Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 343

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
W artykule opisano problematykę utrzymania i eksploatacji pomp wirowych pracujących w systemach odwadniania dróg.
EN
The article describes the issues of maintaining and operating rotary pumps used in road drainage systems.
EN
The aim of this article is to assess the possibility of using neural networks to analyse the life cycle of rolling stock in the operational phase by selecting the number of rolling stock sets and rail using the example of public transport in the Szczecin agglomeration. The research was conducted in September 2019 and June 2020. It included the number of tram and bus rolling stock sets on individual public transport lines based on data from the Central Public Transport Management System in the Szczecin agglomeration. The research, which was based on comparative analyses of individual types of rolling stock and their technical and economic data, took into account the life-cycle assessment criteria associated with the operation of vehicles in relation to the number of rolling stock sets. The use of neural networks on the example of the city of Szczecin for the purpose of life-cycle analysis, can make a significant contribution to creating a decision model for the improvement of public transport in cities with various types of public transport vehicles.
EN
Aim: The aim of the article is to review information about motor vehicles that use alternative propulsion systems (in this case, electric propulsion) and the risks associated with their use. The discussion of these issues is crucial for undertaking rescue and firefighting operations during incidents (fires, local emergencies) involving alternatively powered vehicles and the effectiveness of these operations. Knowledge in the areas of: hazard identification, improvement of rescue technologies, necessary devices and equipment for effective rescue and firefighting operations during traffic incidents, including fires, with the involvement of vehicles with alternative propulsion systems can be gained from both theoretical and empirical studies. Introduction: Technical and technological advances in the area of drives used in vehicles and machinery pose new challenges for fire protection. They concern, among other things, the technology of rescue operations during fires and traffic accidents involving such vehicles, as well as ensuring fire safety when operating and storing them in buildings, garages and parking areas, and during charging. Methodology: The article was prepared based on national and foreign sources, literature on the subject, research results and the authors’ diverse experiences. It describes the current state of knowledge in terms of hazards and how to deal with them during rescue and firefighting operations against incidents involving alternatively powered vehicles. Conclusions: The number of motor vehicles in Poland and other countries continues to grow, and together with it also the number of vehicles equipped with alternative drives to internal combustion engines (gasoline, diesel). An analysis of the literature on the subject, available research results, as well as individual incidents, lead to the reasonable conclusion that the risks during rescue and firefighting operations associated with the incidents involving electric and hybrid vehicles are no greater than for conventionally powered vehicles. They are different to some extent, which is due in particular to the used power system, which is based on energy storage devices – batteries.
PL
Cel: Celem artykułu jest przegląd informacji o pojazdach mechanicznych, w których wykorzystuje się alternatywne napędy (w tym przypadku napęd elektryczny) i związane z ich stosowaniem zagrożenia. Omówienie tych zagadnień jest kluczowe dla podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń (pożarów, miejscowych zagrożeń) z udziałem pojazdów z napędami alternatywnymi oraz skuteczności tych działań. Wiedzę w zakresie: identyfikacji zagrożeń, doskonalenia technologii ratowniczych, niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo- -gaśniczych podczas zdarzeń komunikacyjnych, w tym pożarów, z udziałem pojazdów z alternatywnymi źródłami napędu można zdobyć zarówno na podstawie badań teoretycznych, jak i empirycznych. Wprowadzenie: Postęp techniczny i zaawansowane technologie w zakresie napędów stosowanych w pojazdach i maszynach stawiają przed ochroną przeciwpożarową nowe wyzwania. Dotyczą one między innymi technologii działań ratowniczych podczas pożarów i wypadków komunikacyjnych, w których uczestniczą takie pojazdy, oraz zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego podczas eksploatacji i przechowywania ich w obiektach budowlanych, garażach i miejscach postojowych oraz podczas ładowania. Metodologia: Opracowanie wykonano w oparciu o źródła krajowe i zagraniczne, literaturę przedmiotu, wyniki badań oraz różnorodne doświadczenia autorów. Artykuł opisuje obecny stan wiedzy w zakresie zagrożeń i radzenia sobie z nimi podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych wobec zdarzeń z udziałem pojazdów z napędami alternatywnymi. Wnioski: Liczba pojazdów silnikowych w Polsce i innych państwach wciąż rośnie, a razem z nią także liczba pojazdów wyposażonych w napędy alternatywne do napędów spalinowych (benzynowych, na olej napędowy). Analiza literatury przedmiotu, dostępnych wyników badań, jak i poszczególnych zdarzeń prowadzi do uzasadnionego wniosku, iż zagrożenia podczas prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych związanych ze zdarzeniami z udziałem pojazdów elektrycznych i hybrydowych nie są większe niż w przypadku pojazdów z napędami konwencjonalnymi. Są one w pewnym zakresie inne, co wynika w szczególności ze stosowanego systemu zasilania opartego na urządzeniach do magazynowania energii – akumulatorów.
