Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gasket
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A waterproof or water-resistant sandwich structure which consists of housing chassis and a gasket requires that gasket contact pressure, which depends on bolt axial force, is greater than the design minimum pressure on the entire circumference. However, it is also necessary that gasket contact pressure is smaller than the maximum permissible gasket pressure. If the maximum stress in chassis can be calculated from bolt axial force, gasket specifications and chassis stiffness, it is helpful for a design of such waterproof structures. In this study, chassis have been regarded as Bernoulli-Euler beams, and two simple numerical methods have thus been derived. Numerical results using the proposed method are sufficiently converged even in case that the number of partitions is about 10.
EN
The engine valvetrain system operating under insufficient oil lubrication conditions, caused by an incorrect installation of the gasket between the block and the head, was tested. The aim of the analysis was to determine the wear intensity and resistance to motion in camshaft bearings. A model including a camshaft, bearings, tappet-valve-spring subassemblies and a part of the lubrication system was developed. It was used to determine the bearing loads and the amount of oil supplied. The volumetric wear of the camshaft journals and bearing covers was measured. For the estimated engine run, the wear rate and resistance to motion were compared for the cases of the engine with correct and incorrect lubrication.
EN
The aim of the article is taking a closer look at the problems concerning technical condition assessment with regard to correctness of project goals of structures metal-glass facade. Made is reference to the manner of their execution and proper functioning. The issue of accordance to good engineering practice of adapting changes in the system and adjusting the fitted solutions as reccomended by the producers. Above mentioned issues were dealt with given an example of high-rise building with applied curtain wall and a residential building where a filling structure is mounted.
EN
Tightness and material aspects of bolted flange connections with gaskets of nonlinear properties exposed to variable loads The paper presents the problems regarding bolted flange connections with gaskets used in chemical, petrochemical and energy industry. The aim of the research is to present state of knowledge regarding pipelines and apparatus in industrial installations and rules and regulations regarding flange connections tightness. Additionally a calculation example regarding flange connection according to ASME VIIIDIV 1 requirement and then detailed Finite Element Analysis presented; impact of nonlinear material properties (gasket loading unloading curves) on the connection tightness for complex loading programme is shown. It is finally concluded that in addition to usual design calculations more precise calculation is needed to fully verify behaviour of sealed connection at complex extreme variable loadings. Material aspect is very important at designing, testing, service and maintenance; taking it into consideration may avoid many problems related to safe exploitation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych metalowej wysokociśnieniowej uszczelki typu B. Badania przeprowadzono w warunkach montażowych, bez obciążenia połączenia ciśnieniem roboczym. Na wewnętrznej, cylindrycznej powierzchni uszczelki mierzono odkształcenia obwodowe i osiowe przy użyciu tensometrów oporowych. Po odciążeniu zmierzono szerokość strefy kontaktu plastycznie odkształconej powierzchni roboczej uszczelki. Zostały również wykonane badania materiałowe uszczelek oraz gniazd. Wyniki pomiarów porównano z obliczeniami analitycznymi, wykonanymi na podstawie uproszczonego powłokowego modelu uszczelki. W analitycznym opisie strefy kontaktu uszczelki z gniazdem uwzględniono plastyczne odkształcenia uszczelki. Dodatkowo została wykonana numeryczna weryfikacja pomiarów i obliczeń analitycznych za pomocą obliczeń MES, w których uwzględniono nieliniowe własności materiałów połączenia oraz tarcie na powierzchni kontaktu.
EN
There were presented results of experimental investigations of metallic high-pressure gasket type B. Experiments were conducted in assembling conditions, without apply a operating pressure to the joint. There were measured circumferential and axial deformations at the internal, cylindrical area of the gasket with the use of resistance extensometers. After unloading, width of contact area of plastically deformed working area of the gasket was measured. Material tests of gaskets and seats were performed. Experimental results were compared with the numerical results, which took into account simplified shell model of the gasket. In analytical description of contact area between gasket and the seat, plastic deformation of the gasket was considered. Additionally, numerical verification of experimental tests and analytical approach were performed using FEM calculations, which took into account nonlinear properties of applied materials and friction at the contact area.
