Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  terytorialny system zabezpieczenia logistycznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest zaproponowanie przez Autorów koncepcji wykorzystania potencjału centrów logistycznych w wojskowym terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego. Najpierw dokonano analizy działalności wybranych centrów logistycznych w Polsce. Następnie przeprowadzono analizę terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego funkcjonującego w naszych Siłach Zbrojnych na przykładzie Regionalnych Baz Logistycznych oraz Wojskowych Oddziałów Gospodarczych. W części końcowej przeprowadzono analizę i ocenę możliwych form wykorzystania centrów logistycznych w tym systemie. Otrzymane wyniki badań potwierdzają słuszność i trafność podjętych badań.
EN
The aim of this article was to propose the concept of using the potential of logistic centers in the military territorial logistics security system. First, an analysis of the operations of selected logistics centers in Poland was carried out. Then, the analysis of the territorial logistics security system functioning in our Armed Forces was carried out on the example of Regional Logistic Databases and Military Economic Branches. In the final part, analysis and evaluation of possible forms of using logistic centers in this system were carried out. The obtained results confirm the validity and accuracy of the conducted tests.
PL
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego jest wynikiem transformacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). W artykule zaprezentowano system logistyczny sił zbrojnych, rozpatrywany w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym, którego jednym z obszarów odpowiedzialności jest realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego jednostek użytych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Przedstawiono możliwości wykorzystania elementów terytorialnego sytemu zabezpieczenia logistycznego SZ RP do realizacji tych zadań. Podstawę analizy stanowiły akty normatywne zawierające treści wskazujące na możliwość użycia pododdziałów i oddziałów wojskowych w sytuacjach kryzysowych oraz sposoby ich zabezpieczenia logistycznego.
EN
The development of the Polish Armed Forces Logistic Support Territorial system is a result of Polish Armed Forces transformation. The armed forces logistic support system has been described in the paper in both structural and functional aspects. It has been taken into account that one of this system’s areas of responsibility is the performance of logistic support tasks for the units operating in the frame of internal security assurance. The possibilities of using Polish Armed Forces Logistic Support Territorial System elements for performing these tasks have been presented. The base of the analysis were the standardization acts with a content indicating the possibility of troops use in the crisis situations along with those troops logistic support.
PL
Treści artykułu poruszają problematykę funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) i ich elementów organizacyjnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Dokonano identyfikacji właściwości systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państw oraz podstaw prawnych realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które są elementami terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego. Celem artykułu jest próba określenia możliwości organizacyjnych i wykonawczych, realizacji zadań logistycznych na rzecz poszkodowanych oraz organów administracji samorządowej i państwowej przez jednostki organizacyjne tworzące terytorialny system zabezpieczenia logistycznego SZ RP.
EN
The content of the article deals with the issue of the functioning of the Polish Armed Forces and their organizational elements in the area of internal security of the state. The properties of the internal security system of the state were identified and the legal basis for the of tasks realization by the organizational units of the Polish Armed Forces, which are elements of the territorial logistics support system The aim of the article is to determine organizational and executive possibilities, implementation logistic tasks for victims and local and state administration authorities by organizational units creating territorial logistics support system of the Polish Armed Forces.
PL
Logistyka kontraktowa stwarza określone możliwości pozyskiwania zewnętrznych zasobów logistycznych na rzecz wojsk, tym samym zwiększania potencjału logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej co autor uznał za istotny cel badań. Niekiedy podejmowane są działania, w ramach systemów logistycznych sił zbrojnych, bezrefleksyjnie naśladujące rozwiązania biznesowe. Nie oznacza to, że należy zrezygnować z prowadzenia badań i wdrażania praktycznych rozwiązań do tych systemów bazujących na teorii i praktyce logistyki gospodarczej. Artykuł zawiera wyniki badań koncentrujące się na ogólnej charakterystyce podmiotów zewnętrznych jako źródle zasobów logistycznych dla SZ RP, istocie logistyki kontraktowej, logistyce kontraktowej jako przedsięwzięciu w wojskowym systemie logistycznym, logistyce kontraktowej jako determinancie relacji w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego wojsk. Artykuł przedstawia wyniki badań osiągnięte w oparciu o podejście systemowe do logistyki, przy czym wykorzystano analizę systemową i analizę porównawczą jako główne metody badań. Wykorzystano także fragmenty wyników badań własnych, które autor przeprowadził metodą delficką w latach 2010-2011.
