Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy-efficient construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Using BIM to select the most energy-efficient insulation materials
EN
This paper presents the application of BIM in energy modeling (BEM) processes. Examples from the literature demonstrating the validity of using BIM in energy simulation and analysis are presented, pointing out the benefits of these applications, which include energy efficiency, facilitating innovative design solutions, sustainability-oriented design and environmental protection, as well as the creation of comprehensive construction documentation. In order to investigate the usefulness of BIM and BEM technologies in the selection of energy-efficient, environmentally friendly building materials, energy analyses were performed in Archicad software with the built-in Energy Evaluation tool. The results, obtained in the form of reports, allow, among other things, the estimation of the annual energy demand necessary for heating the studied building and the cost of this energy. The purpose of the analyses was to select the most energy-efficient insulation material, hence a review of the insulation materials available on the market and their parameters was carried out.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie BIM w procesach modelowania energetycznego budynków (BEM). Zaprezentowano w nim przykłady z literatury pokazujące zasadność stosowania BIM w symulacjach i analizach energetycznych, wskazując korzyści płynące z tych zastosowań, do których zalicza się efektywność energetyczną, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań projektowych, projektowanie zorientowane na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, a także tworzenie kompleksowej dokumentacji budowlanej. W celu zbadania przydatności technologii BIM i BEM w doborze energooszczędnych, przyjaznych środowisku materiałów budowlanych wykonano analizy energetyczne w programie Archicad z wbudowanym narzędziem Energy Evaluation. Wyniki uzyskane w formie raportów pozwalają m.in. oszacować roczne zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzania badanego budynku oraz koszt tej energii. Celem analiz był wybór najbardziej energooszczędnego materiału izolacyjnego, dlatego też dokonano przeglądu dostępnych na rynku materiałów izolacyjnych i ich parametrów.
PL
Według danych Komisji Europejskiej, sektor budowlany odpowiada za około 40% całkowitego zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych na terytorium UE. Jednocześnie budynki, w tym publiczne, charakteryzują się znacznym potencjałem oszczędności energii, związanym z możliwymi inwestycjami (30-50% oszczędności), zmianami organizacyjnymi (10% oszczędności) i zmianami zachowań (5% oszczędności).
3
Content available remote Energooszczędne i pasywne rozwiązania w budownictwie z wykorzystaniem silikatów
PL
Współczesne budownictwo to budownictwo dążące do minimalizacji zapotrzebowania na energię i zmniejszania swojego negatywnego wpływu na środowisko, elementy silikatowe wpisują się w te założenia. A jeśli ich parametry materiałowe zostaną wykorzystane w świadomy sposób, silikaty pozwalają na stworzenie ścian obiektów, których zapotrzebowanie na energię będzie zmniejszone do minimum. W artykule omówiono parametry silikatów w kontekście konieczności budowania budynków energooszczędnych.
EN
Modern construction is aimed at minimizing the demand for energy and reducing its negative impact on the environment, and silicate elements are part of these assumptions. If their material parameters are used in a conscious way, silicates allow you to create walls of buildings whose energy demand will be reduced to a minimum. The article discusses the parameters of silicates in the context of the need to build energy-saving buildings.
4
Content available remote Badania in situ mikrosferowych materiałów powłokowych
PL
W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera oszczędność energii, szczególnie w budownictwie. Trwają poszukiwania materiałów, które posiadałyby jeszcze lepsze właściwości izolacyjne niż te, które są stosowane do tej pory. Należą do nich m.in. mikrosferowe powłokowe materiały termoizolacyjne. Powłoki z nich wykonane mają grubość do kilku milimetrów, ale współczynnik przewodzenia ciepła deklarowany przez producentów wynosi 0,001 W/(mK) [1, 2]. Takie wartości, niespotykane w przypadku dotychczas stosowanych materiałów izolacyjnych, skłoniły do podjęcia badań w celu określenia ich właściwości cieplnych oraz weryfikacji wpływu na efektywność energetyczną budynku. Badania in situ wykonano na Poligonie Energooszczędności przy Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie.
EN
Energy saving has become more and more important in recent years, particular in construction. There is an ongoing search for materials that would have even better insulating properties than those used so far. Thermal insulation coatings can be such a material. These coatings are up to a few millimeters thick, but the thermal conductivity coefficient declared by the manufacturers is 0,001 W/(mK) [1, 2]. Such values, unprecedented in the insulation materials used so far, prompted us to undertake research in order to determine their thermal properties and to verify the influence on energy efficiency of the building. In situ tests were carried out at the Energy Efficiency Test Range at the Construction School Complex in Tarnów.
