Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbiorniki retencyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper presents the adaptation of the hydrodynamic Storm Water Management Model (SWMM) for the subcatchment area of the Służewiecki Stream in Warsaw, the major part of which is the area of the Chopin Airport. The SWMM model was used for calculating the water outflow from the studied urbanized area in response to rainfall with the probabilities of 20 and 10%, and then to assess the possibility of flooding as a result of rainwater spillage from the Airport drainage system. The scope of the work also comprised assessing the impact of the existing retention tanks at the Airport on the reduction of maximum flows in the Służewiecki Stream channel. Simulations in response to the rainfall event with a probability of 10% have shown that there are locations (sewer manholes) within the airport area where short-term rainwater overflows may potentially occur. Retention of rainwater in tanks and flow control through gate valves have a significant impact on a reduction of flows in the Słuzewiecki Stream, thus reducing the risk of flooding in the studied catchment area.
PL
W artykule przedstawiono adaptację hydrodynamicznego modelu Storm Water Management Model (SWMM) dla zlewni cząstkowej Potoku Służewieckiego w Warszawie, której przeważającą część stanowi teren Lotniska im. Chopina. Model SWMM zastosowano do obliczania odpływu wód z badanego obszaru zurbanizowanego w reakcji na opady deszczu o prawdopodobieństwach wystąpienia 20% i 10%, a następnie do oceny możliwości występowania podtopień w wyniku wylewania się wód deszczowych z systemu odwodnienia Lotniska. Zakres pracy obejmował również ocenę wpływu istniejących zbiorników retencyjnych na terenie lotniska na redukcję przepływów maksymalnych w kanale Potoku Służewieckiego. Symulacje dla opadu o prawdopodobieństwie 10% wykazały, że na terenie lotniska są miejsca (studzienki kanalizacyjne), w których potencjalnie mogą występować krótkotrwałe wylewy wód deszczowych. Retencjonowanie wód deszczowych w zbiornikach i sterowanie przepływami za pomocą zasuw ma duży wpływ na redukcję przepływów w Potoku Służewieckim, a tym samym na zmniejszenie zagrożenia występowania podtopień na obszarze badanej zlewni.
2
Content available remote Sewage retention reservoirs as elements of rainwater drainage
EN
The paper discusses the current state of knowledge on the design of sewage retention reservoirs understood as very effective components of a modern sewage system that improve its hydraulic efficiency in a process of sewage outflow from a basin, particularly in urban areas. A wide range of types of reservoirs has been presented, differing in the design of the chambers, the method of operation, and the electricity demand. A short description characterizing the basic parameters of each reservoir was supplemented with an indication of the related literature providing details of their designs. The paper aims to familiarize the readers with a wide range of technical solutions for sewage retention reservoirs and, consequently, to encourage them to be widely used in practice.
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan osiągnięć z dziedziny różnorodnych rozwiązań kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych, które jako elementy nowoczesnych sieci kanalizacyjnych skutecznie wpływają na podnoszenie jej sprawności hydraulicznej w procesie regulowania odpływu ścieków ze zlewni, najczęściej zurbanizowanej. Podział zbiorników wynikający z hydraulicznego sposobu ich działania uzupełniony jest schematem ideowym pokazującym konstrukcyjny układ komór każdego z prezentowanego zbiornika. Krótka charakterystyka każdego zbiornika oprócz sposobu jego działania wskazuje na możliwość uzyskania określonych korzystnych efektów eksploatacyjnych jak również informuje o ograniczeniach ich stosowania wynikających z uwarunkowań terenowych względnie ze zużycia energii elektrycznej. Zaprezentowano również energooszczędne ich rozwiązania w wariancie z pompami próżniowymi oraz pompami ssąco-tłoczącymi. Dokonana prezentacja ma na celu zapoznanie czytelników z szeroką ofertą technicznych rozwiązań kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych, a w konsekwencji zachęcenie do ich szerokiego stosowania w praktyce.
