Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 770

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo ruchu drogowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
1
Content available The costs of road accidents in Poland
EN
The article describes the problem of road accidents in statistical terms. The costs of road accidents were presented in a measurable and non-measurable context. Total and unit costs have been discussed.
PL
W artykule scharakteryzowano problem wypadków drogowych w ujęciu statystycznym. Przedstawiono koszty wypadków drogowych, w kontekście wymiernym i niewymiernym. Omówiono koszty całkowite oraz jednostkowe.
EN
The objective of this work is to develop a method of safe vehicle testing for compliance with the PN-EN 12642 standard. Vehicle tests can be carried out in a static and dynamic form. Dynamic tests better reflect the forces exerted by loads on the walls of the cargo space of vehicles. Heavy goods vehicles with certified walls of the cargo space ensure the safe transport of cargo in road traffic. Improper load securing is the cause of approximately 25% of truck accidents. Reducing the number of road accidents is the responsibility of each EU Member State. In Poland, the requirements for securing loads and appropriate vehicle construction have been introduced in the national regulations regarding the technical conditions of vehicles and their necessary equipment. The article presents the current legal status regarding cargo securing, as well as the designed and implemented solution and the method of safe conducting dynamic tests of vehicles in accordance with the PN-EN 12642 standard.
PL
Celem pracy jest opracowanie metody bezpiecznego prowadzenia badań pojazdów na zdolność z normą PN-EN 12642. Badania pojazdów mogą być przeprowadzane w formie statycznej, jak i dynamicznej. Badania dynamiczne lepiej odwzorowują obciążenia wywierane poprzez ładunki na ściany przestrzeni ładunkowej pojazdów. Pojazdy ciężarowe, których ściany przestrzeni ładunkowej są certyfikowane zapewniają bezpieczeństwo transportu ładunku w ruchu drogowym. Niewłaściwe mocowanie ładunku to przyczyna ok 25% wypadków pojazdów ciężarowych. Zmniejszenie ilości wypadków drogowych, to obowiązek każdego Państwa członkowskiego UE. W Polsce wymagania odnośnie zabezpieczenia ładunków i odpowiedniej konstrukcji pojazdu zostały wprowadzone w przepisach krajowych dotyczących warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia. W artykule przedstawiono obecny stan prawny dotyczący mocowania ładunku, oraz przedstawiono zaprojektowane i wykonane rozwiązanie i sposób przeprowadzania, w bezpieczny sposób badań dynamicznych pojazdów zgodnie z normą PN-EN 12642.
EN
The article presents methods of increasing pedestrian safety in the road traffic. A significant number of different concepts and inventions is systematically appearing on the automotive market to protect pedestrians and support the driver. Through constant analyses, manufacturers have noticed that not only vehicle passengers are at risk of the loss of health or life at the time of an accident, but also unprotected road users (pedestrians and cyclists), of whom there are still more. From year to year, the constructors propose safety devices that protect the driver and passenger, as well as active and passive safety systems. The active and passive safety systems as well as some concepts of creating safe pedestrian crossings have been discussed here.
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody i rozwiązania techniczne, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Na rynku motoryzacyjnym systematycznie pojawią się różne koncepcje i wynalazki, celem ochrony pieszych i wsparcia kierowcy. Na podstawie analiz, producenci dostrzegli, że nie tylko pasażerowie pojazdów w chwili wypadku narażeni są na utratę zdrowia lub życia, ale też niechronieni użytkownicy drogi (piesi i rowerzyści), których jest ciągle więcej. Konstruktorzy z roku na rok proponują urządzenia podnoszące bezpieczeństwo, które chronią kierowcę i pasażera, systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego. Omówiono systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego oraz pewne koncepcje tworzenia bezpiecznych przejść dla pieszych.
EN
This study focuses on identifying factors that affect road safety at night. It also analyses the impact of road infrastructure on the speed differentials by drivers, on its individual elements, and provides correlations between the most important values defining the coherence of the road infrastructure design.
