Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metaloznawstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Achievements in micromagnetic techniques of steel plastic stage evaluation
EN
The investigation of plastic deformation and residual stress by non-destructive methods is a subject of large relevance for the industry. In this article, the difference between plastic and elastic deformation is discussed, as well as their effects on magnetic measurements, as hysteresis curve and Magnetic Barkhausen Noise. The residual stress data can be obtained with magnetic measurements and also by the hole drilling method and x-ray diffraction measurements. The residual stress level obtained by these three different methods is different, because these three techniques evaluate the sample in different depths. Effects of crystallographic texture on residual stress are also discussed. The magnetoelastic term should be included in micromagnetic methods for residual stress evaluation. It is discussed how the micromagnetic energy Hamiltonian should be expressed in order to evaluate elastic deformation. Plastic deformation can be accounted in micromagnetic models as a term that increases the coercive field in soft magnetic materials as the steels are.
PL
W pracy porównano mikrostrukturę, właściwości wytrzymałościowe oraz twardość gwoździ wytwarzanych w różnych okresach, od pierwszej wojny światowej do współczesności. Wśród badanych materiałów są gwoździe kute ręcznie, walcowane na gorąco oraz gwoździe współczesne wytwarzane metodą kucia matrycowego. Starsze gwoździe mają głównie trzpień o przekroju kwadratowym, natomiast najpopularniejsze gwoździe produkowane współcześnie mają trzpień okrągły. Badania wykazały, jak zmieniła się jakość stali stosowanej do ich wyrobu i jak przełożyło się to na właściwości wytrzymałościowe. Dowiedziono również, iż jakość obecnie używanych stali do wyrobu gwoździ jest dużo wyższa niż od stosowanych 80–100 lat temu. Za starszymi gwoździami przemawia natomiast kwadratowy kształt przekroju poprzecznego trzpienia, który utrudnia pękanie drewna w trakcie wbijania gwoździa, a dzięki większym wartościom współczynników wytrzymałości na zginanie i skręcania jest mniej podatny na odkształcenie.
EN
The work compares the microstructure, strength properties and hardness of nails manufactured in different times – from the First World War to the present. Among the tested materials there are hand-forged nails, hot-rolled nails and contemporary nails manufactured by die-forging. Older nails have mainly a square-shaped shank, while the most popular nails produced today have a round shank. The tests have shown how the quality of steel used for the production of nails changed and how it influenced the strength properties. It has also been proved that the quality of the steels currently used for the production of nails is much higher than of those used 80–100 years ago. The advantage of the older nails, however, is the square shape of the cross-section of the shank, which hinders cracking of wood during nail hammering, and due to the higher values of strength factors during bending and twisting, it is less susceptible to deformation.
PL
W artykule przedstawiono idee przygotowania warstwy wierzchniej do połączeń adhezyjnych oraz wybrane metody przygotowania tej warstwy: mechaniczne oraz fizyczne. Proces ten jest istotny ze względu na decydujące znaczenie trwałości uzyskanego połączenia klejonego. W przypadku zaniedbań może dojść do osłabienia wytrzymałości, a w najgorszym wypadku rozłączenia warstw i zniszczenia konstrukcji.
EN
The article presents the idea of preparation the surface layer of adhesive connections and selected methods of preparation of this layer: mechanical and physical. This process is very important because it is critical in the stability of obtained adhesive connection. In the case of negligence it may occur in weakening of durability, and in the worst case, disconnection of layers and structural damage.
