Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  didactic of media
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wstęp i cel: Fotografia krajobrazu w postaci kwiatów w dydaktyce jest ważnym źródłem poznawania rzeczywistości. W procesie komunikacji społecznej jest ona nośnikiem informacji o rzeczywistości. W artykule przedstawiono album fotograficzny. Zdjęcia wykonano w Międzyzdrojach na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Zaprezentowano naturalną architekturę klifu Morza Bałtyckiego. Celem było przygotowanie materiału dydaktycznego na potrzeby edukacji medialnej i zdalnej. Materiał i metody: Psychologiczna i graficzna analiza struktury obrazu cyfrowej fotografii krajobrazu krzewów i kwiatów. Obróbka fotografii cyfrowych za pomocą edytora graficznego. Wykonanie albumu w edytorze MS-Word. Krytyczna dyskusja problemu ze studentami. Refleksja końcowa. Wyniki: Prezentacja dzieła artystycznego w postaci albumu fotograficznego. Wniosek: W procesie komunikowania się społecznego, wykorzystując technologie multimedialne, cyfrowa fotografia kwiatów stanowi dla człowieka podstawowe źródło informacji o rzeczywistości zewnętrznej. Obraz steruje procesem myślowym człowieka oraz wpływa na podejmowanie przez niego decyzji. Obraz też wywołuje emocje, które mogą zakłócać ten proces decyzyjny.
EN
Introduction and aim: Landscape photography of flowers in didactics is important sources realty. In the process of social communication it is the carrier of information about reality. The article presents a photo album. Photographs were in Międzyzdroje in the Wolin National Park. The natural architecture of the Baltic Sea cliff was presented. The aim was to prepare the didactic material for the needs of media education. Material and methods: Psychological and graphical analysis of image structure digital landscape photographs of flowers. Digital photo processing using a graphical editor. Making of photo album in the MS-Word editor. Critical discussion of the problem with students. Final reflection. Results: The presentation of artistic work in the form of photo album. Conclusion: In the process of social communication, using multimedia technologies, digital landscape photography is for humans the basic source of information about the external environment. The picture controls the human thought process and influences the decision making. The image evokes emotions that may interfere with the decision-making process.
PL
Wstęp i cel: Fotografia krajobrazu w postaci krzewów w dydaktyce jest ważnym źródłem poznawania rzeczywistości. W procesie komunikacji społecznej jest ona nośnikiem informacji o rzeczywistości. W artykule przedstawiono album fotograficzny. Zdjęcia wykonano w Międzyzdrojach na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Zaprezentowano naturalną architekturę klifu Morza Bałtyckiego. Celem było przygotowanie materiału dydaktycznego na potrzeby edukacji medialnej i zdalnej. Materiał i metody: Psychologiczna i graficzna analiza struktury obrazu cyfrowej fotografii krajobrazu krzewów. Obróbka fotografii cyfrowych za pomocą edytora graficznego. Wykonanie albumu w edytorze MS-Word. Krytyczna dyskusja problemu ze studentami. Refleksja końcowa. Wyniki: Prezentacja dzieła artystycznego w postaci albumu fotograficznego. Wniosek: W procesie komunikowania się społecznego, wykorzystując technologie multimedialne, cyfrowa fotografia krzewów stanowi dla człowieka podstawowe źródło informacji o rzeczywistości zewnętrznej. Obraz steruje procesem myślowym człowieka oraz wpływa na podejmowanie przez niego decyzji. Obraz też wywołuje emocje, które mogą zakłócać ten proces decyzyjny.
EN
Introduction and aim: Landscape photography of shrubs in didactics is important sources realty. In the process of social communication it is the carrier of information about reality. The article presents a photo album. Photographs were in Międzyzdroje in the Woliński (Wolin) National Park. The natural architecture of the Baltic Sea cliff was presented. The aim was to prepare the didactic material for the needs of media education. Material and methods: Psychological and graphical analysis of image structure digital landscape photographs of shrubs. Digital photo processing using a graphical editor. Making of photo album in the MS-Word editor. Critical discussion of the problem with students. Final reflection. Results: The presentation of artistic work in the form of photo album. Conclusion: In the process of social communication, using multimedia technologies, digital landscape photography is for humans the basic source of information about the external environment. The picture controls the human thought process and influences the decision making. The image evokes emotions that may interfere with the decision-making process.
