Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem pracy była modyfikacja żywicy epoksydowej (Epidian 5) tworzywami termoplastycznymi (PMMA, PAB PVC, ABS, PC lub PB) i sprawdzenie wpływu tych modyfikacji na właściwości wytrzymałościowe żywicy. Do usieciowania każdej kompozycji użyto tego samego utwardzacza - trietylenotetraamine (Z1). Przygotowywano i testowano serię kompozycji zawierającej 5 albo 10% wag. termoplastu. Na podstawie wyników porównano wpływ dodatku wybranych polimerów termoplastycznych na właściwości żywicy epoksydowej. Sposób zmieszania żywicy i termoplastu był dobierany indywidualnie do modyfikatora. Oznaczono właściwości wytrzymałościowe takie jak: udarność, współczynnik krytycznej intensywności naprężeń (Kc) oraz odporność na trójpunktowe zginanie wraz z modułem sprężystości przy zginaniu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najlepsze właściwości mechaniczne wykazują kompozyty zawierające PC lub PB.
EN
This article describes the mechanical properties comparison of epoxy resin/thermoplasiic polymer system. For the preparation of composites thermoplastic modifier: PMMA, PAB, PVC, PC and PB were used. Polymeric modifiers were incorporated in epoxy resin using specific method for each polymer. All composites contained 5 or 10% w/w of polymeric modifier were cured at room temperature using triethylenetetramine as a curing agent. For all obtained composites fracture toughness and flexural properties were determined. It was found that the best mechanical properties exhibit composites containing polycarbonate or polybutadiene as a polymeric additive.
EN
This article, as far as possible based on the available literature, empirical measurements, and data from mesoscale models describes and compares expected wind conditions within the Baltic Sea area. This article refers to aspects related to the design and assessment of wind farm wind resources, based on the author’s previous experience related to onshore wind energy. The consecutive chapters of this publication are going to describe the present state and the presumptions relating to the development of wind energy within the Baltic Sea area. Subsequently, the potential of the sea was assessed using mesoscale models and empirical data from the Fino 2 mast that is located approximately 200 kilometers away from the majority of areas indicated in the Polish marine spatial development plan draft of Poland for offshore wind farm development (Maritime Office in Gdynia 2018). In the chapter describing mesoscale models, the author focused his attention on the GEOS5.12.4 model as the source of Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Application 2 data, also known as MERRA2 (Administration National Aeronautics and Space Agency, 28), which, starting from February 2016, replaced MERRA data (Thogersen et al. 2016) and have gained a wide scope of applications in the assessment of pre-investment and operational productivity due to a remarkable level of correlation with in-situ data. Model-specific data has been obtained for eight locations, which largely overlap with the locations of the currently existing offshore wind farms within the Baltic Sea area. A significant part of this publication is going to be devoted to the description of the previously mentioned Fino 2 mast and to the analysis of data recorded until the end of 2014 by using the said mast (Federal Maritime and Hydrographic Agency 2018). The analysis has been carried out by means using scripts made in the VBA programming language, making it easier to work with large chunks of data. Measurements from the Fino 2 mast, together with long-term mesoscale model-specific measurements can be used, to some extent, for the preliminary assessment of wind farm energy yield in the areas designated for the development of renewable energy in the Polish exclusive maritime economic zone (Maritime Office in Gdynia 2018). In the final part of this article, pieces of information on the forecasted Baltic Sea wind conditions, especially within the exclusive economic zone of Poland, are going to be summarized. A major focus is going to be put on the differences between offshore and onshore wind energy sources, as well as on further aspects, which should be examined in order to optimize the offshore wind power development.
