Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siła kruszenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W ramach pracy podjęto się kompleksowej analizy maszynowych procesów kruszenia skał. W pierwszej części pracy zaprezentowano informacje dotyczące procesów mechanicznego rozdrabniania skał obejmujące przegląd rozwiązań konstrukcji maszyn i procesów technologicznych. Szczegółowo omówiono wpływ płyt kruszących na proces rozdrabniania. Przedstawiono podstawowe informacje o rozdrabnianych materiałach i mechanice procesu rozdrabniania. W pracy zagadnienie rozdrabniania rozpatrywano na drodze analizy teoretycznej oraz szerokiego programu badań doświadczalnych, obejmującego elementarne procesy kruszenia oraz badania maszynowego procesu kruszenia. Nadawą użytą w badaniach były skały powszechnie stosowane na rynku polskim w procesach przeróbki, a mianowicie: piaskowiec „Mucharz", wapień miękki „Pińczów", wapień „Morawica", granit „Strzegom". Badania doświadczalne obejmowały wyznaczenie wytrzymałości na rozrywanie w oparciu o test brazylijski, określenie wytrzymałości na ściskanie oraz wyznaczenie parametrów modelu Coulomba (spójność c i kąt tarcia wewnętrznego p) oraz stałych sprężystych. Przedmiotem pracy było zbadanie wpływu różnego obciążania bloków ciał kruchych (skał) na podstawowe parametry procesu kruszenia (pękania), tzn. na siły graniczne, energię kruszenia i postacie pękania. W tym celu została przeprowadzona analiza doświadczalna zagadnienia ściskania bloków skalnych: stemplami współosiowymi, grupą stempli współosiowych oraz stemplami niewspółosiowymi w różnych konfiguracjach. W procesach tych badano zmiany sił kruszenia i energochłonność procesu w funkcji szeregu parametrów, między innymi wpływ kształtu stempli (płaskie, klinowe, zaokrąglone), szerokości stempli oraz podziałki. Badania pozwoliły na określenie geometrii stempli korzystnych z uwagi na kryterium minimalizacji sił i energii kruszenia. Analizę teoretyczną prowadzono z wykorzystaniem oceny górnej nośności granicznej. W oparciu o zmodyfikowany model Coulomba wyznaczono mechanizmy deformacji i siły kruszenia dla modelowych procesów. Wykazano, że metody nośności granicznej w odniesieniu do skał badanych materiałów wykazują dobrą zgodność z wynikami badań doświadczalnych. W pracy, na podstawie obliczeń teoretycznych, określono optymalne kształty profilu płyty kruszącej (szerokości stempla i podziałki). Jako kryterium projektowe przyjęto minimalizację siły kruszenia stowarzyszonej z globalnym mechanizmem zniszczenia bloku skalnego. Podziałkę określono w oparciu o analizę mechanizmu deformacji. Dla małych podziałek strefy działania stempli nakładają się, co wywołuje pojedynczy mechanizm zniszczenia. Wraz ze wzrostem odległości pomiędzy stemplami następuje skokowa zmiana mechanizmu deformacji, dla której materiał kruszy się samodzielnymi globalnymi mechanizmami pod stemplami przy braku interakcji pomiędzy sąsiednimi stemplami. Podziałkę tę przyjęto jako optymalną. Uzyskane wyniki stanowiły bazę do opracowania nowej koncepcji płyt drobiących zwiększających efektywność procesu kruszenia. W dotychczasowych konstrukcjach profilowanych płyt drobiących przekrój poprzeczny jest stały wzdłuż wysokości komory kruszenia. Ta cecha obniża efektywność kruszenia, gdyż profil płyty powinien być dostosowany do wielkości kruszonych brył i odległości