Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja rolna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Spopularyzowana głównie w Europie Zachodniej koncepcja rolnictwa konwencjonalnego, w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku oparta na chemizacji, hodowli nowych odmian oraz mechanizacji i automatyzacji, przyniosła wielkie zyski ekonomiczne, lecz z czasem powstały przez nią liczne zagrożenia. Zaprowadziły one finalnie do degradacji środowiska i ostatecznie sprawiły, że dziś mówi się już o prowadzeniu nowego modelu rolnictwa – regeneracyjnego, agroekologii, rolnictwa o obiegu zamkniętym czy agroleśnictwa.
EN
Paper presents research concerned utilization of natural gas in a liquid state as a new source of electrical energy generation in country side areas of Russia to use it in a small family farms and bigger agriculture enterprises. The experiment shows that alcohol and gasoline are more expensive products to be a source for electricity generation as a reserve energy supply in agriculture production areas of the country. Introduction of natural gas generator as an alternative fuel makes possible to produce low cost of electrical energy in any part of the country, what gives great potential to alternative energy supply, but especially for agriculture production on small households and also bigger enterprises.
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące wykorzystania gazu ziemnego w stanie ciekłym jako nowego źródła wytwarzania energii elektrycznej w rosyjskich obszarach wiejskich w celu wykorzystania go w małych gospodarstwach rodzinnych i większych przedsiębiorstwach rolniczych. Eksperyment pokazuje, że alkohol i benzyna są droższymi produktami, które mogłyby być brane pod uwagę do wytwarzania energii elektrycznej jako energii zapasowej w różnych obszarach produkcji rolnej kraju. Wprowadzenie generatora gazu ziemnego jako paliwa alternatywnego umożliwia wytwarzanie taniej energii elektrycznej w dowolnej części kraju, co daje ogromny potencjał dla alternatywnych dostaw energii, ale szczególnie dla produkcji rolnej w małych gospodarstwach domowych, a także w miarę potrzeb w większych przedsiębiorstwach rolnych.
PL
W ramach niniejszego artykułu podjęto problematykę autonomii żywnościowej oraz „samowystarczalności" potrzeb miasta w czasach przemian gospodarczych świata. Przeprowadzona analiza zagrożeń gospodarki nastawionej na konsumpcjonizm przedstawia możliwe rozwiązania mające korzystny wpływ na gospodarkę lokalną, ale także uatrakcyjnienie przestrzeni intensywnie rozrastających się miast. Niekorzystne zjawiska meteorologiczne i urbanistyczne potwierdzają tezy dotyczące wyczerpywania się surowców naturalnych oraz wysokiego zanieczyszczenia środowiska. Dodatkowo podejmując temat śladu ekologicznego i strat ekonomicznych jakie niesie za sobą gospodarka uzależniona od exportu proponuje się innowacyjne rozwiązanie jakim jest wdrażanie miejskich farm wertykalnych. Przedstawienie możliwości technologiczno­projektowych lokalnej produkcji żywności oraz przytoczenie światowych realizacji dokonano analizy możliwości potencjalnych lokalizacji farm wertykalnych w ramach gospodarki regionalnej Jako główny przykład przedstawiony zostanie Miejski Park Produkcji Żywności, będący projektem zagospodarowania terenów pokolejowych w Katowicach, opracowany w ramach pracy dyplomowej na studiach I stopnia kierunku Architektura i Urbanistyka. Przedstawione w ten sposób idee mają zobrazować realne możliwości tego typu inwestycji i ich wpływ na odbiór terenów miejskich przeznaczonych pod produkcję żywności lokalnej. Innowacyjność rozwiązań nadaje kierunek dalszego rozwoju miast jak i oznacza realny potencjał gospodarek lokalnych do przemian w zakresie dążenia do zrównoważonego rozwoju ale także do tzw. „samowystarczalności".