PL
Niniejszy artykuł na tyle, na ile dostępna jest literatura, empiryczne pomiary oraz dane z modeli mezoskalowych opisuje i porównuje spodziewane warunki wietrzności na terenie Morza Bałtyckiego. Nawiązuje do problematyki związanej z projektowaniem oraz oceną spodziewanej produktywności farm wiatrowych na analizowanym terenie, w odniesieniu do dotychczasowych doświadczeń autora związanych z energetyką wiatrową na lądzie. W kolejnych rozdziałach niniejszej publikacji opisano stan obecny oraz prespektywy rozwoju energetyki wiatrowej w obrębie Morza Bałtyckiego. W dalszej części dokonano oceny potencjału tego akwenu, przy użyciu modeli mezoskalowych oraz danych empirycznych z masztu Fino 2, zlokalizowanego w odległości ok. 200 km od większości terenów wskazanych w projekcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich Polski jako przeznaczonych pod rozwój enegetyki morskiej (Draft plan... 2018). W rozdziele dot. modeli mezoskalowych szczególną uwagę poświęcono modelowi GEOS5.12.4 jako źródle danych The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Application zwanych w skrócie MERRA2 (Administration National Aeronautics and Space Agency 2018), które od lutego 2016 r. zastąpiły dane MERRA (Thogersen i in. 2016) oraz zyskały wysokie zastosowanie w ocenach produktywności przedinwestycyjnych, jak i realizowanych w fazach operacyjnych projektów farm wiatrowych ze względu na dobry poziom korelacji z danymi in situ. Dane z tego modelu uzyskano dla ośmiu lokalizacji, pokrywających się w dużej mierze z lokalizacjami obecnie istniejących morskich farm wiatrowych w obrębie Morza Bałtyckiego. Znaczącą cześć niniejszej publikacji poświęcono opisowi wczesniej wspomnianego masztu Fino 2 oraz analizie danych, rejestrowanych przez czujniki umieszczone na tym maszcie (Federal Maritime and Hydrographic Agency 2018). Analiza została przeprowadzona z użyciem skryptów opracowanych w języku programowania VBA umożliwiającym łatwiejszą pracę z dużymi ilościami danych. Pomiary z masztu Fino 2 wraz z użyciem pomiarów długoterminowych pochodzących z modeli mezoskalowych mogą zdaniem autora posłużyć w pewnym stopniu, do wstępnej oceny przewidywanej produkcji farm planowanych do zlokalizowania w obrębie terenów przeznaczonych pod rozwój energetyki odnawialnej w planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej Polski (Draft plan... 2018). W części końcowej artykułu podsumowano informacje dot. przewidywanych warunków wietrznych Morza Bałtyckiego w szczególności na terenie wyłącznej strefy ekonomicznej Polski. Zwrócono uwagę na różnice pomiedzy energetyką wiatrową morską a lądową oraz zaproponowano dalsze, konieczne zdaniem autora kwestie, które powinny zostać zbadane w celu optymalnego pod kątem technicznym rozwoju energetyki wiatrowej offshore.
PL
Celem pracy było wytworzenie nanokompozytów z osnową typu semi-IPN utworzoną z żywicy epoksydowej (Epidian 5), tworzywa termoplastycznego (PVC lub ABS), nanonapełniacza Closite 30B i utwardzano trietylen otetraaminą (Z1). Praca była realizowana w dwóch etapach. Najpierw przygotowywano i testowano serię kompozycji zawierającej 2,5-10% wag. PVC lub ABS. Na podstawie wyników wybrano kompozycje 2,5% ABS i 7,5% PVC i dodano do nich nanonapełniacz Closite 30B w ilości od 1-3%. Nanokompozyty otrzymano poprzez zdyspergowanie nanocząstek w postaci dyspersji przy zastosowaniu homogenizacji mechanicznej i ultradźwiękowej. Oznaczono właściwości wytrzymałościowe takie jak: udarność, współczynnik krytycznej intensywności naprężeń (Kc) oraz odporność na trójpunktowe zginanie wraz z modułem sprężystości przy zginaniu.
EN
This article describes the preparation of nanocomposites with semi IPN matrix based on epoxy resin/thermoplastic polymer system. As a nanofiller organomodified montorillonite - Cloisite 30B was dispersed. The work was realized in two steps. First a series of composition containing 2,5-10 % w/w of PVC or ABS was prepared and tested to chose the amount of polymeric modifier for nancomposite. Based on the results the amount of 2,5% ABS and 7,5% of PV C was chosen to obtain nanocomposites containing 1-3 % of Cloisite 30B. For components dispergation mechanical and ultrasonic homogenization was treated. All obtained composites were tested for mechanical properties determination.
