Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stabilność lokalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Asymptotic stability of solutions for a diffusive epidemic model
EN
The aim of this paper is to study the existence and the asymptotic stability of solutions for an epidemiologically emerging reaction-diffusion model. We show that the model has two types of equilibrium points to resolve the proposed system for a fairly broad class of nonlinearity that describes the transmission of an infectious disease between individuals. The model is analyzed by using the basic reproductive number R0 . Finally, we present the numerical examples simulations that clarifies and confirms the results of the study throughout the paper.
PL
Artykuł przedstawia szerokie możliwości wykorzystania programu PSCAD/EMTDC jako narzędzia pozwalającego na symulowanie przebiegów powstałych w wyniku kołysań mocy. Zaprezentowano dwie metody modelowania zjawiska, opartą na matematycznym opisie zmian napięć źródłowych oraz z wykorzystaniem modelu generatora synchronicznego. Przedstawiono symulacje wpływu automatyki zabezpieczeniowej na zachowanie stabilności lokalnej turbozespołu. Zaprezentowano możliwość praktycznego wykorzystania wyników symulacji w badaniu wpływu kołysań mocy na zabezpieczenia odległościowe.
EN
This thesis shows wide possibility of using PSCAD/EMTDC to simulate waveforms caused by power swing. There were presented two different methods of modeling this phenomena. based on the mathematical description of sources voltages changing and using the model of a synchronous generator. Presented simulations of power system automation influence to maintain the local stability of turbine set. Possibilities of utilize of simulation results, in powers swing influence on distance protection was shown.
3
Content available remote Non-linear load model for the local stability studies
EN
This paper presents the non-linear load model which can be used to study the local stability of the power system node. There have been shown the initial assumptions and implemented functions. Model based on Thevenin theory allows to present set part of the power system as voltage source and series impedance. This approach lets perform simple analysis of the influence of the voltage regulation on the local stability margin. In addition prepared program can also plot PU, QU, SU and load curves for the graphical representation of the node condition.
PL
Artykuł prezentuje nieliniowy model obciążenia wykorzystany do badania stabilności lokalnej węzłów systemu elektroenergetycznego. Przedstawiono założenia wstępne oraz realizowane funkcje. Model bazując na teorii Thevenina pozwala zadany fragment systemu, zamodelować jako źródło oraz impedancję systemową. Podejście takie umożliwia przeprowadzenie prostej analizy wpływu regulacji napięcia na wartość zapasu stabilności. Program umożliwia również wykreślanie krzywych nosowych i krzywych typu obciążenia w celu graficznego przedstawienia stanu węzła.
PL
W artykule opisano model symulacyjny stanowiska fizycznego zrealizowanego na Politechnice Warszawskiej. Model symulacyjny zrealizowany został w programie PSCAD. Zadaniem modelu była symulacja pracy bloku elektrowni poprzez dwie linie z pozostałą częścią systemu elektroenergetycznego, a także obserwacja możliwości zachowania lub utraty stabilności lokalnej, bądź globalnej generatora z systemem w stanach awaryjnych lub łączeniowych w części systemu.
EN
A simulation model of physical system was realized in Technical University of Warsaw and it is presented in this paper. A simulation model was realized in PSCAD program. The task of model was simulation of work of power unit through two lines with the remaining part of electric power system and observation of possibilities of behavior or losing of stability of local or global generator with system in emergency or connecting inside part of the system.
PL
W artykule omówiono główne czynniki mające wpływ na zmienność parametrów oraz stanów pracy systemu elektroenergetycznego. Przedstawiono metody opisu niepewności, dokonując ogólnej charakterystyki wybranych modeli. Bardziej szczegółowo omówiono zastosowanie analizy przedziałowej w tym twierdzenia Charitonowa. Zawarto przykład obliczeniowy obrazujący zastosowanie przyjętego modelu niepewności w obliczeniach stabilności lokalnej systemu.
EN
The main factors affecting the variability of power system parameters and states are presented in this paper. Uncertainty assessment methods have been outlined by performing an general review of selected models. Later the use of interval stability and especially its application based on Kharitonov theorem is presented in details. Finally an example illustrating the application of the developed uncertainty model in steady-state stability analysis is included.
6
Content available remote Classification of steel elements' cross-sections from local stability aspects
EN
The paper deals with the actual problems of steel elements' cross-sections classification according to local stability their webs and flanges subjected to bending and compression. The presented analysis is based on author's experimental-theoretical research. The presented relation Eu - Bata allows the optional web classification of steel elements in accordance with expected or select development of plastic strains. The presented relation Eu - Beta allows the optional web classification of steel elements in accordance with expected or select development of plastic strains. This approach is more suitable than contemporary standard uniform classification of cross-sections.
PL
W referacie przedstawiono analizę granicy stabilności lokalnej układu jednomaszynowego i wielomaszynowego wyposażonego w wieloparametrowy regulator generatora i turbiny, współpracującego z systemem poprzez długie linie przesyłowe. Zagadnienie to istotne jest w przypadku wykorzystywania danego węzła wytwórczego w procesie restytucji systemu elektroenergetycznego.
EN
The paper presents analysis of local stability limit of single machine and multi-machine power system equipped with multi-input controller of synchronous generator and turbine and operating through long distance transmission lines. The above problem is essential in case of use of the generating units (power plant) in process of power system restitution e.g. after black-out.
EN
In the submitted paper, a new concept in mathematical modelling of multimachine power systems is presented. This model was used to analyse the steady state stability of power sys-tems. A set of algebraic and differential equations which lead to the elaboration of the model were derived. The following linearized mathematical model of a power system has been taken in consideration: 5 order mathematical model of generators, simple mathematical models of excitation control and AVR's, models of power system stabilizers and networks with additional constant admittances as load model. It was proved that it is possible to elaborate a more accurate mathematical model of a power system considering the influence of voltage sensitivity of the loads on the steady-state stability of an electric power system.
PL
Artykuł dotyczy koncepcji tworzenia nowego modelu matematycznego systemu elektroenergetycznego do badania stabilności lokalnej przy wykorzystaniu różnych modeli matematycznych elementów systemu elektroenergetycznego. Wyprowadzono zależności algebraiczno-różniczkowe, pozwalające na tworzenie modelu matematycznego 5 rzędu generatorów, układów wzbudzenia i regulacji napięcia, stabilizatorów systemowych oraz sieci elektroenergetycznej przy zastosowaniu modeli stałoadmitancyjnych odbiorów. Zwracano szczególną uwagę na wpływ układu wzbudzenia oraz stabilizatora systemowego na położenie wartości własnych modelu systemu elektroenergetycznego. Wyprowadzono model systemu elektroenergetycznego z uwzględnieniem podatności napięciowej odbiorów. Przeprowadzono analizę porównawczą obu modeli. Udowodniono, że możliwe jest tworzenie dokładniejszego modelu odbiorów, uwzględniającego podatność napięciową odbiorów oraz jego włączenie do modelu matematycznego systemu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.