Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surface activity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
From the large group of surfactants with branched chains, sulfosuccinate derivatives obtained based on 2-ethylhexyl alcohol were selected. The surfactant of reference was ethoxylated sulfosuccinate with an alkyl chain (C12-C14). Tests regarding foam-forming ability (V0) and foam stability (V10) for selected solutions of the three surfactants were performed. Foam stability of the solutions of sterically specific surfactants (P13, P14) decreased by up to a factor of ten as compared with the equivalent linear alkyl chain (P19). This was achieved with the high surface activity of the solutions of these compounds as represented by surface tension and wettability of the surface of the bearing steel. The consequence of the high surface activity of the compounds were low friction and wear in tribological tests at constant load and excellent anti-seizure properties. On the cooperating friction pairs, adsorption layers were formed, effectively separating the two materials and able to transfer the high loads [L. 3]. Summing up, there is the possibility of using solutions of sterically specific surfactants as model cutting fluids with low foaming ability.
PL
Z licznej grupy surfaktantów o rozgałęzionych łańcuchach wybrano pochodne sulfobursztynianowe otrzymane na bazie oksyalkinelowego alkoholu 2-etyloheksylowego. Surfaktantem odniesienia był etoksylowany sulfobursztynian posiadający łańcuch alkilowy (C12-C14). Wykonano testy określające zdolność pianotwórczą (V0) i trwałość piany (V20) wytypowanych roztworów trzech surfaktantów. Trwałość piany roztworów sterycznie specyficznych ZPC (P13, P14) zmniejszyła się nawet dziesięciokrotnie w stosunku do ich odpowiedników z liniowym łańcuchem alkilowym (P19). Efekt ten uzyskano przy wysokiej aktywności powierzchniowej roztworów tych związków, której miarą było napięcie powierzchniowe i zwilżalność powierzchni stali łożyskowej. Konsekwencją wysokiej aktywności powierzchniowej związków były niskie opory ruchu i zużycie w testach tribologicznych przy stałym obciążeniu oraz doskonałe właściwości przeciwzatarciowe. Na współpracujących tarciowo parach ciernych tworzą się warstwy adsorpcyjne skutecznie oddzielające materiały oraz przenoszące wysokie obciążenia. Reasumując, udokumentowano możliwość stosowania roztworów sterycznie specyficznych surfaktantów jako modelowych cieczy obróbkowych o niskiej pianotwórczości.
2
EN
In recent years there has been an intensive development of industries that use or produce materials in the nano scale. Nanomaterials contribute to the improvement of the product parameters, but when inhaled can also negatively affect the human body. The aim of the study was to investigate the effect of cerium oxide nanoparticles on the surface activity of pulmonary surfactant (PS) forming a thin film separating the inhaled air from the alveolar epithelium. Three types of cerium oxide powders were used (Sigma-Aldrich): C1 having a particle size smaller than 25 nm, C2 having a particle size smaller than 50 nm, and for comparison purposes C3 having a particle size smaller than 5 µm. Measurement of specific surface area was carried out using a Gemini 2360 surface area analyzer (Micromeritics, USA). The effect of cerium oxide nanoparticles on the surface activity of PS was studied using DeltaPi microtensiometer (Kibron Inc., Finland). Reconstituted animal surfactant preparation (Beractantum; Abbott Laboratories, France) recommended in states of deficiency of endogenous PS in newborn premature infants, was used as model PS. The tests were carried out at different particle concentrations (ranging up to 1 mg/ml) prepared with the constant concentration of the surfactant solution (1.25 mg phospholipids/ml). The study showed that in all the analyzed cases, the presence of cerium oxide particles caused an increase in surface pressure (lowering of the surface tension) at the liquid-air interface. It was found that the intensity of these changes depends on the particle size, specific surface area and the particle concentration. With the increase in concentrations of the particles in the model surfactant suspension, a greater difference in surface pressure/tension was observed with respect to the initial value. The largest increase in surface pressure (6.4 ± 1.1 mN/m) was observed in the presence of cerium oxide nanoparticles C1, which were characterized by the smallest dimensions (smaller than 25 nm) and the largest surface area (33.3 m2/g). The results show that cerium oxide nanoparticles may have an influence on the surface activity of pulmonary surfactant in vivo and adversely affect the functioning of the human respiratory system.
