Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper aims to present current knowledge on data transmission between smart grids elements using narrow-band Power Line Communications (PLC) technology. One of the published hypotheses suggests that narrow-band PLC technologies cannot co-occur in the same network without interference. This paper demonstrates the results of laboratory tests for transmission capacity of PLC systems that are made using PRIME and OSGP technologies and work in the same network. The methodology for the interoperability assessment of both PLC technologies is presented with regard to the transmission capacity measurements under reference conditions. On the basis of obtained results practical conclusions were formulated.
PL
W artykule omówiono stan wiedzy na temat transmisji danych pomiędzy elementami inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids) realizowanych z użyciem technologii Power Line Communications (PLC) w wydaniu wąskopasmowym. Jedną z hipotez wynikłych z przeglądu literaturowego zagadnienia zawiera domniemanie, że różne wąskopasmowe technologie PLC nie mogą współistnieć w tym samym obwodzie sieci energetycznej, gdyż mogą się wzajemnie zakłócać. W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań efektywności transmisji układów PLC, wykonanych w technologiach PRIME oraz OSGP, pracujących w tym samym obwodzie sieci energetycznej. Przedstawiono metodologię oceny interoperacyjności obu technologii PLC w odniesieniu do pomiarów skuteczności transmisji w warunkach referencyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne.
EN
Simple overcurrent criterion is most often used for detection and elimination of ground faults in radial industrial medium voltage networks. Since in Poland medium voltage networks work with noneffectively grounded neutral point, the ground fault currents can reach very low values, especially under high resistance faults. Such faults cannot be detected by any protection. Therefore, new methods to detect ground faults and to control the insulation in medium voltage network are of great importance. In the paper the idea for monitoring insulation parameters of the system, based on the simultaneous use of two different signals of non-industrial frequency, injected into the controlled network, is presented and discussed.
EN
The paper presents and discusses investigated results of metrological characteristics of a new generation of current-voltage converters manufactured with the use of the innovative technology of soft magnetic components. Current and angle errors of the converters together with current and frequency ranges of their work have been identified.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki badań charakterystyk metrologicznych nowej generacji przetworników prądowo-napięciowych wyprodukowanych przy użyciu innowacyjnej technologii miękkich części magnetycznych. Określono błędy prądowe i kątowe przetworników wraz z zakresami prądowymi i częstotliwościowymi ich pracy.
PL
W artykule omówiono podstawowe zasady transmisji BPL-PLC zwracając uwagę na ograniczenia jej efektywności w praktyce. Przedstawiono jeden z praktycznych sposobów modelowania kanału komunikacyjnego z wykorzystaniem linii elektroenergetycznej. Opisano sposób wykonania odpowiednich badań rozpoznawczych dotyczących możliwości wykorzystania transmisji BPL w górniczych sieciach kablowych średniego napięcia Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne.
EN
Paper discusses basic principles of BPL-PLC transmission paying attention to the limits of its effectiveness in practice. The one of the practical ways of modeling of the transmission channel using an electric power line is presented. The implementation of the relevant exploratory study on the on the use of the BPL transmission in the existing mining cable networks of MV has been described. Based on the research results the appropriate practical conclusions have been formulated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przydatności nowego wielowarstwowego materiału kompozytowego Cu-Mo w ślizgach stałoprądowego, wolnobieżnego transportu kopalnianego. Sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne.
EN
Paper presents and discusses results of investigation of a newly developed multilayer Cu-Mo material when used in sliding contacts of a slow-speed DC mine railway transportation.
EN
Paper presents result of analysis and investigations of metrological properties for selected current converters employed in circuits with distorted current waveforms. Both commonly used current transformers, Rogowski coil and current-voltage converters with amorphous core were tested. Current and angle errors for different current value and its frequency in wide range were specified. On the basis of the investigated results conclusions on effective application of the selected current converters when used for measurements in circuits with distorted current waveforms are formulated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz właściwości metrologicznych wybranych przetworników sygnałów prądowych zastosowanych w obwodach z odkształconymi przebiegami prądowymi. Przebadano klasyczny przekładnik prądowy, cewkę Rogowskiego i przetwornik prądowo-napięciowy z rdzeniem amorficznym. Wyznaczono błędy prądowe i kątowe tych przetworników w funkcji wartości natężenia prądu oraz jego częstotliwości. Przedyskutowano wyniki badań i wyciągnięto wnioski dotyczące możliwości zastosowania wybranych przetworników do pomiaru wartości skutecznych prądów w układach, w których występują przebiegi odkształcone.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania Dynamicznej Obciążalności Linii w celu zwiększenia możliwości przesyłowych istniejących linii napowietrznych z jednoczesnym zachowaniem wymaganych norm bezpieczeństwa. Zaprezentowano również poprawione działanie zabezpieczenia odległościowego wyposażonego w nowy algorytm rozpoznający kontrolowane przeciążenie i odróżniający je od sytuacji awaryjnych.