PL
Nanokompozyty elastomerowe są bardzo ważną grupą nowych materiałów nad którymi trwają prace w ostatnich latach. Głównym celem pracy było określenie wpływu wprowadzenia niewielkiej ilości (12 g/1200 g kauczuku) nanonapełniacza glinokrzemianowego na właściwości typowej mieszanki gumowej stosowanej do produkcji uszczelek. Do przygotowania nanokompozytów zastosowano trzy rodzaje glinokrzemianu warstwowego (Cloisite Na+, Cloisite 5 oraz Cloisite 20) w postaci dyspersji w plastyfikatorze ftalanowym (Santicizer 261A), które były wprowadzane do mieszanki gumowej przy pomocy tradycyjnej metody walcowania. Otrzymane wulkanizaty zostały poddane badaniom wytrzymałościowym takim jak odporność na rozciąganie, ściskanie, twardość, miękkość oraz odporność na ścieranie. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że mieszanki gumowe zawierające zmodyfikowany glinokrzemian warstwowy (Cloisite 5, Cloisite 20) wykazały znacznie lepsze właściwości użytkowe w porównaniu do dotychczas stosowanej mieszanki. Ponadto okazało się, że jest możliwe wykonanie mieszanki gumowej zawierającej zdyspergowane nanocząstki, bez konieczności stosowania przedmieszek, przy zastosowaniu tradycyjnej linii technologicznej.
EN
Elastomeric nanocomposites are a very important group of new materials that have been under development in recent years. The purpose of this study was to determine the effect of introducing a small amount (12 g/1200 g natural rubber) of aluminosilicate nanofillers on the properties of the typical rubber used in the production of gaskets. Three types of layered aluminosilicate (Cloisite Na+, Cloisite 5 and Cloisite 20) were incorporated as a plasticizer dispersion (Santicizer 261A). The nanoclay dispersion was introduced into the rubber blend using a conventional rolling method. After vulcanization, the obtained samples were tested to determine the tensile, compression strength, hardness, softness as well as abrasion resistance. It was concluded that rubber containing modified layered aluminosilicate (Cloisite 5 or Cloisite 20) exhibited significantly better strength properties in comparison to the reference composition. In addition, it was found that it is possible to obtain a rubber based nanocomposite using a conventional process line without the nanoclay master batch preparation.
PL
Praca zawiera wyniki badań dotyczące wpływu metody dyspergowania glinkrzemianu warstwowego na właściwości nanokompozytów z osnową z żywicy epoksydowej. Zmodyfikowany glinokrzemian warstwowy (oMMT) był wprowadzany do żywicy epoksydowej w postaci 15% dyspersji w dichlorometanie. W badaniach zastosowano kompozycje, w których stężenie MMT wynosiło 1% wag. i 5% wag.. Do zdyspergowania MMT w matrycy zastosowano homogenizator mechaniczny, homogenizator ultradźwiękowy oraz homogenizację polegającą na zastosowaniu mieszania mechanicznego i ultradźwiękowego. Następnie kompozycje były utwardzane trietylenotetraaminą (utwardzacz Z-1) w temperaturze pokojowej przez 24 godziny oraz dotwardzane 3 godziny w temperaturze 80°C. Otrzymane nanokompozyty były poddane badaniom wytrzymałościowym w celu określenia wpływu zastosowanej metody dyspergowania na właściwości wytrzymałościowe i przetwórcze.
EN
The present work investigates the effect of dispergation methods of organomodified montmorillonite (oMMT) on properties of nanocomposite with epoxy resin matrix. The nanoclay was incorporated into epoxy resin as a 15% wt. dispersion in dichloromethane. Two concentrations of oMMT(1% and 5% wt.) were used for the composite preparation. Mechanical homogenizer, ultrasonic homogenizer as well as combined method (mechanical and ultrasonic) of oMMT dispergation were used to obtain nanocomposites. All prepared composites were crosslinked with triethylenetetramine (hardener Z-1) at room temperature for 24 hours and postcured at 80°C for 3 hours. The obtained materials were tested to determine the relationship between the dispergation method and mechanical properties exhibited by the nanocomposites.
PL
W opracowaniu przedstawiono sposób otrzymywania poliuretanów kondensacyjnych bez użycia izocyjanianów z uwzględnieniem przykładowych kierunków zastosowań omawianych polimerów. Poprzez amidowanie uretanem etylowym grup hydroksylowych oligooksyalkilenoli otrzymywano karbaminiany oligooksyalkilenowe. W reakcji mocznika i formaldehydu oraz samego kwasu fenolosulfonowego, bądź mieszaniny tego kwasu z kwasem hydroksybenzoesowym lub naftalenosulfonowym lub hydroksyantracenosulfonowym otrzymywano oligomeryczne związki zawierające segmenty sztywne. Określono warunki otrzymywania w skali laboratoryjnej nowych poliuretanów oraz wpływ składu surowcowego PU i doboru metody ich otrzymywania na wybrane właściwości błon polimerowych (sorpcję i desorpcję pary wodnej, wodoodporność, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu).