EN
A series of surfactant mixtures which consist of DAH (dodecylamine hydrochloride) and fatty acids (FAD) were made in this study. The characteristics of these fatty acids/DAH mixtures, including surface tension, critical micelle concentration (CMC) and adsorption onto coal were investigated. The reverse flotation results with these fatty acids/DAH mixtures (FAD) and DAH were compared with each other. Experimental results showed that the fatty acids/ DAH mixtures have lower CMC and γcmc than DAH. The adsorption test indicated that more amine molecules would adsorb preferentially onto the bubbles surface in FAD solutions than that in DAH solutions. Reverse flotation results showed that about 50% surfactant dosage was saved under the same froth product yield. Only 28% froth product yield was obtained in the presence of 1.66 kg/Mg DAH. However, when 0.83 kg/Mg hexadecanoic acid/DAH mixture (C16D) surfactant was used, the froth product yield reached 29%. Dodecanoic acid/DAH mixture (C12D) surfactant a showed better performance with a high mineral matter recovery similar to that with tetradecanoic acid/DAH mixture (C14D) and higher combustible recovery than with C14D and C16D.
PL
Przedstawiono różnorodność cynkowych powłok zanurzeniowych pod względem ich składu, morfologii i aktywności powierzchni w zależności od rodzaju cynkowanej stali, składu kąpieli cynkowniczej i parametrów procesu cynkowania. Omówiono wpływ tych różnic na właściwości powłok.
EN
Hot dip galvanized coatings, differing in terms of morphology, composition and surface activity, which results from the type of the steel, bath composition and technological parameters applied, have been presented. The impact of such differences on coating properties is discussed.
EN
Surface activity, foaming power and biodegradability of basic surfactants used in foam-forming extinguishing agents
6
Content available remote Oddziaływanie nanocząsteczek haloizytu na surfaktant płucny
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu nanocząstek haloizytu, stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych, na aktywność powierzchniową surlaktantu płucnego. Stwierdzono zależną od stężenia redukcję właściwości powierzchniowo czynnych modelowego surfaktantu płucnego przez nanorurki haloizytu. Osłabienie aktywności powierzchniowej surfaktantu płucnego przez badane nanocząstki może mieć znaczący wpływ w rozwoju chorób zawodowych układu oddechowego. Badania umożliwią wytypowanie bezpieczniejszych dla zdrowia nanocząstek, które mogą być stosowane w produkcji tworzyw sztucznych.
EN
The influence of halloysitc nanoparticlcs used in the manufacture of polymer nanocompositcs on the surface activity of pulmonary surfactant was studied. It was found the reduction of the surface activc properties of model pulmonary surfactant dependens on the concentration of halloysitc nano-tubes. Deactivation of pulmonary surfactant can have a significant impact in the development of occupational respiratory diseases. The research will help predict the nanoparticles, which can be used in the manufacture of plastics.
8
Content available remote Badanie aktywności radiocezu na obszarze transgranicznym polsko-czeskim
PL
Na skutek awarii reaktora EJ w Czarnobylu do środowiska przedostało się wiele izotopów promieniotwórczych. Skażenia te objęty m.in. terytoria Polski i Czech. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA Czechy-Polska) przeprowadzono badania, których celem było określenie aktualnych rozkładów terytorialnych depozycji izotopów cezu w powierzchniowej warstwie gleby oraz mocy dawki promieniowania gamma na obszarze transgranicznym polsko-czeskim.
EN
As the result of breakdown of the nuclear power plant in Chernobyl large quantities of radioactive substances were released to environment. Among others the territories of Poland and Czech were contaminated. The aim of the project was investigation of current local depositions of cesium isotopes close to soil surface and total dose of gamma radiation in the Polish - Czech border region. The work was partly supported by European Regional Development Fund (Community Initiative INTERREG IIIA Czech-Poland).