PL
Nowe, zaostrzone wymagania odnośnie do wartości wskaźnika energii pierwotnej EP, które weszły w życie w Polsce 1 stycznia 2021 r., trudno spełnić, stosując dotychczasowe tradycyjne podejście projektowe oraz standardowe rozwiązania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków. Zastosowanie grubszej warstwy izolacji cieplnej oraz drzwi i okien o niskich współczynnikach przenikania ciepła już nie wystarczy. Istotne znaczenie dla energochłonności budynku mają systemy wentylacji, których odpowiednie zaprojektowanie oraz eksploatacja pozwala uzyskać oszczędności energii i kosztów oraz poprawia wyniki obliczeniowej charakterystyki energetycznej budynku. W artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych z projektowaniem systemów wentylacji w budynkach energooszczędnych, zwracając uwagę z jednej strony na ich wpływ na finansowe i energetyczne koszty eksploatacji obiektu, a z drugiej strony na wartość obliczeniowego zapotrzebowania na energię użytkową budynku. Na przykładzie obliczeniowym przedstawiono wpływ szczelności powietrznej na wartość wskaźnika EP dla przykładowego budynku mieszkalnego, wykazując, że ma ona szczególnie istotne znaczenie w przypadku współczesnych, dobrze zaizolowanych budynków, o małych wartościach współczynników przenikania ciepła przegród zewnętrznych. Samo obniżenie zapotrzebowania na energię użytkową może jednak nie wystarczyć do spełnienia wymagań dotyczących wskaźnika EP. Konieczne może być równoczesne zastosowanie odnawialnych źródeł energii, które charakteryzują się niskimi współczynnikami nakładu energii pierwotnej. Niemniej jednak dobrze zaprojektowane i poprawnie eksploatowane systemy wentylacji będą sprzyjać osiągnięciu niskich wartości wskaźnika EP oraz bardziej efektywnemu ekonomicznie wykorzystaniu OZE ze względu na fakt, że ich szczytowe moce będą mniejsze.
EN
New, stricter requirements regarding the PE index, which entered into force in Poland on January 1, 2021, it is difficult to meet using traditional design approach and standard solutions for heating, ventilation and air conditioning systems in buildings. The use of a thicker layer of thermal insulation and better-quality doors and windows is not enough anymore. Ventilation systems have great impact on the energy performance of buildings. Their proper design and operation can result in significant energy and money savings and can improve the computational energy performance of the building. This article presents an overview of issues related to the design of ventilation systems in energy-efficient buildings, paying attention on the one hand to their impact on the financial and energy costs of building operation, and on the other hand to the value of the computational useful energy demand of the building. The calculation example shows the influence of the air tightness of the building on the value of the PE index for an example residential building, showing that it is of particular importance in the case of modern, well-insulated buildings, characterized by low values of heat transfer coefficients of external partitions. It is true that the reduction of the utility energy demand alone may not be sufficient to meet the PE requirements. It may be necessary to use renewable energy sources at the same time, which have been assigned low primary energy conversion factors. Nevertheless, well-designed and properly operated ventilation systems will contribute to the achievement of low PE values and a more economically effective use of renewable energy sources, thanks to the fact that their peak powers will be lower.
PL
Elewacje wentylowane stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem technicznym elewacji szczególnie tam, gdzie są stawiane duże wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynku i dużego komfortu użytkowania. Elewacje takie spełniają oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów i niewątpliwie, szczególnie w okresie letnim, ograniczają przewodzenie ciepła przez ciała stałe. Ponadto rozwój budownictwa efektywnego energetycznie i problematyka mostków termicznych spowodowały, że producenci podkonstrukcji systemów elewacji wentylowanych poszukują rozwiązań „pasywnych” konsol. W artykule zestawiono podział konstrukcji z uwagi na obowiązujący europejski dokument oceny EAD 090062-00-0404 [1] oraz rodzaj materiałów, z jakich są wykonane. Przedstawiono też rozwiązania konsol dla inwestorów wymagających maksymalnego ograniczenia strat energii spowodowanych przez mostki termiczne.
EN
Ventilated facades are becoming increasingly popular technical solution facades, especially where there are high demands on energy efficiency building and high thermal comfort of use. Ventilated facades meet the expectations of the most demanding investors, especially in summer when conduction is restricted. In addition, the development of energy-efficient construction and the problems of thermal bridges caused that manufacturers of substructures of ventilated facade systems are looking for „passive” substructures solutions. The article presents the structure division due to the applicable EAD 090062-00-0404 [1] and the type of materials from which they are made. A solution was also presented consoles for investors who require maximum reducing energy losses caused by thermal bridges.
