Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spółka dystrybucyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the possibility of using queuing theory as a tool to improve the work of distribution companies in the field of customer service. The analyzes were carried out to determine the optimal number of energy emergency brigades so that the costs incurred by the electricity distributors would be minimal while maintaining the shortest time of failure removal. The authors also presented the most important theoretical issues concerning the queuing theory.
PL
W referacie przedstawiono możliwość zastosowania teorii kolejek jako narzędzia usprawniającego pracę spółek dystrybucyjnych w zakresie obsługi odbiorców. Przeprowadzone analizy miały na celu wyznaczenie optymalnej liczby brygad pogotowia energetycznego tak, aby koszty poniesione przez dystrybutorów energii elektrycznej były minimalne przy jednoczesnym zachowaniu jak najkrótszego czasu usuwania awarii. Autorzy przedstawili również najistotniejsze zagadnienia teoretyczne dotyczące teorii kolejek.
2
EN
The main goal of this article was to present the problem of discontinuity of energy supply and methods applied by selected distribution company in order to improve power supply reliability indexes. An analysis of discontinuity of supply was based on data obtained from selected department of a distribution company with six energy areas. Based on these data, the impact of the investments, repairs, random events and other factors on the value of power supply reliability indexes was presented.
PL
Głównym celem publikacji jest przedstawienie problemu nieciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz metod stosowanych przez wybraną spółkę dystrybucyjną w celu poprawy wskaźników niezawodności zasilania. Analizę nieciągłości zasilania zawartą w pracy oparto o dane pozyskane z wybranego oddziału spółki dystrybucyjnej (OSD), na terenie którego działa sześć rejonów energetycznych. Na podstawie danych przedstawiono wpływ inwestycji, remontów, zdarzeń losowych oraz innych czynników na wartość wskaźników niezawodności zasilania.
PL
Celem niniejszej pracy, jest analiza zastosowania nadprzewodnikowego zasobnika energii w rozłącznikach sterowanych radiowo. Dla uzyskania poprawy podawanego przez operatorów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD) wskaźnika dotyczącego czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej SAIDI (System Average Interruption Duration Index). Temat jest na tyle ważny dla polskiej gospodarki, że można traktować go jako problem społeczny, który nie tylko może obniżać jakość życia, ale także możliwości rozwoju gospodarczego małych miejscowości, gdzie przerwy w dostawach prądu są znacznie dłuższe niż w miastach. Jednakże, jednocześnie prowadzone działania inwestycyjne mające na celu poprawę jakości dystrybucji energii elektrycznej w Polsce stanowią bardzo dużą szansę na rozwój nowych innowacyjnych technologii. W artykule przedstawiono nie tylko aspekty związane z automatyzacją sieci średniego napięcia, ale także ze względu na swoje możliwości techniczno-ekonomiczne nowoczesne urządzenia. Kluczem w artykule jest efektywne rozwiązanie problemu niezawodności w Polsce oraz przedstawienie zastosowani zasobnika energii w rozłącznikach radiowych w celu poprawy niezawodności ich pracy.
EN
The purpose of this work is to analyze the application of superconducting magnetic energy storage in radio controlled disconnector. For the purpose of improving the indicator of the duration of interruptions in the supply of electricity to SAIDI by electricity distribution operators. (System Average Interruption Duration Index). The topic is so important for the Polish economy that it can be treated as a social problem, which can not only reduce the quality of life, but also the economic development of small towns and villages where power outages are much longer than in cities. However, at the same time investment activities for improving the quality of electricity distribution in Poland represent a very high chance for the development of new innovative technologies. The article presents not only aspects related to the automation of the medium voltage network, but also due to its technical and economic capabilities of modern devices. The key in the article is the effective solution to the problem of reliability in Poland and the presentation of the use of an energy reserve in radio disconnector in order to improve the reliability of their work.
PL
Podjęto próbę przedstawienia związku pomiędzy stosowaniem wysokorozwiniętych technologii a standaryzacją rozwiązań w spółce energetycznej.
EN
An attempt is taken to present a relationship between application of modern technologies and standardization of solutions at distribution company.
PL
W tekście przedstawiono wnioski z analizy statystycznej danych energetycznych i poza energetycznych oraz wyniki przeprowadzonych badań - prognoz miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz miesięcznej mocy szczytowej wybranymi metodami prognostycznymi dla różnych horyzontów prognoz. Sformułowano ponadto wnioski końcowe z przeprowadzonych badań prognostycznych.
EN
The paper presents summary of statistical analysis of power engineering data and outside power engineering data. Results of the monthly electric energy consumption and peak power different time horizons forecasting have been showed. The final conclusions of investigations respecting to executed forecasts and statistical analyses have been presented.
