Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  profilaktyka zdrowotna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono skutki zdrowotne zawodowego narażenia pracowników zatrudnionych przy procesach galwanicznych na nikiel, kadm i chrom. Przedstawiono obowiązki pracodawcy związane z ochroną zdrowia osób narażonych, jak również propozycje działań profilaktycznych.
EN
A review, with 73 refs., of the health effects of occupational exposure to Ni, Cd and Cr of workers employed in galvanic processes. The obligations imposed on employers related to the protection of the health of workers in relation to their exposure to chem. substances and suggestions of preventive measures were presented.
EN
The development of modern technologies has enabled unlimited possibilities for contemporary people in the sphere of education, information, communication or entertainment. There have been significant progress and development in many areas of human life. However, the positive changes which contributed to the improvement of the social life quality, at the same time, brought many behaviors threatening health. The long list of risks is constantly growing and it is not expected to decrease. The problem of cellular addiction occurs more often and gains in power. Excessive and improper use of mobile phones poses many threats to physical, cognitive, emotional or social development and may lead to a phonoholism - i.e. a phenomenon that may result in withdrawal from social life, loss of contact with the family or persistent sleep disorders. As the mobile phone is today the basic subject, which is used by people of all ages, increasingly also the youngest, several-year-old children should become an educational challenge for parents and teachers. Therefore, there is a great need for extensive prevention of health and promotion of media competences for the digital society in order to make conscious, safe, responsible and critical use of tools that facilitate communication, learning and playing.
EN
The article discusses innovative forms of participation of employees in the work safety system. It also presents the advantages of these forms of employees’ involvement. The aim of empirical studies was the analysis of their behavior and attitude towards health and safety at work. The issues considered in the article have a significant impact on the improvement of methods of prevention related to work safety and aided the creation of a healthy society.
PL
W prezentowanym artykule zajęto się innowacyjnymi formami partycypacji pracowników w system bezpieczeństwa pracy. Przedstawiono korzyści wynikające z tych form zaangażowania pracowników. Przeprowadzono badania empiryczne, których celem było przeprowadzenie analizy zachowań i postaw pracowników odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagadnienia poruszone w artykule w istotny sposób wpływają na doskonalenie metod profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem pracy i wspomaganiem tworzenia zdrowego społeczeństwa.
PL
Pracownicy mają obowiązek wykonywać badania profilaktyczne. Badania profilaktyczne dotyczą także pracowników wszystkich rodzajów laboratoriów. Od kwietnia 2015 zmieniły się przepisy dotyczące badań profilaktycznych. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie badań profilaktycznych pracowników.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8538--8543, CD2, cz. 5
PL
Przeprowadza się analizę preferencji w ochronie zdrowia dla typów charakterów sklasyfikowanych przez M. Mazura w jego modelu człowieka jako systemu autonomiczngo. Pokazuje się, że osoby o typach charakteru Statyk i Endostatyk wyróżniają się dużą dbałością o zdrowie i jakość życia.
EN
There is carrying the analysis of preferences in the health care for sorts of characters classified by M. Mazur in his model of the man as the autonomic system. It is appearing that static and endostatic persons are standing out with big care of the health and the quality of life.
PL
Zagadnieniu szkodliwego działania hałasu ultradźwiękowego na człowieka poświęcono niewiele uwagi zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. W artykule omówiono, na podstawie nielicznych danych literaturowych: oddziaływanie na człowieka hałasu ultradźwiękowego, cechy fizyczne tego hałasu oraz jego wpływ na pracownika w warunkach ekspozycji w środowisku pracy. Stwierdzono, że czynnik ten może wywoływać u człowieka zarówno skutki słuchowe, powodując ubytki słuchu, jak i może wpływać ujemnie na układ przedsionkowy, co objawia się: bólami i zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi i nudnościami. W artykule omówiono także działania podejmowane w celu ochrony pracowników przed skutkami oddziaływania hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy. Wśród nich przedstawiono metodę oceny ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy oraz metody: techniczne, organizacyjne i medyczne ograniczenia narażenia na ten rodzaj hałasu.
EN
This article discusses physical traits of ultrasonic noise, their influence on the human body during exposure in the work environment. However, the literature on this subject is limited. The article presents prevention activities for workers protection against the effects of exposure to ultrasonic noise in the work environment. It describes a method of assessing occupational risk resulting from exposure to ultrasonic noise at workstations as well as general technical, organizational and medical methods of reducing occupational exposure.