PL
Celem artykułu było przedstawienie dziejów papierni w Mazanowie. Praca wnosi nową wiedzę na temat tej papierni. Przyczyną podjęcia badań stało się źródło rękopiśmienne, informujące o dużej liczbie papierni w Lubelskiem, które funkcjonowały w pierwszej połowie XIX w. [11]. Wiadomości o papierni w Mazanowie dostarczyły źródła rękopiśmienne [1], drukowane [12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25], kartograficzne [26 ], a także publikacje [10, 22].
EN
The aim of the article was to present the history of the paper mill in Mazanów. The work brings new knowledge to this paper mill. The reason for starting the research was a handwritten source informing about a large number of paper mills in the Lublin region that operated in the first half of the 19th century [11]. Information about the paper mill in Mazanów was provided by manuscripts [1], printed [12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25], cartographic sources [26], as well as publications [10, 22].
PL
W artykule zaprezentowano możliwości monitorowania stanu technicznego filców prasowych w maszynie papierniczej. Przytoczono kilka najlepszych praktyk związanych z eksploatacją filców prasowych. Zastosowanie tych praktyk może zapewnić wykrycie problemów na wczesnym etapie ich wystąpienia.
EN
The article describes the possibilities of monitoring the technical conditio of press felts in a paper machine. Some of the best practices related to the exploitation of press felts are cited. The application of best practices can ensure that problems are detected early in their appearance.
EN
This paper presents an innovative method of programming fuzes for airburst munitions based on the principle of counting the number of revolutions a projectile makes around its centre line along the flight trajectory in order to determine the distance travelled by the projectile. The proposed innovative method of fuze programming was compared to other known methods of fuze programming based on the results of a computer simulation of firing a 40 mm grenade launcher under near-real conditions. For this purpose, a methodology was developed for external ballistic calculations using a mathematical model of the three-dimensional motion of a non-deformable flying object considered to be a rigid body with six degrees of freedom in an ISO 1151 coordinate system. Simulations were carried out taking into account real firing conditions for 40 mm grenade launcher ammunition armed with fuzes programmed by each of the methods evaluated. Targets located at various distances were fired upon and the level of dispersion of real fuze action points relative to the expected fuze action point was evaluated for each programming method. It was concluded that the method of determining the distance travelled by the projectile with the principle of counting the projectile’s revolutions under real conditions resulted in a dispersion of the fuze action points greater than with the time based methods. In conclusion it was observed that the method of determination for the revolving projectile based on counting the projectile’s rotations along the flight trajectory did not guarantee the required precision of the fuze action point locations. This means that the application of the methods to determine the distance of projectile burst along the flight trajectory did not increase the effectiveness of airburst fragmentation munitions.