PL
Wstęp i cel: Fotografia krajobrazu w dydaktyce jest ważnym źródłem poznawania rzeczywistości. W procesie komunikacji społecznej jest ona nośnikiem informacji o rzeczywistości. W artykule przedstawiono krajobraz Wolińskiego Parku Narodowego w okresie zimy. Zaprezentowano naturalną architekturę klifu Morza Bałtyckiego. Celem było przygotowanie materiału dydaktycznego na potrzeby edukacji medialnej i zdalnej. Materiał i metody: Psychologiczna i graficzna analiza struktury obrazu cyfrowej fotografii krajobrazu. Obróbka fotografii cyfrowych za pomocą edytora graficznego. Wykonanie albumu w edytorze Word. Krytyczna dyskusja problemu i refleksja końcowa. Wyniki: Prezentacja drzewostanu Wolińskiego Parku Narodowego w okresie zimy Wniosek: W procesie komunikowania się społecznego, wykorzystując technologie multimedialne, cyfrowa fotografia krajobrazu stanowi dla człowieka podstawowe źródło informacji o rzeczywistości zewnętrznej. Obraz steruje procesem myślowym człowieka oraz wpływa na podejmowanie przez niego decyzji. Obraz też wywołuje emocje, które mogą zakłócać ten proces decyzyjny.
EN
Introduction and aim: Landscape photography in didactics is important sources realty. In the process of social communication it is the carrier of information about reality. The article has been presented the presents a landscape in The Wolin National Park during the winter. The natural architecture of the Baltic Sea cliff was presented. The aim was to prepare the didactic material for the needs of media education. Material and methods: Psychological and graphical analysis of image structure digital landscape photographs. Digital photo processing using a graphical editor. Making of photo album in the Word editor. Critical discussion of the problem and final reflection. Results: The forest stand presentation of The Wolin National Park during the winter. Conclusion: In the process of social communication, using multimedia technologies, digital landscape photography is for humans the basic source of information about the external environment. The picture controls the human thought process and influences the decision making. The image evokes emotions that may interfere with the decision-making process.
PL
Wstęp i cel: Fotografia krajobrazu w dydaktyce jest ważnym źródłem poznawania rzeczywistości. W procesie komunikacji społecznej jest ona nośnikiem informacji o rzeczywistości. W artykule przedstawiono album fotograficzny. Zdjęcia wykonano w Międzyzdrojach na terenie Wolińskiego Parku Narodowego w okresie lata. Zaprezentowano naturalną architekturę klifu Morza Bałtyckiego. Celem było przygotowanie materiału dydaktycznego na potrzeby edukacji medialnej i zdalnej. Materiał i metody: Psychologiczna i graficzna analiza struktury obrazu cyfrowej fotografii krajobrazu. Obróbka fotografii cyfrowych za pomocą edytora graficznego. Wykonanie albumu w edytorze Word. Krytyczna dyskusja problemu ze studentami. Refleksja końcowa. Wyniki: Prezentacja dzieła artystycznego dotyczącego drzewostanu w postaci albumu fotograficznego. Wniosek: W procesie komunikowania się społecznego, wykorzystując technologie multimedialne, cyfrowa fotografia krajobrazu stanowi dla człowieka podstawowe źródło informacji o rzeczywistości zewnętrznej. Obraz steruje procesem myślowym człowieka oraz wpływa na podejmowanie przez niego decyzji. Obraz też wywołuje emocje, które mogą zakłócać ten proces decyzyjny.
