Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article features new functions of a dispatching system designed for mining geophysics stations. A number of functions were presented: those enabling to determine and interpret so-called passive tomography maps and those of a new innovative solution which is based on computational intelligence methods for predicting the EPZ energy in each excavation.
PL
W artykule przedstawiono nowe funkcje systemu dyspozytorskiego przeznaczonego dla górniczych stacji geofizycznych. Przedstawiono funkcje związane z możliwością wyznaczania i interpretacji map tomografii pasywnej oraz nowego innowacyjnego rozwiązania polegającego na zastosowaniu metod inteligencji obliczeniowej do prognozowania tzw. energii EPZ w każdym z wyrobisk.
PL
W kopalniach węgla kamiennego szczególnie istotną kwestią bezpieczeństwa jest właściwa lokalizacja zatrudnionych osób, w szczególności pracowników dołowych. Najistotniejsza jest kontrola obecności załogi w miejscach, gdzie poziom zagrożenia jest wysoki. Do takich miejsc można zaliczyć strefy zagrożenia tąpaniami oraz strefy w pobliżu pracujących maszyn. Równie istotna dla działania zakładu górniczego jest kontrola ruchu urządzeń oraz materiałów.
PL
Omówiono sposób rozwiązania problemu monitorowania parametrów środowiska i łączności dyspozytorskiej w lokalizacjach oddalonych od głównej dyspozytorni kopalni. Typowym przykładem takiego rozwiązania jest obsługa szybów peryferyjnych w KWK Chwałowice. Zastosowano tzw. wyniesione centrale telemetryczne typu CMC-4 systemu SMP-NT/A i stojaki SSI systemu SAT. Opisano zastosowany sposób połączenia wymienionych central z urządzeniami stacyjnymi dyspozytorni kopalnianej i centrali telefonicznej. Połączenie zrealizowano z wykorzystaniem radiolinii i alternatywnie - za pomocą urządzeń transmisji modemowej.
EN
A method has been discussed in the paper how a problem of monitoring the environmental parameters and mine control communication can be solved at locations distant from a main control room of a mine. A typical example of such solution is an attendance on boundary shafts in the hard coal mine Chwalowice. There have been used so called master telemetric stations of type CMC-4 operating within SMP-NT/A system, and SSI racks of SAT system. An application method of connection of the above mentioned stations to station equipment within a mine control room and a telephone exchange has been described in the paper. The connection has been made with use of radio-line and optionally by means of modem transmission devices.
PL
W artykule zamieszczono zwięzły opis prac związanych z modernizacją i doświadczeniami wdrożeniowymi systemu SMP-NT/A w kopalni Sośnica-Makoszowy. Modernizacja miała na celu przystosowanie systemu do pracy zgodnie z koncepcją opracowaną w 2005 roku, dotyczącą połączenia zakładów górniczych. Zwrócono szczególną uwagę na rozbudowane połączenia sieciowe i działanie systemu SMP-NT/A w wersji pozwalającej realizować funkcje kopalni dwuruchowej.
EN
A concise description of works relating to upgrading and experiences in implementation of the SMP-NT/A system in the hard coal mine Sosnica-Makoszowy has been given in the paper. The upgrading aimed at adaptation of the system to operation according to the idea developed in 2005 and concerning a connection of mining plants. There has been paid attention to extended network connections and operation of the SMP-NT/A system allowing realization of functions of a two-part mine.
PL
Omówiono innowacyjne rozwiązania w zakresie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów oraz możliwości ich gaszenia. Przedstawiono budowę i zasadę działania proszkowej kuli gaśniczej oraz scharakteryzowano jej podstawowe parametry i wyniki badań. Pokazano samoczynne zadziałanie kuli i sposoby jej użycia manualnego. Podkreślono korzystny wpływ tej technologii na środowisko naturalne. Przytoczono szerokie spektrum zastosowań i perspektywy dalszego rozwoju.
EN
Discussed are innovative solutions in the field of preventing the fires to start and expand and possibilities to extinguish them. Presented is construction and operation principle of a dry powder fire extinguishing ball as well as characterized are its basic parameters and testing results. Shown is its automatic deployment and methods for manual use. Emphasized is positive influence of this technology on natural environment. Described is wide spectrum of applications and perspectives of further development.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.