Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rapid manufacturing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Szybkie prototypowanie (ang. rapid prototyping) było pierwszym etapem zastosowań 3DP. Następnym etapem było szybkie oprzyrządowanie (ang. rapid tooling). Obecnie jesteśmy na etapie szybkiego wytwarzania (ang. rapid manufacturing), czyli wprowadzania 3DP do produkcji średnio- i wielkoseryjnej. Nie jest to prosty proces. W najszerszym sensie obejmuje całościowe ujęcie procesu wytwarzania addytywnego od pomysłu, poprzez design, produkcję oraz dystrybucję i opis zachowania wydrukowanych w 3D części w trakcie ich użytkowania wraz ze stworzeniem pakietów oprogramowania uwzględniających wszystkie te etapy. Jednym z nich jest design czyli projektowanie... [wstęp]
EN
The possibilities of using 3D printing powder technologies for making objects with complex geometries were presented. For this purpose, selected examples of elements with different geometries were used, which were built using metal powder methods – DMLS (direct metal laser sintering) / SLM (selective laser melting). Simultaneously, the indicated elements concern those areas of industry where 3D printing technology has been widely used in recent years, i.e. maritime and aerospace industries. Also, the metal 3D printing process was characterized by a description of the particular stages of model building. The directions of further development of the above mentioned 3D printing methods and the areas of possible applications of the 3D printed parts were presented, respectively.
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania technologii proszkowych druku 3D z metalu do wykonywania elementów o złożonych geometriach. W tym celu posłużono się wybranymi przykładami komponentów, które zostały wyprodukowane z użyciem metod proszkowych z metalu – DMLS (direct metal laser sintering) / SLM (selective laser melting). Jednocześnie wskazane części pochodzą z tych obszarów przemysłu, w których technologia druku 3D w ostatnich latach znajduje szerokie zastosowanie – są to branża morska oraz lotnicza. Ponadto scharakteryzowano proces druku 3D z metalu i opisano poszczególne etapy budowy modelu. Przedstawiono kierunki dalszego rozwoju wymienionych technologii proszkowych druku 3D wraz z obszarami możliwych zastosowań wydrukowanych za ich pomocą części.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnej analizy wytrzymałościowej układu blokującego dodatkowego łącznika poprawiającego trwałość złącza meblowego oraz ograniczonej weryfikacji funkcjonalności prototypu technicznego tego układu wytworzonego w technologii druku 3D – SLS. Konstrukcja łącznika dodatkowego bazuje na modułach, których zależności geometryczne powodują zwiększanie jego średnicy w trakcie montażu szeroko stosowanego dwuwypustowego połączenia meblowego. W wyniku wprowadzonych zmian konstrukcyjnych uzyskano dodatkową siłę zapobiegającą utracie trwałości łączenia w zmiennych warunkach klimatycznych użytkowania mebla. Istotą prezentowanych wyników badań jest również wskazanie technologii spiekania proszków tworzyw sztucznych wiązką lasera jako możliwego końcowego sposobu wytwarzania gotowego produktu w postaci układu multibody w ustawieniu wstępnie zmontowanym.
EN
The paper presents a preliminary strength analysis of an additional mechanical connector that improves the durability of a furniture joint locking system. Limited functional verification of a prototype was made by using 3D printing technology SLS. The construction of the additional connector was based on modules which increase diameter during the assembly of a widely used furniture connection. An additional force is obtained to prevent the loss of joint durability under changing climatic conditions of furniture usage. The essence of the presented research is also the indication of the SLS technology as a possible way of manufacturing the final product in the form of a multibody system in a pre-assembled configuration.
PL
Artykuł zawiera syntetyczny opis technik przyrostowego wytwarzania wyrobów (additive manufacturing), które są lub mogą być wykorzystywane w przemyśle maszynowym. Przedstawiono właściwości mechaniczne wytwarzanych elementów oraz wady i zalety stosowania różnych technik generatywnych. Opisano perspektywiczne techniki przyrostowe w aspekcie ich wykorzystania do wytwarzania pojedynczych elementów (rapid tooling) oraz produkcji seryjnej (rapid manufacturing) oraz tendencje rozwojowe każdej z nich. Szczególną uwagę poświęcono technice selektywnego stapiania proszków SLM (selective laser melting).
EN
The consistent description of incremental technology of additive manufacturing that are or can be used in engineering industry are presented in this article. Mechanical features of manufactured components and advantages and disadvantages of different generative techniques applications are discussed. The prospective incremental techniques in application for rapid tooling as well as rapid manufacturing and development forces each of them are described. The particular focus was on Selective Laser Melting.