EN
Introduction and aim: Landscape photography in didactics is important sources realty. In the process of social communication it is the carrier of information about reality. The article presents a photo album. Photographs were made in Międzyzdroje in The Wolin National Park during the summer. The natural architecture of the Baltic Sea cliff was presented. The aim was to prepare the didactic material for the needs of media education. Material and methods: Psychological and graphical analysis of image structure digital landscape photographs. Digital photo processing using a graphical editor. Making of photo album in the Word editor. Critical discussion of the problem with students. Final reflection. Results: The fortest stand presentation of artistic work in the form of photo album. Conclusion: In the process of social communication, using multimedia technologies, digital landscape photography is for humans the basic source of information about the external environment. The picture controls the human thought process and influences the decision making. The image evokes emotions that may interfere with the decision-making process.
5
Content available Cyfrowa fotografia artystyczna w dydaktyce
PL
Wstęp i cel: Grafika komputerowa w komunikowaniu się multimedialnym wpływa na szybkie spostrzeganie i analizowanie informacji. Obiekty graficzne obrazu przyciągają uwagę odbiorcy. Dodają one komunikatowi wiarygodności. Uczestniczą one w procesie interpretowania informacji. Zgodnie z zasadą podwójnego kodowania informacji obrazy i słowa tworzą skojarzenia. Tego typu związki znaczeniowe kodują się w pamięci trwałej. Grafika komputerowa wzmacnia lub osłabia moc znaczeniową komunikatu multimedialnego. W artykule omawia się proces modyfikowania obrazu zawartego na fotografii cyfrowej. Przekształcanie obrazu za pomocą edytora graficznego rozwija kreatywność artystyczną studentów. Projektowanie nowego obrazu za pomocą filtrów artystycznych edytora kształci umiejętności w zakresie kompozycji graficznej obrazu. Materiał i metody: Psychologiczna i graficzna analiza struktury obrazu fotografii cyfrowej. Obróbka fotografii cyfrowych za pomocą edytora graficznego. Krytyczna dyskusja problemu ze studentami na koniec każdych zajęć dydaktycznych. Wyniki: Prezentacja wykonanych cyfrowych fotografii artystycznych. Wniosek: Praca studenta z edytorem graficznym ćwiczy jego koncentrację uwagi. Podczas modyfikowania obrazu fotografii cyfrowej rozwija się jego myślenie twórcze oraz syntetyczne i analityczne. Stosowanie filtrów artystycznych w przetwarzaniu obrazu rozwija kreatywność artystyczną studenta. Doskonali się jego umiejętność krytykowania takich informacji graficznych.
EN
Introduction and aim: Computer graphics in multimedia communication affect the quick perception and analyze of information. Graphics image to attract attention. They add the communication reliability. They participate in the process of interpreting the information. In accordance with the principle of dual encoding information images and words create the association. This type of compounds of meaning encode in persistent storage. Computer graphic strengthens or weakens the power of semantic multimedia message. The article discusser process of modifying the image on digital photography. Convert on image using the image editor expands the artistic creativity of students. Design a new image using art filters of editor educates skills in combined graphics compose of image. Material and methods: Psychological and graphical analysis of image structure digital photographs. Presentation digital photographs using a graphics editor. Critical discussion of the problem with students on the end of teaching assignments. Results: The presentation made digital art photographs. Conclusion: The student’s work with the graphics editor exercises his divisibility of attention. When you modify the image digital photography develops his creative, synthetic and analytical thinking. Application of art filters in image processing develops the student’s artistic creativity. Perfect his ability to criticize such information.