EN
The work presents a method for preparing polyurethanes condensation without the use of isocyanates, including examples of the directions the use of these polymers. By amidation of the hydroxyl groups of urethane ethyl was obtained oligooksyalkylena carbamates. In the reaction of urea and formaldehyde and phenolsulfonic acid alone or a mixture of this acid with a hydroxybenzoic acid or naphthalenesulfonic acid or hydroxyanthracenesulfonic acid it was obtained oligomeric compounds containing hard segments. Was determined conditions for receiving the new polyurethanes in a laboratory scale, and influence fiber composition of PU and choice methods of their preparation on selected properties of polymer films (sorption and desorption of water vapor, water resistance, tensile strength, elongation at break).
PL
Praca zawiera wyniki badań nad modyfikacją żywicy epoksydowej EPIDIAN 5 przez zastosowanie dodatku poli(metakrylanu metylu) (PMMA) oraz Nanobentów ZS1 i ZR2. Poli(metakrylan metylu) był dodawany w ilości 5, 10, 15% wag., Nanobenty w ilości 1, 2% wag. ZR2 i 1, 2, 3, 4%wag. ZS1. Otrzymano różniące się zawartością modyfikatorów kompozycje konwencjonalne i hybrydowe, dla których oznaczono właściwości wytrzymałościowe takie jak: udarność, krytyczny współczynnik intensywności naprężeń (Kc), odporność na trójpunktowe zginanie. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że dodatek poli(metakrylanu metylu) poprawia badane właściwości mechaniczne żywicy Epidian 5, a najlepsze wyniki posiadają kompozycje zawierające 5% zawartości ciekłego modyfikatora polimerycznego. Polepszenie właściwości wytrzymałościowych żywicy epoksydowej zaobserwowano również dla kompozycji zawierających 1% ZS1 i 1% ZR2. W przypadku kompozycji hybrydowych, najlepsze właściwości w porównaniu z żywicą niezmodyfikowaną zanotowano dla układów 1% ZS1 i 5% PMMA i 2% ZS1 i 5% PMMA.
EN
The present work investigates the modification of epoxy resin EPIDIAN 5 by using poly(methyl methacrylate) (PMMA) and Nanobent ZS1 and ZR2. Poly(methyl methacrylate) was added in an amount of 5, 10, 15% and Nanobents 1, 2% , ZR2 and 1, 2, 3, 4% ZS1. Impact strength, critical stress intensity factor (Kc) flexural strength and flexural strain under three-point were evaluated for obtained conventional and hybrid composites Based on the obtained results, it was found that the addition of poly(methyl methacrylate) improves the mechanical properties of the epoxy resin Epidian 5, and the best results were obtained by the composites containing 5% of liquid polymeric modifier. The improvement of the epoxy resin strength was also observed for the composite containing 1% ZS1 and 1% ZR2. In the case of hybrid composites, the best properties in comparison with unmodified epoxy resin were shown by composites based on 1% ZS1 and 5% PMMA as well as 2% ZS1 and 5% PMMA.
8
EN
A mathematical model was built of the motion of fertilizer particles on the spinning disc and in the air. The Langevin’s stochastic differential equation was applied to describe the random disturbances affecting fertilizer particles moving on the disc spreader. The verification of experimental results showed good agreement with the simulation results obtained from the stochastic model. Our results bring new cognitive value in the field of process modeling of mineral fertilizers spreading with disc spreaders and can be used to improve the existing spreaders as well as to design new ones.
PL
Polimetakrylan metylu (PMMA) oraz poliakrylan butylu (PAB) został zsyntezowany i w postaci ciekłego oligomeru został zastosowany do modyfikacji żywicy epoksydowej (Epidian 5). Otrzymano kompozyty zawierające 5%-20% wag. PMMA lub PAB. Przeprowadzono ocenę wpływu zastosowanego modyfikatora na właściwości mechaniczne kompozytu, tj.: udarność, odporność na zginanie trójpunktowe, krytyczny współczynnik intensywności naprężeń. Stwierdzono, że dodatek polimerów akrylowych powoduje spadek kruchości matrycy epoksydowej, o czym świadczy wzrost wartości odkształcenia przy zniszczeniu, energii kruchego pękania oraz energii przy zniszczeniu, przy jednoczesnym obniżeniu wartości modułu przy zginaniu. Najwyższe wartości badanych parametrów osiągnęły kompozycje z 5% zwartością polimerów akrylowych.
