available Software development for smart home process control
EN
Here we make an overview of the main stages of software development for server management system of "smart" building with a central controller via a mobile device. We have developed our own version of the concept.
PL
Rozpatrzono etap podstawowy opracowania oprogramowania dla systemu sterowania inteligentnym budynkiem z centralnym kontrolerem, przez urządzenie mobilne. Zaproponowano własną wersję rozwiązania.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy energetycznej przeprowadzonej w programie do wykonywania dynamicznych symulacji energetycznych DesignBuilder, polegającej na zastosowaniu sterowania nastawą temperatury w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Analizowany budynek spełnia wymagania obecnych przepisów budowlanych w Polsce. W ramach analizy zaproponowano cztery różne warianty sterowania temperaturą w budynku i mieszkaniach. Porównano uzyskane wyniki oszczędności energii końcowej wynikające z obniżenia temperatury w nocy i w ciągu dnia, gdy w mieszkaniach nie ma mieszkańców, a także ograniczenia maksymalnej temperatury w pomieszczeniach do 20°C. Wyniki energetyczne przedstawione zostały także w postaci oszczędności finansowych przy założeniu, że budynek podłączony jest do sieci ciepłowniczej w Gdańsku. Przyjęto aktualną na 2018 r. taryfę Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
EN
The paper presents the results of building energy analysis carried out in the DesignBuilder software dedicated for dynamic energy simulations, in which in the multi-family building the temperature control system has been applied. The analyzed building meets the requirements of the current regulations in Poland. As part of the analysis, four different variants of temperature control programs were proposed. Presented results consists of the final energy savings resulting from limitation of heating temperature level at night and day during unoccupied hours, and also while limiting the maximum temperature in the rooms up to 20°C. Energy results were also presented as financial savings in case where building is connected to the district heating network in Gdansk. The actual tariff of the Gdansk District Heating Company for 2018 has been used.
PL
Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy i w jakich warunkach, opłacalne jest opracowanie autorskiego systemu inteligentnego budynku, kiedy dostępnych jest wiele bezpłatnych systemów o otwartym kodzie źródłowym. Publikacja przedstawia charakterystykę autorskiego systemu automatyki domowej – sHome, a także systemu open-source – Domoticz, w konfiguracji realizującej możliwie najbardziej zbliżoną do funkcjonalności systemu autorskiego. Pracę kończy analiza porównawcza systemów oraz wnioski z przeprowadzonej analizy.
EN
This article is an attempt to answer the question whether and under what conditions it is beneficial to develop an own intelligent building system, when many free open source systems are available. The publication presents the characteristics of author's own home automation system - sHome, as well as the open-source system - Domoticz, in a configuration that is as close to the functionality of the author's system as possible. The work ends with a comparative analysis of the systems and conclusions from the analysis.
PL
Wiele urządzeń wyposażenia domowego dostępnych na rynku, jest wyposażona w podzespoły umożliwiające odbieranie i generowanie danych oraz moduły komunikacji pozwalające na połączenie z Internetem. Dzięki temu urządzenia mogą być łączone w systemy inteligentnych domów. Analiza przedstawia poszczególne możliwości urządzeń, które mogą pracować w takich systemach. Przedstawione są urządzenia dostępne na rynku oraz wykonany system inteligentnego domu pracujący w sieci Wi-Fi oraz Z-Wave.
EN
Many home appliances available on the market are equipped with components to receive and generate data and communication modules allow connection to the Internet. As a result, the devices can be combined to smart homes systems. The analysis presents the individual capabilities of devices that can work in such systems. Presented are devices available on the market and made a smart home system working in Wi-Fi and Z-Wave networks.
PL
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej – magisterskiej realizowanej przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W tekście został zaprezentowany system automatyki budynkowej KNX. Została opisana jego funkcjonalność i struktura. Przedstawiono także powstałe w oparciu o system KNX stanowisko demonstracyjne.
EN
The article was based on the diploma thesis realized by a student of the Military University of Technology. It describes the KNX building automation system. In the text was described Its functionality and structure. It also presents the demonstration stand created based on the KNX system.
EN
The notion of sustainable development becomes an increasingly important element in economic and social development planning. Therefore, in this context, such notions have appeared as: sustainable consumption, sustainable product or sustainable enterprise. The first part of the article contains identification of the notion of a sustainable enterprise and the determinants characterizing such an entity. In the second part an attempt has been made to assess whether the product in the form of an electric energy consumption management system can be considered a sustainable product. This evaluation has been conducted using the analysis of potential economic, social and environmental effects accompanying the use of electric energy consumption management systems in households. This assessment is to estimate the chances for obtaining the sustainability status by IT enterprises.
EN
Currently, smart energy meters are being implemented in many countries. In some countries, consumers also have an in-home display (IHD), a device that facilitates energy management by presenting interesting information about energy consumption. In this article, the authors presented their own design of an advanced in-home display. Two-way communication with such a display is necessary for its proper operation so that it could be an interactive device. The authors wanted households to have only one device for managing energy in a comprehensive way, and not many, each of which would have reduced functionality.