6
Content available Prezentacja multimedialna w dydaktyce
PL
Wstęp i cel: Celem artykułu było opracowanie znaczących preferencji psychopedagogicznych prezentacji multimedialnej. Mają one decydujący wpływ na proces komunikacji multimedialnej. Wpływają one także na efektywność procesu dydaktycznego. Omówiono zagadnienia projektowania obrazów zamieszczonych na slajdach. Materiał i metody: Psychopedagogiczna analiza procesu przetwarzania informacji zakodowanej w komunikacie multimedialnym. Obserwacja zachowania odbiorcy podczas zajęć. Wyniki: Wykonanie prezentacji multimedialnych. Użycie ich w procesie dydaktycznym. Wnioski: Receptor wzroku i słuchu są najważniejszymi kanałami komunikacyjnymi w procesie dydaktycznym. Doprowadzają one do systemu poznawczego odbiorcy komunikatu multimedialnego najszerszy strumień informacji. Aby efektywnie oddziaływać na system poznawczy odbiorcy, prezentacja multimedialna musi być projektowana zgodnie z preferencjami psychopedagogicznymi. Stymulowany proces podwójnego kodowania informacji przyczynia się do tworzenia trwałych skojarzeń. Odbiorca lepiej zapamiętuje informacje. Poprawia i wydłuża się koncentracja uwagi odbiorcy.
EN
Introduction and aim: The aim of the article was to develop a significant psychological and pedagogical preferences multimedia presentation. They have a decisive influence on the process of multimedia communication. They also affect the efficiency of the teaching process. Discusses design issues, images on the slides. Material and methods: Psychological and pedagogical analysis of process information encoded multimedia communication. Observation of the behavior recipients in the classroom. Results: Iimplementation of multimedia presentation. Use them in teaching process. Conclusions: Receptor eyesight and hearing are the most important communication channels in the teaching process. Lead to the cognitive system of the recipient of the message the widest media stream information. To bear on customer cognitive system, multimedia presentation must be designed in accordance with the psychological and pedagogical preference. Stimulated the process of double-encoding of information contributes to create lasting associations. The recipient stores better of information. Improves and increases the concentration of attention of the recipient.
7
Content available Film cyfrowy w dydaktyce
PL
Wstęp i cel: Celem artykułu było omówienie struktury cyfrowego filmu dydaktycznego. Opisano zasady komponowania obrazu kadru. Uwzględniono złoty podział, trójpodział i położenie linii horyzontu. Przedstawiono typowe plany filmowe, ruchy, dźwięki i przejścia. Podano przykłady ujęć kadru filmowego w skali makro. Zagadnienie zilustrowano przykładami kompozycji planu filmowego. Wymienione składniki filmu mają wpływ na spostrzeganie informacji audiowizualnej. Oddziaływają one efektywnie na proces spostrzegania i przetwarzania informacji. Film cyfrowy w procesie dydaktycznym jest ważnym materiałem multimedialnym. Materiał i metody: Metodyczna i psychologiczna analiza struktury filmu. Projektowanie planów filmowych. Wykonanie ujęć filmowych kamerą. Montaż filmu na komputerze. Dyskusja problemu ze studentami. Wyniki: Zaprojektowanie krótkich filmów cyfrowych. Użycie ich w procesie dydaktycznym. Wniosek: Film aktywuje audiowizualny kanał komunikacyjny. Dzięki filmowi tworzą się skojarzenia między słowem, dźwiękiem i obrazem. Logiczna struktura filmu wpływa na tworzenie schematów poznawczych. Krótkie filmy instruktażowe ułatwiają opanowanie umiejętności. Film rozwija myślenie sensoryczno-motoryczne i wyobraźnię dynamiczną.
EN
Introduction and aim: The aim of the article was an overview the structures of the digital teaching film. The paper describes the rules for composing the image frames including Golden Ratio, three-separation and placement of the horizon lines. The article shows the typical movie plans, movements, sounds and transitions taking into account some examples of the shots frames in macro level. The issue illustrates examples of the composition movie plans. It have been listed ingredients of the film have an effect on perception of audiovisual information, also impact on the effective perception and information processing. Digital video in teaching process is an important media material. Material and methods: Methodical and psychological analysis the structures of digital films. Design movie plans. The execution of the films shots using the camera. Installation the films on the computer. Discussion the problems with students. Results: The design of digital short films. Use them in teaching process. Conclusion: Video activates the audiovisual channel. Thanks to the film formed associations, between word, sound and image. Logical structure of the movie affects the creation cognitive schemas. Brief instructional videos make mastering different skills.The film develops sensory-motor thinking and imagination.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.