EN
Due to special morphology, AF microstructure makes possible to obtain a very favourable combination of mechanical properties (strength, ductility and toughness). The significant parameter is the deflection mechanism limiting cleavage crack propagation. Although the nucleation role of fine special non-metallic inclusions as inoculants controlling the austenite (A)-decomposition into ferrite has been described in great number of works, the comprehensive mechanism of these processes has not been developed. Due to large variety of non-metallic particles acting as inoculants in above considered transformation process, this solution is not facile. The nucleation potency of individual phases comprising complex inclusions has not been assessed so far. In the present contribution the investigation will be devoted to the finding of model being able to describe the nucleating behaviour of some complex inclusions based on manganese - silicate (MnO-SiO2) and on the nucleating effect of Mg-addition (MgO) to the basic chemical constitution resulting from deoxidization with Mn/Si/Ti. Among considered mechanism as the most perspective one could be held the formation of Mn-depleted zone being the nucleation site for intragranular A-decomposition into ferrite phase. It has been proposed this zone is formed around inclusion by the subsequent MnS nucleation on it. This process is accompanied with the subsequent Mn-diffusion running in the steel matrix to the MnS-nuclei. The following conclusions can be determined from the achieved results in investigated steel types. The nucleation potency of some inclusions complex represents a decisive initiation parameter in decomposition of A into AF. It has been established the higher density number of dispersed fine intragranular particles (0.5-2.0 µm) is very effective in the refinement of ferrite plates by AF nucleation. The non-metallic inclusions type participating in the considered nucleation process is determined by steel deoxidization. Precipitation of MnS on primary inclusions (investigated influence of Mn/Si and Mn/Si/Ti) has been analyzed. For both examples the same physical metallurgical characteristics leading to the formation of Mn-depleted zone and simultaneously realized MnS nucleation on applied non-metallic inclusions have been found. In case of AF nucleation on inclusions after Mg addition the mechanism of Mn-depleted zone has been also confirmed. The mechanism of AF formation in connection with Mn-depleted zone existence around the primary steel inclusions accompanied with MnS formation has been analyzed in detail. This complex mechanism can be considered as a very attractive model making possible to predict the AF nucleability in austenitic matrix.
7
Content available remote Some macro- and microstructural aspects of pad welded layer durability
EN
The results of macroscopic and microscopic investigation, hardness tests and abrasive wear out tests of different pad welded layers made with thirty nine kinds of electrodes are presented. Defectiveness of the layers was connected with a foreseen character of their wear out. The possibility of simplifying the chemical composition of electrodes without deterioration of application properties of pad welded layers was shown. The paper was focused on the investigation results of pad welded layers applied in opencast lignite mining and in power industry.
PL
Przedstawiono wyniki badań makroskopowych, mikroskopowych, pomiarów twardości i zużywania ściernego warstw napawanych wykonywanych z użyciem trzydziestu dziewięciu gatunków elektrod do napawania. Przedmiotem szczególnego zainteresowania było powiązanie problemu wadliwości tych warstw z przewidywanym przebiegiem ich zużywania. Wskazano na możliwość znaczącego uproszczenia składów chemicznych elektrod (uproszczenia składu fazowego napoin) na podstawie prognozowania ich budowy wypływającej z analizy stosow-nych wykresów równowagi fazowej oraz struktur w stanie wyżarzonym. W pracach badaw-czych skoncentrowano się na warstwach napawanych wykorzystywanych w górnictwie węgla brunatnego i energetyce.
PL
W pracy przedstawiono kształtowanie się wiedzy metaloznawczej do metalografii do metaloznawstwa oraz nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Omówiono znaczenie dla tego procesu kolejnych odkryć naukowych, rozwoju metod badawczych oraz postępu technicznego i cywilizacyjnego. Podkreślono rolę badań żelaza i jego stopów w rozwoju metaloznawstwa. Przedstawiono problematykę współczesnego metaloznawstwa jako trzonu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.
EN
The work presents formation of physical metallurgy knowledge commencing from the metallography to metal and materials science and engineering. Importance of the successive science discoveries, development of the research methods as well as technological and civilization progress to this process has been discussed. A vital role of iron and ferroalloys in development of physical metallurgy has been emphasized. Problems of the modern physical metallurgy as an essential constiuent of the materials science and engineering have been presented.
PL
Jednym z istotnych i ciągle aktualnych problemów metaloznawstwa jest dobór metod badawczych pozwalających na selekcję i przygotowanie materiałów do konkretnych zastosowań. Metodą nie nowa, ale ciągle w ograniczonym stopniu stosowaną, są badania kalorymetryczne w zastosowaniu do przemian fazowych w stanie stałym. Praca prezentuje wyniki badań kalorymetrycznych, przeprowadzonych na materiałach przemysłowych i labolatoryjnych:PA38,BA1032, nikiel, Cu-Ni-Al. Wyniki udawadniają wysoką użyteczność metody kalorymetrycznej w: projektowaniu zbiegów obróbki cieplnej (określenie temperatur, czasu i szybkości nagrzewania lub chłodzenia w trakcie przesycania i starzenia), badania efektów wywoływanych procesami starzenia, identyfikacji przemian fazowych zachodzących w trakcie obróbki cieplnej, określaniu zachowania się materiału w warunkach eksploatacyjnych.
