Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cogeneration system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Zastosowanie układów kogeneracyjnych do produkcji energii z metanu kopalnianego
PL
Odmetanowanie pokładów węgla jest konieczne ze względu na bezpieczne prowadzenie eksploatacji górniczej. Ujęty metan można wykorzystać w układach kogeneracyjnych produkujących energię elektryczną i ciepło. Zmniejszenie emisji gazu cieplarnianego, jakim jest metan przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczeń atmosfery. Energia elektryczna i ciepło powstałe w systemach kogeneracyjnych, wykorzystane następnie w zakładach przemysłowych oraz budownictwie mieszkaniowym pozwalają zmniejszyć niską emisję, z którą borykają się duże aglomeracje miejskie. Przedstawiono efekty działania układów kogeneracyjnych produkujących energię elektryczną i ciepło z metanu w aglomeracji śląskiej.
EN
Polish industrial experience in utilization of coal mine MeH was presented. This MeH source yielded 0.3 TJ of heat and 91.4 MWh of elec. energy.
EN
Thermal analysis of a heat and power plant with a high temperature gas cooled nuclear reactor is presented. The main aim of the considered system is to supply a technological process with the heat at suitably high temperature level. The considered unit is also used to produce electricity. The high temperature helium cooled nuclear reactor is the primary heat source in the system, which consists of: the reactor cooling cycle, the steam cycle and the gas heat pump cycle. Helium used as a carrier in the first cycle (classic Brayton cycle), which includes the reactor, delivers heat in a steam generator to produce superheated steam with required parameters of the intermediate cycle. The intermediate cycle is provided to transport energy from the reactor installation to the process installation requiring a high temperature heat. The distance between reactor and the process installation is assumed short and negligable, or alternatively equal to 1 km in the analysis. The system is also equipped with a high temperature argon heat pump to obtain the temperature level of a heat carrier required by a high temperature process. Thus, the steam of the intermediate cycle supplies a lower heat exchanger of the heat pump, a process heat exchanger at the medium temperature level and a classical steam turbine system (Rankine cycle). The main purpose of the research was to evaluate the effectiveness of the system considered and to assess whether such a three cycle cogeneration system is reasonable. Multivariant calculations have been carried out employing the developed mathematical model. The results have been presented in a form of the energy efficiency and exergy efficiency of the system as a function of the temperature drop in the high temperature process heat exchanger and the reactor pressure.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono badania temperatury spalin silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. Termopary umieszczono przy bloku silnika oraz za. Badania wykonano dla wzrastających prędkości obrotowych od 750 obr/min do 3750 obr/min na biegu jałowym silnika spalinowego. Wyniki badań odniesiono do układów kogeneracyjnych z silnikiem Stirlinga oraz ogniwami termoelektrycznymi TEG. Wskazano możliwości zastosowania układów kogeneracyjnych z silnikiem Stirlinga oraz termogeneratorów TEG w celu zwiększenia sprawności silnika spalinowego wykorzystując odpadowe ciepło gazów spalinowych z układu wylotowego. Przedstawiono także wartości mocy elektrycznej kogenerowanej przez silnik Stirlinga przy temperaturze T > 500°C przy ciśnieniu 7 bar dla azotu. Zaprezentowano także wartości osiąganych mocy dla termogeneratorów elektrycznych umieszczonych w układzie wydechowym silnika ZI.
EN
The paper presents research ICE exhaust temperature. Thermocouples were provided at the engine block and exhaust manifold. Research performed for increasing speed of 750 rpm to 3750 rpm during idling ICE. The results are referenced to cogeneration systems with Stirling engine and TEG (thermoelectric generator). The paper presents the possibility of the use of cogeneration systems with a Stirling engine and TEG in order to increase the efficiency of internal combustion engine by using the waste heat of the exhaust gases from the exhaust system. The article presents the values of electric power cogenerated from Stirling engine for temperature heat source higher than 500°C at the pressure of 7 bar. The results was showed for Nitrogen which was working gas. Also presented electric power for TEG which was placed in the exhaust system.
PL
W pracy przedstawiono model ładowania baterii elektrochemicznej dla zadanego prądu obciążenia silnika elektrycznego. W symulacji wykonanej w programie Matlab Simulink narzucono warunki niedopuszczenia do przeładowania baterii oraz nadmiernego jej wyładowania. Przedstawiono zmianę stopnia naładowania baterii, napięcia na zaciskach oraz sprawność magazynowania energii w ogniwie. Wyniki symulacji prezentują możliwości magazynowania energii w ogniwie, które współpracuje z układem kogeneracyjnym. W pracy ponadto przedstawiono zależności teoretyczne pomiędzy pojemnością użyteczną, stopniem naładowania baterii (State of charge) oraz napięciem na zaciskach. Z przedstawionych symulacji wynika, że użycie baterii elektrochemicznej odpowiednio dobranej do układu kogeneracyjnego niezbędne jest wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba magazynowania energii.