EN
This article deals with the issues of food auto nomy and sustainability of ur ban needs in times of world economic transformation. The conducted analysis of risks to the economy targeted at consumerism shows possible solutions having a beneficial impact on the local economy as well as on making the space of intensely growing cities more attractive. Adverse weather and urban phenomena confirm the theses concerning the depletion of natural resources and high environment contamination. Additionally, tackling the issue of ecological trace and economic losses resulting from economy dependent on export, innovative solutions are offered, that is implementation of urban vertical farms. The presentation of technological and designing possibilities of local food production and reference to world realisations were bases for analysis of possibilities of potentia! locations for vertical farms as part of regional economy. The mai n example will be the Urban Food Production Park being a project for development of post-railway lands in Katowice, developed as part of Bachelor's thesis at first-cycle studies of Architecture and Town Planning. The ideas presented in such a man ner are to picture real possibilities of such investments and their impact on the reception of urban areas intended for production of local food. The innovativeness of solutions gives direction for further development of cities and means real potentia! of loca I economies for transformations in the scope of striving for sustainable growth as well as the so­called sustainability.
4
PL
Artykuł obejmuje znaczenie rolnictwa w Polsce, jak również pojęcia rolnictwa i źródła finansowania proekologicznej produkcji rolnej. Na podstawie analizy piśmiennictwa omówiono rolnictwo konwencjonalne i proekologiczne, przedstawiono jak wygląda produkcja rolnicza w Polsce oraz wymieniono źródła dofinansowania proekologicznej produkcji rolnej.
EN
The article shows the importance of polish agriculture, according to agriculture concept and sources of pro-ecological agricultural production's financing. Basing on the literature analysis, topic of conventional pro-ecological agriculture was discussed. The article also presents how does the agricultural production in Poland look like and what are the money sources of the pro-ecological agricultural production.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z perspektywami rozwoju rynku zdrowej żywności w regionie lubuskim. Zobrazowano w nim sektor produkcji rolnej, akcentując istotną rolę rozwoju rolnictwa zrównoważonego. Ukazana została również problematyka efektów proekologicznej produkcji rolnej. Analizie poddano rynek zdrowej żywności województwa lubuskiego.
EN
The paper discusses the problems of the eco food prospect in Lubusz region. The article illustrates sector of agricultural production, focusing on relevance of agricultural sustainable development. Also the pro-ecological agricultural production’s effects problem was shown. Analyse applies healthy food market in Lubusz Voivodeship.
PL
Celem badań była ocena działalności gospodarczej rolników prowadzących produkcję rolną na ternie gminy Iwonicz Zdrój w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wszyscy ankietowani rolnicy wiedzą o uzdrowiskowym charakterze gminy, nie mniej jednak nikt z badanych nie wiedział o ograniczeniach formalno-prawnych wynikających z specyficznego charakteru gminy. Wiek rolników nie wpływał na sposób gospodarowania oraz poziom ich zainteresowania tematyką ekologiczną. Rolnicy ograniczali się do przestrzegania zasad Kodeksu Dobrej Praktyki, natomiast nie byli zainteresowani działaniami ekologicznymi wymagającymi od nich poniesienia nakładów finansowych.
EN
The aim of the research was to assess the economic activity of farmers conducting agricultural production in the area of the Iwonicz Zdrój commune in the context of sustainable development. All of the surveyed farmers know about the spa character of the commune, but none of the respondents knew about the formal and legal limitations resulting from the specific character of the commune. The age of farmers did not affect the way of farming and the level of their interest in ecological issues. Farmers limited themselves to observing the principles of the Code of Good Practice, while they were not interested in ecological activities that required them to incur financial expenses.
PL
Postęp technologiczny i rosnące wymagania związane z produkcją rolniczą doprowadziły do poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie modelowania procesów logistycznych w tej branży. Zaproponowane rozwiązanie stanowić będzie podstawę do budowy zunifikowanego systemu opisu procesów logistycznych, który będzie mógł stanowić platformę wymiany informacji zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak również pomiędzy samodzielnymi podmiotami.