PL
W pracy przedstawiono nowatorską metodę programowania zapalników amunicji wybuchającej w powietrzu, opartą na zasadzie zliczania obrotów własnych pocisku na torze lotu i określaniu na tej podstawie drogi przebytej przez pocisk. Porównano proponowaną nowatorską metodę programowania zapalników z innymi znanymi metodami programowania zapalników na podstawie wyników symulacji komputerowej strzelania 40 mm granatnikiem, z uwzględnieniem warunków zbliżonych do rzeczywistych. W tym celu opracowano metodykę obliczeń z zakresu balistyki zewnętrznej z wykorzystaniem modelu matematycznego przestrzennego ruchu nieodkształcalnego obiektu latającego traktowanego jako ciało sztywne posiadające sześć stopni swobody, przy zastosowaniu układu współrzędnych wg ISO 1151. Przeprowadzono symulacje, z uwzględnieniem rzeczywistych warunków strzelania pociskami 40 mm amunicji granatnikowej, uzbrojonymi w zapalniki programowane każdą z ocenianych metod. Strzelano do celów usytuowanych na różnych odległościach i oceniano, dla każdej z metod programowania, poziom rozrzutu punktów zadziałania zapalników względem oczekiwanego punktu. We wnioskach stwierdzono, że metoda określania drogi przebytej przez pocisk, opierająca się na zasadzie zliczania obrotów własnych pocisku, po uwzględnieniu warunków rzeczywistych, daje większy rozrzut położenia punktów zadziałania zapalników w porównaniu do metod związanych z odliczaniem czasu. W konkluzji stwierdzono, że metody określania drogi wirującego pocisku oparte na zasadzie zliczania obrotów własnych pocisku na torze lotu, nie gwarantują osiągnięcia wymaganej precyzji odnośnie położenia punktu zadziałania zapalników. To oznacza, że zastosowanie ich do wyznaczania odległości punktu wybuchu pocisków na torze, nie skutkuje zwiększeniem skuteczności amunicji odłamkowej wybuchającej powietrzu.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania techniczne spotykane w eksploatacji drzwi przeciwpożarowych, które mają wpływ na obniżenie oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Skoncentrowano się na przypadkach, które w publikacjach na ten temat najczęściej są pomijane, niemniej odgrywają istotną rolę i mogą decydować np. o bezpiecznej ewakuacji.
EN
The article presents selected technical solutions encountered in the operation of fire doors, which reduce the expected level of fire safety. The focus is on the cases that are most often omitted in publications on this subject, but nevertheless play an important role and may decide, for example, about a safe evacuation.
EN
Knowledge takes a priority place among other resources and tends to constantly expand, i.e. to increase its resources, and increase their varies, depends primarily on how it is obtained and, above all, on what problems it concerns. The article defines potential sources of knowledge supporting the process of exploitation of a building object and proposes actions to identify, preserve, disseminate and use the knowledge of the organization's personnel, collected in the knowledge base, to increase the efficiency and effectiveness of employees' activities in the operation of the building, on the example of the Natural Education Center "Młynarzówka".
PL
Przedstawiono problematykę eksploatowania belek podsuwnicowych wykonanych ze stali zlewnej używanych od końca I wojny światowej tj. ponad 100 lat. Na przestrzeni lat belki podsuwnicowe były modernizowane i wzmacniane w celu zainstalowania suwnic o większym udźwigu. W okresie eksploatacji obiektu dokonywano modernizacji technologii produkcji, co wymuszało instalowanie większej liczby suwnic na istniejących belkach. W ostatnim czasie, w celu dalszej modernizacji zakładu produkcyjnego, belki podsuwnicowe wymieniono na nowe o lepszych parametrach wytrzymałościowych. Belki zdemontowane poddano badaniom cyklicznym w akredytowanym laboratorium Politechniki Wrocławskiej. Przedstawiono problematykę, z jaką musi się zmierzyć inżynier budownictwa przy ocenie i dopuszczeniu do dalszej eksploatacji konstrukcji wykonanej ze stali zlewnej.
EN
The problem of operating crane girders made of cast steel in use since the end of the First World War, i.e. for over 100 years, is presented. Over the years, crane girders have been modernised and reinforced in order to install overhead travelling cranes with higher lifting loads. During the lifetime of the facility, production technology was modified, which made it necessary to install more cranes on the existing beams. Recently, in order to further modernise the production plant, the crane beams were replaced with new ones with better strength parameters. The dismantled beams have been subjected to cyclic tests in an accredited laboratory of the Wrocław University of Technology. The problems that a structural engineer has to face when assessing and admitting to further operation a structure made of stainless steel are presented.