PL
Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane z miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej oraz czynnikami pozaenergetycznymi mającymi wpływ na wielkość miesięcznego zapotrzebowania oraz prognozy zapotrzebowania o horyzoncie od 1 do 12 miesięcy wybranymi metodami prognostycznymi.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję odnosząca się do dystrybucji gazu, której celem jest minimalizacja kosztów jego rozdziału. Uwzględniono aspekty techniczne, a więc nowe rodzaje urządzeń energetycznych, jak i proces zarządzania dystrybucją gazu, zwłaszcza z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych do oceny pracy sieci, jako podstawowego elementu infrastruktury. Przedstawiono przykładowe proponowane rozwiązanie zarządzania sprawnością sieci w oparciu o model programu KONSORCJUM-GAZ, która odnosi się do grupy energetycznej złożonej z kilku dawnych samodzielnych przedsiębiorstw dystrybucyjnych. Przedstawiono także niezbędne warunki do tworzenia przewagi konkuren-cyjnej przedsiębiorstwa, gdzie innowacyjność odgrywa decydujące znaczenie. Przeanalizowano uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne niezbędne przy opracowywaniu ostatecznych rozwiązań modeli do zarządzania przedsiębiorstwem dystrybucji gazu.
EN
In the paper one remained the idea focussed on distribution of the gas, which places itself the main aim - minimization of its costs. Complied technical aspects remained and so new kinds of energy- installations, as and the process of management with distribution of the gas, especially with utilization of modern computer programmes to estimate the work of the network, as the basic component of the infrastructure. Introducing example- solution the management with the efficiency of the network basing on the package of the programme THE CONSORTIUM-GAS which relates to the Group consisting of several former independent distribution establishments. Indispensable circumstances to create a competitive superiority of the establishment, where innovativeness performs the decisive meaning are also introduced. Internal and external conditions indispensable in elaboration of the final solutions of conclusive models for management of the gas distribution enterprise are analysed.
9
PL
W artykule omówiono proces wymiany energii elektrycznej między mikrosiecią a siecią rozdzielczą spółki dystrybucyjnej. Scharakteryzowano proces zarządzania mocą i energią w mikrosieci. Omówiono aspekty rynkowe pracy mikrosieci, a w szczególności koncepcje jej działania jako „dobrego” obywatela i „idealnego” obywatela. Następnie szczegółowo scharakteryzowano sterowanie pracą mikrosieci: koncepcję sterowania scentralizowanego oraz koncepcję sterowania zdecentralizowanego (rozproszonego). W ostatniej części artykułu zaprezentowano zagadnienie optymalizacji wymiany energii elektrycznej między mikrosiecią a siecią spółki dystrybucyjnej. Sformułowano problem optymalizacyjny oraz przedstawiono jego model matematyczny. Artykuł kończy się podsumowaniem omawianych zagadnień.
EN
Process of exchange of electrical energy between microgrid and distribution network of electricity utility has been described in the paper. Process of management of power and energy in microgrid has been discussed. Market aspects of microgrid operation, especially its operation concepts as a “good” citizen and an “ideal” citizen, have been described. Then microgrid operation control: concept of centralized and concept of decentralized (distributed) control have been characterized in detail. In the last part of the paper problem of optimization of exchange of electrical energy between microgrid and network of electricity utility has been presented. The optimization problem has been formulated and its mathematical model presented. By the end of the paper summary of the described issues has been presented.
PL
Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię, elektryczną mają, istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje wraz z wydłużaniem się horyzontu prognozy. W artykułe przedstawiono wybrane metody prognostyczne przydatne do prognoz wieloletnich oraz porównano ich jakość dla horyzontu prognozy 6 lat.
PL
Energia elektryczna jest towarem i w związku z tym dystrybucję energii traktować można jako jeden z elementów procesu łańcucha dostaw od wytwórcy energii elektrycznej do jej odbiorcy. Takie podejście stanowi logistyczne spojrzenie na działalność w sektorze energetycznym. Jest to podejście uzasadnione, ponieważ logistyka dla przedsiębiorstwa energetycznego nie stanowi jedynie jednego z elementów łańcucha tworzenia wartości - stanowi ogniwo wiążące cały proces tworzenia wartości. Jednak skuteczna logistyka nie jest możliwa bez skutecznych procedur komunikacyjnych. Celem opracowania jest prezentacja wyników uzyskanych w rezultacie przeprowadzenia anonimowych badań ankietowych wśród pracowników jednego z przedsiębiorstw energetycznych w zakresie, w jakim badanie dotyczyło efektywności procedur komunikacji wewnątrz spółki dystrybucyjnej. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość osiągnięcia wyższej efektywności w obrębie całego łańcucha dystrybucji oraz pozytywnego efektu motywacyjnego wśród pracowników poprzez poprawę procedur komunikacji w obrębie przepływu informacji zwrotnej.
EN
Electricity one of goods and for that reason its distribution can be treated as one of elements in supply chain where electricity flows from producer to final consumer. This attitude can be called an logistic attitude to power industry and is justified because logistics for electricity company is not just one of supply chain's elements. Logistics constitutes the whole process of value creation in the supply chain. But efficient logistics is impossible without effective communication procedures. An anonymous questionnaire was presented to employees of an electricity distribution company. The research, in the part presented in this paper, referred to communication procedures' effectiveness. Gained results indicate the possibility of achieving better results in all distribution chain and also possibility of achieving some positive motivating effect among employees by improvement in the field of communication procedures as far as feedback information is concerned.