EN
This paper presents some chosen results of the research conducted in the region of Łódź at the end of 2009 and at the beginning of 2010 which referred to the issues connected with the assessment of vocational risk as the main aspect of accident prevention and health prophylaxis. The analysis was carried out in the division into three groups of respondents: small enterprises, medium-sized enterprises and large enterprises. In this paper its authors are trying to answer a question what the level of abnormalities in all 200 examined enterprises is and what this level is in each of the groups separately.
PL
Niniejsze opracowanie przedstawia wybrane wyniki badań, jakie zostały przeprowadzone w regionie łódzkim na przełomie 2009 i 2010 roku i dotyczyły zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego, jako podstawowego aspektu profilaktyki wypadkowej i zdrowotnej. Analizę przeprowadzono w podziale na trzy grupy respondentów tj. przedsiębiorstwa małe, średniej wielkości i duże. Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaki jest poziom nieprawidłowości we wszystkich 2000 badanych organizacjach województwa łódzkiego w zakresie omawianego zagadnienia, a także w każdej z wyodrębnionych grup z osobna.
PL
Zatrudnienie i warunki pracy są jednymi z wielu uwarunkowań zdrowia człowieka. W środowisku pracy istnieją różne czynniki (fizyczne, psychospołeczne), mogące przyczyniać się do występowania, bądź nasilania wielu dolegliwości. Zwykle jednak współwystępowanie wielu czynników (zarówno tych w miejscu pracy, jak i poza nim) powoduje powstanie trwałych schorzeń. Dlatego też dbałość o zdrowie pracowników nie powinna ograniczać się jedynie do przestrzegania przez nich przepisów bhp, ale wyrażać się również w samodzielnych działaniach na rzecz swojego zdrowia i samopoczucia. Najważniejszym czynnikiem determinującym zdrowie człowieka jest jego styl życia, na który składają się przede wszystkim: sposób żywienia, aktywność fizyczna, radzenie sobie ze stresem, sen oraz unikanie substancji psychoaktywnych.
EN
Employment and work conditions are among the many determinants of human health. Different factors (physical, psychosocial) in the work environment contribute to the onset or intensification of many disorders. Coexistence of multiple factors (both in and outside the work ewironment) usually causes the onset of chronic diseases. Therefore, workers' health care should not be limited to compliance with health and safety regulations; it should also include workers' involvement in caring for their own health and well - being. Life style, which consists of the diet, physical activity, coping with stress, sleep and avoiding psychoactive substances, is the most important factor determining human health.
EN
Definition of medicinal, mineral and specific water. Division of medicinal waters according to their chemical properties. Basic processes influencing chemical contents of oxalate and acidic-carbonate waters. Presentation of concentrations of mineral ingredients of physiological, nutritive and dietary significance for human body. Detailed description of pH reaction, solidifying temperature and osmotic pressure of water.
PL
Celem pracy było przedstawienie technologii nakładania mas bitumicznych na drogach. Podczas prac budowlanych na drogach istnieje wiele czynników zagrożenia dla zdrowia pracowników. Cechą charakterystyczną tych zagrożeń jest to, że działają one jednocześnie i przy ocenie narażenia pracowników powinno to być uwzględniane, przedstawiono także metody pomiarów czynników szkodliwych. Profilaktyka zdrowotna i współdziałanie lekarzy medycyny pracy ze specjalistami bhp jest istotnym elementem w dążeniu do obniżania wypadków przy pracy w tym sektorze budownictwa i prewencją przed skutkami zdrowotnymi.
EN
The engineering process of putting the bituminous masses on roads was the aim of work. Many factors of threat during building works on roads exist for the workers' health. This is characteristic fature of these threats, that they act simultaneously and it should be taken into account in the risk assessment of workers. Methods of measurements of harmful factors was introduced also. The wholesome prophylaxis and the cooperation with the doctors of medicine and experts of work safety is the essential element in endeavor to reducing incidents in this sector of building and the prevention before wholesome results.