PL
Budownictwo energooszczędne staje się powszechne w budynkach usługowych - szczególnie w odniesieniu do kompleksów biurowych. Wraz z wyższymi wymogami wobec obiektów kubaturowych, pojawia się także tendencja do przywiązywania większej wagi do terenów zieleni.
PL
Promocja energooszczędnego budownictwa w krajach Unii Europejskiej rozpoczęła się już w roku 2002. Powstały wtedy nowe zasady i wytyczne projektowania i modernizowania budynków w celu ograniczania zużycia energii do celów centralnego ogrzewania, ciepłej wody i wentylacji. W kolejnych latach definiowane były nowe standardy dla budownictwa energooszczędnego oraz przepisy i rozporządzenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej produkcji i dystrybucji ciepła do odbiorców końcowych. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące możliwości spełnienia wymagań określonych w Warunkach Technicznych na rok 2021. Spełnienie tych standardów energetycznych jest bardzo uzależnione od zastosowanego rodzaju źródła ciepła dla budynku. Zależność tą przedstawiono na przykładzie budynku, w którym przyjęto kilka wariantów źródła ciepła. Dodatkowo przedstawiono kierunki modernizacji sieci ciepłowniczych w celu redukcji strat ciepła, co także wpływa na poprawę efektywności energetycznej dystrybucji ciepła siecią ciepłowniczą.
EN
The promotion of energy-efficient construction in the European Union countries started as early as in 2002, when new rules and guidelines for designing and modernizing buildings were introduced to reduce energy consumption for central heating, hot water and ventilation purposes. In the following years, new standards for energy-efficient construction were defined as well as rules and regulations for improving the energy efficiency of heat production and distribution to end users. The article presents selected issues concerning the possibility of meeting the requirements specified in the Technical Conditions for 2021. Providing these energy standards is strongly dependent on the type of heat source used for the building. This dependence is presented on the example of the building in which several variants of the heat source were adopted. Additionally, the directions of modernization of heating networks were presented in order to reduce heat losses, which also improves energy efficiency of heat distribution through the heating network.
PL
W miejscowości Stare Babice, około 5 kilometrów od granicy Warszawy, w sąsiedztwie Kampinowskiego Parku Narodowego powstaje osiedle energooszczędnych domów - Ostoja Kampinos. W pierwszym etapie inwestycji zbudowanych zostanie m.in. 8 segmentów w zabudowie szeregowej wykonanych według koncepcji domu ceramicznego e4 firmy Wienerberger. Dzięki wykorzystaniu ekologicznych produktów i rozwiązań projekt połączy minimalistyczne bryły z energooszczędną technologią.
10
Content available remote Prawne i ekonomiczne stymulatory rozwoju budownictwa niskoenergetycznego
PL
W artykule dokonano szczegółowego przeglądu najważniejszych regulacji prawnych stymulujących rozwój sektora budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i stanu ich wdrożenia w prawie polskim. Wskazano kluczowe konsekwencje wprowadzonych przepisów prawa dla inwestorów, projektantów i firm związanych z sektorem budowlanym. Przedstawiono również instrumenty ekonomiczne wspierające budownictwo energooszczędne w Polsce.
EN
The article presents a detailed review of the most important legal regulations stimulating the development of the energy-efficient building sector in the European Union and the state of their implementation in Polish law. The paper indicates the key consequences of introduced regulations for investors, designers and companies related to the construction sector. Economic instruments supporting energy-efficient construction in Poland are also presented.
PL
Systemy wentylacji laboratoriów są systemami energochłonnymi i w wielu przypadkach mogą mieć decydujące znaczenie dla energooszczędności budynku oraz kosztów jego eksploatacji.
12
Content available remote Wybrane koncepcje technologiczne stosowane w budownictwie pasywnym
PL
W artykule omówiono wybrane koncepcje technologiczne stosowane w budownictwie pasywnym. Zawarto krótką definicję budownictwa pasywnego. Skupiono uwagę na pasywnych sposobach wykorzystywania energii promieniowania słonecznego na potrzeby zapewnienia komfortu cieplnego w budynkach, przy jednoczesnym minimalizowaniu zapotrzebowania na nośniki energii pierwotnej nieodnawialnej. Omówiono technologie takie jak: okapy dachowe, ściana Trombe’a i system Balcomba. Zaznaczono również znaczenie wewnętrznej pojemności cieplnej budynku. Przedstawiono charakterystykę poszczególnych koncepcji technologicznych – budowę, przykłady stosowanych materiałów budowlanych, zasady działania, a także możliwości zastosowań. Omawiane sposoby pasywnego wykorzystania energii słonecznej poddano ocenie pod kątem efektywności zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi.