3
Content available remote Possibility of using retention reservoirs as flow controllers
EN
Rainwater runoff from urban areas is mainly controlled by the use of storm sewage systems. These systems are expected to ensure efficient drainage of rainwater from urbanized areas in terms of quantity (prevention of flooding) and quality (reduction of pollutant load discharged to natural water reservoirs). It can be expected that standards for protecting surface water from rainwater runoff discharges will be tightened in the near future, and modernization of existing storm sewage systems will be necessary. Stormwater systems should be designed in a sustainable manner. However, they cannot be implemented everywhere, mainly due to dense urban development or unfavorable soil and water conditions. Therefore, the development and modernization of underground systems, mainly by increasing their retention capacity remain a important engineering problem. The present paper discusses the concept of using a retention reservoir as a controller of rainwater runoff distribution. It offers an alternative to the flow separators used in the storm sewage systems described in the literature.
PL
Regulacja odpływu wód opadowych z obszarów miejskich jest realizowana głównie przez wykorzystanie systemów kanalizacyji deszczowej. Systemy te powinny zapewnić efektywne odprowadzenie wód opadowych z obszarów zurbanizowanych zarówno w ujęciu ilościowym (zapobieganie zjawiskom podtopień) jak i jakościowym (redukcja ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników naturalnych). Można się spodziewać, że w najbliższej przyszłości standardy ochrony wód powierzchniowych przed odpływem wód opadowych ulegną zaostrzeniu i konieczna będzie modernizacja istniejących systemów kanalizacji deszczowej. Systemy odprowadzania wód opadowych należy projektować w sposób zrównoważony. Nie wszędzie można je jednak wdrożyć, głównie ze względu na gęstą zabudowę miejską lub niekorzystne warunki gruntowo-wodne. Dlatego też rozwój i modernizacja systemów podziemnych, głównie poprzez zwiększanie ich pojemności retencyjnej, pozostaje istotnym problemem inżynierskim. W artykule omówiono koncepcję wykorzystania zbiornika retencyjnego jako regulatora rozdziału odpływu wód opadowych. Stanowi alternatywę dla opisywanych w literaturze separatorów przepływu stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej.
PL
Budynki wielkopowierzchniowe, których sumaryczna powierzchnia wynosi obecnie w Polsce powyżej 50 mln m2, mają w większości dachy płaskie. Nachylenie połaci to zazwyczaj zaledwie kilka stopni. O ile ekonomia budowy takich budynków jest uzasadniona, tak już ich utrzymanie wymaga wysokiej kultury technicznej. Ulewne deszcze to bardzo poważne zagrożenie dla budynków takich jak hale logistyczne, zakłady produkcyjne, centra handlowe czy obiekty użyteczności publicznej. Bezpieczne zagospodarowanie intensywnie spływających wód opadowych oraz roztopowych z powierzchni przekraczających niekiedy 2 ha stanowi wyzwanie dla projektantów. W artykule przedstawiono sposób zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z dachu projektowanego centrum logistycznego, zlokalizowanego w województwie kujawsko-pomorskim. Do analizy natężenia deszczu miarodajnego wykorzystany został kalkulator IMGW (Pmax tp). Dobór systemu retencyjnego wody został oparty na systemowych rozwiązaniach eksponowanych na platformie WaterFolder. Przedstawione w artykule rozwiązania korelują z popularnym obecnie trendem budowania zdrowego, zrównoważonego środowiska, szczególnie na terenach zurbanizowanych.
EN
Large surface buildings, the total surface of which amounts in Poland to over50 million m2, usually have flat roofs. Roof slope inclination does not exceed several degrees. Although the economic aspect of such constructions is justified, their maintenance requires high technical culture. Heavy rains constitute a very serious threat to such buildings as logistics halls, manufacturing centres, shopping malls or public facilities. Safe management of intensive rainfall and snowmelt water from the surfaces that sometimes exceed 2 ha constitutes a significant challenge for designers. The article presents a method of management of the rainfall and snowmelt water from the roof of a logistics hub currently being designed, located in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeshp. To calculate the design rainfall, the authors used the calculator of the Institute of Meteorology and Water Management (Pmax tp). The choice of water retention system was based on systemic solutions published on the WaterFolder platform. The solutions presented in the article correlate with the currently popular trend for building healthy, sustainable environment, in particular in urbanised areas.