PL
Przedmiotem badań były roztwory wodne szeregu homologicznego związków powierzchniowo czynnych typu "Rofam" różniących się liczbą wbudowanych ugrupowań tlenku etylenu. Określono wpływ liczby tych ugrupowań na równowagę hydrofilowo-lipofilową, właściwości hydrodynamiczne oraz aktywność powierzchniową. Wyniki posłużyły do określenia mechanizmu solubilizacji i oszacowania wpływu tego procesu na dostępność farmaceutyczną i biologiczną micelarnego adduktu "Rofamów" w modelowych formach środków farmaceutycznych.
EN
Aqueous solutions of homologous series of "Rofam" type surfactants (ZPC) based on rape oil fatty acids methyl esters, differing in oxyethylene segments content (nTE), were the subjects of investigations. Content of oxyethylene segments nTE, determined by 1H NMR, allowed to verify ZPC molecular weight and to calculate structural hydrophilic-lipophilic balance (HLB, by Davis or Griffin methods) as well as required solubility level of the balance (HLBR) (Table 1). The following values were determined on the basis of viscometric measurements: limiting viscosity number [h], viscometric average molecular weight (Mh), specific volume (W) and hydrodynamic radius of micelle (Robs) (Table 2 and 3). Viscometric measurements let also calculate average number of water molecules hydrating the micelle built of "Rofam" homologous structures. Determination of critical micellar concentration (cmc) was the base for calculation of thermodynamic potential of micelle formation (***) and micellar level of hydrophilic-lipophilic balance (HLBcmc) (Table 4, Fig. 1-3). The value of surfactant's lipophilic core upthrust over the phase boundary (Am, Fig. 4) let analyze the effect of oxyethylene segments' content in "Rofam" molecule structure on its potential solubilization properties. The results of investigations and the values calculated on this basis make clearer the mechanism of solubilization of lipophilic drugs what determines the pharmaceutical and biological availability of micellar adducts from the model forms of drugs.
10
Content available remote Aggregation properties of cationic gemini surfactants in aqueous solution
EN
New cationic gemini surfactants bearing two hydrogen methanesulphonate groups and two longchain alkyl groups (octyl, dodecyl or hexadecyl) were prepared in good yields by the reaction of N,N’-bis-alkyl,N,N’-bis(3-aminopropyl)ethylenediamine with methanesulphonic acid. All of these gemini salts showed good water solubility. Their aggregation ability in water has been determined by steady-state fluorescence spectroscopy. Furthermore, the micellar properties for the concentration near above the cmc have been characterized by the aggregation number, Nagg. The presence of the dimeric segments in the surfactant molecule is found to be in charge of their unusual physicochemical behavior. They are very efficient at adsorbing at the free surface and at forming micelles in water. Accordingly, both the micelle-forming property, and the ability to lower the surface tension increased with the increase in the length of the hydrophobic chain. The studied surfactants were found to form stable and reproducible n-tetradecane emulsions, for which the multimodal size distribution, effective diameter and zeta potential in the system: n-tetradecane/water/surfactant IVa-c have been determined.
PL
Nowe kationowe surfaktanty gemini zbudowane z dwóch grup metylosulfonowych oraz z dwóch długich łańcuchów alkilowych (oktylowy, dodecylowy, lub hexadecylowy) zostały zsyntetyzowane z dobrą wydajnością w reakcji N,N’-bis-alkilo-N,N’-bis(3-aminopropylo)etylenodiaminy z kwasem metylosulfonowym. Wszystkie sole “gemini” wykazały dobrą rozpuszczalność w wodzie. Ich zdolność agregacyjną w wodzie oznaczono metodą SSFS. Ich micelarne właściwości powyżej cmc scharakteryzowano przez oznaczenie liczby agregacji Nagg. Obecność podwójnych segmentów w cząsteczce surfaktantów odpowiada za ich niezwykłe właściwości fizykochemiczne. Surfaktanty są bardzo efektywne w procesie adsorpcji powierzchniowej jak również przy tworzeniu miceli w wodzie. Zarówno zdolność do tworzenia miceli jak również do obniżania napięcia powierzchniowego wzrasta wraz ze wzrostem długości łańcucha hydrofobowego. Badane surfaktanty stanowią wielki krok do otrzymywania stabilnych oraz powtarzalnych form emulsji n-tetradekanu. Do określenia najbardziej stabilnych form tychże surfaktantów posłużono się pomiarami potencjału zeta, średnicy efektywnej oraz dimodalnej metody rozrzutu w układzie n-tetradekan/woda/surfaktant.