EN
Technological progress and the increasing demands of agricultural production have led to the search for new solutions in the field of logistic processes modeling. The proposed solution will form the basis for the construction of a unified system of logistic processes description, which will be able to provide a platform for the exchange of information both within the company as well as between independent entities.
PL
W artykule przedstawiono analizę determinantów wyboru dostawców wybranych środków do produkcji rolnej warunkujących zachowanie ciągłości procesów produkcyjnych. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, iż cena jest głównym kryterium wyboru dostawców środków produkcji. Zaobserwowano również rosnące znaczenie czynników pozacenowych i mających wpływ na środowisko naturalne.
EN
This paper presents an analysis of the determinants of choice of providers selected the means of agricultural production which guarantee the continuity of production processes. The research found that price is the main criterion for selection of suppliers of inputs. There is the growing importance of non-price factors, and having an impact on the environment.
PL
Pestycydy to duża grupa zwązków chemicznych powszechnie wykorzystywanych w produkcji rolniczej do ochrony roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami. Stosowanie pestycydów w produkcji surowców roślinnych niesie ze sobą ryzyko występowania ich pozostałości w całym łańcuchu pokarmowym, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Maksymalne poziomy pozostałości pestycydów w produktach żywnościowych zostały ustalone przez Komisję Europejską. W artykule przedstawiono ogólne zagadnienia związane z problematyką pestycydów jako chemicznych zanieczyszczeń żywności biorąc pod uwagę również analityczne aspekty ich oznaczania. Zaprezentowano także wyniki badań pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego.
EN
Pesticides form a broad group of chemical compounds commonly used in agriculture practice for plant protection. Application of pesticides in agricultural production brings about the risk that their residues will appear in the food chain and pose a threat to consumer health. Maximum residue levels of pesticides in food products are set by the European Commission. This paper briefly presents issue of pesticides as food chemical contaminants, taking into consideration analytical aspects of pesticide residues determination in food. Some results of recent research on determination of pesticide residues in selected agricultural/food products are also presented.
PL
Fermentacja metanowa umożliwiająca produkcję czystego ekologicznie paliwa (biogazu) oraz utylizację szkodliwych odpadów, stanowi nieodzowny element przyszłościowych planów technologicznych w chowie zwierząt; jest również istotnym przedsięwzięciem zmniejszającym obciążenie środowiska takimi substancjami, jak: metan, siarkowodór, amoniak, tlenki azotu. Należy zatem prowadzić intensywne badania innowacyjnych rozwiązań biogazowni, przeznaczonych dla specjalistycznych gospodarstw rodzinnych i farmerskich.
EN
Two important features are closely combined with the process of methane fermentation. They include the possibility of producing pure, ecological fuel (biogas) as well as the recycling of harmful animal wastes. Thus, methane fermentation is an important element for the future technological plans in livestock production. It is also a significant solution reducing the charge of environment with such substances as methane, hydrogen sulfide, ammonia, nitrogen oxides. Therefore, it is absolutely necessary to conduct intensive research works on innovative development of biogas generating plants, provided for specialistic farms as well as the market directed farms operating on larger scale of production.
11
Content available Brak jasnej polityki
PL
Brak jasnej, stabilnej polityki dotyczącej produkcji i wykorzystania biomasy nie służy rozwojowi tego kierunku produkcji rolnej. Po trzech latach płacenia marnych groszy, jako dopłaty do roślin energetycznych, zostanie ona zlikwidowana. Jeżeli do tego dodamy słabe zainteresowanie tą problematyką zdecydowanej większości samorządów, to rysuje się obraz „polskiego bicia piany”. Doskonale wychodzi nam organizowanie szkoleń (często o wątpliwym poziomie) i tracenie ogromnych kwot na te cele. Na to najłatwiej dostać środki i nie ponosić odpowiedzialności. Nikt nie bada efektów szkoleń. Natomiast wnioski produkcyjne o dotacje nie mogą się niestety przebić.