PL
W pracy przedstawiono analizę problemu zapewnienia szczelności połączeń kołnierzowych z wykorzystaniem uszczelnień statycznych. Omówiono zakres zastosowania różnych uszczelek oraz przedstawiono ich wady i zalety. Omówiono przepisy polskie i światowe dotyczące stosowania uszczelnień spoczynkowych. Przedstawiono analizę opłacalności poprawienia obowiązujących przepisów dotyczących szczelności.
EN
The analysis of ensuring leaktightness of flange connections using static seals was considered in the paper. Different gasket types and their properties, advantages and disadvantages were discussed. Polish and Word standards for static seals usage were presented. Cost-effectiveness analysis of actual standards improvement was described.
PL
W artykule przedstawiono techniki detekcji wad występujących w uszczelkach łożysk tocznych z wykorzystaniem komputerowych metod przetwarzania oraz analizy obrazów. Opisano najczęściej występujące wady uszczelek, jakie pojawiają się podczas procesu ich wytwarzania oraz montażu na linii produkcyjnej. Omówiono podstawy teoretyczne zastosowanych metod. Zaprezentowano przykłady wykorzystania opisanych metod do detekcji wyspecyfikowanych wad. Opisano budowę źródła światła, jego umiejscowienie względem badanego obiektu oraz jego wpływ na skuteczność analizy. Opracowany system został zweryfikowany z wykorzystaniem prawidłowo wykonanych, jak i wadliwych łożysk tocznych.
EN
The paper presents techniques for the detection of defects in roller bearings gaskets using computer methods of processing and image analysis. The article describes gaskets defects that often appear during production and assembling processes. The authors discuss the theoretical basics of applied methods. The article presents examples of the use of computer methods for the detection of specified defects. The text describes the construction of the light sources and their position with reference to examined objects as well as influence of lights on effectiveness of analysis.
EN
In this study, the performance characteristics of polyurethane foam gaskets have been investigated experimentally in a flanged joint system. Accordingly, it is possible to be compared the test results of polyurethane foam gaskets which have different properties by using this designed testing apparatus. Samples are prepared as foam in place method by using polyurethane material. Whilst samples have been prepared, mixing ratio of 2 different materials, weight in grams value of foamed gasket in 1 second (g/s) and temperature of foamed surface are taken variable parameters; ambient temperature, same type material and polyurethane foam gasket machine foaming velocity are taken constant parameters. The results obtained from the experiment are targeted to use by selecting the optimum gasket according the operating condition.
PL
Podano podstawowe informacje na temat technologii produkcji tektury na uszczelki dla przemysłu motoryzacyjnego, opracowanej w Zakładzie Papiernictwa Instytutu Celulozowo-Papierniczego (w ramach realizacji Projektu Celowego Komitetu Badań Naukowych) i wdrożonej, w I kwartale 1999 r, w Wytwórni Uszczelek "MORPAK" w Gdańsku. Porównano zakładane i uzyskane właściwości tektury i wytwarzanego z niej materiału uszczelkowego, zwracając uwagę na to, że spełniają one wszystkie wymagania jakościowe i użytkowe.
EN
The basic information is given about a technology of manufacturing the paperboard for gaskets to be used in automotive industry. The technology has been developed in the Department of Papermaking at The Pulp and Paper Research Institute (in the scope of a realisation of an Intentional Project granted by the Committee of Scientific Research Works) and implemented in the first quarter of 1999 in the gasket manufacturing plant “MORPAK” in Gdańsk. The assumed and obtained properties of the paperboard have been compared, as well as of the made gasket material, paying attention that they fulfill all the quality and use requirement.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.