PL
Artykuł zawiera syntetyczny opis metod kształtowania przyrostowego, które mogą być użyte, bądź używane są w przemyśle maszynowym. Przedstawiono właściwości mechaniczne wytwarzanych elementów, a także wady i zalety różnych technik generatywnych. Ponadto wykazano dziedziny przemysłu, w jakich znajdują one zastosowanie, a także tendencje rozwojowe każdej z opisanych technologii. Artykuł ma na celu przegląd technik przyrostowych (Additive Technologies) znajdujących zastosowanie w przemyśle maszynowym. Praca zawiera opis perspektywicznych technik przyrostowych w aspekcie użycia ich do produkcji pojedynczych elementów (Rapid Tooling) oraz produkcji seryjnej (Rapid Manufacturing). Najszerzej opisano technikę selektywnego stapiania proszków SLM.
6
Content available remote Możliwości aplikacyjne technologii Rapid Manufacturing w przemyśle lotniczym
PL
Tematyka artykułu związana jest z możliwością aplikacji technologii Rapid Manufacturing do wytwarzania prototypów stosowanych przemyśle lotniczym. W pierwszej części artykułu przedstawiona jest analiza wybranych metod szybkiego prototypownia (Rapid Prototyping – RP) w kontekście ich zaszeregowania jako metod szybkiego wytwarzania wyrobów funkcjonalnych (Rapid Manufacturing – RM). Następnie opisane zostały możliwości zastosowania wybranych technologii RM do wytwarzania wyrobów gotowych i półwyrobów o zawansowanej strukturze przy użyciu przyrostowych systemów wytwórczych.
EN
This article is related to the possibility of application of Rapid Manufacturing technologies for the production of prototypes used the aviation industry. In the first part of the article presents the analysis of selected methods for rapid prototyping (RP) in the context of their classification as methods for Rapid Manufacturing of functional devices (RM). Then describes the possibility of using selected RM technologies to produce finished products and semi-finished of advanced structure products with incremental manufacturing systems using.
7
Content available remote Lens Method : Innovative Technique of Rapid Manufacturing
EN
Laser Engineered Net Shaping method is now dynamically developed innovative fabrication methods of fully functional components. In this work, our recent achievements in the field of production of components of complex shape and thin-wall made of different materials (e.g. FeAl, Fe3Al intermetallic based alloys and H13 steel), have been shown. It was found that each material requires individual technological parameters which allow to obtain parts of specific shape and predetermined thickness of the wall.
EN
The paper presents results of experiments aimed at determination of range of critical orientation for parts manufactured additively using the Fused Deposition Modelling method, out of ABS material. Numerous previous observations of plastic parts manufactured additively using the FDM process allowed concluding, that change of values of the manufacturing orientation (i.e. direction of layer slicing plane) has large influence on the macrostructure of obtained parts, thus affecting their strength and behaviour under load – the material behaves either as a thermoplastic with a yield point or as a brittle material with no yield point. The paper presents methodology and results of experiments aimed at determination of a certain value or value range, at which transition between the two behaviours occurs. The experiments consisted of tensile tests performed on samples manufactured additively in a pre-selected range of orientations. The obtained results – a value range valid for the selected type of load and sample shape – will be useful in future to help select an optimal orientation of part for a defined task.
EN
Selective Laser Melting technique is one of the additive manufacturing methods. The paper presents the summary of technological problems and restrictions resulting in the production of lightweight lattice structures by this technique. All the cases applies to the device SLM Realizer II 250 running the software Controler for Realizer SLM/STL.
PL
Selektywne topienie metali wiązką lasera należy do metod obróbki przyrostowej. W pracy przedstawiono analizę problemów technologicznych oraz ograniczenia w procesie wytwarzania metodą selektywnego topienia lekkich konstrukcji ażurowych. Badania doświadczalne prowadzono za pomocą urządzenia SLM Realizer II 250. Stosowano oprogramowanie sterujące Controler for Realizer SLM/STL.
EN
The article presents individual approach discussion and results of measurements of accuracy of parts built using Selective Laser Melting (SLM) of metal powder. One of the reasons of research was checking the influence of distance from centre of base plate, as well as caused by this phenomena spot deviation on model accuracy. Deformation and deviations of geometry of thin walls was observed and reported. The aim of measurements was to find real accuracy of SLM generated thin walls in order to enable the further research on usage of this technology for production of thin wall elements and micro lattice constructions. Observed phenomena are discussed and used to prepare technological limitations of SLM manufacturing of thin-wall lattice structures.