między szczękami. W ramach wykonywanej pracy przeprowadzono kompleksowe badania maszynowego procesu kruszenia dla szeregu materiałów. Badania obejmowały analizę: a) rozkładu obciążenia w komorze kruszarki, b) wpływu kształtu karbu płyt rozdrabniających na efektywność procesu kruszenia, c) efektywności rozdrabniania procesów technologicznych jedno- i dwuetapowych. Badania wykonano dla płyt kruszących o tradycyjnym kształcie (gładkie, karby o zarysie trójkątnym) oraz dla nowych płyt o zmiennej geometrii profilu, określonej w oparciu o analizę teoretyczną. Przeprowadzono również badania dla układów kombinowanych (płyta gładka - płyta o zębach trójkątnych, płyta gładka - płyta o zmiennej podziałce i wysokości zębów, płyta o zmiennej podziałce i wysokości zębów - płyta o stałej podziałce i zębach trójkątnych). Prace doświadczalne obejmowały badania wartości sił kruszenia, pracy kruszenia, rozkładu siły na szczękach, wpływu kształtu szczęk na wielkość i rozkład uziarnienia produktu oraz wydajność procesu. Uzyskane wyniki prac badawczych potwierdzają pozytywną ocenę nowej konstrukcji płyt drobiących. Zmiana podziałki rozstawienia karbów okazała się korzystną modyfikacją (w przypadku obniżenia sił i pracy kruszenia). Płyty o zmiennym profilu poprzecznym oraz płyty pracujące w układzie kombinowanym okazały się konstrukcjami, dla których jednostkowa praca kruszenia osiągnęła niskie wartości. Korzystnym rozwiązaniem konstrukcyjnym było wprowadzenie zmiennego profilu poprzecznego w górnej i środkowej części powierzchni roboczej oraz profilu gładkiego w części dolnej. Badania rozkładu obciążania w komorze kruszarki zrealizowano poprzez podział płyty na dziewięć segmentów z niezależnym układem pomiarowym. Badania doświadczalne ze zmodyfikowaną płytą kruszenia wykazały zmniejszone zużycie energii w procesie kruszenia przez płyty o zmiennej podziałce i wysokości karbu. Było to spowodowane innym rozkładem obciążenia w stosunku do płaskich płyt i płyt z karbami równoległymi. W przypadku płyt o zmiennej podziałce i wysokości karbu najwyższą pracę kruszenia uzyskuje się w środkowych segmentach, zaś w przypadku płyt gładkich i płyt o równoległym karbach w dolnych segmentach. W pracy przedstawiono porównanie procesu jedno- i dwuetapowego. Dla jednoetapowego procesu wartość szczeliny wylotowej wynosiła er = 11 mm, zaś w procesie dwuetapowym szczeliny wylotowe wynoszą e,.= 24 i 11 mm, odpowiednio dla 1 i 2 etapu rozdrabniania. Proces rozdrabniania dwuetapowy daje podobny rozkład uziarnienia w stosunku do procesu jednoetapowego. Wartości średnie sił kruszenia Fmax są silnie związane wielkością szczeliny wylotowej er. Dla szczeliny er = 24 mm siła kruszenia jest 3-7-krotnie mniejsza aniżeli dla szczeliny er = 11 mm w zależności od rodzaju skały. Proces dwuetapowy jest korzystny energetycznie. W analizowanych procesach kruszenia skał uzyskano od 8 do 45% mniejsze zużycia energii. Wydajność procesu dwuetapowego jest wyższa około 30% w stosunku do procesu jednoetapowego. W pracy przedstawiono zastosowanie hipotezy Rittingera i hipotezy Bonda do oszacowania energii w procesach maszynowego kruszenia. Zaproponowano wyznaczenie indeksów Rittingera L0, i Bonda Li, w oparciu o elementarne testy wytrzymałościowe. Zakładając określone uziarnienie produktu, hipoteza Rittingera i Bonda daje zadowalające wyniki oszacowania energii kruszenia.