EN
The paper presents a model of electrochemical charging the battery for a given load current of the electric motor. For simulations made in Matlab Simulink imposed conditions to prevent overcharging and excessive discharge of the battery. Also presented to change the state of charge, the voltage at the terminals and the efficiency of energy storage in the cell. Simulation results present the possibility of storing energy in the cell, which could be operating together with the CHP unit. The paper presents a theoretical relationship between a useful capacity, state of charge of the battery and the voltage at the battery terminals. The simulation shows that the battery should be matched to the cogeneration system if the need for temporary storage of cogeneration system.
5
Content available remote Analiza rozpływu mocy w układzie kogeneracyjnym z silnikiem Stirlinga
PL
W pracy przedstawiono analizę rozpływu mocy w układzie kogeneracyjnym z silnikiem Stirlinga jednostronnego działania. Zobrazowane zostały straty występujące w układzie kogeneracyjnym. Na modelu bryłowym stanowiska przedstawione zostały straty wejściowe (strumienia ciepła, straty w wyniku konwekcji oraz straty ogrzewania powietrza), straty na wymiennikach ciepła, na przekładni pasowej, przesyłu, magazynowania energii w akumulatorze elektrochemicznym. Autorzy przeanalizowali również możliwość odbioru energii elektrycznej z układu kogeneracyjnego. Niniejsza analiza jest wstępnym etapem, który poprzedza modelowanie procesu kogeneracji energii w układach z silnikiem Stirlinga. Zwrócono także uwagę na wymagania stawiane doborowi akumulatora elektrochemicznego współpracującego z układem kogeneracyjnym. Akumulator jest wtórnym źródłem mocy, które cechuje praca odwracalna (magazynuje energię elektryczną).
EN
The paper presents analysis of power flow in a cogeneration system with a single-acting Stirling engine. The paper shown losses occurring in the cogeneration system. At solid model is presented input loss (heat flux losses, losses due to convection air heating), loss on heat exchangers for the transmission belt, losses on electric motor and storage losses of energy in an electrochemical battery. The authors also analyzed the possibility of receiving electricity from the cogeneration system. This analysis is initial stage which precedes the modelling process of cogeneration systems with the Stirling engine. Attention was also drawn to the requirements of the electrochemical battery selection cooperating with cogeneration system. The battery is a secondary source of power, which is characterized by reversible work (stores electrical energy).
6
Content available remote Analiza budowy silnika Stirlinga przy użyciu inżynierii odwrotnej
PL
W niniejszym artykule autorzy przedstawili budowę silnika Stirlinga typu Alfa w zastosowaniu do układu kogeneracyjnego. W tym celu stworzony został model bryłowy (zweryfikowany na maszynie pomiarowej) silnika Stirlinga pracującego w konfiguracji Alfa oraz model stanowiska do kogeneracji energii (odzysku ciepła traconego). Opisano zasadę działania silnika Stirlinga typu Alfa. Zwrócono uwagę na rolę regeneratora, nagrzewnicy oraz wymiennika ciepła a także chłodnicy. Zobrazowano modele bryłowe wymiennika ciepła nagrzewnicy oraz regeneratora. Przedstawiono widoki rozstrzelone całego silnika Stirlinga oraz układu tłokowo korbowego. Dodatkowo przeanalizowano zmiany postaci energii od źródła (wejście) aż do elementu magazynującego energię (np: akumulator elektrochemiczny). Przedstawiono podstawową budowę układu kogeneracyjnego (który składa się z: silnika Stirlinga, prądnicy (odpowiednio sterowanej) sterownika kontrolującego oraz akumulatora elektrochemicznego).
EN
The present article shows the construction of the Stirling engine of the Alpha type used in a cogeneration system. In order to do this a solid model (verified on a measuring machine) was made of a Stirling engine working in Alpha configuration and a model of a system to cogenerate energy (wasted heat recovery). The principle of action of a type Alpha Stirling engine is described. Attention was drawn to the role of the regenerator, heater and the heat exchanger as well as the cooler. Solid models of the heater's heat exchanger and regenerator are shown. Exploded views of the whole Stirling engine as well as the piston/crankshaft system are shown. Additionally there is an analysis of the change of form of energy from the source (point of entry) to the energy storage element (for instance the electrochemical battery). The basic construction of the cogeneration system is shown (which consists of a Stirling engine, an appropriately controlled alternator, controller and electrochemical battery).