EN
The paper presents the results of calorimetric investigations of commercial AlMgSi, CuAlFeMn alloys, pure nickel and new CuNiAl alloy. Differential scanning calorimetry is very useful method to determine a parameters of heat treatment and to analyze phase transformations in the solid state.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu czasu i temperatury homogenizacji na strukturę stopów na bazie fazy międzymetalicznej Ni3Al, z dodatkami stopowymi boru, cyrkonu, chromu i molibdenu. Rejestrowano zmiany strukturalne pod wpływem procesu homogenizacji w temperaturze 1000°C lub 1200°C, w czasie do 100 godzin w atmosferze powietrza lub argonu. Stwierdzono istotny wpływ składu chemicznego na przebieg procesu ujednoradniania i niwelowania wielofazowości struktury występującej w stanie lanym. Odnotowano także, w ujęciu ilościowym, istotne zmiany udziału powierzchniowego i mikrotwardości poszczególnych faz w miarę przyrostu czasu homogenizacji.
EN
The study results are presented on the influence of homogenization duration and temperature on the structure of Ni3Al inter-metallic phase based alloys, with alloy additions of boron, zirconium, chromium and molybdenum. The structural variation were recorded resulted by homogenization at temperature of 1000°C or 1200°C during 100 hours at the air or argon atmosphere. Substantial influence was found of chemical content on the course of homogeneity and liquidation of structural multiphase occurring in the cast state. It was also found, in the quantitative aspect, the substantial variation of surface share and microhardeness of each phase with the homogenization time.
EN
The effects of thermo-mechanical controlled processes (TMCP) followed by accelerated cooling (ACC) or direct quenching (DQ) and their parameters are discussed in relation to the microstructure (development) and mechanical properties of high strength steels, microalloyed with Ti, V, (Mo) and/or Nb. Computer models for calculation of microstructure evolution (grain size, grain growth, precipitation and flow stress) during heavy plate, strip and long product hot rolling are invaluable for design of TMCP-rolling schedules combining a maximum degree of microstructure refinement with acceptably low rolling loads. Intelligent design of deformation/temperature schedules aims to generate an optimal austenite microstructure and subsequently a fine ferrite/bainite conferring both taughness and strength. A comparison is made of the results of laboratory simulations with full scale industrial plate, strip and long product processing using TMCP practices obtained at various (high and low) finish rolling temperatures with and without application of accelerated cooling/direct quenching.
PL
Przedstawiono niektóre własności propagacji pęknięć zmęczeniowych dotyczące przebiegu krzywych a = f(N) (długość pęknięcia w funkcji liczby cykli) lub da/dN = f(DK) (prędkość propagacji w funkcji zakresu współczynnika intensywności naprężęń), właściwych dla badań z cyklicznie zadawanymi przeciążęniami, dla stopu aluminium PA7, tytanu WT-3 i stali 18G2A. Wskazano na trudności w opisie modelowym rozwoju pęknięć w oparciu o model opóźnień Wheelera w związku z wymienionymi własnościami.
EN
It is presented some properties of fatigue cracking concerning the course of a = f(N) curves (cracking length as a function of the cycle number) or da/dN = f(DK) (propagation velocity as a function of range of the stress intensity coefficient), the proper for investigations with cyclic overloading, for PA7 aluminum, WT-3 titanium, and 18G2A steel. There were shown difficulties in describing the fatigue development model on the basis of Wheel's deceleration model regarding the above mentioned properties.
PL
Przedstawiono modyfikacje modelu opóźnień Wheelera poprawiające możliwości opisu danych uzyskanych z badań rozwoju pęknięć zmęczeniowych, w szczególności dla większych wartości przeciążeń i materiałów o różnego rodzaju kształtach krzywych propagacyjnych a = f(N).
EN
It is presented the modyfications of Wheeler'a deceleration model which improves the possibilities of description of data obtained from investigations of fatigue cracking development, particularly for larger overloading values as well as materials of different shapes of a = f(N) propagation currves.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.