12
Content available remote Uwarunkowania finansowe działania spółek dystrybucyjnych
PL
Spółka dystrybucyjna musi podejmować ryzyko związane przede wszystkim z wynikami ekonomicznymi swojej działalności i odpowiednio tym ryzykiem zarządzać. Ryzyko jest związane z różnymi rodzajami działalności spółki dystrybucyjnej, zarówno operacyjnymi, jak i inwestycyjnymi. Ryzyko jest więc związane głównie z prognozowaniem oraz działaniami na rynku energii, czyli kształtowaniem odpowiedniego portfela zakupów energii elektrycznej oraz sprzedażą energii odbiorcom detalicznym. Zapewnienie odpowiedniej niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej oraz właściwej jakości dostarczanej energii powoduje konieczność podejmowania decyzji, mających wpływ na koszty funkcjonowania spółki (koszty operacyjne).
EN
The paper presents some problems of the decision making and the risk managing in the distribution enterprises on the energy market. The risk is concerned u.a. with the reliability of the energy supplying. The prognosis of the reliability coefficients and the costs of their keeping are the topics of this paper.
PL
Utrzymanie sprawności urządzeń elektroenergetycznych, a tym samym utrzymanie niezawodności dostaw energii elektrycznej o wysokiej jakości, jest podstawą poprawnego funkcjonowania każdej spółki dystrybucyjnej. W artykule przedstawione zostaną wyniki analiz awaryjności urządzeń elektroenergetycznych rzeczywistej spółki dystrybucyjnej.
EN
Keeping efficiency of electric devices and, the same, keeping power supply reliability is a basis for correct functioning of every power enterprise. The paper presents the results of the power device failure analysis in a real power enterprise.
PL
Krótkoterminowa prognoza dobowej krzywej zużycia energii elektrycznej z wyprzedzeniem 48 godzin jest dla spółki dystrybucyjnej kluczową informacją. Celem tej pracy jest zasygnalizowanie dużego znaczenia doboru i przetworzenia danych wykorzystywanych w prognozowaniu przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych na końcową jakość prognoz. Szczególną uwagę poświęcono selektywnemu doborowi danych historycznych oraz wpływowi temperatury.
EN
Short term forecasting of energy consumption for 48 hours in advance is very important information for electrical plants. The purpose of this paper is to present method of improvement quality forecasting by proper selection and processing of data for artificial neural network. Particular attention was given to selective choice of historical data and temperature influence.
PL
Średnioterminowa prognoza zużycia energii elektrycznej jest dla spółek dystrybucyjnych istotnym elementem w ich funkcjonowaniu. Celem tej pracy jest przedstawienie efektywnej metody prognozy średnioterminowej przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych oraz zwrócenie uwagi na dużą rolę czynników poza energetycznych w uzyskaniu wysokiej jakości prognoz. Porównane zostaną uzyskane wyniki z kilkoma metodami statystycznymi.
EN
Electric energy consumption middle – term forecasting is important factor for electrical plants. The purpose of this paper is to present effective method of middle – term forecasting of electric energy consumption using an artificial neural network and showing important role of other factors than electric energy consumption in high quality predictions. The results will be compared with some statistical methods.
PL
Celem artykułu jest porównanie podejmowanych działań marketingowych przez spółki dystrybucyjne zajmujące się obrotem energią elektryczną w Polsce. Przedsiębiorstwa postrzegane jako monopole, a często jako monopole naturalne poszerzają zakres swoich usług oraz coraz częściej mówią o orientacji marketingowej. Interesującym pytaniem jest, dlaczego przedsiębiorstwa, które mają stosunkowa silną pozycję przetargową wobec odbiorców podejmują takie działania, czy są one niezbędne w warunkach, w jakich działają te przedsiębiorstwa, czy też mają jedynie "zatuszować" ich monopolistyczną pozycję wobec niektórych grup odbiorców.
EN
The aim of this article is to present the marketing tools, which the electricity enterprises use in Poland. In this paper is presented conditions (technical, law) which are advantages and disadvantages to implementation of marketing orientation in the electricity enterprises. The author tried to compare marketing actions and missions of these companies. The important think is presentation of basic definitions connected with marketing mix in electricity.
PL
Racjonalne użytkowanie energii jest bardzo ważnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju. W ostatnich latach w Katedrze Systemów, Sieci i Urządzeń Elektrycznych są prowadzone prace naukowo - badawcze z tego zakresu.
EN
The efficiency of the energy using is a very important factor of the balanced development of the country. The investigations in areas of energy efficiency using, reliability and rationalization of the energy supplying were carried out in the Chair of the Electric Systems, Networks and Apparatus.
PL
W drugiej części artykułu opisana zostanie symulacja sieci gazowej, analiza kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia oraz analiza kosztów ponoszonych przez spółkę dystrybucyjną w związku z zakupem gazu na stacjach wysokiego ciśnienia.
PL
Omówione problemy dotyczące efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem gazowniczym pokazują jak ogromną rolę w tym procesie odgrywa nowoczesna technologia informatyczna i telekomunikacyjna.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.