PL
W artykule przedstawiono ocenę udokumentowanych typów uszkodzeń oraz analizę prowadzonych napraw tych uszkodzeń w całej populacji dozowników urobku w skali jednej kopalni. Do oceny porównawczej awaryjności dozowników zaproponowano liczbowy wskaźnik uszkodzenia, określający liczbę napraw przypadających na jeden dozownik, oraz wskaźnik masy, określający częstość powstawania konkretnego uszkodzenia w odniesieniu do masy przepływającego strumienia urobku. Wykazano, że kluczowym problemem jest zużywanie się elementów stalowych wskutek zachodzących procesów abrazyjnych. Zaobserwowano występowanie intensywnego zużycia ściernego wykładzin elementów dozownika. Wpływ na zużycie ścierne analizowanych elementów dozownika ma skojarzone działanie wielu czynników przede wszystkim zróżnicowanie właściwości fizykomechanicznych rudy miedzi, materiału, składającego się z trzech odmianach litologicznych (łupek, dolomit, piaskowiec) o zmiennym uziarnieniu i wilgotności.
EN
The article presents an assessment of the described types of damage to feeders in ore bunkers and an analysis of the repair of these damage in the entire population of ore feeders at the scale of one mine. For a comparative assessment of the failure frequency of feeders, a failure index was proposed, which defines the number of repairs per one feeder, and a mass index, which defines the number of occurrence of a specific failure relates the mass of the transported ore stream. It has been shown that the key problem is the wear of steel elements due to the abrasive processes. The occurrence of intense abrasive wear of the linings of the feeder elements was observed. The abrasive wear of the analyzed elements of the feeder is influenced by the combined effect of many factors, primarily the differentiation of the physical and mechanical properties of the transported copper ore, consisting of three lithological types (shale, dolomite, sandstone) with variable grain size and moisture content.
PL
Rozporządzenie Ministra Gospodarki obliguje odkrywkowe zakłady górnicze do odpowiedniego przygotowania terenów pod zwałowanie. W KWB Turów przez 20 lat działalności odwodnienia wgłębnego na zwałowisku wewnętrznym wypracowano duże doświadczenie w budowie drenaży i eksploatacji studni głębinowych. Dodatkowo w 2014 r. uruchomiony został system monitorujący pracę pompowni i studni głębinowych, który z każdym kolejnym rokiem rozbudowuje się i obejmuje kolejne obiekty.
PL
W ciągu 35 lat użytkowania zbiornika retencyjno-dozującego „Brzeszcze” zgromadzono w jego osadach znaczne ilości substancji promieniotwórczych, głównie radu. Celem stwierdzenia wpływu obecności radonu – produktu rozpadu radu na poziom zagrożenia radiacyjnego dla ludności zamieszkałej w sąsiedztwie, wykonano szereg pomiarów stężenia radonu 222Rn (aktywności właściwej) w powietrzu wokół zbiornika i nad odkrytymi osadami dennymi. Pomiary te wykonano przenośnym monitorem radonowym PYLON AB – 5. Ponadto, w części zachodniej miasta wykonano analizy stężenia radonu przy wykorzystaniu stacjonarnego stanowiska pomiarowego, sprzężonego z aparaturą pozwalającą na rejestrację podstawowych parametrów meteorologicznych. Obserwowane stężenia radonu 222Rn w powiązaniu z podstawowymi parametrami meteorologicznymi pozwalają na stwierdzenie, że radon z okolic zbiornika jest przenoszony wraz z wiatrem nad zamieszkałe tereny miasta. Prezentowane wyniki badań mają na celu pokazanie rejestrowanych poziomów stężeń radonu oraz wynikających z jego obecności przyczynków do dawki promieniowania otrzymywanej przez okolicznych mieszkańców.