EN
Poly(methyl methacrylate) (PMMA), and polybuthyl acrylate (PAB) were synthesized and in the form of liquid oligomer applied to modify the epoxy resin (Epidian 5). In result composites containing 5%-20% of PMMA or PAB by weight were obtained. An assessment of the impact of a modifier used on mechanical properties of the composite, was carried out i.e. .: impact strength, a three-point bending strength, the critical stress intensity factor. It was found that the addition of acrylic polymers results in a decrease of brittleness of epoxy matrix as evidenced by the increase in the strain at destruction, brittle fracture energy and energy from the destruction, while reducing the modulus at bending. The composites with 5% content of acrylic polymers achieved the highest values of parameters examined.
PL
Niniejsza praca bada efekt dotwardzania żywicy epoksydowej Epidian 5 modyfikowanej 1% NanoBentem ZR1 i różnymi ilościami bezizocyjanianowego poliuretanu kondensacyjnego (zsyntetyzowany z Rokopolu G1000, mocznika, formaldehydu i kwasu fenolosulfonowego). Przed przystąpieniem do badań fizykomechanicznych przygotowano trójskładnikowe kompozycje epoksydowe/NanoBent/PUR utwardzane trietylenotetramina (Z1) w temperaturze pokojowej przez 24 godziny, które kolejno poddano dotwardzaniu w różnym czasie (1÷7 godzin) w temperaturze 60°C. Oznaczone właściwości dotwardzonych kompozytów porównano z właściwościami kompozytów otrzymanych przez dotwardzanie w temperaturze 80°C przez 3 godziny. Uzyskane wyniki wykazały, że wartość udarności kompozytu hybrydowego zawierającego 10% PUR dotwardzanego przez 5 godzin w 60°C wzrosła o 180% w porównaniu do czystej żywicy epoksydowej. Maksymalna poprawa wytrzymałości na zginanie kompozytu hybrydowego osiągnęła 40% w porównaniu do czystej żywicy epoksydowej. Uzyskano wzrost udarności o 160% w przypadku kompozytów epoksydowych z 10% PUR dotwardzanych w czasie 3 godzin w 80°C. Najlepszymi właściwościami charakteryzują się nanokompozyty zawierające 10% modyfikatora poliuretanowego i dosieciowywane w czasie 5 godzin w temperaturze 60°C.
EN
The present work investigates the effect of post-curing on the properties of epoxy resin Epidian 5 modified with 1% NanoBent ZR1 and different amounts of condensation nonisocyanate polyurethanes (NIPUR). This latter was synthesized from Rokopol G1000, urea, formaldehyde and phenol sulfonic acid. Prepared ternary Epoxy/Nanobent/PUR composites cured with triethylenetetramine (Z1) were cured at room temperature for 24 hours and submitted to different post-curing times (1-7 hours) at a temperature of 60°C, prior to mechanical testing. The properties were compared with similar composites post-cured during 3 hours at 80°C. The obtained results showed that impact strength (IS) of hybrid composite based on 10% PUR post-cured during 5 hours at 60°C increased by 180% in comparison with neat epoxy resin. Maximum improvement of hybrid composite flexural strength was 40% in comparison with neat epoxy resin. The IS increase reached 160% in relation with epoxy composite with 10% PUR post-cured during 3 hours at 80°C. Moreover, the optimum amount of polyurethane modifier to be added to epoxy composite cured at 60°C was 10%.
PL
Praca zawiera wyniki badań nad modyfikacją żywicy epoksydowej przez zastosowanie dodatku poliuretanów otrzymanych z MDI lub PMDI oraz polioksypropylenotriolu (Rokopol 1003) w celu otrzymania kompozytów o strukturze IPN i osnów materiałów kompozytowych o poprawionych właściwościach wytrzymałościowych. Poliureatany były dodawane w ilości 5-20% wag., dla otrzymanych w ten sposób materiałów oznaczono właściwości wytrzymałościowe: udarność, współczynnik krytycznej intensywności naprężeń (Kc), odporność na trójpunktowe zginanie. Badania wykazały, że dodatek 10% wag. poliuretanu otrzymanego z PMDI i polioksypropylenotriolu (Rokopol 1003) do żywicy epoksydowej pozwalają uzyskać materiał o znacznie poprawionych właściwościach mechanicznych.