EN
The article presents selected technology concepts implemented in engineering of passive houses. There is a short definition of passive house engineering. There is a focus on passive methods of using solar energy to provide thermal comfort in buildings, while minimizing the demand for of primary non-renewable energy sources. The following technologies are discussed: roof projections, Trombe wall and Balcombe system. There is a mention of the importance of a building’s internal heat capacity. Certain characteristics are presented for each particular technology concept, such as construction, example construction materials used, operating principle, example uses. The presented passive solar energy application methods are assessed in terms of efficiency in assuring thermal comfort indoors, compared to traditional systems.
13
Content available remote Bilans cieplny domu jednorodzinnego w technologii kompozytu wapienno-konopnego
PL
W artykule poddano analizie dom jednorodzinny wykonany w technologii wapienno-konopnej. Przyjęto własne rozwiązania przegród zewnętrznych, dla których policzono wartość współczynnika przenikania ciepła, m.in. na podstawie wyników badań własnych współczynnika przewodzenia ciepła kompozytu wapienno-konopnego. Przedstawiono obliczenia zysków i strat ciepła oraz wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania.
EN
The article reviews a single-family house built on the basis of the hempcrete technology. Custom assumptions were made for the external space dividing elements for which the heat transfer coefficient value was determined on the basis of such data as the results of proprietary studies of heat transmission ratios for hempcrete. Calculation of heat gains and losses and of the seasonal heat demand ratios are presented.
PL
Koncepcja systemów fotowoltaicznych stanowiących integralną część budynku określana jako Building Integrated Photovoltaics (BIPV) zakłada dostosowanie modułów PV do różnorodnych aplikacji w budynku, głównie jako elementów będących alternatywą dla tradycyjnych materiałów budowlanych w obrębie dachów i elewacji, np. pokryć dachowych, szklanych systemów elewacyjnych i dachowych, przeszkleń ścian. Opracowanie porusza zagadnienie wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z budynkiem oraz obejmuje analizę uzysków energii w kontekście spełniania zapotrzebowania budynku na energię elektryczną. W celu określenia efektywności systemów BIPV przy użyciu programu PVsyst 6.43 wykonane zostały projekty instalacji ścian kurtynowych wykorzystujących różne typy modułów fotowoltaicznych oraz świetlików dachowych. Założono powierzchnię przeznaczoną na cele instalacji fotowoltaicznej, dla wszystkich przypadków przyjęto rozwiązanie on-grid. Przy wykorzystaniu programu PVsyst wykonana została analiza uzysków energii elektrycznej ze wszystkich instalacji w ciągu roku. Otrzymane wyniki odniesiono do zapotrzebowania budynku, co pozwoliło na oszacowanie względnego, procentowego pokrycia zapotrzebowania przez technologie BIPV. Niestety, nie we wszystkich przypadkach założona powierzchnia modułów pozwoliła na całkowite pokrycie zapotrzebowania budynku na energię elektryczną. Najbardziej korzystne dla projektowanego budynku rozwiązanie pozwala wyprodukować wystarczającą ilość energii, aby zaspokoić potrzeby energetyczne.
EN
The conception of photovoltaic systems as an integral part of the building known as Building Integrated Photovoltaics (BIPV) is based on the adaptation of the PV modules with different building elements. It became an alternative to traditional building materials within the roof and facades, glass facade systems and curtain walls. The article raises a question concerning usage of the solar energy for electricity production in photovoltaic systems integrated with the building such as glass facades, skylights or curtain walls. The article also includes an analysis of the energy production by BIPV technologies installed on the building situated in Warsaw. An analysis of produced electricity during the year for given solutions such as curtain walls and skylights with different types of solar cells was performed using PVsyst 6.43 software. The results are been compared to the electric energy consumption of the building, what enabled to evaluate the percentage of energy consumption coverage by BIPV solutions. Unfortunately, due to insufficient number of modules or localization of the PV array, not all of the presented solutions allowed to cover the building's electricity consumption.
