Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aggregates production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Prowadząc działania związane z produkcją kruszyw, często obracamy się w branżowym środowisku. Ze względu na bardzo wysoką barierę wejścia w przemysł wydobywczy, forma prowadzenia biznesu ma charakter długodystansowy. Obserwując długofalowe działania biznesowe wydaje się, że branża jest dość hermetyczna, ale jak się okazuje, jest to opinia głównie producentów…
PL
Strefa środkowa złóż żwirów i piasków obejmuje środkową i południową część Niżu Polskiego, do której zaliczono 6 województw. Spośród trzech stref jest największa powierzchniowo (44,3% powierzchni kraju) i ludnościowo (43,7% ludności), jednak udokumentowane zasoby żwirów i piasków w tej strefie są najmniejsze i wynoszą 26,7% krajowych zasobów bilansowych i 27,5% zasobów przemysłowych. Udział wydobycia tej strefy w wydobyciu krajowym w 2018 r. wyniósł 28,4%.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z ponadnormatywną emisją hałasu z terenów zakładów przerobu kruszyw. Omówiono proces produkcji kruszyw, zidentyfikowano podstawowe źródła hałasu w środowisku oraz przedstawiono możliwość wykorzystania metod obliczeniowych w celu opracowania zakresu i kolejności prac wyciszeniowych, a także możliwości oszacowania skuteczności projektowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych. Na zakończenie przedstawiono przykłady zaprojektowanych i wdrożonych obudów akustycznych kruszarek i przesiewaczy oraz zabezpieczeń typu ekrany akustyczne.
EN
This article presents issues related to aggregate processing facilities emitting noise in excess of standard values. It analyzes the process of aggregate production, identifies basic sources of noise in the environment and presents how computational methods can be used to design the extent and order of noise minimalization process, as well as to estimate efficiency of the designed noise protection. Lastly, the article shows examples of already finalized noise protection devices, such as noise barriers or acoustic casing for crushers and sifting machines.
PL
W artykule przedstawiono sposób i przykłady optymalizacji układu operacji urabiania MW – rozdrabiania wtórnego – załadunku – transportu – kruszenia wstępnego w kopalniach odkrywkowych. Parametrem sterującym jest jednostkowe użycie MW. Efekt rozdrabiania ma wpływ na wydajność i koszty realizacji operacji technologicznych oraz koszty produkcji górniczej. Na przykładzie analizy rzeczywistego układu kopalni granitu pokazano wartość takich analiz na etapie negocjacji ceny usługi robót wiertniczo-strzałowych.
EN
The method and numerical examples of typical quarry system optimization has been presented in the paper. The powder factor defined as amount of blast powder per 1 cubic meter of the rock body has been taken as controlling parameter of the quarrying. In such process results of blasting operation effects on the system capacity and its running costs. Some numerical examples of the real quarry system are presented in the paper.
PL
Rozwój wydobycia i produkcji surowców skalnych, w tym zwłaszcza kruszyw naturalnych łamanych i żwirowo-piaskowych, uzależniony jest od popytu oraz wielu innych czynników w tym szczególnie uwarunkowań środowiskowych, prawno-własnościowych, transportowych itp. Niektóre z nich, głównie wymagania środowiskowe (obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu), skutecznie ograniczają możliwości odkrywkowej eksploatacji złóż. Duże środki finansowe, które w najbliższych latach Polska (łącznie z dotacjami z UE) planuje przeznaczyć na rozwój infrastruktury transportowej oraz budownictwa usługowego i mieszkaniowego, wskazują na dalszy wzrost zapotrzebowania na surowce skalne.
6
Content available remote Gnejs - kopalina skalna do produkcji kruszywa
PL
W obliczu planowanych inwestycji w Polsce konieczne jest powiększenie zasobowej bazy surowcowej. Obecnie tradycyjnie w wielu dziedzinach wykorzystuje tylko niektóre surowce. Z prowadzonych badań wynika, że można stosować również inne kopaliny; jedną z kopalin do produkcji kruszywa jest gnejs.
EN
Report is related the possibility of expanding raw materials base for aggregate production. Results shows gneiss aggregate tests from "Ogorzelec" Mining and it was compared with quality of aggregate produced in Poland and with gneiss aggregate produced in Norway.