XX
Niniejsze opracowanie skupia się na określeniu czynników wpływających na bezpieczeństwo na drogach w warunkach nocnych. Analizuje również wpływ infrastruktury drogowej na zróżnicowanie prędkości przez kierowców, na poszczególnych jej elementach oraz podaje korelacje między najważniejszymi wielkościami definiującymi spójność projektu infrastruktury drogowej.
EN
The subject of pedestrian safety is particularly important in Poland, where the risk of mortality is very high compared to other European Union (EU) countries. In Poland, 60% of all killed pedestrians lost their lives at night, mostly away from urban areas. The current article focuses on pedestrians’ compliance with the law requirements of the mandatory use of reflective elements at night in non-urban areas since its introduction in Poland in 2014 based on a data analysis and survey on pedestrians’ attitudes and behaviours. An analysis of pedestrian accidents, fatalities, and serious injuries at night five years before and five years after 2014 showed an improvement in pedestrian safety more in non-urban areas (where the law on reflective elements is obligatory) than in urban areas. This study is the first published work to present comprehensive results from an in-depth national survey about people’s attitudes and behaviours regarding the use of reflective elements. The data were obtained from 600 observed and 400 questioned pedestrians in 2018. Observations from 2018 showed that only 21% of pedestrians respected the obligation to wear reflective elements at night outside urban, even though 46% of respondents declared in questionnaires that they wore such elements. Pedestrians who used reflective devices in non-urban areas at night were mainly young people aged 40 years old or younger. They used reflective clothing (shoes, trousers, backpacks); 79% of observed pedestrians did not wear reflective elements at night according to questionnaires from 2018. More pedestrians (60%) who didn’t use any reflective wore black clothing, which made them not visible to drivers and put them at risk of being killed. A comparison of the data showed a positive change in pedestrians’ attitudes due to this obligation. In 2015 only 35% of respondents knew that the use of reflective elements was obligatory in some situations; in 2018, almost half of them (46%) did. The analysis carried out in the present study indicated that the preventive action of introducing the mandatory use of reflective elements at night by pedestrians outside urban areas has slowly improved the safety of pedestrians and decreased the numbers of accidents, serious injuries, and fatalities. Changes introduced into Polish traffic rules have improved pedestrians’ safety on roads since 2014; however, there is still an immense need to carry on social actions and campaigns promoting the use of reflective elements to educate road users to change pedestrians’ behaviours.
PL
Każdego dnia w krajach Unii Europejskiej średnio trzydzieścioro dzieci (0-14 lat) odnosi ciężkie obrażenia, a co drugi dzień troje dzieci traci życie w wypadkach drogowych. W ciągu dekady 2009-2018 blisko 7 tys. dzieci zmarło w wyniku obrażeń odniesionych w wypadkach na drogach całej UE. W latach 2009-2018 roczna liczba zgonów dzieci w wyniku wypadków drogowych zmniejszyła się w UE o 44%. W Polsce spadek ten wynosił odpowiednio 56% w przypadku ofiar śmiertelnych wśród dzieci. To sukces, ale możemy - i powinniśmy - ten wynik poprawić.
PL
W niniejszym artykule scharakteryzowano krótko elementy systemu człowiek - pojazd - droga. Ponadto przedstawiono wyniki badań dotyczących świadomości osób kierujących pojazdami na temat ważności zagadnień wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Badania miały charakter ankietowy, a ich celem było określenie stopnia świadomości kierujących pojazdami dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście przyczyn wypadków drogowych i powiązania ich ze stanem technicznym pojazdu oraz stanem infrastruktury drogowej.
EN
In this article, the elements of a system comprising of a human being, vehicle, and road are briefly characterised. In addition, the results of research on the awareness of vehicle drivers of the importance of issues affecting road safety are presented. The research was carried out in the form of a questionnaire, and its aim was to determine the level of awareness of vehicle drivers of road safety in the context of the causes of road accidents and linking them with the technical condition of the vehicle and the state of road infrastructure.
PL
Artykuł ma na celu wskazanie nowoczesnych sposobów zabezpieczenia robót na drogach szybkiego ruchu. Jest on wzbogacony o wieloletnie doświadczenie operatora autostrady A1 - firmy Intertoll Polska Sp. z o.o. Wiedza o tym, jak prawidłowo zaprojektować, wdrożyć i usunąć z drogi strefę robót może zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobom pracującym na drodze, jak i jej użytkownikom oraz wdrożyć odpowiedni poziom i poczucie bezpieczeństwa.