EN
The article raised issues related to the design and execution of low-energy objects in Polish conditions. Based on the designed single-family house, adapted to the requirements of the National Fund for Environmental Protection and Water Management ("NF40" standard), the tools to assist investment decisions by investors were shown. An economic analysis and a multi-criteria analysis were performed using AHP method which had provided an answer to the question whether it is worthwhile to bear higher investment costs in order to adjust to the standards of energy-efficient buildings that fulfil a minimal energy consumption's requirements contained in Polish law. In addition, the variant of object that had optimal characteristics due to the different preferences of investors was indicated. This paper includes analysis and observations on the attempts to unify that part of the building sector, which so far is considered to be personalized, and objects in accordance with the corresponding idea are designed as "custom-made".
PL
W artykule poruszono tematykę związaną z projektowaniem i wykonawstwem obiektów niskoenergetycznych w warunkach polskich. Na przykładzie projektowanego domu jednorodzinnego, dostosowanego do wymogów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (standard NF40), przedstawiono narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez inwestorów. Wykonana analiza ekonomiczna oraz wielokryterialna metodą AHP pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, czy warto ponosić większe koszty inwestycyjne na dostosowanie do standardów energooszczędnych obiektów pierwotnie spełniających jedynie w minimalny sposób polskie wymogi dotyczące energochłonności. Ponadto wskazano wariant projektowanego obiektu, który wykazywał cechy optymalne ze względu na różne preferencje inwestorów. Praca zawiera analizy i spostrzeżenia dotyczące prób unifikacji tej części budownictwa, która do tej pory uznawana jest za indywidualną, a obiekty zgodne z odpowiadającą mu ideą projektowane są "na miarę".
PL
20–25 września 2015 r. w Krynicy-Zdroju odbyła się 61. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Organizatorem tegorocznej konferencji był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
17
Content available remote Analysis of a passive design sports hall: construction and use
EN
This article presents an analysis of how the construction and insulation materials used for the walls of a sports hall built according to passive design affect the overall construction costs. The authors also attempt to answer whether the objective of achieving the lowest possible energy consumption in a building is actually economically sound. Cost analyses will be carried out to this end, the optimum insulation thickness will be determined, and the time necessary to balance the investment expenditure will be calculated for an energy-efficient construction project.
PL
W artykule, posługując się przykładem hali sportowej, wybudowanej w technologii budownictwa pasywnego, przeprowadzono analizę dotyczącą wpływu materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych ścian na ogólne koszty budowy. Autorzy podejmą także próbę odpowiedzi na pytanie, czy dążenie do uzyskania jak najmniejszego zużycia energii w budynku jest uzasadnione ekonomicznie. Zostaną w tym celu przeprowadzone analizy kosztowe, wyliczenia optymalnej grubości izolacji oraz obliczenie czasu zwrotu inwestycji energooszczędnej.
18
PL
W artykule omówiono rodzaje dofinansowań, jakie mogą uzyskać osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i organizacje publiczne na zainwestowanie w proekologiczne technologie. Dofinansowania obejmują głównie założenie systemów opartych na odnawialnych źródłach energii, poprawę parametrów energetycznych budynków. Przedstawiono finansowanie ze środków krajowych, Unii Europejskiej, jak też innych źródeł zagranicznych.
EN
This paper discusses types of grants that can be obtained by individuals, companies and public organizations to invest in proecological technologies. Subsidized can be projects based on renewable sources of energy and improves the energy performance of buildings. The article presents the national funding, the European Union and other foreign sources.
EN
The aim of this paper is to present the requirements for the passive standard based on the example of the RES TTC building. The requirements were divided into main energy demand and detailed recommendations for each indicator. The calculations and analyses have shown that to achieve the required energy demand, better solutions than the recommended ones need to be applied, such as air handling units with better heat recovery efficiency. The same applies to the U heat penetration coefficient of heat for the outer partitions. The use of ventilation units with a recommended efficiency of 75% does not guarantee achieving a passive standard.
PL
Typowy projekt jednorodzinnego budynku mieszkalnego musi być uniwersalny, dostosowany do wielu potencjalnych lokalizacji i wymagań klienta. Takie podejście do projektowania jest sprzeczne z zasadami projektowania budynków niskoenergetycznych, które w przeważającej większości powstają na indywidualne zlecenia. W artykule przedstawiono proces tworzenia projektów typowych domów jednorodzinnych na podstawie doświadczeń zdobytych przy opracowywaniu katalogu takich projektów.
EN
A standard single-family house project must be universal, suitable for many potential locations and requirements. This approach to design is in opposition to the principles of low-energy building design. The article will attempt to explain the problems of this field of architecture.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.