EN
During the 35 years of exploitation of the Brzeszcze retention pond a significant amount of radioactive elements, mainly radium 226Ra, accumulated in its bottom sediments. A series of both field and laboratory measurements were performed to determine the influence of radon 222Rn emanation (which is the daughter of radium 226Ra) on the level of radiation hazard which inhabitants in the vicinity of the pond may be exposed to. Measurements were carried out in the atmospheric air and over the sediments by the PYLON AB-5 monitor. Additionally, in the western part of Brzeszcze city, the activity concentration of radon 222Rn in the atmosphere was measured using a stationary installation. It was coupled with apparatus registering basic meteorological parameters. Investigations have shown that radon from the pond and adjacent gangue repository is transported by wind above the inhabited area of the city. Based on field and stationary measurements the contribution from 222Rn to the radiation dose received by local residents has been determined.
PL
Ścieki deszczowe transportowane w systemach odwodnieniowych charakteryzują się niekorzystnymi parametrami fizykochemicznymi. W konsekwencji tego do odbiorników trafiają ścieki, które istotnie pogarszają ich stan jakościowy. Na jego poprawę można w znaczny sposób wpłynąć m.in. poprzez stosowanie zbiorników retencyjnych, które pozwalają na zredukowanie kierowanego do odbiornika strumienia objętości ścieków. Przy wyborze konkretnego rozwiązania zbiornika retencyjnego należy kierować się wieloma kryteriami, wśród których najistotniejszymi są nakłady inwestycyjne ponoszone na ich budowę oraz parametry hydrauliczne ich działania. W następstwie tego powstało wiele rozwiązań zbiorników retencyjnych, które pozwalają ograniczyć koszty związane z ich budową, a także takich, które maksymalizują efektywność hydrauliczną ich funkcjonowania. Przykładem takiego rozwiązania jest instalacja obiektów retencyjnych, której wykorzystanie pozwala na zmaksymalizowanie efektywności hydraulicznej dowolnego obiektu retencyjnego. Celem artykułu jest weryfikacja funkcjonowania przykładowego zbiornika retencyjnego wyposażonego w przedmiotową instalację obiektów retencyjnych w zakresie rozkładu strugi cieczy w poszczególnych fazach jego działania. Analiza została wykonana z wykorzystaniem programu do numerycznej dynamiki płynów Autodesk Simulation CFD. Oprogramowanie to, bazując na metodzie elementów skończonych i równaniach opisujących przepływ turbulentny, pozwala na odzwierciedlenie zjawisk przepływowych w obiektach o skomplikowanej geometrii. Uzyskane wyniki badań pozwolą na ocenę zasadności stosowania rozpatrywanego rozwiązania oraz mogą stanowić podstawę do dalszych analiz z punktu widzenia stanu jakościowego odbiorników.
EN
Stormwater runoffs which are transport in drainage systems are characterized by unfavorable physicochemical parameters. As a consequence of this, to the receivers are directed sewage, which can significantly worsen them quality. It can be improved by using of storage reservoirs (underground tank), which would allow to significantly reduce the volume of inflow of the sewage to the rivers. The choice of solution of the storage reservoir (underground tank) is addicted to many aspects. The most important are investment costs and hydraulic parameters of their functioning. Following this, it arose many solutions of storage reservoirs (underground tank) which allow to reducing the costs associated with their construction, as well as those that allow maximizing the hydraulic effectiveness of their functioning. An example of this is installation of retention facilities. The use of this installation allows maximizing the hydraulic efficiency of any retention facilities. The aim of the paper is to verify the functioning of the storage reservoir (underground tank) equipped with the installations of retention facilities in terms of distribution of stream liquids in different phases of its operation. The analysis was performed using Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis. This software, based on the finite element method and the equations describing turbulent flow, allows describing of phenomena of flow in objects with complex geometry. Results obtained in research will allow for an evaluation of the legitimacy of use of this installation. Additionally they can form the basis for further Analyses done from the standpoint of the quality of receivers.