10
Content available Operacyjne aspekty koncepcji A2/AD
PL
W artykule podjęto próbę przedstawienia problematyki projektowania i planowania operacji w kontekście wejścia sił w obszar operacji oraz związanych z tym zagrożeń antydostępowych. Celem zasadniczym było zdefiniowania terminów „anti-access” oraz „area denial”. Powyższe uwarunkowania stanowiły genezę sytuacji problemowej. Rozwiązanie powstałej sytuacji może zatem stanowić uzyskanie odpowiedzi na problem badawczy wyrażony w postaci pytania – czym jest anty-dostępowość (A2/AD)?. Dekompozycja głównego problemu badawczego umożliwiła wygenerowanie zagadnień składowych, które zawarto w następujących pytaniach: Czy możliwe jest uzyskanie synergii w ramach połączenia domen? Jakie koncepcje operacyjne można powiązać z tym podejściem z perspektywy planujących operacje? Jakie są założenia bitwy powietrzno-morskiej tzw. Air-Sea Battle i połączonej koncepcji dostępu i manewru w globalnie wspólnych regionach? Jakie występują wymogi wobec nowych zagrożeń? W materiale wykorzystano wyniki badań porównawczych oraz analizę danych zawartych w materiałach amerykańskich głównie takich ośrodków jak Center for Strategic and International Studies CISIS, US Army TRADOC, Congressional Research Service, Naval War College Review.
EN
The article presents the issues of designing and planning operation in the context of the entry forces into the area of operations and the related anti access threats. Operational concepts related to this issue were presented. An attempt was also made to define the terms “anti-access” and “aerial denial” from the perspective of operations planners and to answer what anti-access/area denial (A2/AD) means.
EN
The article analyzes military transport operating within the Armed Forces logistics system. The proprietary method of its evaluation was presented. The technical subsystem has been characterized with the specification of the requirements it is faced with. General criteria for the assessment of the technical subsystem were identified, distinguishing the equipment, personnel, technical material resources, training and experience of soldiers, as well as their combat readiness and flexibility. The essential part of the discussion is devoted to empirical evaluation. It was made through the analysis of completed transport tasks. The research conducted with respect to the mileages of motor vehicles allows to ascertain whether the system is sufficient to meet the current needs. The mathematical model proposed allows to estimate the development tendency, based on which it is possible to formulate improvement proposals.
PL
W artykule dokonano analizy transportu wojskowego, funkcjonującego w ramach systemu logistycznego Sił Zbrojnych. Przedstawiono autorską metodę jego oceny. Dokonano charakterystyki podsystemu technicznego z wyszczególnieniem stawianych mu wymagań. Zidentyfikowano ogólne kryteria oceny podsystemu technicznego, wyróżniając ukompletowanie w sprzęt, ludzi, techniczne środki materiałowe, wyszkolenie i doświadczenie żołnierzy a także ich gotowość bojową i elastyczność. Zasadniczą cześć rozważań poświęcono empirycznej ocenie. Dokonano jej poprzez analizę zrealizowanych zadań transportowych. Badania przeprowadzone w zakresie przebiegów pojazdów samochodowych pozwalają stwierdzić, czy system jest wystarczający do zaspokojenia realizowanych potrzeb. Zaproponowany model matematyczny pozwala oszacować tendencję rozwojową, na bazie której możliwe jest sformułowanie propozycji usprawnień.
EN
The paper presents issues related to the analysis of the position of a forklift operator.Hazards at the workplace were presented and risk estimation was carried out using the matrix method on the position of a forklift operator. The risk assessment using the matrix method was performed in accordance with the PN-N-18002: 2011 standard. The hazards at the forklift operator's workplace were identified and the occupational risk was assessed. In addition, the employee's personal protective equipment and security factors are also presented, which have been defined to increase the safety of work with forklifts.