EN
The article presents modern technical solutions related to securing the work zone on the concession section of the A1 Motorway. The effectiveness of the presented solutions has been tested many times by road users causing incidents in the work zone. Not a single person was hurt as a result of road accidents, and the application of these solutions probably saved the health or life of 4 motorway users.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników analiz w zakresie społeczno-ekonomicznych konsekwencji wypadków drogowych na świecie. Ofiary wypadków drogowych i związane z tym koszty społeczne są jednym z negatywnych skutków naszej mobilności transportowej. WHO prognozuje, że do 2030 r. wypadki drogowe mogą zająć nawet 5. miejsce na świecie jako przyczyna nadumieralności. Najczęściej w wypadkach giną osoby w wieku produkcyjnym, z przedziału wiekowego 15–44 lata. W artykule przedstawiono ogólne statystyki dotyczące strat osobowych z tytułu wypadków drogowych oraz odpowiadające im konsekwencje ekonomiczne. Artykuł odpowiada na pytanie: od czego zależy wartość ekonomicznych kosztów wypadków drogowych i jakie jest ich znaczenie dla społeczeństwa? Ponadto w artykule wyeksponowano problem nierówności społecznych, spowodowany ponoszeniem wyższych kosztów wypadków drogowych w krajach o niższych dochodach. Artykuł prezentuje część wyników badań prowadzonych przez autorkę od 2011 r. na temat ekonomicznych konsekwencji wypadków drogowych na świecie.
EN
The article present the results of analyses of the socioeconomic consequences of road traffic accidents in the world. Victims injured in road accidents and the associated social costs are one of the negative effects of our transport mobility. The WHO predicts that by 2030 road accidents may be even 5th in the world as a cause of excess mortality. Most often, people of productive age, aged 15 to 44, are killed in accidents. The article presents general statistics on personal losses due to road accidents and the corresponding economic consequences. The article answers the question of what determines the value of the economic costs of road accidents and what is their significance for society. Moreover, the article highlights the problem of social inequalities caused by higher costs of road accidents in lower income countries. The article presents some of the results of the research conducted by the author since 2011 on the economic consequences of road accidents in the world.
EN
In the years 2016-2018, the Road Safety Education Centre (CEBR) was established at Motor Transport Institute as part of its statutory activity, addressed to various age groups and road users. The article presents the concept of CEBR, the results of the evaluation of educational pilot classes conducted at Centre and the opinions of 50+ drivers on selected issues of road safety, as well as the opinions of children and parents on road safety education.
PL
W latach 2016-2018 w Instytucie Transportu Samochodowego w ramach działalności statutowej powstało Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CEBR), adresowane do różnych grup wiekowych i uczestników ruchu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji działania CEBR, zaprezentowanie wyników ewaluacji edukacyjnych zajęć pilotażowych przeprowadzonych w Centrum oraz opinii kierowców 50+ dotyczących wybranych zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także opinii dzieci i rodziców na temat wychowania komunikacyjnego.
EN
The paper discusses the details of the work of automation systems for motor vehicles and their methods of testing. The requirements of the new UN Regulation No. 157 were presented as a tool for conducting the type-approval of automated vehicles in the field of the Automated Lane Keeping System (ALKS). The most important requirements and methods of testing ALKS systems for the vehicle type-approval are described. Evaluation of the advantages and disadvantages as well as the effects and social concerns of the implementation of such systems in relation to the road safety, has been carried out.
PL
W pracy omówiono szczegóły pracy systemów automatyzacji do pojazdów samochodowych oraz sposoby ich testowania. Zaprezentowano wymagania nowego Regulaminu ONZ nr 157 jako narzędzia do prowadzenia homologacji pojazdów zautomatyzowanych w zakresie automatycznego systemu utrzymywania pasa ruchu (ALKS - Automated Lane Keeping System). Opisano najważniejsze wymagania i sposoby testowania systemów ALKS dla homologacji pojazdów. Przeprowadzono ocenę zalet i wad oraz skutków i obaw społecznych wdrażania takich systemów w odniesieniu do bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
The article presents analysis of pedestrian safety in the national road traffic. Factors influencing the safety of pedestrians in the road traffic are discussed. In terms of the regulations governing the relations of drivers and pedestrians, we significantly differ from the countries of Western Europe or Scandinavia, where the level of road safety is much higher than in our country. The situation in this country has probably matured to change it, give it the proper rank and improve the unfavourable statistics of pedestrian safety in the road traffic.