PL
W pracy podjęto próbę określenia stopnia dokładności modelu wykonanego metodą selektywnego topienia laserem (SLM) proszku stali nierdzewnej. Ustalono wpływ odległości wiązki od środka płaszczyzny roboczej i wywołanego tym zjawiska zniekształcania wiązki na dokładność wytworzenia modelu. Stwierdzono jednocześnie odkształcenie elementów cienkościennych. Określono rzeczywistą dokładność odtworzenia elementów cienkościennych metodą SLM. Prowadzono analizę uzyskanych wyników w celu zastosowania tej technologii do wytwarzania elementów cienkościennych i konstrukcji mikrokratownicowych. Przedstawiono charakterystykę występujących zjawisk dla ustalenia ograniczeń technologicznych w wytwarzaniu konstrukcji mikrokratownicowych i cienkościennych.
PL
Przestawiono możliwości Laboratorium Projektowania Materiałów i Szybkiego Wytwarzania Wyrobów stworzonego w Katedrze Zaawansowanych Materiałów i Technologii WAT. Zaprezentowano działanie urządzeń LENSŽ MR-7 i 850R wykorzystujących Laserową Technikę Przyrostową.
EN
The idea of Laboratory of Materials Design and Rapid Manufacturing of Components founded in Department of Advanced Materials and Technology at Military University of Technology is shown. Possibility of designing materials as well as components fabrication and repair with the use of Laser Engineered Net Shaping technology is presented.
PL
W artykule przedstawiono możliwości, jakie wiążą się z wykorzystaniem materiałów foto-utwardzalnych (fotopolimerów) w procesach szybkiego wytwarzania prototypów. Opisano budowę i właściwości fotopolimerów oraz możliwości ich modyfikacji w celu uzyskania pożądanych dodatkowych właściwości. Zamieszczono przegląd metod rapid prototyping wykorzystujących fotopolimery. Zaprezentowano również zestawienie wybranych, nowoczesnych fotopolimerów i opisano ich właściwości, także w porównaniu z innymi materiałami wykorzystywanymi do szybkiego wytwarzania prototypów w celu wykazania użyteczności materiałów fotoutwardzalnych i technik je wykorzystujących do szybkiego wytwarzania prototypów.
EN
This paper presents possibilites related with application of photohardened materials (photopo-lymers) in rapid prototyping. Composition and properties of photopolymers were described, along with modification possibilites for obtaining new properties. Paper also contains a short review of RP methods involving photopolymers. Several selected modern photopolymer materials were characterised, also in comparison with other RP materials, aiming to demonstrate usefulness of photopolymers and techniques which use them for rapid prototyping and manufacturing.
13
Content available remote Collaborative engineering in products development and manufacturing
EN
The manufacture and consumption of market products shows ever growing trends, and this means not only the supply and demand volume but also, to a higher and higher extent, searching for new products distinguishable from the variety of products on the market. Not only new methods of market investigation have appeared to specify its requirements, but some attempts were also made at elaborating suitable methods and techniques of engineering to ensure flexible and synchronised reaction to market demands. Thus, it is necessary to find methods of functional, logical and structural combination of the so far existing engineering applications like CAx, RP/RT/RE, PDM/TDM, PPC/ERP, CE/SE and RDBMS techniques. Competitive actions in the "product market" make a manufacturer and his sub-suppliers respond to market signals quickly and adequately, and to permanently improve their internal organisation, as well as co-operation, logistic and service interconnections. A new challenge imposed to manufacturers by the competitive market is the so-called "product customisation", i.e. attending to an individual customer's requirements in the features of a series manufactured product. The general objective of customisation is to elaborate features of a product, manufacturing processes, documentation and production organisation in such a way that the product's individual features meet the customer's requirements and its manufacturing process, price and service do not stray from series manufactured products. This contradictory production strategy requires using the newest achievements of computer methods and tools, as well as the newest manufacturing technologies and systems.
PL
Przedstawiono zagadnienia kształtowania metodami przyrostowymi uzębień nieokrągłych kół pasowych stosowanych w nierównobieżnych przekładniach cięgnowych. W procesie tym zastosowano wybrane metody Rapid Prototyping (RP) i Rapid Manufacturing. W zakresie metod szybkiego prototypowania wykonano przykładowe koła techniką FDM oraz 3DP, natomiast jako przykładową technikę RM zastosowano metodę SLS. Wyniki badań cech geometrycznych oraz stereometrii powierzchni wskazują, że metody te mogą być z powodzeniem stosowane w procesie projektowania oraz badań nowych postaci geometrycznych nieklasycznych uzębień zębatych, jakimi są koła nieokrągłe nierównobieżnej przekładni cięgnowej. Podstawową cechą różnicującą te procesy jest to, że elementy wykonane techniką RP przeznaczone są do weryfikacji zaprojektowanych cech geometrycznych i analizy sprzężenia kształtowo-ciernego przekładni nierównobieżnej. Natomiast koła nieokrągłe, powstałe w wyniku przyrostowego kształtowania metodą RM, są z powodzeniem stosowane w przekładni nierównobieżnej z pasem zębatym do sterowania procesami wytwórczymi transportowymi i technologicznymi.