PL
W artykule przedstawiono przykładowe konfiguracje rozbudowanych układów kogeneracyjnych. Zastosowane w nich rozwiązania umożliwiają optymalizację ich pracy i podniesienie sprawności ogólnej układu.
EN
The article presents the examples of configurations of extended cogeneration systems. The applied solutions enable the work optimization and the improvement of general system efficiency.
9
Content available remote Wykorzystanie biomasy w nowoczesnych, domowych systemach poligeneracyjnych
PL
W referacie przedstawiono charakterystykę paliw biomasowych, wraz z oceną możliwości ich zastosowania w tradycyjnych systemach grzewczych oraz nowoczesnych systemach skojarzonych. Dokonany został opis istniejących rozwiązań w zakresie układów micro-CHP (wykorzystujących jako źródło ciepła kotły na biomasę), a także pokazana została koncepcja budowy innowacyjnego systemu poligeneracyjnego, pokrywającego zapotrzebowanie budynku na ciepło, chłód oraz energię elektryczną. Zaprezentowano ponadto fragment wstępnych wyników badań prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
EN
The paper presents characteristics of the biomass fuels, with discussion about their applicability in traditional heating systems and modern micro-CHP systems. There were described existing solutions of micro-CHP systems, based on the use of biomass boilers as a heat sources, and it was shown the concept of an innovative polygene ration system, which could cover the building's demand on heating, cooling and electricity. The paper also presents preliminary results of research conducted at the Faculty of Energy and Fuels (AGH University of Science and Technology, Cracow).
PL
W artykule przedstawiono ogólną informację o Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA i Spółce Energetycznej „Jastrzębie" SA jako inwestorach układów kogeneracji i trójgeneracji, w których źródło zasilania stanowią silniki gazowe pracujące na bazie metanu z odmetanowania kopalń. Podano informację dotyczącą zasobów, ujęcia i kierunków wykorzystania mieszanek metanowych ujmowanych odmetanowaniem. Przedstawiono układy energetyczne z silnikami gazowymi w kopalniach „Pniówek", „Krupiński", „Borynia" i „Budryk". Omówiono rolę układów energetycznych pracujących w oparciu o silniki gazowe, zasilających kopalnie w energię elektryczną, ciepło i „chłód". Podkreślono aspekt ekologiczny.
EN
The article presents general information about Jastrzębie Coal Company and „Jastrzębie" Power Generation Co., as investors in cogeneration and trigeneration systems in which the power generation sources consist in gas engines operating on the basis of methane coming from methane drainage. The information was provided on resources, capture and use of methane mixtures being captured by drainage systems from the mines. The power generation systems based on gas engines in „Pniówek", „Krupinski", „Borynia" and „Budryk" mines were presented. The role of the power generation systems based on gas engines, which supply the electric energy, heat and „cold" to the mines was discussed. The environmental aspect was also highlighted.
PL
W pracy przedstawiono ogólną budowę mikroturbin oraz układów kogeneracyjnych opartych na mikroturbinach. Zestawiono charakterystyczne parametry dostępnych na rynku zespołów kogeneracyjnych mocy mikro opartych na mikroturbinach trzech wiodących firm: Capstone, FlexEnergy i Turbec. Omówiono również przykładowe zastosowania układów kogeneracyjnych opartych na mikroturbinach firmy Capstone, jak również przedstawiono charakterystykę stanowiska badawczego z układem kogeneracyjnym opartym na mikroturbinie C30 firmy Capstone zainstalowanego w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi należącym do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
EN
In the present work general structures of microturbines and micro-CHP systems are presented. Main characteristics of commercially available microturbines of three leading manufacturers: Capstone, FlexEnergy and Turbec are summarized. Examples of applications are given. A CHP system test stand based on Capstone C30 microturbine owned by Training and Research Center for Renewable Energy Sources in Ostoja - West Pomeranian University of Technology, Szczecin (Poland) - is described.
EN
Paper presents an estimation of influence of selected technical and financial parameters on the cost-effectiveness of the small scale cogeneration systems in Poland. The influence of electrical efficiency of the combined heat and power (CHP) module and power-to-heat ratio on the exploitation costs and incomes of the whole cogeneration system has been analysed. Analysis has been carried out on the example of small scale CHP with the reciprocating internal combustion (IC) gas engine or gas turbine fired by natural gas or coal bed methane.