PL
Budowa kanalizacji i retencji wód deszczowych staje się poważnym problemem w eksploatacji kanalizacji deszczowej na terenach zurbanizowanych. Podjęto próbę oceny technicznych możliwości wykonania sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Do analizy techniczno ekonomicznej przyjęto średnice kanałów DN: 1000,1800,2600 wraz ze zbiornikami retencyjnymi o pojemności V=750 m3 systemu betonowego, CC-GRP i PEHD. Na podstawie ofert wybranych firm wykonano kosztorysy inwestorskie i na ich podstawie dokonano oceny kosztów wykonania 1 km kanalizacji wraz ze zbiornikiem retencyjnym.
EN
Waste water network and retention tanks construction for rain water starting to be a serious problem in high urban area. A research was made to analyze waste water network within retention tanks construction possibilities. Research was made for DN: 1000,1800,2600 duct diameters with V=750 m3 retention tanks made of concrete system CC-GRP and PEHD. On the basis of chosen proposals and investment evaluation was prepared. On its basis cost analysis of 1 km of waste water network with retention tank was prepared.
PL
Celem artykułu jest określenie zasadności wykorzystania możliwości retencyjnych kanału dopływowego do wielokomorowego zbiornika retencyjnego w celu redukcji jego wymaganej pojemności użytkowej. Przeprowadzone symulacje hydrodynamiczne wykonano w trzech zlewniach modelowych różniących się układem kanałów, korzystając z programu hydrodynamicznego SWMM 5.1. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić że uwzględnienie pojemności retencyjnej kanału dopływowego umożliwia znaczne zmniejszenie wymaganej pojemności użytkowej wielokomorowego zbiornika retencyjnego, a w skrajnych przypadkach nawet rezygnację jego wykonania. Otrzymane wyniki potwierdzają, że największe korzyści wykorzystania retencji kanałowej uzyskuje się : (1) przy wysokim poziomie położenia krawędzi międzykomorowej w stosunku do dna kolektora dopływowego, (2) znacznych wartościach współczynnika redukcji przepływu β i (3) zwartym układzie kanałów sieci kanalizacji deszczowej. Ze względu na prosty i tani sposób wykorzystania pojemności retencyjnej kanału dopływowego, wskazane jest uwzględnienie tego zjawiska przy tworzeniu koncepcji projektowych.
EN
The aim of this article is to determine the effect of the retention possibility of the inlet pipe into a multi-chamber storage reservoir in order to reduce its required volume. Simulations were performed in the three catchment model with different distribution of collectors, using hydrodynamic program SWMM 5.1. The results allow to conclude that the inclusion of tin- retention possibility of the inlet pipe significantly reduce the required volume a multi-chamber storage reservoir and in extreme cases even resigned from its construct ion. The results show that the greatest benefits occur with high levels of the inter-edge in relation o the bottom of the inlet pipe, high values of reduction factor flow β in reservoir and compact distribution of collectors in rainwater drainage network. Because using retention possibility of the inlet pipe is cheap and easy. it is recommended to use in any project situation.
PL
Nowe regulacje prawne spowodują m. in. zmiany w gospodarowaniu wodami opadowym i roztopowymi. Przepisy sprzyjać będą rozbudowie zbiorników retencyjnych, choć z drugiej strony problematyczny będzie wybór ich konstrukcji.
PL
Zagospodarowanie wód opadowych odprowadzanych z terenu zlewni zurbanizowanych. Opóźnienie odpływu ścieków deszczowych do odbiornika. Modelowanie hydrodynamiczne przepływu ścieków w systemie odwodnieniowym. Wieloatrybutowa analiza zasadności zastosowania odmiennych rozwiązań zbiorników retencyjnych.
EN
Storm water management in urban catchment area. Storm water outflow delay to the receiving water body. Hydrodynamic modelling of storm water flow in drainage systems. Multi-attribute analysis of the rationality of different retention facilities application.
PL
Zbiorniki retencyjne są jednymi z kluczowych wyrobisk zapewniających ciągłość odstawy urobku i funkcjonowania kopalni. Pomimo tego są one stosunkowo rzadko kontrolowane. Wynika to między innymi z utrudnionego dostępu. W artykule zebrano przykłady typowych uszkodzeń zbiorników, sposobów oceny ich stanu technicznego oraz metod badawczych. Zaprezentowane metody zostały pozytywnie zweryfikowane w wielu akcjach pomiarowych prowadzonych przez specjalistów Głównego Instytutu Górnictwa.