PL
Celem artykułu było przedstawienie dziejów papierni w Kościelnicy. Praca wnosi nową wiedzę o tej papierni. Została ona pozyskana ze źródeł rękopiśmiennych [2-6], kartografii [9], opracowania niepublikowanego [13]. Dużą pomocą w przygotowaniu tematu okazały się także publikacje [1, 10, 11, 15].
EN
The aim of the article was to present the history of the paper mill in Kościelnica. The study brings new knowledge about the paper mill. It was obtained from handwritten sources [2-6], cartography [9], and an unpublished study [13]. The publications [1, 10, 11, 15] also proved to be of great help in preparing the article.
EN
Budget needed for operation and maintenance of centralized domestic wastewater management in Indonesia is often overlooked. This results in fail systems, high idle capacity, and abandoned assets. While the economic feasibility often used as the basis for centralized domestic wastewater infrastructure construction, the financial feasibility often shown a different result. The construction phase will be feasible according the analysis, while the operation and maintenance phase will have a different result. As unsolicited projects, the operation and maintenance of sewerage in Indonesia always have budget difficulties, thus needed scenario to resolve the matter. In this study, cost and revenue variable will be analyzed to determine the feasibility value based on NPV, BCR, and IRR calculations. The revenue comes from user charge tariffs on household and commercials connections, and cost variable consists of: chemical usage cost; sludge disposal cost; personnel wage cost; fuel and electricity cost; spare-part replacement cost. The analysis will determine whether both household connection and commercials connection in the sewerage system have positive results. Should negative results emerged, follow up analysis added to elevate the results consists of following scenarios: sensitivity analysis for tariffs adjustment; sensitivity analysis adding grant as option; sensitivity analysis adding loan as option. While analysis of base tariffs shown negative results on NPV, BCR, and IRR calculation, the follow up analysis shown significant changes thus the results is desirable.
15
Content available remote Wheel wear during the operation of rail vehicles : causes and effects
EN
The article presents the issues related to the wear of the outer outline of monoblock wheel rims in rail vehicles. The most often causes of wheel wear during commercial operation of rail vehicles are presented over the many decades of experiences gathered by European boards. The effects of rail vehicle wheels wear and countermeasures against wear are presented.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną ze zużyciem zarysu zewnętrznego wieńców kół monoblokowych w pojazdach szynowych. Przedstawiono najczęstsze przyczyny zużycia kół podczas eksploatacji komercyjnej pojazdów szynowych na przestrzeni wielu doświadczeń zebranych podczas wielu dziesiątków lat przez zarządy europejskie. Zaprezentowano skutki zużycia kół pojazdów szynowych oraz środki zaradcze, przeciwdziałające zużyciu.
EN
We introduce and study the dominated edge coloring of a graph. A dominated edge coloring of a graph G, is a proper edge coloring of G such that each color class is dominated by at least one edge of G. The minimum number of colors among all dominated edge coloring is called the dominated edge chromatic number, denoted by [formula]. We obtain some properties of [formula] and compute it for specific graphs. Also examine the effects on [formula] when G is modified by operations on vertex and edge of G. Finally, we consider the k-subdivision of G and study the dominated edge chromatic number of these kind of graphs.
17
EN
Reliability studies in the operation of military vehicles are not carried out extensively. This is due to the guidelines of superiors regarding the keeping of operational records in military units. As a result, this work attempts to determine the reliability of military vehicles. This work includes reliability tests of military vehicles operated in military units in the second phase of operation, i.e. in the operation interval, where the extent of change in the intensity of damage is the least in the function of mileage. The study used a sample of 37 vehicles for which all operational events relevant to reliability determination were recorded during a two-year observation period. Using recorded operational data, an empirical reliability function of the vehicles included in the test sample was determined. Based on reliability tests of the reliability function as a function of mileage to damage, they show that second-phase vehicles used in military units have a logarithmic distribution of reliability as a function of mileage.