PL
Spółka Genomed (pierwotna nazwa DNA Servis) powstała w 2007 roku, mając na celu skomercjalizowanie wiedzy naukowej i doświadczeń praktycznych zespołu specjalistów biologii molekularnej. Założycielami spółki Genomed są osoby specjalizujące się w technikach syntezy i sekwencjonowania DNA, zaangażowane w pracę naukową - przede wszystkim w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. O wiedzy zakodowanej w genach i perspektywach genetyki z prezesem zarządu firmy Genomed dr Andrzejem Pałuchą rozmawia Rafał Cekiera.
PL
W celu podniesienia higieny użytkowanego obuwia oprócz metod fizycznych szerokie zastosowanie znalazły metody chemiczne ochrony jego wnętrza przed rozwojem drobnoustrojów. Nowe generacje środków ochrony indywidualnej zalecane są do natryskiwania wnętrza obuwia, jak również do ochrony skóry i paznokci stóp przed zakażeniami. W większości przeciwgrzybicze kosmetyki do stóp oraz dezodoranty do obuwia zawierają substancję aktywną o nazwie handlowej triclosan. Oceniany dezodorant, który w swym składzie zawiera triclosan i olejek drzewa herbacianego, wykazał skuteczne działanie przeciwdrobnoustrojowe, szczególnie przeciw drobnoustrojom chorobotwórczym. Dezodorant wykazuje zróżnicowany wpływ na właściwości materiałów obuwniczych.
EN
To increase the hygiene of shoes except phisic methods verious spectrum of protection from growth of miocrobes in inside of the shoe have chemist methods. New generation agents for individual protection are recommended for spraying the inside of shoes like also for the skin protection and foot nails protection against infection. In the main cases antyfungic cosmetics for feet and deodorants for shoes consist active substance named triclosan. Tested deodorant, which consists triclosan and herbal tree oil, showed effective action against microbes, especialy illness microbes. Deodorant shows various influence on the property of shoe materials.
PL
1-2 czerwca 2004 r. w Luksemburgu, został podpisany przez 25 ministrów zdrowia krajów Unii Europejskiej dokument "Promocja Zdrowego Serca, Europejski Consensus". Dokument stwierdza istnienie dowodów na to, że zachorowalności i umieralności na choroby układu sercowo-naczyniowego można zapobiec lub opóźnić ich wystąpienie w populacji jako całości, a także w grupach wysokiego ryzyka dzięki: zachęcaniu do rezygnacji z palenia tytoniu, popularyzowaniu zdrowej diety i zwiększenia aktywności fizycznej. Dokument przedstawia żywieniowe cele dla populacji regionu europejskiego mające za zadanie prewencję chorób sercowo-naczyniowych i zaleca tworzenie rekomendacji dla produktów spożywczych na poziomach narodowych.
EN
On 1-2 June 2004 in Luxemburg was adopted by 25 Health Ministers of the European Union document "Promoting Heart Health, a European Consensus". This document concludes that there is substantial evidence that CVD morbidity and mortality can be prevented or postponed in the population as a whole, as well as in those identified as being at increased risk throughout: popularize of smoking cessation, healthy diet and increase of physical activity. This document presented dietary goals for the population in order to prevent CVD in the European region and considered the need translating those goals into food -based dietary guidelines at national levels.
PL
Przedstawiono charakterystykę skrobi odpornej na hydrolizę enzymatyczną (RS). Określono naturalne występowanie oraz możliwości tworzenia skrobi odpornej. wyznaczono szacunkowe dzienne spożycie RS w Polsce w 1996 r. na poziomie bliskim 10 g s.m. opierając się na podstawowych grupach produktów żywnościowych. Ze względu na wiele różnic, głównie w budowie strukturalnej, właściwościach i funkcjach fizjologicznych, błonnik pokarmowy i skrobię odporną należy rozważać oddzielnie. Profilaktyka zdrowotna sugeruje preferowanie diety mieszanej zawierającej oba komponenty jednocześnie.
EN
The characteristics of starch resistant to enzymatic hydrolysis (RS) is presented. Natural occurrence and the formation potency of resistant starch are described. Based on basic groups of food products, the daily intake of resistant starch was assessed to be about 10 g dry mater in 1996. Because of many differences, including structure, physico-chemical properties and physiological functions, dietary fibre and resistant starch shoud be considered independently. Health prophylaxis suggests mix diet containing both components.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.