EN
This work is a comprehensive analysis of machine crushing processes. The first part of the work presents information on mechanical crushing processes of rocks, including an overview of machine construction solutions and technological processes. The influence of crushing plates on the crushing process is discussed in detail. Basic information about crushed materials and mechanics of the crushing process are presented. The problem was considered by theoretical analysis and in a wide experimental research program on elementary crushing processes and machine crushing processes performed on a laboratory jaw crusher. In the research, the feed material comprised several rocks commonly used on the Polish market in processing processes, namely Mucharz sandstone, Pińczów soft limestone, Morawica limestone, and Strzegom granite. The performed experimental tests included determination of tensile strength properties based on the Brazilian test, determination of uniaxial compressive strength and determination of Coulomb model parameters (cohesion c and internal friction angle r) and elastic constants. The aim of the work was to investigate the influence of different loading of blocks of brittle materials (rocks) on the basic parameters of the crushing (cracking) process, i.e., on limit forces, crushing energy and failure patterns. For this purpose, an experimental analysis of rock blocks compression by coaxially arranged stamps, a group of coaxially and non-coaxially arranged stamps, was carried out. In these processes, the changes in crushing forces and energy consumption of the process were investigated as a function of a number of parameters, including the influence of the shape of the stamps (flat, wedge, rounded), width of stamps and pitch distribution. The research allowed to determine the optimal geometry of stamps due to the forces and energy minimization criterion. Theoretical analysis was carried out using the upper limit state analysis. Based on the Modified Mohr-Coulomb model, the mechanisms of deformation and crushing forces were determined for model processes and it was shown that the limit state analysis in relation to brittle rocks showed good agreement with the experimental research results. Basing on the theoretical calculations, optimal shapes of the crushing plate profile were determined (the width of the stamp and pitch distribution). As a design criterion, it was assumed to minimize the crushing force associated with the global mechanism of rock block destruction. The pitch was determined on the basis of analysis of the deformation mechanism. For small pitch, the zones of stamps action overlap, which causes a single mechanism of destruction. When the distance between stamps increases, there is a jump in the deformation mechanism, for which the material crushes with two independent global mechanisms directly under the stamps in the absence of interaction between neighboring stamps. This pitch distribution was adopted as optimal. The results obtained were the basis for the development of the new crushing plate designs that increase the efficiency of the crushing process. In existing designs of profiled crushing plates, the cross-section is constant along the height of the crushing chamber. This feature reduces the efficiency of crushing, because the profile of the plate should be adapted to the size of the crushed blocks and the distance between the jaws. As part of the work, a comprehensive examination of the machine crushing process for a series of materials was carried out. The tests contained analysis of: a) load distribution in the crusher chamber, b) influence of the shape of plate notches on the efficiency of the crushing process, c) one- and two-stage technological processes crushing efficiency. The studies were carried out for crushing plates of traditional shape (flat, triangular notches) and for new plates with variable cross-section profile, determined on the basis of theoretical analysis. Research was also carried out on combined systems (flat plate — plate with triangular notches, flat plate — plate with variable pitch and notches height, plate with variable pitch and notches height — plate with constant pitch and triangular notches). The experimental work included investigations of the value of crushing forces, crushing energy, forces distribution on jaws, influence of jaw shape on size and particle-size distribution of product grain and process efficiency. The obtained research results confirm the positive assessment of the new design of crushing plates. The change in the pitch of the notches turned out to be a favourable modification (in the case of lowering forces and crushing energy). Plates with variable cross-section profile and plates working in a combined system proved to be constructions for which the individual crushing energy achieved low values. An advantageous construction solution was the design of a variable cross-section profile in the upper and middle part of the working surface and a flat profile in the lower part. Studies on load distribution in the crusher chamber were performed by dividing the fixed crushing plate into nine segments with an independent measuring system. Experimental tests showed that the observed reduced energy consumption in the crushing process by plates with variable pitch and notches height is caused by a different load distribution in relation to flat plates and plates with parallel notches. In the case of plates with variable pitch and notches height, the highest crushing energy is achieved in the middle segments, while in the case of flat plates and plates with parallel notches — in the lower segments. This work presents a comparison of the one- and two-stage crushing process. For a one-stage process, the value of the outlet slot was set to er = 11 mm, while in the two-stage process the outlet slot was er = 24 mm and 11 mm respectively for the 1st and 2nd crushing stage. The two-stage crushing process gives a similar particle-size distribution like the one-stage process. The average values of crushing forces Fmax are strongly related to the size of the outlet slot er. For er = 24 mm, the crushing force is 3÷7 times smaller than for the er = 11 mm depending on the type of rock. The two-stage process is energy efficient. In the analysed rock crushing processes, 8 to 45% of the lower energy consumption was obtained. The efficiency of the two-stage process is about 30% higher compared to the one-stage process. The work presents the application of the Rittinger's hypothesis and the Bond's hypothesis for energy estimation in the machine crushing process. It has been proposed to determine the indexes of Rittinger L0 and Bond Li based on elementary strength tests. Assuming a given product size distributi
PL
Praca prezentuje wyniki badań wpływu kształtu płyt drobiących na proces rozdrabniania skał kruszarką szczękową dwurozporową. Badania doświadczalne wykonano na modelowej kruszarce laboratoryjnej umożliwiającej pomiar przemieszczeń szczęki, pomiar sił działających na szczęki oraz pracy kruszenia. Proces kruszenia realizowano przy wykorzystaniu ośmiu zestawów płyt o różnych kształtach i ustawieniach karbów, tj.: płyty gładkie, płyty o profilu trójkątnym, płyty ze współosiowym i niewspółosiowym układzie karbów oraz płyty o stałej i zmiennej podziałce. Badaniem objęto wapień zwarty Morawica. Głównym zadaniem było zbadanie wpływu kształtu płyt na: skład ziarnowy produktów rozdrobnienia, siły występujące w trakcie kruszenia, pracę kruszenia oraz wydajność techniczną kruszarki. Badania pokazują, że płyty o profilu trójkątnym i zmiennej podziałce w porównaniu z płytami gładkimi korzystnie wpływają na skład ziarnowy wartość sił kruszenia oraz pracę kruszenia. W produktach rozdrabniania występuje znacznie mniej frakcji drobnych dla płyt profilowanych, zmniejsza się natomiast wydajność procesu w porównaniu z płytami gładkimi.