EN
Presented are problems found in forming of teeth in non-circular belt pulleys produced by means of incremental methods for use in variable speed toothed belt transmission mechanisms.
PL
Możliwości procesu selektywnego spiekania laserowego proszków metalowych do wytwarzania elementów maszyn oraz narzędzi. Proces realizowano na urządzeniu EOSINT M 250XT. Elementy o wymiarach większych od wymiarów komory roboczej spiekano w częściach, a następnie łączono spawaniem laserowym.
EN
In the paper possibilities of the metal powders selective laser sintering to rapid manufacturing of functional prototypes and tools have been presented. The process is carried out one the EOSINT M 250XT system and laser welding machine LRS 160 (in case of sophisticated and bigger then SLS machine chamber parts).
16
Content available remote Rosnące znaczenie Rapid Manufacturing w przyrostowym kształtowaniu wyrobów
PL
Główne trendy rozwojowe kształtowania przyrostowego. Dokonania rozwojowe firm: DSM SOMOS, 3D Systems, EOS, Stratasys, Dimension. Objet Geometries, Z Corporation, Solidscape, Envisiontec, Voxel-jet Technology, MCP-HEK Tooling, Concept Laser and Hermle, Nowe materiały i urządzenia oraz przykłady zastosowań.
EN
Main trends in incremental product building. Development achievements of the Companies: DSM Somos, 3D Systems, EOS, Stratasys, Dimension, Objet Geometries, Z Corporation, Solidscape, Envisiontec, Voxel-jet Technology, MCP-HEK Tooling, Concept Laser and Hermie. New materials and machines and application examples.
17
Content available remote Rozwój kształtowania przyrostowego wyrobów.
PL
Zarys historii kształtowania przyrostowego wyrobów. Charakterystyka ogólnego stanu rozwoju technik kształtowania przyrostowego. Wzrost zastosowania drukarek 3D. Rosnące znaczenia Rapid Manufacturing. Prognoza rozwoju kształtowania przyrostowego wyrobów.
EN
An outline of history of additive fabrication techniques. Characteristics of common state of the art of additive fabrication technique. Increase of applications of 3D printers. Increasing sagnificance of Rapid Manufacturing. Development forecast of additive fabrication of products.
18
Content available remote Nowe materiały w procesach kształtowania przyrostowego wyrobów.
EN
Role of materials in development of rapid-technologies. New materials for Stereo-Litography (SL) method and for Selective Laser Sintering (SLS) method. Extension of materials offer for LaserCusing process. Materials used for Electron Beam Melting (EBM).
19
Content available remote Rapid manufacture of high performance materials by LENS®
EN
Laser Engineered Net Shaping (LENS®) is an additive manufacturing technique for rapidly fabricating, enhancing and repairing metal components directly from CAD data. The process creates fully functional parts, using a wide array of metal powder feedstock including titanium, nickel, cobalt, steel alloys and novel materials such as MMCs and Functionally Gradient Materials. The process is used in medical implant, aerospace, defence and motor sport markets. This paper will review the State of the Art for the technology and present application case studies. Particular focus of the paper will be on material quality and the time, cost and quality benefits obtained in industrial applications.
PL
Laserowe modelowanie siatkowe (LENS®) stanowi dodatkową technikę wytwarzania wykorzystywaną w celu szybkiej produkcji, poprawy jakości i naprawy części metalowych bezpośrednio z danych CAD. Proces ten umożliwia tworzenie w pełni funkcjonalnych części z wykorzystaniem różnego typu podawanych proszków metalowych, w tym tytanu, niklu, kobaltu, stopów stali oraz nowych materiałów, takich jak kompozyty metalowe oraz funkcjonalne materiały gradientowe. Proces ten znajduje zastosowanie w odniesieniu do implantów medycznych, lotnictwa, przemysłu obronnego oraz sportów motoryzacyjnych. Artykuł prezentuje obecny stan wiedzy na temat technologii oraz przykłady jej zastosowania. Szczególna uwaga skoncentrowana jest na właściwościach materiałów, czasie, kosztach oraz jakości uzyskanych w zastosowaniach przemysłowych.
EN
A concept and realisation of an experimental system that allows building a multi-material prototype using the layer-by-layer technique is presented in this paper. The research involves testing of a combination of different materials and fundamental analysis about material combinations and application principles. It consists of two identically constructed extruders, which are addressed via their own control system. Hereby it became possible to use two different materials for the layer-by-layer manufacturing of a construction unit. The advantage of this almost geometry-independent arrangement consists of using both extrusions on one slice level. Thermoplastic materials were considered for this purpose (e.g. adhesion characteristics) and a quality control system was adapted in order to adjust process parameters accurately.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.