EN
Storage bunkers are one of the essential workings that ensure continuity of output haulage and operation of mine. Nevertheless, they are relatively rarely controlled. This is due to, among others, difficult access. The authors of the paper collected examples of typical damage of bunkers, methods of assessment of their technical condition and research methods. The presented methods have been positively verified in numerous measurement actions carried out by specialists from the Central Mining Institute.
PL
Kanalizacyjne zbiorniki retencyjne są obiektami służącymi między innymi do redukowania przepływu strumienia objętości ścieków w systemach kanalizacyjnych. Ich główną zaletą jest możliwość zwiększenia retencji w systemie, co w efekcie wpływa na poprawę bezpieczeństwa hydraulicznego zlewni poprzez ograniczenie możliwości wylania się ścieków i powstania zjawiska „powodzi miejskich”. Coraz powszechniejsze użycie obiektów retencyjnych, obserwowane zmiany klimatu oraz rozwój dostępnych narzędzi softwarowych powodują konieczność aktualizowania metod ich wymiarowania. Dotychczas najczęściej wykorzystywane w tym celu są formuły analityczne oraz narzędzia do modelowania hydrodynamicznego. W obu przypadkach podstawą do właściwego zaprojektowania obiektu retencyjnego jest wybór miarodajnego opadu deszczu o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia i odpowiedniej długości czasu trwania, który powoduje krytyczny przepływ ścieków w systemie kanalizacyjnym i wymaga zastosowania największej niezbędnej pojemności retencyjnej zbiornika. Celem artykułu jest wykonanie analizy możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych we wstępnym szacowaniu miarodajnej długości czasu deszczu. Jej wartość jest niezbędna w procesie modelowania hydrodynamicznego funkcjonowania systemu i wyznaczenia niezbędnej pojemności retencyjnej zbiornika. W badaniach do budowy modelu sztucznej sieci neuronowej wykorzystano teorię planowania doświadczeń oraz pakiet Statistica.
EN
Storage reservoirs are objects which serving inter alia, to reducing the volume of wastewater flow in sewer systems. Their main advantage is the possibility to increase retention in the system, which in turn improves hydraulic safety by reducing the possibility of the node flooding and the emergence of the phenomenon of "urban flooding". An increasingly common use of storage reservoirs, observed climate change and the development of available software tools makes it necessary to update the methods of its dimensioning. So far, the most well-known calculation procedures in this regard is the use of analytical formulas and tools for hydrodynamic modeling the functioning sewage systems. In both cases, the basis for the designing of the retention facility is choosing a appropriate rainfalls which a certain probability of occurrence, and appropriate duration, which causes the critical flow of rainwaters in the sewer system and requires the use of the most necessary storage capacity of the reservoir. The purpose of this article is the analyze of the possibility of using artificial neural networks in the preliminary estimation of the length of duration the critical rainfall. Its value is essential in the process of hydrodynamic modeling of the system and determine the necessary storage capacity of the reservoir. In a study for the construction of an artificial neural network model used in the theory of planning experience and Statistica package.
EN
During the years 2014-2015, biomonitoring studies were carried out at three holding reservoirs located in Swietokrzyskie Province (central Poland): Kielce artificial lake, Chancza reservoir and Sielpia reservoir. In sea water algae Palmaria palmata (Linnaeus) Weber & Mohr, exposed in the analysed waters, the increases of concentrations were determined by the atomic absorption spectrometry method (AAS), of the following: Mn, Fe, Cu, Zn, Cd and Pb. Conductivity and pH were also determined in the reservoirs waters. The differences between the increases of heavy metal concentrations in the samples of algae found along the coastline were indicated; they result from different distances from the pollution sources, such as resorts, communication routes and industrial plants.