EN
The present work investigates epoxy resin/polyurethane systems with IPN structure as composite as well as for composite matrix preparation. Polyurethanes (PUR) were synthesized from MDI or PMDI with the same polyol - polyoxypropylenetriol (Rokopol 1003). Composites containing 5-20% of polyurethane were prepared and tested. The mechanical properties of the obtained composites were characterized by means of impact strength, critical stress intensity factor (Kc), flexural stress and strain at break as well as flexural modulus composite and energy at break. It was concluded that 10% of PMDI based PUR is sufficient to obtain composite material with significantly improved mechanical properties.
PL
Małocząsteczkową żywicę epoksydową Epidian 5 poddano modyfikacji dwoma rodzajami modyfikatorów: NanoBent ZS1 i modyfikator poliuretanowy Desmocap 12. Stwierdzono, że maksymalną udarność odnotowano przy 2% NanoBentu (wzrost o 170% w odniesieniu do czystej żywicy). W przypadku kompozycji modyfikowanych Desmocapem, maksymalną udarność (200% wzrostu w porównaniu z czystą żywicą epoksydową) uzyskano przy 20% modyfikatora, a maksymalną wartość Kc przy 5% modyfikatora. Zastosowany modyfikator polimeryczny (Desmocap) wykazał działanie plastyfikujące, jak również wzmacniające. Dla kompozytów hybrydowych, maksymalną udarność odnotowano dla kompozycji zawierającej 1% NanoBentu i 10% Desmocapu.
EN
The present work investigates the properties of epoxy resin Epidian 5 modified with nanobentem ZS1 and polyurethane Desmocap 12. It was shown that, a maximum increase of 170% in impact strength (IS) was obtained with 2% Nanobent. However, IS increased by 200% with 20% of polymeric modifier, while the critical stress intensity factor (Kc) of epoxy composite containing 5% of Desmocap was enhanced by 20% in comparison with neat epoxy resin, Polymeric modifier Desmocap 12 acted as a platicizer as well as reinforcing agent. The hybrid epoxy composite based on 1% of NanoBent and 10% Desmocap exhibited maximum IS value.
PL
Praca zawiera wyniki badań nad modyfikacją żywicy poliestrowej AROPOL M 105 TB za pomocą Nanobentu ZR-1 oraz ftalanu dibutylu (zmiękczacz). Stwierdzono, że maksymalna poprawa wartości naprężenia przy zniszczeniu podczas zginania trójpunktowego wynosiła około 30% przy dodatku 1% nanobentu ZR-1, natomiast maksymalny wzrost odkształcenia odnotowano przy dodaniu 1% ZR-1 i 20% plastyfikatora. Największą energią zerwania (około 9-krotnie większą w stosunku do czystej żywicy) charakteryzują się próbki zawierające 10% wag. plastyfikatora i 1% ZR-1. Największą udarność miała kompozycja hybrydowa na bazie 1% ZR-1 i 20% plastyfikatora, a wartości współczynnika intensywności naprężeń niezmodyfikowanej żywicy były wyższe od kompozytów hybrydowych.
EN
The present study investigates the mechanical propertics of unsaturated polyester resin modified with Nanobent ZR-1 and dibutyl phthalate (plasticizer). It was shown that composition containing 1% ZR-1 exhibited maximum increase of flexural strength of 30% in comparison with unmodified resin. However, maximum enhancement of flexural strain at break was obtained with composites based on 1% ZR-1 or 20% of plasticizer. Moreover, the energy at break (about 9-fold increase in relation to virgin polymer matrix) was shown by composite based on 1% ZR-1 and 20% plasticizer. However, the critical stress intensity factor values of hybrid composites were lower than that of virgin resin.
PL
Trybunał Sprawiedliwości UE 29 września br. wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie statusu jednostek budżetowych na gruncie podatku od towarów i usług. Zapadłe rozstrzygnięcie wymusza na jednostkach samorządu dokonanie modyfikacji w sposobie rozliczania VAT-u i wprowadzenie zmian organizacyjnych.