PL
W artykule przestawiono analizę bezpieczeństwa pieszych w krajowym ruchu drogowym. Omówiono czynniki wpływające na bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym. Pod względem przepisów regulujących stosunek kierowców i pieszych, znacznie odbiegamy od krajów Europy Zachodniej czy Skandynawii, gdzie poziom bezpieczeństwa drogowego jest znacznie wyższy niż u nas. Sytuacja w kraju chyba już dojrzała do tego, aby ją zmienić, nadać jej właściwą rangę i poprawić niekorzystne statystyki bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym.
EN
This article presents the newest trends among pedestrians’ and car drivers’ attitudes from a survey performed at a roadside at the area of zebra crossings in Poland in 2018. Trends in road users’ attitudes and performance allow an understanding of the causes of road safety crashes to decrease deaths and injuries. Surveys of attitudes from questionnaires help gauge knowledge of road traffic laws and risky behaviours regarding road safety issues at crosswalks. Data of 800 questionnaires collected in 2018 according to the methodology first adopted in 2015 were analyzed and compared. Reliable and comparable results from 2018 published for the first time show changes in car drivers’ and pedestrians’ attitudes. Over the last three years, there have been changes in car drivers’ declared attitudes and performance towards 4 different road traffic situations at the crosswalks (when a pedestrian is approaching, waiting, entering, crossing). Before and after survey at the zebra crossings showed in 2015 according to questionnaire 88% car drivers declared giving way to pedestrians (in fact during observations on road only 20% car drivers gave way), in 2018 declared 85% car drivers and 78% already gave way to pedestrians on crosswalks. Drivers and pedestrians know the law, but do not always follow them in traffic. According to drivers’ opinions, both pedestrians and drivers display risky behaviours. 78% of pedestrians and 72% of car drivers favored more restrictive laws for car drivers to ensure that they slow down before approaching a crossing to allow pedestrians to cross. Risky pedestrian behaviour was mentioned by 76% of car drivers and pointed out as the main problem at crosswalks. n self-declared questionnaires, 90% of pedestrians stated that they must be extremely careful when crossing. The presented results influenced policy changes for implementation of more safety for pedestrians not only at zebra crossing but also when approaching it in Poland since 2021. The aim of the changes is to reduce pedestrians’ risk while crossing the road.
PL
Bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego w Polsce jest nadrzędnym celem organizacji zarządzających ruchem drogowym. Prowadzone są liczne działania ukierunkowane na zabezpieczanie przejść dla pieszych, natomiast tylko niektóre miasta decydują się na stosowanie sugerowanych przejść dla pieszych (ang. unmarked crosswalks). Dzieje się tak, mimo że badania empiryczne bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego dowodzą, że sugerowane przejścia dla pieszych zapewniają, wbrew pozorom, wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego niż te tradycyjne oznakowane. Jaka jest przyczyna tak małej popularności sugerowanych przejść dla pieszych w naszym kraju? Jakie są wyniki badań dotyczące stosowania nieoznakowanych przejść dla pieszych? Jakie są dobre praktyki stosowania sugerowanych przejść dla pieszych w Gdańsku? Celem głównym artykułu jest identyfikacja barier w stosowaniu sugerowanych przejść dla pieszych. Cele szczegółowe obejmują określenie stanu wiedzy na temat sugerowanych przejść dla pieszych oraz identyfikację dobrych praktyk z wyznaczania sugerowanych przejść dla pieszych w Gdańsku. W badaniu zastosowano analizę literatury, studium przypadku i obserwację branży. Wyniki pokazują, że istnieje potrzeba zmiany podejścia do zarządzania innowacjami w organizacjach publicznych, jak i zmiany przepisów dotyczących ruchu pieszego.