EN
The article presents the possibilities to use Dynamic Power Line Rating to increase transmission capabilities of the existing overhead power lines, in compliance with the required safety standards. Additionally, the authors discussed the revised operation of distance protection equipped with a new algorithm which is able to recognize controlled overload and distinguish it from failures.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zmian wartości wielkości elektrycznych transformatorów zasilających kopalnianą maszynę wyciągową podczas różnych warunków pracy wyciągu klatkowego. Szczególną uwagę zwrócono na zakres odkształceń przebiegów prądowych i napięciowych oraz związane z nimi wartości strat mocy w transformatorach, powodowanych wpływem wyższych harmonicznych, jak również oddziaływaniem generowanych harmonicznych na sieć zasilającą. Sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne.
EN
The article presents the results of research dealing with the changes in the electrical values of transformers which supply power to mining winders during different working conditions of cage winders. Special focus was put on the range of current and voltage distortions along with the related val-ues of power losses in transformers due to the influence of higher harmonics, as well as due to the influence of the generated harmonics on the power supply grid. Suitable practical conclusions were formulated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących określania wpływu zmiany wybranych parametrów fizycznych podstawowych elementów transportowych przenośnika taśmowego (taśma i krążniki) na sprawność elektryczną i poziomy poboru mocy czynnej przez układ napędowy, a także zaprezentowano oszacowane wartości wypadkowych oporów ruchu wpływających na wartość strat mocy i dynamikę pracy urządzenia.
EN
The article features the results of tests which were conducted to check how the changes in the selected physical parameters of basic transport elements of a belt conveyor (belt and rollers) impact the electrical efficiency and active power consumption by the driving system. In addition, the estimated values of the resultant motion resistance were presented, which impact the value of power loss and the operating dynamics of the device.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dynamiki działania układu zestyku ślizgowego stosowanego w kołowym transporcie kopalnianym kopalni rud miedzi. Wyniki analiz symulacyjnych potwierdzono wynikami badań w układzie rzeczywistym przy wymianie dotychczasowego materiału ślizgu (kompozyt grafitowy) na kompozyt Cu-Mo wytworzony metodą elektronowego napylania w próżni. Sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne.
EN
The article presents the results of testing the dynamics of a sliding contact working in the transport facilities of a copper mine. The results of simulation analyses were confirmed by test results in a real system while replacing the sliding material (graphite composite) into a Cu-Mo composite made with the use of electronic sputtering in vacuum. Practical conclusions were formulated.
PL
W artykule zaprezentowano i omówiono wyniki badań właściwości metrologicznych przetwornika prądowo-napięciowego z zastosowanym zmodyfikowanym rdzeniem amorficznym przydatnym do pomiarów prądowych, zwłaszcza przebiegów odkształconych w układach napędowych. Wyznaczono wartości błędów prądowych i kątowych przetwornika w szerokim zakresie zmian wartości skutecznych i częstotliwości mierzonych prądów.
EN
The article presents and discusses the results of testing the metrological properties of a current-to-voltage converter with a modified amorphous core adapted to measure the current, particularly deformed runs of current in driving systems. The values of the current- and angle errors were determined in a wide range of the changing values of the effective values and frequencies of the measured currents.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju materiału stykowego anody i katody na efekt przejścia stałoprądowego łuku elektrycznego małej mocy w wyładowanie jarzeniowe. Ponadto przedstawiono wyniki analizy spektralnej powierzchni stykowych materiałów użytych do badań.
EN
The article features the test results of the impact of the anode and cathode contact material on the DC transition effect of low-power electric arc into glow discharge. Additionally, the results of the spectrum analysis of contact materials used for testing was carried out.
PL
W artykule omówiono wyniki badań i analizy wpływu zastosowanego przemiennika częstotliwości w układzie napędowym przenośnika taśmowego na przebiegi prądów i napięć w górniczej sieci zasilającej n.n. 1 kV. Obiektem badań był układ zasilania napędu przenośnika taśmowego w ZG Sobieski. Przedyskutowano wyniki badań i wyciągnięto wnioski dotyczące możliwości zastosowania przetwornika z rdzeniem amorficznym do pomiaru wartości skutecznych prądów i napięć przebiegów odkształconych.
EN
The article features the tests and analyses results of the impact of a converter, used in a belt conveyor driving system, on the current and voltage runs in a low-voltage 1kV supply network of a coal mine. The object submitted to the tests was a driving system of a belt conveyor in the Sobieski coal mine. The test results were discussed and certain conclusions drawn about the possibilities to use an amorphous-core converter to measure the effective values of the deformed current and voltage runs.
14
Content available Nowoczesne metody monitoringu i transmisji danych
PL
W artykule przedstawiono i przedyskutowano założenia autorskiego systemu akwizycji danych, realne problemy niezawodności pracy tego systemu, sposobu rozwiązań koncentratora oraz konstrukcji poszczególnych modułów czujnikowych dla wybranych wielkości fizycznych. Sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne z uzyskanych wyników przeprowadzonych prac badawczych.
EN
The article presents the assumptions of the authors-developed data acquisition system, real problems related to the reliability of this system, solutions of the concentrator and construction of particular sensor modules for the selected physical quantities. Suitable practical conclusions were formulated based on the results of the conducted research.