EN
This paper presents the results of laboratory tests of rock crushing process using crushing plates of different shapes. Experimental studies were carried out on a model laboratory of double toggle jaw crushers which allow to perform measurements of jaw movements, the forces acting on the jaw and crushing power The crushing tests were carried out using a set of eight plates of different shapes and settings notches, i.e.: smooth plates, plates with triangular profile, plate with coaxial and non-coaxial system profiles and plate with parallel and variable system profiles. The study was executed on limestone Morawica. The main task was to investigate the influence of the plate shape on such parameters as: the size distribution of fragmentation products, the forces occurring during the crushing, power consumption and crusher efficiency. Studies show that the plates with triangular profile and variable pitch compared to the smooth plates have a positive effect on grain composition, the crushing forces and energy consumption. The product is of a much less fine fraction for the profiled plate. The largest efficiency of the process was observed for the smooth plates.
EN
This paper presents various jaw crusher tests carried out with different working surface of crushing plates. The following combinations of crushing plates were presented in the paper: 1) Two smooth jaws, 2) Two grooved jaws. (The investigated jaws with grooves had a triangular cross-section). Two modes of notch configuration at fixed and moving jaw also were analyzed: coaxial and offset by half of a teeth pitch. Research included the crushing of sandstone in an electrically powered jaw crusher. The aim of the research was to establish the benefits which might be achieved by using profiled plates to crush the raw material. The results of this theoretical analysis indicated that changing the shape of the working surfaces could significantly increase the efficiency of the process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań płyt rozdrabniających kruszarki szczękowej o zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni roboczej. Przebadano zestawy płyt kruszących: szczęka stała i ruchoma o powierzchni gładkiej, szczęka stała i ruchoma o powierzchni rowkowanej. Zastosowano szczęki z karbami trójkątnym. Analizowano dwa sposoby umieszczenia karbów względem siebie na płycie stałej i ruchomej: 1) współosiowo, 2) zęby przesunięte o pół podziałki. Badania obejmowały rozdrabnianie piaskowca w modelowej kruszarce szczękowej o napędzie elektrycznym. Celem badań było uzasadnienie uzbrajania kruszarki szczękowej w profilowane płyty drobiące. Wyniki analizy teoretycznej wskazują, że zmiany kształtu powierzchni roboczych szczęk powinny istotnie wpływać na efektywność procesu.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych próby brazylijskiej przeprowadzonej dla wapienia zwartego "Morawica". Obliczenia były wykonywane z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych, z uwzględnieniem elementów ze zdefiniowaną funkcją zniszczenia, oraz przyjęciem płaskiego stanu odkształcenia. Przyjęto warunek zniszczenia bazujący na kryterium maksymalnych naprężeń rozciągających. Uzyskano bardzo dobrą zbieżność wyników analiz MES z wynikami eksperymentów doświadczalnych.
EN
The paper addresses to numerical simulations of Brazilian test related to Morawica limestone. Calculations were carried out by using finite element method under plane strain condition with function defining damage mechanism based on maximum tensile stress. The simulations results presented good agreement with experimental data.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu sił kruszenia w przestrzeni roboczej kruszarki modelowej Blake'a. Głównym celem pracy było ustalenie funkcji aproksymującej dane doświadczalne. Eksperymenty przeprowadzono na skale krajowej - marmur średniokrystaliczny "Biała Marianna". Uzyskane wyniki badań mogą służyć do projektowania nowych szczęk kruszarki.
EN
The article presents the results of investigations concerning the crushing forces distributions in working space of the double toggle jaw crusher. The prime aim of this paper is to approximate the experimental results by using smooth functions. These investigations were addressed to brittle materials and conducted marble ,,BM". The obtained results may be used to support design proceeds of working elements of jaw crushers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.