PL
Celem opracowania jest prezentacja opinii wielkopolskich producentów rolnych na temat wpływu działalności rolniczej na środowisko, zagrożeń związanych z produkcją rolną, ekologicznych metod produkcji oraz uczestnictwa w programach rolno-środowiskowych. Z przeprowadzonych w latach 2005 i 2007 badań wynika, że większość producentów rolnych jest przekonana, iż rolnictwo konwencjonalne nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Wśród przyczyn zagrożeń środowiskowych wymienianych przez badanych w 2007 r. producentów rolnych znalazła się "intensywna produkcja rolna", która nie została zauważona w badaniach z roku 2005. Uczestnictwo w programach rolno-środowiskowych zadeklarowało nieco ponad 6% respondentów poddanych badaniu w 2005 r. oraz dwukrotnie więcej ankietowanych w roku 2007. Najbardziej popularnym wśród wielkopolskich producentów rolnych był pakiet środowiskowy - podtyp "ochrona gleb i wód".
EN
In this article there are presented of Greater Poland farm producers opinions on agriculture influence on the environment, threats connected with agricultural production, ecological production methods and participation in agri-environment pro- grammes. From 2005 and 2007 research it results, that most farmers generally believe that conventional agriculture does not present threat for environment. Among environment threats reasons, mentioned by farmers in 2007, there is "intensive agricultural production", which was not noticed in poll research from 2005. Participation in agri-environment programmes declared above 6% respondents tested in 2005 and twice as much respondents tested in 2007. The most popular among Greater Poland's farmers was environment package - subtype "soil and water protection".
PL
Produkcja rolna odbywa się w oparciu o naturalne zasoby środowiska, czyli glebę, wodę, powietrze oraz krajobraz z jego bioróżnorodnością. Korzystanie z zasobów ziemi powinno zatem być zrównoważone, w którym spełniane są zadania użytkowania gospodarstwa zarówno pod względem ekonomicznym, społecznym, jak i ochrony środowiska. Zasady te realizowane są w szczególny sposób przez rolnictwo ekologiczne jako zrównoważony system produkcji żywności. Rozwija się ono obecnie w Polsce bardzo dynamicznie, o czym świadczy chociażby ogromny wzrost liczby gospodarstw ekologicznych oraz powierzchni użytków rolnych (UR).
EN
Agricultural production is based on environmental natural resources, that is soil, water, air and the whole landscape with its biodiversity. The using with resources of soil should therefore be balanced which would combine the tasks of farmhold utilizing from both economical, social and environmental protection point of views. Principles these be realized in special means by ecological agriculture as sustainable system of food production. The latter one has been undergoing dynamic development in Poland, which can be proved by considerably increased number ecological farmholds, as well as the areas of arable land.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości stosowania specjalizowanego oprogramowania inżynierskiego do wspomagania analizy i zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej. Opisano problematykę ryzyka w produkcji rolnej i w usługach związanych z rolnictwem, przedstawiono poszczególne fazy zarządzania ryzykiem. Następnie dokonano przeglądu możliwości wykorzystania oprogramowania komputerowego do wspomagania zarządzania ryzykiem produkcji rolnej. Stwierdzono występowanie interesujących systemów komputerowych do zarządzania niektórymi rodzajami ryzyka oraz brak kompleksowego podejścia do wspomagania zarządzania ryzykiem.
EN
The paper presents the preliminary results of the study on software application to risk management in agriculture. The subsequent phases of risk management process were introduced, the problem of agricultural production risk and of sources as well as the methods and tools of their limitation were described. Next a review was made on the possibilities of software application for management risk support in agriculture. Very interesting software systems dedicated to some kind of agricultural production risk were noticed, but no integrated (holistic) approach to the problem of risk in agricultural production was confirmed.