PL
Przeprowadzono ocenę wpływu wybranych parametrów technicznych, eksploatacyjnych i cenowych na wskaźniki opłacalności budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy w Polsce. Określono wpływ sprawności elektrycznej modułu kogeneracyjnego (CHP - combined heat and power) i eksploatacyjnego wskaźnika skojarzenia na podstawowe składniki kosztów i przychodów z eksploatacji układu. Przeprowadzono analizę obliczeniową układu kogeneracyjnego z gazowym silnikiem tłokowym lub turbiną gazową zasilanych gazem ziemnym systemowym lub gazem z odmetanowania kopalni
PL
W obecnie eksploatowanych układach kogeneracyjnych w głównej mierze stosowane są silniki spalinowe, mikroturbiny, ogniwa paliwowe oraz silniki Stirlinga. Według raportu PolySMART [2] w najbliższym czasie w mikrokogeneracji dominującą technologią będzie ta oparta na silnikach Stirlinga, szczególnie w zastosowaniach domowych, jak również w przypadku gospodarstw rolnych, z uwagi na możliwość stosowania różnego rodzaju paliw alternatywnych. Tendencja ta jest widoczna w takich krajach, jak Niemcy, Holandia czy Wielka Brytania.
15
PL
Przedstawiono analizy ekonomiczności zastosowania kogeneracji dla małych osiedli (wsi) w porównaniu z zastosowaniem kotłów gazowych do ogrzewania oraz sieć energetyczną do zasilania w energię elektryczną budynków.
EN
The lecture presents an analysis of the economics of cogeneration for small settlements (villages) in comparison with the use of conventional energy sources. For conventional energy sources was adopted use of gas boilers for heating building and a network of energy to the power supply in buildings.
17
Content available remote Parametry pracy systemu kogeneracyjnego do obliczeń ekonomicznych
PL
W artykule opisano parametry pracy systemu kogeneracyjnego, które należy przyjmować do obliczeń ekonomicznych. Przedstawiono kształtowanie się potrzeb energii cieplnej i elektrycznej w ciągu roku. W ten sposób ustosunkowano się do publikacji Wojciechowskiego [1] zamieszczonej w INSTAL-u w numerze 6/2010. Zauważono wiele nieścisłości, które mają decydujący wpływ na końcowe wnioski dotyczące wyboru najlepszego rozwiązania układu kogeneracyjnego pod względem ekonomicznym.
EN
In the article one described parameters of the combined heat and power generation which one ought to accept to economic calculations. One introduced the formation himself needs of the heat energy and electric within a year. Like this one assumed an attitude to the publication of Wojciechowski [1] published in the periodical INSTAL in the number 6/2010. One noticed many inaccuracies which have a decisive influence on final conclusions concerning of the choice of the best solution of the cogeneration system in respect of economic.
PL
W 2008 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi koło Szczecina zainstalowano układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej 29 kW i mocy cieplnej 58 kW oparty na mikroturbinie gazowej Capstone C30. Układ ten może pełnić wiele funkcji, w tym: stanowiska badawczego, podstawowego lub awaryjnego źródła energii elektrycznej i cieplnej dla ośrodka, stanowiska dydaktycznego oraz obiektu pokazowego. W komunikacie opisano działanie stanowiska oraz przedstawiono możliwości prowadzenia badań, we współpracy z innymi zainteresowanymi ośrodkami.
EN
In 2008, the researchers installed at Training and Research Centre for Renewable Energy in Ostoja near Szczecin a cogeneration system characterised by electric power 29 kW and thermal power 58 kW, based on the Capstone C30 gas microturbine. This system may have multiple functions, including: test stand, basic or emergency electric and thermal energy source for the Centre, teaching post and a demonstration object. The announcement contains description of the stand and presents possibilities to carry out the research in cooperation with other centres interested in the matter.
20
Content available Kogeneracja w dużej i małej skali
PL
W pracy przedstawiono schematy ideowe oraz opisano zalety podstawowych urządzeń energetycznych stosowanych i przeznaczonych do stosowania w układach kogeneracyjnych. W pierwszej kolejności rozważano podstawowe układy kogeneracyjne stosowane w energetyce zawodowej. Następnie przedstawiono zalety energetyki rozproszonej oraz omówiono wybrane układy kogeneracyjne przeznaczone dla jednostek wytwórczych energetyki rozproszonej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.