Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  loading machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł został opracowany w oparciu o materiały udostępnione przez KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” i wykorzystane przy pisaniu pracy dyplomowej przez studenta Grzegorza Szulca na temat wybrany ze strony internetowej www.kghm.pl. Ładowarki łyżkowe stosowane w podziemnych wyrobiskach kopalń KGHM Polska Miedź SA, obok takich maszyn jak samojezdne wozy wiertnicze, wozy do obrywki, kotwiące czy odstawcze, zaliczane są do podstawowych maszyn górniczych wykorzystywanych do prac związanych z podziemną eksploatacją złóż rud miedzi. Analizę awaryjności wybranych podzespołów ładowarek typu LK4 przeprowadzono przy wykorzystaniu metody ABC. Przeprowadzono klasyfikację najbardziej istotnych uszkodzeń wymienianych podzespołów pod względem przynależności do poszczególnych układów ładowarek: napędowego, hydraulicznego, elektrycznego, hamulcowego, skrętu, względnie innych. Dane zestawiono tabelarycznie a następnie wykorzystano do budowy diagramów w oparciu o skumulowaną wartość uszkodzonych podzespołów względnie ich skumulowaną ilość. Diagramy te pozwoliły na uporządkowanie i przeanalizowanie zebranych danych pod względem negatywnych zjawisk, w tym przypadku uszkodzeń o największej częstotliwości występowania oraz uszkodzeń generujących najwyższe koszty. W konsekwencji określono najmniej awaryjne układy dla ładowarek typu LH517L oraz TORO 0010LP. Potwierdzono zasadę, że wykonywanie wszystkich czynności w ramach przeglądów technicznych zgodnie z ustalonym przez producenta harmonogramem zapewnia bezproblemową i ekonomiczną eksploatację maszyny. Regularne serwisowanie maszyn i właściwa konserwacja pozwala na wczesne wykrycie drobnych uszkodzeń i w konsekwencji prowadzi do obniżenia kosztów napraw.
EN
This article was prepared on the basis of the corporate materials provided by KGHM Polska Miedź S.A- Rudna Mining Division and which Grzegorz Sulc,a student, used to write his diploma paper on the topic selected from the list of diploma paper topics to be found on KGHM`s website www. kghm.pl. Loading machines currently used in underground mines operated by KGHM Polska Miedż S.A., apart from other mining machines, such as scalers, drilling and bolting rigs and haul machines, are the basic mining machines used in underground copper ore mining. The analysis of the selected machine parts of LK4 loaders was conducted with the use of the ABC method. The most crucial breakdowns and damages to the machine parts were classified into categories of machine systems, such as the drive, hydraulic, electric, breaking and steering, among others. The data derived from that research was presented in a form of a table and then used to generate diagrams based on the accrued volume of damages to the machine parts or its total number. Those diagrams allowed for classification and analysis of the collected data in terms of the negative influence, in this particular case, in terms of the most frequent damages and those relating to TORO 0010 LP. The rule, that conducting scheduled technical inspections, in the time-frames suggested by the manufacturer of the machines ensures failure-free and economic operation of a machine, was confirmed in the diploma paper. Regular service and proper maintenance of machines results in detection of minor damages to machines, and, as a result, reduces repair costs.
PL
Wprowadzenie ekonomicznie i technologicznie uzasadnionych rozwiązań materiałowych stosowanych w produkcji maszyn i urządzeń stanowi podstawowe zadanie dla projektanta i producenta. Zadanie to jest szczególnie ważne, kiedy celem jest zaprojektowanie i zbudowanie urządzenia, które łączy w sobie cechy wysokiej niezawodności i żywotności oraz musi ono być zdolne do długiej i bezawaryjnej pracy w środowisku ekstremalnie destrukcyjnym. Takimi destrukcyjnymi czynnikami są m.in. ścieranie, uderzenia. Urządzeniami, które w pierwszej kolejności możemy kwalifikować do tej grupy, są wszelkiego rodzaju maszyny załadunkowe, przesyłowe oraz urabiające m.in. takie materiały, jak skały, rudy, kruszywa, w tym również węgiel. Na każdym etapie ich budowy projektant i producent stają przed wyborem pomiędzy wytrzymałością i odpornością na czynniki niszczące a ich finalną i akceptowalną rynkowo ceną.
PL
W artykule przedstawiono metodykę komputerowego wspomagania projektowania spągoładowarki wyposażonej w szczególności w Innowacyjne rozwiązanie wysięgnika, który miał jej nadać funkcjonalność niespotykaną w tego typu maszynach. Rozwiązanie sprzeczności pomiędzy małymi gabarytami maszyny a wymogiem szerokiego zakresu działania organu roboczego postawiło przed projektantami problem syntezy struktury kinematycznej manipulatora oraz jednoczesnej weryfikacji dynamicznej w zakresie stateczności maszyny oraz wytrzymałościowej. Przedstawiono przyjętą metodę badań symulacyjnych z wykorzystaniem środowisk programu Autodesk Inventor oraz wyniki przeprowadzonych badań.
EN
The article presents methodology of computer assist at designing a dinting machine equipped with an innovative solution of the extension arm that was to ensure functionality unusual for machines of that type. Solving the contradiction between small dimensions of the machine and the requirement for a wide range of the working unit operation made the designers face the problem of synthesis of the manipulator kinematic structure and simultaneous dynamic verification within the range of the machine stability and the strength one. The article presents the applied method of simulation tests using the software environment of the Autodesk Inventor program as well as the results of performed tests.
4
Content available remote Badania eksploatacyjne serwomechanizmu kierowniczego ładowarki przegubowej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych serwomechanizmu kierowniczego ładowarki przegubowej przeprowadzone na poligonie doświadczalnym. Przedstawiono dwa rodzaje sterowania maszyn przegubowych opartych o rozdzielacz suwakowy i obrotowy. W układzie sterowanym za pomocą rozdzielacza suwakowego przedstawiono wyniki badań stanów przejściowych dla wybranych obciążeń maszyny.
PL
W referacie zaproponowano sposób schematyzacji wykresu rozciągania materiału w przypadku, gdy znane są jedynie: moduł sprężystości, granica plastyczności, wytrzymałość doraźna i długość przystanku plastyczności. Zbadano wpływ długości przystanku plastyczności oraz rodzaju umocnienia materiału na wyniki numerycznej symulacji badań ramy typu ROPS osłaniającej kabinę ładowarki budowlanej.
EN
The method of the creation of approximate stress-strain curve has been proposed for the case in which only Young modulus, yield stress, tensile strength and length of yield plateau are known. The influence of yield plateau length and hardening kind on results of numerical simulation of ROPS type frame tests has been examined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.