16
Content available Woda czynnikiem życia każdego organizmu
PL
Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na Ziemi a zarazem decyduje o życiu organizmów w tym i człowieka. Dzięki właściwości występowania w warunkach przyrodniczych (naturalnych) w trzech stanach skupienia (ciekłym, gazowym i stałym) woda podlega stałemu krążeniu (cykl hydrologiczny). W warunkach małych zasobów wodnych Polski (na jednego mieszkańca przypada zaledwie 4,8 dm3 * d-1) nadrzędnym zadaniem gospodarki jest racjonalne użytkowanie zasobów wodnych. Ziemia jest planetą oceaniczną. Zasoby wodne świata są stosunkowo bardzo duże – 1.386 mld km3 wody. Polska pod względem wielkości rocznego opadu atmosferycznego znajduje się w pobliżu końca listy krajów Europy. W Polsce, w bilansie wodnym kraju istotną rolę odgrywają jeziora. Ogólna powierzchnia jezior wynosi ok. 318 tyś. ha., natomiast łączna pojemność zbiorników retencyjnych w Polsce wynosi około 3200 hm3.
EN
Water is one of the most common chemical substances on Earth and one which is crucial in sustaining life of any organism , including humans. Owing to its existence in nature in three physical states ( liquid, gaseous and solid) water is in constant circulation ( hydrologic cycle). Because Poland has limited water resources ( only 4.8 dm3* d-1 per one inhabitant) it is of primary importance for Polish economy to use water sensibly. Earth is a planet of oceans. The water resources of the world are huge and make 1386 billion km3 . As far as the volume of its annual precipitation is concerned , Poland occupies one of the final positions on the list of European countries. In Poland lakes play an important role in the country's water balance. On the whole, the area taken by lakes is 318 thousand ha, while the overall volume of water in retention reservoirs is approximately 3200 hm3.
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu kierunku i prędkości przemieszczania się fali opadu deszczu na współdziałanie kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych. Symulacje wykonano w zlewni modelowej, korzystając z programu hydrodynamicznego SWMM 5.1. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że zarówno kierunek, jak i prędkość przemieszczania się fali deszczu ma znaczący wpływ na ustalenie wymaganej kubatury użytkowej oddziałujących na siebie zbiorników retencyjnych. Porównując wyniki badań modelowych ustalonych na stacjonarnym opadzie deszczu z opadem przemieszczającym się nad zlewnią, wykazano, że różnice w wymaganej kubaturze użytkowej zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na końcowym odcinku sieci kanalizacyjnej są tym większe, im niższa jest przyjęta wartość współczynnika redukcji przepływu ścieków deszczowych w zbiornikach retencyjnych znajdujących się na sieci kanalizacyjnej powyżej. W skrajnych przypadkach uzyskane różnice sięgają nawet kilkudziesięciu procent. Ustalone zależności zaobserwowano zarówno dla opadów blokowych, jak i opadów zmiennych w czasie. Wykazano też, że istotny wpływ na stopień wzajemnego hydraulicznego oddziaływania kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych ma ich lokalizacja względem siebie i przyjęty współczynnik redukcji przepływu ścieków deszczowych.
EN
This article aims to determine the effect of the direction and speed of the wave of rainfall on the interaction of sewage reservoirs. Simulations were performed in the catchment model using hydrodynamic program SWMM 5.1. The results allow to conclude that both the direction and speed of the wave of rainfall has a significant impact on the determination of the required volume of interacting with each other storage reservoirs. Meaningful differences in test results between constant and time-varying precipitation were noticed. Differences in the required volume of usable storage reservoir that is located at the terminal end of the sewerage system are the greater the lower is acceptation values of flow reduction factors in reservoirs located above the sewerage system. In extreme cases the resulting differences are as high as tens of percent. It was observed for both the block and the time-varying precipitation. It was also shown that a significant impact on the degree of sewage reservoirs interaction between them is their location according to one another and accepted values of flow reduction factors.