15
Content available remote Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego
PL
Celem opracowania było rozpoznanie czynników decydujących o podejmowaniu produkcji ekologicznej przez gospodarstwa rolne, w szczególności na obszarze województwa podlaskiego. Zasięg oddziaływania niektórych czynników, znacznie większy niż obszar jednego województwa, na przykład emisja zanieczyszczeń przemysłowych oraz duże zróżnicowanie warunków produkcji rolniczej pomiędzy województwami, uzasadnia analizę czynników w tym przekroju. W podsumowaniu stwierdzono, że, produkcja rolnicza prowadzona metodami ekologicznymi – przy dotychczasowym poziomie intensywności rolnictwa i metodach wytwarzania – może być podejmowana przez zdecydowaną większość gospodarstw rolnych.
EN
The objective of the paper is to identify decision factors used in the process of initiating agricultural production using ecological methods with focus on the Podlaskie Voivodeship. According to assessments carried out throughout the country as well as in the Podlaskie Voivodeship, agricultural development by ecological methods takes place in areas of greater natural resources, i.e. areas of the so-called natural value, forests, extensive meadows and grazing lands, poorer quality soil and in less productive areas. This is in accordance with the general assumptions of ecologization of agriculture. It must be stated, however, that significant diversification of farming conditions and the overall low degree of pollution of the natural environment as well as the limited intensity of farming all are factors which do not constitute barriers for farming in accordance with ecological methods throughout the entire rural area of our country, including the Podlaskie Voivodeship. A prerequisite, however, is meeting the restrictive principles of ecological agriculture.
PL
Celem opracowania jest porównanie produktywności upraw rolnych, czyli wydajności jednostkowych w różnych systemach produkcji rolniczej oraz różnych uwarunkowaniach, jakie stwarzają doświadczenia przeprowadzone w warunkach polowych (zbliżonych do rzeczywistych w praktyce rolniczej). Wyniki badań mogą pozwolić wskazać czynniki i warunki jakie należy spełnić, by wydajności jednostkowe roślin uprawnych i sumaryczny wolumen produkcji rolniczej z jednostki powierzchni – niezależnie od systemu produkcji rolniczej – wykazywały jak najmniejsze różnice. Prezentowane dane obejmują wyniki doświadczeń polowych uzyskanych w pełnej rotacji płodozmianu w latach 2002-2006 oraz łącznie 10 lat (dwie rotacje doświadczeń, w latach 1997-2006).
EN
The research shows significant diversification in crop productivity depending on different agricultural regimes as well as respective years of the examined period. In the second round of research (2001 – 2006), the best aggregate results were achieved under the conventional regime, i.e. 61.9 of cereal units per hectare. The results under the integrated regime were 17% lower and under the organic regime, by as much as 33%. In the first round (1997 – 2001), the highest yield per hectare was achieved under the integrated regime, i.e. 49.9 of cereal units per hectare. Under the conventional regime, the yield was 6.2% lower and under the organic regime, it was 10.8% lower. Given the whole ten-year research period, the yield per hectare under the conven-tional regime amounted to 54.4 of cereal units per hectare, which was 6.8% higher than under the integrated regime and 21.0% higher compared to the organic regime.
PL
Plonowanie roślin oraz towarowość produkcji rolniczej są uwarunkowane naturalnymi cechami przestrzeni rolniczej, jak również poziomem gospodarowania. Plonowanie zbóż z 1 ha zależy głównie od: poziomu nawożenia NPK (r = 0,7) i Ca (r = 0,7), udziału zmeliorowanych użytków rolnych (r = 0,64) oraz jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (j.r.p.p.) (r = 0,59). Towarowość produkcji, mierzona ilością skupowanych produktów rolnych w przeliczeniu na j. zb. z 1 ha UR, jest związana z ilorazem powierzchni zmeliorowanej i ogólnego obszaru użytków rolnych (r = 0,75), poziomem nawożenia (r = 0,7) i wielkością gospodarstw (r = 0,56). Istnieje też istotna zależność między wielkością gospodarstw a stopniem zmeliorowania UR (r = 0,71) oraz ilością stosowanych nawozów NPK (r = 0,64). Najwyższa towarowość produkcji, w granicach 27,7-31,9 dt·ha-¹, występuje w województwach, w których średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi ok. 10 ha (od 8,2 do 11,4 ha) użytków rolnych. Gdy udział zmeliorowanych użytków rolnych wynosi ok. 16%, średnie plony zbóż nie przekraczają 24, a skup 8 dt·ha-¹, natomiast gdy udział ten wynosi 55%, plony i skup sięgają kolejno ok. 36 i 32 dt·ha-¹.