EN
The safety of pedestrian traffic participants in Poland is the overriding goal of road traffic management organizations. There are numerous activities aimed at securing crosswalks, while only some cities decide to use unmarked crosswalks. This is despite the fact that empirical research on the safety of pedestrian traffic participants proves that suggested pedestrian crosswalks provide, contrary to appearances, a higher level of road safety than traditional marked ones. What is the reason for such low popularity of suggested crosswalks in our country? What are the results of research on the use of unmarked pedestrian crossings? What are the good practices of using unmarked crosswalks in Gdańsk? The main aim of the article is to identify barriers in the use of unmarked pedestrian crossings. The specific objectives include determining the state of knowledge about unmarked crossings and identification of good practices in determining suggested crosswalks in Gdańsk. The literature analysis, case study and industry observation have been applied in the study. The results show that there is a need to change the approach to innovation management in public organizations, as well as changes in regulations concerning pedestrian traffic.
PL
Tematem artykułu jest identyfikacja czynników i zależności oddziaływających na zachowanie uczestników ruchu drogowego w kontekście poziomu bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Stosowanie odpowiednio oznakowanych przejść dla pieszych stanowi podstawowy środek ułatwiający przechodzenie pieszych przez jezdnię. Jednak bezwzględna pewność pieszych i rowerzystów o możliwości przekroczenia jezdni w sposób całkowicie bezpieczny może doprowadzać do występowania konfliktów, których skutkiem są zdarzenia drogowe w obrębie przejść. W przedstawionym artykule przybliżono analizę zachowań niechronionych użytkowników drogi w trzech wybranych lokalizacjach oraz identyfikacje problemów występujących w danym obszarze. Następnie przedstawiono możliwe do wprowadzenia koncepcje poprawy bezpieczeństwa w oparciu o przeprowadzone badania zachowań uczestników ruchu.
EN
The article is to identify factors and dependencies which influence to road users behavior in terms of safety level in the pedestrian crossings without traffic lights. Properly marked crossings is the basic means to facilitate the crossing pedestrian across the road. However, the absolute certainty that pedestrians and cyclists can cross the road in perfect safety may lead to conflicts resulting traffic incidents on pedestrian crossings. The article presents the behavior analysis of the unprotected road users in three selected locations and the identification of problems in a given area. On the basis of a research on the behavior of road users possible concepts of safety improvement have been presented.
16
Content available remote Solution for a two-year renewal cycle of structured road markings
EN
Road markings are a necessary safety feature that guides drivers. For visibility in darkness, when accident risk and severity are the highest, road markings must be reflectorised with glass beads to be visible when vehicle headlights shine on them. Renewal of thick-layer structured road markings that have lost retroreflectivity but have retained the structure mostly intact is performed through application of thin-layer paint coatings. Based on a field experiment, it was demonstrated that selection of premium glass beads profoundly extends the durability of the renewed markings, which could be further enhanced through the use of high-performance waterborne paint. Whereas the standard system based on solventborne paint and typically used glass beads failed after a single winter, the use of premium road marking system at least doubled the service life. The extended road marking service life translates to 50% savings in material consumption, 50-97% lower emissions of volatile organic compounds, and a decrease in long-term financial expense by 5-26%.
PL
Oznakowanie poziome stanowi niezbędny element wspomagający utrzymanie pojazdu z kierowcą w obrębie drogi. Ze względu na ograniczoną widzialność nocą, kiedy ryzyko oraz skutki wypadków są najwyższe, oznakowanie poziome drogi powinno być pokryte mikrokulkami szklanymi odbijającymi światło reflektorów w kierunku nadjeżdżającego pojazdu. Odnowę oznakowania grubowarstwowego strukturalnego, które utraciło właściwości odblaskowe, ale zachowało względnie nienaruszoną strukturę, przeprowadza się poprzez nałożenie materiałów cienkowarstwowych. Na podstawie badania terenowego wykazano, że wybór wysokiej jakości mikrokulek szklanych znacząco podnosi trwałość odnowionego oznakowania, a zastosowanie wysokiej jakości farby wodorozcieńczalnej dodatkowo wydłuża jego okres eksploatacji. Podczas gdy standardowy system oparty na farbie rozpuszczalnikowej i typowych mikrokulkach szklanych przestał spełniać wymagania już po jednej zimie, zastosowanie systemu oznakowania wysokiej jakości pozwoliło co najmniej podwoić okres eksploatacji. Wydłużenie okresu między odnowami oznakowania poziomego przekłada się na 50% oszczędności w zużyciu materiałów, ograniczenie emisji lotnych związków organicznych o 50-97% oraz obniżenie kosztów w długim okresie o 5-26%.