EN
Contract logistics creates specific opportunities to acquire external logistic resources for the benefit of the army, thereby to increase the logistics potential of the Armed Forces of the Republic of Poland, which the author considered as an important research goal. Sometimes actions are taken, within the framework of logistic systems of the armed forces, which imitate business solutions without reflection. This does not mean that one should give up conducting research and implementing practical solutions to these systems based on the theory and practice of economic logistics. The article contains the results of research focusing on the general characteristics of external entities as a source of logistic resources for the Polish Armed Forces of the Republic of Poland, the essence of contract logistics, contract logistics as a venture in the military logistic system, contract logistics as a determinant of relations in the territorial logistics support system of the army. The article presents the results of research based on a system approach to logistics, using system analysis and comparative analysis as the main research methods. Fragments of own research results were also used, which the author carried out using the Delphi method in 2010-2011.
PL
Zadania sił zbrojnych i realia gospodarki rynkowej stały się powodem zmian w organizacji systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP. Powstały nowe ogniwa logistyki wykonawczej – wojskowe oddziały gospodarcze, których zadaniem jest zabezpieczenie funkcjonowania wojsk przebywających stale lub czasowo w ich rejonach odpowiedzialności. Celem artykułu było wskazanie możliwości wsparcia wojsk biorących udział w operacjach prowadzonych na terenie kraju przez terytorialny system zabezpieczenia logistycznego. Przeprowadzone analizy wskazują, że o powodzeniu zabezpieczenia logistycznego decyduje wiele czynników, które z jednej strony określają potrzeby (m.in. charakter i rozmiar operacji oraz ilość jej uczestników), a z drugiej wskazują możliwości (takie jak posiadany wojskowy potencjał logistyczny, wsparty infrastrukturą cywilną w rejonie operacji oraz możliwe do wykorzystania zasoby logistyczne zgromadzone przez państwo).
EN
The tasks of the armed forces and the realities of the market economy have led to changes in the organisation of the Polish Armed Forces’ logistics systems. As a result, new executive logistic cells were formed, Military Support Units, to support the functioning of troops staying permanently or temporarily in their areas of responsibility. The aim of the article is to identify ways the territorial logistics support system can to support troops involved in domestic operations. Analyses indicate that the success of logistic support depends on many factors which, on the one hand, determine needs including the nature and size of the operation and the number of participants but, on the other, suggest such possibilities as military logistics capabilities, civilian logistics infrastructure in the area of operations and the use of national logistical resources.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki wsparcia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych (PKW) realizujących zadania poza granicami kraju. Celem opracowania jest identyfikacja zadań, jakie terytorialny system zabezpieczenia logistycznego realizuje na rzecz kontyngentów wojskowych uczestniczących w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju. Autor przedstawia dostępne opcje organizacji zabezpieczenia logistycznego PKW, w tym rozwiązania logistyki wielonarodowej. Następnie opisuje rolę poszczególnych elementów systemu logistycznego SZ RP w zakresie wsparcia PKW, poddając szczególnej analizie zadania realizowane przez jednostki terytorialny system zabezpieczenia logistycznego, tj. regionalne bazy logistyczne i wojskowe oddziały gospodarcze.
EN
The article concerns the problems of the logistic support of Polish military contingents (PMC) performing tasks outside the country. The aim of the study is to identify the tasks that the territorial logistic system performs for military contingents participating in multinational operations outside the country. The author presents available options of the organization of logistic support of PMC, including multinational logistics solutions. Then describes the role of the individual elements of the logistics system of Polish Armed Forces in the support of PMC, subjecting specific analysis tasks carried out by the units of territorial logistic support system i.e. regional logistic bases and military support units.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.