11
Content available remote Floatability of coals as a function of surface activity of the alcohols
EN
It is a common practice in flotation to compare the action of various reagents on the basis of results of experiments carried out at several concentrations or amounts of reagents, identical for cach reagent used. The same concentrations do not mean, however, the same surface coverages or the same dispersion of gas bubbles in the flotation celI. In this paper, results of flotation of various coals were analysed as a function of coneentration and surface activity of aliphatic alcohols. Coal slimes from the Halemba, Rydultowy, and Pokój Mines were floated. The aIiphatic alcohols used as collecting/frothing agents were n-butanol and n-pentanol, and n-hexanol. It was found that the concentrate yields and ash content in tailings increase with the concentration of these alcohols. Also, at the same bulk concentrations, the longer the hydrocarbon chain of the alcohol molecule, the better the flotation results. The increase in floatability of coals with the length of the hydrocarbon chain in the alcohol molecule is associated with a simultaneous increase in surface activity ofthe homologous series of alcohols. When the processes are compared at the same surface activity (the same surface pressure), the concentrate yields are practically independent of the alcohol used. This shows that the action of aliphatic alcohols in flotation consisted mainly in enlarging the solution-gas interface, and their collecting properties in respect to coal slimes studied were very similar.
PL
W praktyce flotacyjnej porównuje się działanie różnych odczynników robiąc doświadczenia dla kilku jednakowych ilości lub ich stężeń molowych. Temu samemu stężeniu molowemu nie odpowiada to samo pokrycie powierzchni i ta sama dyspersja pęcherzyków gazu w komorze. W pracy przeprowadzono analizę wyników flotacji węgli w funkcji stężenia i aktywności powierzchniowej alkoholi alifatycznych. Flotowano muły węglowe pochodzące z trzech różnych kopalń: "Halemba"",Rydułtowy" i "Pokój". Stosowano alkohole alifatyczne: n-butanol, n-pentanol i n-heksanol jako odczynniki zbierająco-pianotwórcze. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem stężenia alkoholi rosną wychody koncentratów i zawartości popiołu w odpadach. Ponadto przy tym samym stężeniu objętościowym wyniki flotacji były tym lepsze, im dłuższy był łańcuch węglowodorowy w cząsteczce alkoholu. Wzrost flotowalności węgli wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowodorowego w cząsteczce alkoholu związany jest z zachodzącym w tym samym kierunku wzrostem aktywności powierzchniowej w szeregu homologicznym alkoholi. Jeżeli porównanie wykona się przy tej samej aktywności powierzchniowej (przy tym samym ciśnieniu powierzchniowym), to wychody koncentratów badanych węgli są praktycznie niezależne od rodzaju użytego alkoholu. Wynika stąd, że działanie alkoholi alifatycznych w procesie flotacji polega głównie na rozwinięciu powierzchni międzyfazowej gaz-ciecz, a ich własności zbierające względem węgla są bardzo zbliżone.
EN
Physicochemical techniques used for evaluating the pulmonary surfactant (PS) quality are discussed as methods useful in assessing toxicity of inhaled gases and particles. Two standard devices, Langmuir-Wilhelmy film balance and pulsating bubble apparatus, are presented in detail, and the measured results of interaction between sulfuric acid and 2 models of PS material are analyzed. The evident decrease in surface activity of the pulmonary surfactant after its contact with the acid at concentrations approaching 0.001 M may be considered as an indicator of the adverse effect, which can result in several health problems. The presented approach can be used as a method of assessing pulmonary toxicity of any substances present in the breathing air.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.