18
Content available remote Aparat do wprowadzania elementów wykonawczych do rurociągu pod ciśnieniem
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz prototyp aparatu umożliwiającego wprowadzanie elementów wykonawczych do pracujących pod ciśnieniem rurociągów wodociągowych. Aparat opracowano początkowo jako urządzenie do likwidacji korków lodowych w rurociągach. Budowa prototypu wykazała znacznie większą jego uniwersalność. Powstała platforma umożliwiająca wprowadzanie próbników do pobierania wody bezpośrednio z przepływającego rurociągiem strumienia, osadu i biofilmu ze ścianek tego rurociągu, czujników ciśnienia i natężenia przepływu oraz wprowadzanie do wnętrza rurociągów przewodów dozujących np. roztwór chloru do dezynfekcji. W założeniach aparat może współpracować z powszechnie stosowanymi urządzeniami do nawiercania rurociągów, jak również z niektórymi typami hydrantów przeciwpożarowych. Artykuł zawiera opis koncepcji aparatu, budowy jego prototypu oraz wstępnego eksperymentu laboratoryjnego, polegającego na zastosowaniu aparatu do likwidacji korka lodowego we fragmencie rury wodociągowej.
EN
The article presents a concept and a prototype of a tool enabling the insertion of actuator elements into water supply pipelines working under pressure. The tool was initially developed as a device for removing ice plugs in pipelines. The construction of the prototype showed its much greater versatility. The result was a platform enabling the insertion of samplers directly in trie water stream flowing through the pipeline, pressure and flow rate sensors location in this stream, sediment, biofilm collection from the walls of the pipeline and dosage of disinfectant, e.g. chlorine, into the working pipelines. In assumptions, the tool can work with commonly used devices for drilling pipelines, as well as with some types of fire hydrants. The article describes the concept of the tool, the construction of its prototype and an initial laboratory experiment involving the use of a tool to remove an ice plug in a fragment of a water pipe.
PL
Działalność Komitetu Studiów B2 obejmuje projektowanie, budowę i eksploatację linii napowietrznych. W tym: projektowanie w zakresie mechanicznym i elektrycznym, sprawdzanie nowych elementów linii (przewody fazowe, przewody odgromowe, izolatory, osprzęt, konstrukcje i fundamenty), ocenę stanu elementów linii, eksploatację linii, modernizacje linii (zwiększanie obciążalności prądowej, zmianę napięcia pracy linii). Omówiono referaty poświęcone tematyce linii napowietrznych dotyczące: innowacyjnych rozważań i materiałów, linii kompaktowych, strat przesyłowych, ocenie stanu technicznego.
EN
Study Committee B2 covers the design, construction and operation of overhead lines. This includes mechanical and electrical design, validation of new line components (conductors, ground wires, insulators, accessories, structures and their foundations), assessment of aged line components, line maintenance and refurbishment (upgrading and uprating) of existing overhead lines. Discussed are papers dedicated to overhead lines and concerning innovative designs and materials, compact lines, losses optimization and assessment of technical condition.
PL
W artykule przedstawiono problematykę eksploatacji stacji elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach energetycznych. Omówiono wagę prawidłowej eksploatacji stacji dla jej poprawnej pracy. Przedstawiono dokumenty zawierające wymagania i zalecenia dotyczące eksploatacji stacji elektroenergetycznych. Przedstawiono dokumentację techniczną i prawną stacji, zwracając szczególną uwagę na dokumentację eksploatacyjną i ruchową. Omówiono wybrane zagadnienia dotyczące eksploatacji stacji związane z dokonywaniem oględzin, przeglądów, oceny stanu technicznego oraz konserwacji i remontów stacji elektroenergetycznej lub urządzeń i instalacji w niej zlokalizowanych.
EN
Described are issues concerning operation of electrical power substations in energy enterprises. Discussed is the importance of proper substation operation for its correct work. Presented are documents containing requirements and recommendations regarding operation of electrical power substations. Shown is technical and legal documantation of such substations with special attention paid to operational and service documentations. Discussed are selected issues connected with visual examination, technical inspections, assesment of technical condition and also maintenance and repairs of a substation itself and of an equipment and installations mounted inside it.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.