PL
Praca dotyczy zagadnień związanych z wykorzystywaniem odpadów wydobywczych do produkcji kruszyw i innych produktów, które mają zastosowanie w gospodarce. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań laboratoryjnych oraz możliwości produkcji różnych mieszanek z udziałem kruszyw z odpadów wydobywczych. Zaznaczono wpływ wykorzystania wyżej wymienionych produktów w gospodarce na zmniejszenie ilości gromadzonych odpadów na obiektach unieszkodliwiania odpadów.
EN
The below study describes an implementation of post-carbonic wastes in production process of building aggregates and other products which can be put into use in different branches of economy. We present laboratory scores and possibilities of different kinds of mixtures production with aggregates content. There is also presented an influence of above mentioned products on decline of post-carbonic moulds.
PL
Kruszywa alternatywne (sztuczne i z recyklingu) stanowią znaczące uzupełnienie rynku kruszyw w poszczególnych krajach UE. Wielkość ich produkcji mozna szacować na około 400 mln ton rocznie. W Polsce obecnie produkuje się około 8 mln ton kruszyw sztucznych, z uwzględnieniem kruszyw naturalnych produkowanych ze skalnych surowców odpadowych. Szacunki dotyczące kruszyw z recyklingu podają wielkość produkcji rzędu 4,5 mln ton rocznie. Na podstawie analizy rozwoju produkcji oraz analogii do innych krajów UE (przede wszystkim Wielka Brytania) można spodziewać się zmniejszenia produkcji kruszyw sztucznych, przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji i zastosowania kruszyw z recyklingu.
PL
Zgorzel słoneczna, jako zjawisko prowadzące do zdecydowanego obniżenia parametrów fizyko-mechanicznych kruszyw bazaltowych, a czasami do ich całkowitego rozpadu, jest problemem o dość dużym znaczeniu w górnictwie skalnym. Artykuł przedstawia podstawowe informacje na jego temat oraz obecny stan wiedzy. Pokazane zostały problemy pojawiające się między innymi przy identyfikacji zjawiska, przy próbie oceny "zdrowego" bazaltu pod kątem możliwości pojawienia się zgorzeli, co obecnie wydaje się niemożliwe. Poza tym zaprezentowanych zostało zaprezentowanych kilka hipotez na temat różnic mineralogicznych, przebiegu procesu oraz jego genezy. Celem pracy jest przedstawienie problemu zgorzeli słonecznej oraz kierunków badań, które pozwolą poznać zjawisko i znaleźć metodę dającą możliwość szybkiego i łatwego rozpoznania skał potencjalnie narażonych na jego wystąpienie na etapie eksploatacji złóż lub produkcji kruszyw.
PL
W pracy przedstawiono, na tle trendów rozwoju krajowej bazy zasobowej i produkcji kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych. Ich szczegółową strukturę geograficzną. Poddano ocenie stopień intensyfikacji wydobycia i produkcji kruszyw w poszczególnych województwach, wyrażony m.in. wielkością przeciętnego wydobycia z jednej kopalni oraz w tonach wydobycia na km" powierzchni województwa. Przedstawiono także strukturę asortymentową kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych wytwarzanych w poszczególnych regionach, a także znaczenie każdego z województw w łącznej krajowej produkcji głównych sortymentów tych kruszyw. Ocenie poddano także zróżnicowanie przeciętnego poziomu cen najważniejszych rodzajów kruszyw żwirowo-piaskowych w zależności od lokalizacji, jak również jego przyczyny. W końcowej części scharakteryzowano znaczenie wymiany międzyregionalnej w zakresie tych surowców obecnie i w bliskiej przyszłości.
EN
The paper presents detailed geographical structure of sand and gravel natural aggregates production, on the background of development tendencies of domestic reserve base and production of such aggregates. Degree of intensification of aggregates' mining output and production, illustrated by average single mine output in each region and by tonnes of mining output per km2, was evaluated. Assortment structure of sand and gravel natural aggregates production in different regions, as well as significance of each voivodeship as producer of the main types of such aggregates, were characterized. Variability of prices of the main natural aggregates types in various regions, as well as its reasons, were discussed. Finally, present and future importance of interregional trade of sand & grave! natural aggregates is characterized.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.