EN
Plant yielding and commerciality of agricultural production is determined by the natural features of agricultural space and by the advancement of farming. Yielding of cereals depends mainly on: NPK (r = 0.7) and Ca (r = 0.7) fertilisation, on the share of reclaimed croplands (r = 0.64) and the natural quality of agricultural space (r = 0.59). Commerciality of production expressed in the amount of purchased crop products per cereal unit per ha is associated with the ratio of the reclaimed to total cropland area (r = 0.75), with fertilisation (r = 0.7) and the size of a farm (r = 0.56). There is also a significant relationship between the latter and the extent of reclamation (r = 0.71) and the amount of applied NPK fertilisers (r = 0.64). The highest commerciality (27.7-31.9 dt·ha-¹) was found in voivodships where the mean surface area of a farm was c. 10 ha (8.2-11.4 ha) of croplands. When the contribution of reclaimed croplands is c. 16 %, mean cereal yields do not exceed 24 and the purchase - 8 dt·ha-¹ while at the contribution of 55 %, yields and purchase amount 36 and 32 dt·ha-¹, respectively.
PL
W wyniku produkcji rolniczej powstają znaczne ilości zróżnicowanych ścieków. Szczególnie duże ilości wytwarzane są w procesie hodowli zwierząt. Stanowią one cenny naturalny nawóz, są jednak równocześnie poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. W referacie przedstawiono charakterystykę ścieków z hodowli zwierząt i zagadnienia prawidłowego ich zagospodarowania w świetle obowiązujących przepisów.
EN
There is a considerable number of differentiated sewage produced as result of agricultural production. Particularly, a great deal of sewage is formed during an animal husbandry. From one hand, sewage are valuable manure, but from the other, they are serious threat for natural environment. In this report, the characterization of animal husbandry sewage was presented, as well as issues of management in accordance with the regulations.
19
Content available remote Poprawa jakości wody przez regulowanie jej odpływu z terenów zmeliorowanych
EN
The results of survey investigations driven in the years 1995-2001 are presented in this paper. Research objective was an impact assessment of green lands controlled drainage management on the water quality. Experiments conducted in Miekinia (next to Wroclaw) site, of an area of 720 ha, showed that a proper agricultural land use and complete application of the system exploitation guidelines have some influence the water quality improvement. Increasing of the non-productive agricultural land areas and water damming and range of conservation works limitation reduced water treatment efficiency in the drainage system.
20
Content available remote Produkcja towarowa rolnictwa północno-wschodniej Polski na tle kraju
PL
Na podstawie danych z roczników statystycznych oraz na podstawie obliczeń własnych udokumentowano, że w strukturze rolniczej produkcji towarowej północno-wschodniej części kraju dominuje produkcja mleka towarowego. Stanowi ona w ujęciu wartościowym 59,6% rolniczej produkcji towarowej ogółem (w kraju 30,4%). Zatem strategiczną specjalnością północno-wschodniej części Polski powinien być chów krów i hodowla bydła mlecznego, zaś w przemyśle rozwój branży mleczarskiej.
EN
The statistic year-books data and individual calculations supplied documentary evidence for the fact that the milk production which is 59,6% of region overall agricultural goods production (in the country 30,4%), dominates in the structure of agricultural goods production in the north-eastern region of Poland. Therefore cow breeding and cattle husbandry should become the strategic specialisation and the basis for the creamery production branch of the north-eastern part of Poland.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.