PL
Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z obszaru dróg kolejowych i samochodowych jest ważnym czynnikiem poprawiającym stabilność nawierzchni oraz bezpieczeństwo ruchu. Jest to istotny problem w transporcie kolejowym i drogowym. W wielu przypadkach proces ten odbywa się grawitacyjnie wprost do odbiorników wód opadowych. W pozostałych przypadkach woda ze względu na spiętrzenia i brak szybkiego odprowadzenia musi być akumulowana w zbiornikach retencyjnych. Obecnie, stosowane są zbiorniki zamknięte wraz z wymuszonym wypływem. Wybrane warianty zbiorników zamkniętych w infrastrukturze kolejowej i drogowej przedstawiono w artykule. Opisano najczęściej spotykane okoliczności budowy zbiornika retencyjnego z uwzględnieniem odwodnienia grawitacyjnego oraz za pomocą kanalizacji deszczowej. Porównano właściwości eksploatacyjne zbiorników retencyjnych dla różnej topologii dopływu i odpływu wód opadowych, lokalizacji i rodzaju odbiornika wód opadowych oraz wydajności pompowni. Przedstawione zagadnienia mają istotne znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania transportu kolejowego i drogowego.
EN
Drainage of storm and ground waters from areas of railways and roads is an important factor improving surface stability and safety of traffic. It is a major issue with rail and road transportation. In many cases, the process is gravitational and ends directly in bodies receiving stormwater. Otherwise, due to back - flows and slow drainage, water must be accumulat - ed in impounding reservoirs. Closed reservoirs with forced outlets are in place at present. Selected variants of those closed reservoirs as part of rail and road infrastructure are discussed in this paper. The most common cases of constructing impounding reservoirs are described, including gravitational drainage and stormater sewage systems. Operational properties of impounding reservoirs are compared for various topologies of stormwater in and outflows, locations and types of bodies receiving stormwater, and capacities of pumping plants. These issues are essential for proper functioning of rail and road transport.
PL
Artykuł przedstawia analizę zmian poziomu wód Zbiornika Koronowskiego w latach 1996–2012. Amplituda rzędnych piętrzenia wód wynosiła jedynie 77 cm. Minimalne odnotowane piętrzenie wynosiło 81,00 m n.p.m., a maksymalne 81,77 m n.p.m. Powiązano stan wód z panującymi warunkami klimatycznymi (suma opadów atmosferycznych) oraz hydrologicznymi (dopływ rzeką Brda). Stwierdzono, że gospodarka wodna prowadzona przez Elektrownię Wodną Koronowo jest prowadzona racjonalnie, nie powodując negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym.
EN
The article presents an analysis of changes of water levels in years 1996–2012 on Koronowski Reservoir. The amplitude of the changes was only 77 cm. The minimum observed damming was 81.00 m a.s.l., and a maximum 81.77 m a.s.l. The water level have been linked to the prevailing climatic conditions (annual total precipitation) and hydrological (a water inflow of the Brda River). It was found that water management led by hydroelectric power plant Koronowo is conducted rationally, without causing negative changes in the environment.
PL
Najprostszym sposobem „wykorzystania” wód opadowych jest ich zatrzymanie w miejscu opadu i skierowanie do gruntu. Systemy do wykorzystania wody deszczowej mogą być realizowane w różnych wariantach. W najprostszym układzie jest to zbiornik, do którego trafia odpływ z dachu. Instalowanie takiego zbiornika (niecki) przyczynia się do gospodarowania wodami deszczowymi. W artykule przedstawiono zastosowanie metody wymiarowania niecek infiltracyjnych polegającej na wykonaniu obliczeń, dzięki którym można określić zmiany wymiarów niecki w odniesieniu do zmiany warunków gruntowych z zachowaniem tego samego napełnienia.
EN
The easiest way to “use” rainwater is its detention in places where it falls, and referral to the ground. Systems of rainwater utilization system can be implemented in different variants. In the simplest configuration it is a tank, with a runoff from the roof. The principle of operation of the tank (basin) is a method for rain water management. The article presents a practical application of methods of dimensioning infiltration basins by performing calculations showing how to alter the dimensions of the basin when changing the ground conditions while maintaining the same filling.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.