PL
Mogłoby się wydawać, że w dawnych czasach, gdy o motoryzacji nikt nawet jeszcze nie marzył, a miasta miały mniej mieszkańców, na ulicach panował błogi spokój. Tak zapewne było w małych miasteczkach, ale nie można było jednak tego powiedzieć np. o Warszawie.
PL
Drogi jako liniowe obiekty budowlane cechują się dużą różnorodnością w zakresie pełnionych funkcji i występujących na nich obciążeń ruchem, dzięki nim możliwe jest dotarcie z i do miejsca zamieszkania, wsparcie procesów urbanizacji oraz rozwój mikro- i makroregionów, jak również rozwój turystyki i lokalnej społeczności. Dlatego tak ważne jest, aby sieć drogowa była w dobrym stanie technicznym. Wszyscy jesteśmy użytkownikami dróg bądź jako kierowcy, bądź jako pasażerowie. To, co jest dla nas najważniejsze, to komfort i bezpieczeństwo. Dlatego oczekujemy, że nasze drogi będą równe, o odpowiednich właściwościach przeciwpoślizgowych, kiedy przyjdzie nam hamować, oraz że ruch po nich nie będzie generował nadmiernego hałasu. Drugim aspektem są wymagania związane z ochroną środowiska, np. generowanie małych emisji podczas ruchu pojazdów czy możliwość recyklingu materiałów użytych do budowy dróg. I finalnie mamy jeszcze wymagania związane z trwałością drogi związane m.in. z jej nośnością czy trwałością zmęczeniową, które szczególnie interesują zarządców sieci drogowej, ponieważ prawidłowo zaprojektowana, wybudowana i eksploatowana konstrukcja drogowa znacząco wpływa na wydłużenie okresów międzyremontowych.
EN
The aim of the article is to collect the most common damages to asphalt pavements and to indicate their potential causes, along with the repair technology. Knowledge of the factors infl uencing the durability of the pavement and the way of dealing with defects allows for taking well-thought-out and comprehensive actions to maintain the existing road infrastructure in proper technical condition.
PL
Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące miasteczek ruchu drogowego (MRD), uwarunkowań prawnych projektowania i budowy takiej infrastruktury oraz danych statystycznych i badań potwierdzających przydatność MRD do podnoszenia świadomości i wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego.
EN
The article presents basic information on safety towns, legal conditions for the design and construction of such infrastructure, as well as statistical data and research confirming the usefulness of safety towns for raising awareness and knowledge in the field of road traffic regulations.
PL
W obrębie jezdni większości dróg miejskich zlokalizowane są włazy kanałowe, stanowiące wejście do studni rewizyjnych lub komór po ziemnych instalacji technologicznych, takich jak, kanalizacja ściekowa odwodnieniowa, sieć ciepłownicza, telekomunikacyjna itp. Jak wszyscy to możemy zaobserwować i odczuć zdecydowana większość tych włazów nie jest właściwie usytuowana wysokościowo w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni. Generalnie są one zapadnięte. Zapadanie się włazów jest problemem ogólnie znanym i jak dotychczas nierozwiązanym na szerszą skalę. Jest on zmorą nie tylko służb miejskich odpowiedzialnych za ich stan, ale i nas wszystkich, użytkowników dróg kierowców, pasażerów, właścicieli pojazdów, mieszkańców. W powszechnym mniemaniu problem ten jest nierozwiązywalny i istnieje od zawsze. Ale istotne jest też, że będzie się on ciągle nasilał. Jego całkowite wyeliminowanie jest mało realne, bo związane jest ze stale rosnącymi kosztami bieżących napraw, na które nas podobno nie stać.
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.