PL
W artykule przedstawiono metodę analizy przestrzennego rozkładu pola magnetycznego przy zastosowaniu tzw. elektronowej teorii magnetyzmu w zastosowaniu do urządzeń kontaktronowych. Wykonano odpowiednie obliczenia rozkładu (3D) natężenia pola magnetycznego w szczelinie stykowej przekaźnika z przełącznym kontaktronem spolaryzowanym i sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne.
EN
The article presents the analysis of spatial distribution of the magnetic field with the use of the so called electron theory of magnetism applied to reed relay devices. The authors conducted proper calculations of the distribution (3D) of the magnetic field strength in the contact gap between the switch and a polarized reed relay. Then practical conclusions were formulated.
PL
W artykule omówiono zakres i sposób przeprowadzania wybranych, podstawowych badań eksploatacyjnych, dotyczących oceny bezpieczeństwa pracy obsługi maszyn górniczych. Zaprezentowano wyniki testów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz efektywności działania mechanicznych i elektrycznych układów zabezpieczających.
EN
The range and methodology ofperformance of selected, basic exploitation research, connected with assessment of mining machines staff safe operation, have been discussed in the paper. Tests results ofeffectiveness offirefighting safety and effectiveness of mechanical and electric protection systems operation have been presented.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania ogniw fotowoltaicznych w elektrycznych instalacjach zasilających urządzenia, w szczególności te, których podłączenie do sieci elektrycznej jest kosztowne lub wręcz niemożliwe do zrealizowania. Omówiono sposób rozwiązania autonomicznego systemu czujnikowego do monitorowania warunków środowiskowych z uwzględnieniem efektywności i niezawodności zasilania energią elektryczną pozyskiwaną z energii słonecznej w tegorocznych bardzo trudnych warunkach zimowych na terenie Wrocławia. Wskazano na praktyczne korzyści wynikające ze stosowania przedmiotowych ogniw, zwracając jednak uwagę na konieczność dokonywania bilansu energetycznego dla rzeczywistych warunków środowiskowych i klimatycznych.
EN
The article presents possible applications of photovoltaic cells in electrical power supply installations which supply various devices, particularly those whose connection with the electrical network is either very expensive or impossible to carry out. The authors described an autonomous sensor system for monitoring environmental conditions with respect to efficiency and reliability of supplying electrical energy derived from solar energy at very difficult winter conditions in the city of Wrocław in 2010. Practical benefits were listed, resulting from the use of these cells, however, the necessity to prepare energy balance reports for real environmental and climatic conditions was stressed.
PL
W artykule przedstawiono i przedyskutowano wyniki analizy uszkodzeń styków kompozytowych Cu-Mo wykorzystywanych w układach transportu kopalnianego zasilanego prądem stałym. Na podstawie analizy morfologii powierzchni stykowych oraz wyników badań makro- i mikrostruktury obszarów zestyków uszkodzonych sformułowano wnioski odnośnie przyczyn zaistniałych uszkodzeń.
EN
Paper presents and discusses the results of failure analysis of Cu-Mo composition used as a material in sliding power contacts DC for mining transportation. On the basis of the investigated results of the contact surface morphology and inspection of macro and microstructure of degradated areas the conclusions on reasons of the contact degradations are formulated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wartości siły docisku zestyku w stykach ślizgowych prądu stałego stosowanych w układach zasilania elektrycznej trakcji kopalnianej w kopalni miedzi na ich podstawowe parametry eksploatacyjne. Badania miały na celu znalezienie rozwiązania umożliwiającego zastąpienie dotychczas stosowanych ślizgów grafitowych, charakteryzujących się dużym zużyciem i uszkodzeniami mechanicznymi materiału, dużymi lokalnymi stratami energii i związanymi z nimi lokalnymi przegrzewaniami. Zaproponowano zastosowanie nowych ślizgów wykonanych z materiału kompozytowego miedź-molibden. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano wnioski praktyczne odnośnie do efektywności wymiany ślizgów grafitowych na ślizgi wykonane z materiału kompozytowego typu Cu-Mo.
EN
The paper features the test results of the influence of contact force on the basic performance parameters of DC sliding contacts used in the electric drives in copper mine electric rail transport. The tests aimed at finding a solution to replace the sliding contacts made of graphite which demonstrated excessive wear, mechanical damages of the material, significant local energy losses, and related local overheating. The new sliding contacts were proposed, made of a copper-molybdenum composite material. Based on the performed tests results, practical conclusions were drawn with respect to the efficiency of replacing the graphite sliding contacts with the contacts made of the copper-molybdenum composite material.
PL
W artykule omówiono wyniki badań skuteczności hamowania przenośnika taśmowego napędzanego dwoma bębnami napędowymi z czterema silnikami o mocy 1250 kW każdy i wyposażonego w hamulce tarczowe.
EN
Results of tests of braking efficiency of a belt conveyor driven with two driving drums and four motors, 1250 kW each of them and fitted with disk brakes have been discussed in the paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.