PL
Obecnie inteligentne liczniki energii wdrażane są w wielu krajach. W niektórych przypadkach odbiorców dodatkowo wyposaża się w wyświetlacz domowy, czyli urządzenie, które ułatwia zarządzanie energią prezentując interesujące informacje. W tym artykule autorzy przedstawili zaprojektowany przez siebie, rozbudowany funkcjonalnie wyświetlacz domowy. Zostałaby uruchomiona dwukierunkowa komunikacja z takim wyświetlaczem, dzięki czemu stałby się on urządzeniem interaktywnym. Autorzy chcieli, aby w gospodarstwie domowym było tylko jedno urządzenie umożliwiające zarządzanie energią w kompleksowy sposób, a nie wiele, z których każde posiadałoby okrojoną funkcjonalność.
PL
W systemach zarządzania budynkiem (BMS) nieodzownym elementem projektowania jest zastosowanie niezawodnej formy komunikacji. Oprócz formy przewodowej dopuszczalne są również rozwiązania bezprzewodowe. Różnorodność wyboru opracowanych bezprzewodowych standardów zapewnia projektantom BMS różne alternatywy rozwiązań programowo - sprzętowych. W artykule dla opracowanego niekomercyjnego BMS przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie ograniczeń jakie mogą wystąpić podczas komunikacji.
EN
In building management systems (BMS) reliable forms of communication is an important design element. In addition to the wired form, wireless solutions are also acceptable. A large number of developed wireless standards ensure BMS designers different choices of software and hardware solutions. In the article for the developed non-commercial BMS, the results of the research were presented. The purpose of the research was to determine the limitations that may occur during wireless communication.
PL
Wygodne sterowanie urządzeniami w domu, w tym inteligentne i zdalne sterowanie systemem HVAC od wielu lat jest dostępne. Ostateczny rozwój systemów smart-home, jak i ich popularność daleki jest od zakończenia. Połączony, skojarzony „smart home" nie jest nową koncepcją, ale ogólny rozwój techniki i świata wirtualnego sprawia, że możliwości są coraz większe i dosięgają praktycznie każdego aspektu naszego życia.
EN
ZigBee networks, with their characteristics of high availability, low power consumption and cost-effective devices, are perfectly appropriate to construct Wireless Sensor Networks (WSNs). Also, the natures of WSN listed above bring significant benefits over traditional communication networks used in smart home systems. A smart home system is meant to improve the quality of life through offering various automated, interactive and comfortable services, such as sensing and communicating the family member’s health information with their doctors, or remotely controlling the appliances via cellular phones, emails etc. These critical services make the security of personal privacy and the authority of control commands vital issues in Smart Home environments. While the smart home system suffer from many attacks, the security of the smart home system become an important and hard problem. And the authentication is the first parclose to the security of the system. However, according to our analysis, most system fail to achieve the authentication between the user and the device, Which leading to the compromise of the whole system. In this paper, we analyze the authentication challenges between the user the device in WSNs and in smart home Systems. To thoroughly detect, defense and foresee the authentication vulnerabilities existing in smart home networks, we proposed a security evaluation technique based on attack graph generation. We discuss the distinction between the attack graphs deployed in traditional networks and in smart home networks. Furthermore, we apply this technique into an experiment, and the results prove its practicality. And we then suggest a widely used protocol to the smart home authentication system.
15
EN
In this work, an application of adaptive lighting system is proposed for smart homes. In this paper, it is suggested that, an intelligent lighting system with outdoor adaptation can be realized via a real fisheye image. During the implementation of the proposed method, the fuzzy c-means method, which is a commonly used data clustering method, has been used. The input image is divided into three different regions according to its brightness levels. Then, the RGB image is converted to CIE 1931 XYZ color space; and the obtained XYZ values are converted to x and y values. The parameters of x and y values are shown in CIE Chromaticity Diagram for different regions in the sky. Thereafter, the coordinate values are converted to Correlated Color Temperature by using two different formulas. Additionally, the conversion results are examined with respect to actual and estimated CCT values.
EN
This paper presents a possible implementation of a personal assistant and control interface for a smart home. A prototype is presented, featuring functions such as appliance and light control, a map system based on Google Maps and various informational data such as calendar entries and news. The device takes the form of a voice controlled mirror, allowing for integration in existing systems as a replacement for a common household item, without the need for additional space.
PL
W artykule przedstawiono możliwą implementację osobistego asystenta w postaci interaktywnego lustra wchodzącego w skład instalacji inteligentnego domu. Opracowany autorski prototyp urządzenia wyposażono w funkcje, takie jak: kontrolę światła w pomieszczeniu, system wizualizacji map opartych o Google Maps oraz możliwość prezentacji wielu danych informacyjnych, takich jak: kalendarz, bieżące wiadomości etc. Urządzenie ma postać głosowo sterowanego lustra opracowanego według autorskiego pomysłu z możliwością integracji z istniejącymi na rynku systemami operacyjnymi urządzeń mobilnych, jako zamiennik dla wspólnego elementu gospodarstwa domowego jakim jest standardowe lustro, bez konieczności wykorzystywania dodatkowej przestrzeni w budynku.