EN
Modern equipment and industrial machinery are characterized by advanced design that allows the implementation of complex manufacturing processes. The complexity of the machine construction results in the high cost of spare element replacements, and in many cases, their condition qualifies them for regeneration with the use of modern composite materials, which guarantee obtaining the required performance parameters of the regenerated element. This article presents the results of a study on the development of special, chemically cured, polymer composite, intended for the regeneration of items of machinery and equipment. The composites’ matrix was a modified epoxy resin. Polyester resins and polyurethane were used as polymeric modifiers, which form penetrating epoxy polymer networks with the matrix (IPN-Interpenetrating Polymer Network). Basic fillers of the composites were metallic powders with a specific chemical composition and granular size, and lubricants with anisotropic consistency. Performance characteristics were examined of the designed composites using modern testing apparatus. These polymer composites were applied for the regeneration of the surfaces of used elements. It was found that they ensure relevant performance features of the regenerated elements. Sample applications are also presented.
PL
Współczesne urządzenia i maszyny przemysłowe charakteryzują się zaawansowaną konstrukcją, która pozwala na realizację skomplikowanych procesów wytwórczych. Złożoność konstrukcyjna maszyn powoduje wysokie koszty wymiany zużytych elementów, jednak w wielu przypadkach ich stan pozwala na regenerację z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów kompozytowych gwarantujących uzyskanie odpowiednich parametrów użytkowych zregenerowanego elementu. W artykule przedstawiono wyniki prac nad opracowaniem specjalnych chemoutwardzalnych kompozytów polimerowych przeznaczonych do regeneracji elementów maszyn i urządzeń. Osnowę kompozytów stanowiła modyfikowana żywica epoksydowa. Jako modyfikatory polimeryczne zastosowano żywice poliestrowe oraz poliuretan, które tworzą z osnową epoksydową przenikające sieci polimerowe (IPN – Interpenetrating Polymer Network). Podstawowymi napełniaczami kompozytów były proszki metaliczne o określonym składzie chemicznym i granulometrycznym oraz smary stałe o spójności anizotropowej. Zbadano właściwości eksploatacyjne opracowanych kompozytów z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej. Opracowane kompozyty polimerowe zastosowano do regeneracji warstw wierzchnich zużytych elementów. Stwierdzono, że gwarantują one uzyskanie odpowiednich właściwości użytkowych zregenerowanych elementów. Omówiono przykładowe aplikacje.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono otrzymywanie nanokompozytów epoksydowo-poliuretanowych zawierających organofilowy glinokrzemian warstwowy NanoBent ZW1. Modyfikację żywicy epoksydowej (Epidian 5) przeprowadzono poprzez wprowadzenie do matrycy epoksydowej obok montmorylonitu, bezizocyjanianowego poliuretanomocznika kondensacyjnego otrzymanego z oligooksypropylenotriolu (Rokopolu G1000), mocznika, kwasu fenolosulfonowego i formaldehydu. Modyfikator polimeryczny wprowadzano w postaci oligomeru poliuretanowego po różnym czasie od momentu zmieszania półproduktów stosowanych do otrzymywania PUR. Nanokompozyty otrzymano sposobem mieszanym poprzez wstępne zdyspergowanie homogenizatorem mechanicznym, a następnie ultradźwiękowym matrycy epoksydowej z nanonapełniaczem i różniącym się ciężarem cząsteczkowym oligomerem uretanowym, a po utwardzeniu tak przygotowanych kompozycji oznaczono wybrane ich właściwości. Określono wpływ ciężaru cząsteczkowego modyfikatora poliuretanowego na wybrane właściwości nanokompozytów.
EN
The present study investigates the properties of prepared epoxy-polyurethane nanocomposites containing organophilic layered aluminosilicate NanoBent ZW1. The modification of the epoxy resin (Epidian 5) were carried out by using nanoparticles (NanoBent ZW1) and nonisocyanate condensation polyurethane which was obtained from the condensation reaction of oligooxypropylene triol (Rokopol G1000), urea, phenol sulfonic acid and formaldehyde. The polymeric modifier was introduced as polyurethane oligomer at different compounds mixing stages during the preparation of polyurethane. Epoxy nanocomposites were prepared through nanoparticles dispersion by mechanical homogenizer, followed by ultrasonic mixing within the epoxy matrix and urethane oligomers with different molecular weights. The prepared nanocomposites were cured and post-cured prior to selected mechanical properties evaluation. The properties of epoxy nanocomposites were discussed as function of polyurethane modifier molecular weight.