EN
The paper discovers potential human interactions with growing amount of internet of things (IoT) via proposed concept of Social Web of Services (classical social web with smart things - daily life objects connected to the internet). To investigate the impact of IoT on user behaviour patterns we modelled human-thing interactions using agent-based simulation (ABM). We have proved that under certain conditions SmartThings, connected to the IoT, are able to change patterns of Human behaviour. Results of this work predict our way of living in the era of caused by viral effects of IoT application (HCI and M2M connections), and could be used to foster business process management in the IoT era.
18
Content available remote Sterownik PLC na platformie Raspberry Pi programowany w środowisku CPDev
PL
W pracy przedstawiono sposób wykorzystania popularnej platformy sprzętowej Raspberry Pi do stworzenia niedrogiego sterownika PLC. Tworzenie programów sterujących odbywa się za pomocą środowiska programistycznego CPDev, opracowanego w Katedrze Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej. Zaprezentowano sposób implementacji na Raspberry Pi maszyny wirtualnej CPDev, tworzącej środowisko wykonawcze dla oprogramowania sterującego, oraz obsługę sygnałów wejściowych i wyjściowych z wykorzystaniem modułu sprzętowego PiFace. Jako przykład aplikacji został zaprezentowany system sterowania tzw. inteligentnym domem, obejmujący sterowanie roletami okiennymi, oświetleniem i wentylacją oraz zamkiem drzwi. Na potrzeby badań zbudowano testowe stanowisko laboratoryjne z makietą domu jednorodzinnego. Algorytm sterowania został przygotowany z wykorzystaniem języka LD normy PN/EN 61131-3 [11]. Prototyp sterownika poddano trzem testom. Pierwszy test sprawdzał, czy logika sterująca działa zgodnie z wymaganiami i przy akceptowalnym czasie cyklu. Drugi test dotyczył obciążenia CPU podczas pracy sterownika PLC, zaś trzeci pokazywał zmianę temperatury urządzenia podczas pracy algorytmu sterowania. Wyniki badań potwierdzają możliwość zastosowania Raspberry Pi oraz środowiska CPDev do sterowania instalacją niewielkiego budynku, np. domu jednorodzinnego lub niewielkiego biura. Dzięki zastosowaniu środowiska CPDev istnieje możliwość stosunkowo prostej rekonfiguracji algorytmów sterowania, w przypadku instalacji innych urządzeń w domu. Oprócz realizacji sterowania, prezentowany system posiada wystarczające zasoby, aby wykonywać współbieżnie inne zadania, na przykład obsługę zdalnego dostępu przez WWW.
EN
The paper presents a low-cost PLC controller prototype based on the popular Raspberry Pi hardware platform. CPDev programming environment, developed at Rzeszow University of Technology, is used to create control programs. CPDev virtual machine has been implemented in Raspberry Pi to make a runtime environment for control software. Input and output signal handling is achieved via Piface hardware module add-on. A smart home is presented as an example application, controlling window shades, lighting, ventilation and door lock. For testing purposes, a lab installation has been constructed with model of a family home. Control algorithms have been prepared in LD language which complies with IEC 61131-3 standard [11]. Three tests have been performed on this system. The first test verifies whether the control logic meets the requirements and works with acceptable cycle time. The second test involves CPU resources taken by the PLC during work. The third test shows how the temperature changes during operation of the control algorithm. The test results confirm that Raspberry Pi and CPDev environment can be used to control a simple installation of smart home, e.g. single-family home or a small office building. When new devices are installed at home, straightforward reconfiguration is possible by using the CPDev environment. Apart from running control algorithms, the presented system is powerful enough to execute concurrently other tasks, such as handling of remote access via WWW.
EN
We introduce a layered approach to multi-agent programming and motivate this with a perspective to smart home environments. Apart from the core layer, layer components can be updated at runtime to reflect, e.g., attributes like credibility and the addition of proprietary functionality. The Layered Agent Framework (LAF ) is defined by interfaces and organised into layers. This approach minimises system fragmentation while allowing developers to create and maintain meaningful and effective agents. A Petri net model is provided to visualise and execute prototypes of the agents. Although fully functional, the Petri nets will later be translated into dedicated programs with a smaller footprint and more efficient execution.
PL
Współczesne budynki i centra logistyczne zawierają bardzo wiele systemów sterowania urządzeniami technicznymi: ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem, systemami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. W budynku inteligentnym systemy te powinny tworzyć funkcjonalną całość - jeden system zarządzania i sterowania. W artykule przedstawiono charakterystykę systemu EIB i możliwości zastosowania w obiektach logistycznych. System EIB to inteligentny, zdecentralizowany system sterowania, służący do załączania, sterowania, regulacji i nadzoru systemów technicznych i bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych.
EN
Modern buildings and logistic centers contain many different control systems: heating and cooling, air-conditioning, lighting, fire safety and security. The aim of this paper is to present the European Installation Bus for applications in intelligent building structure and in logistic centers. The EIB is an intelligent building management system for measuring, regulating, switching, controlling and monitoring, which reduces mains cabling cost. Laid additionally to the power supply network, information transmission is via a bus line suitable for all specific applications.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.