PL
Epoksydową cykloalifatyczną żywicę Araldite LY 564 poddano modyfikacji, przy użyciu następujących modyfikatorów: nanocząstek NanoBent ZW1, ZR1, ZS1 i modyfikatora polimerycznego kauczuku butadienowo-akrylonitrowego zakończonego reaktywnymi grupami aminowymi (ATBN). Otrzymane kompozycje zostały poddane badaniom w celu określenia właściwości adhezyjnych podczas ścinania i odrywania. Stwierdzono, że dodatek NanoBentu ZW1 i ATBN poprawia wszystkie badane właściwości adhezyjne. W przypadku kompozycji hybrydowych, najlepsze właściwości w porównaniu z żywicą niezmodyfikowaną zanotowano dla układów: z 1% ZW1 i 10% ATBN. Jednak zjawisko synergizmu wystąpiło w układzie 2% ZW1 i 5% ATBN (poprawa o ponad 150%).
EN
Epoxy resin Araldite LY 564 was modified with butadiene acrylonitrile copolymer terminated with amine groups (ATBN) and NanoBent ZW1, ZR1 and ZS1. Tensile and shear adhesive strength were carried out for obtained hybrid composites. It was shown that the addition of ATBN and NanoBent ZW1 improved the adhesive properties. Hybrid epoxy composite based on 1% ZW1 and 10% ATBN exhibited maximum strength in comparison with neat epoxy samples. Moreover, synergistic effect was obtained with composite containing 2% ZW1 and 5% ATBN (strength increase attained more than 150%).
PL
Praca zawiera wyniki badań dotyczące wpływu dodatku krótkich włókien szklanych do żywicy epoksydowej zawierającej glinokrzemian warstwowy w celu otrzymania materiału kompozytowego o polepszonych właściwościach mechanicznych i użytkowych. Włókno szklane wprowadzono do kompozycji w ilości 0,25-2% wag. Zawartość montmorylonitu (glinokrzemianu warstwowego) w kompozycie wynosiła 1% wag. Jako osnowę kompozycji użyto żywicy epoksydowej Epidian 5 usieciowanej trietylenotetraaminą (utwardzacz Z-1). Dla otrzymanych kompozytów oznaczono właściwości wytrzymałościowe i reologiczne: udarność, współczynnik krytycznej intensywności naprężeń (Kc), odporność na trójpunktowe zginanie wraz z modułem sprężystości przy zginaniu, a także gęstość i lepkość. Badania wykonano w temperaturze pokojowej.
EN
The present work investigates the effect of short glass fibers incorporation on the properties of epoxy resin modified with montmorillonite aiming at preparing hybrid epoxy composite material with improved mechanical and performance properties. The composites contained 1% w/w of montmorillonite and 0.25-2% w/w of glass fibers. Epoxy resin Epidian 5 crosslinked with triethylenetetraamine (hardener Z-1) was selected as a matrix. The mechanical and rheological properties of the obtained composites were characterized by means of impact strength, critical stress intensity factor (Kc), flexural stress and strain at break, flexural modulus as well as composite density and viscosity. All tests were carried out at room temperature.
EN
In this article will be presented a specific approach to the input elements of the operational management processes on the example of accommodation services. The authors will refer in fact to the logistical as-pects of the service sector. Considerations will be supported by studies carried out on the subjects provid-ing accommodation services to account for differences arising from the nature of the provision of this ser-vice by different types of institutions.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowane zostanie specyficzne podejście do elementów wejścia do proce-sów zarządzania operacyjnego na przykładzie usług noclegowych. Autorzy odniosą się bowiem do aspek-tów logistycznych w tym sektorze usług. Rozważania zostaną poparte badaniami przeprowadzonymi na podmiotach świadczących usługi noclegowe z uwzględnieniem różnic wynikających z charakteru świad-czenia tej usługi przez różne typy placówek.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych wodnego roztworu bromku heksadecylotrimetyloamoniowego, ukierunkowane na analizę krzywych lepkości i naprężenia ścinającego w funkcji stężenia dodatku salicylanu sodu. Badane roztwory wykazują silnie nienewtonowski charakter. Wykazano zmiany wewnątrz struktury spowodowane przepływem ścinającym. Również pomiary oscylacyjne wykazały wpływ stężenia przeciwjonu na strukturę i wielkość sieci micelarnych.
EN
Studies on rheological properties of hexadecylotrimethylammonium bromide aqueous solutions with addition of sodium salicylate focused on flow and viscosity curves analysis are presented in the paper. The studied solutions revealed strong non-Newtonian properties. It was proven that shear flow caused structural changes in the micellar network. The dynamical measurements showed an influence of counterion concentration on the structure and size of micellar network.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.