Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zalet i funkcjonalności zastosowania asfaltu do nawierzchni pieszych na tle przykładów zachodnich i nowych realizacji w Polsce.
EN
The synthesis of aluminium oxide powders composed of nanocrystalline particles of high temperature polymorphs that show extremely narrow size distributions is reported. Al(NO3)3∙9H2O was used as a reagent in two bottom-up synthesis processes: i) calcination of precursor boehmite obtained through controlled dehydroxylation of aluminium hydroxide, and ii) calcination of a hydrothermally crystallized precursor boehmite. The former method is solely the solid state synthesis of the product, the latter one involves crystallization of the precursor in a liquid state. Both methods, creating different crystallization conditions for boehmite, deliver alumina particles of different mechanical strength and therefore different behaviour during comminution. The processes of alumina nanopowder preparation were accompanied by intensive attrition milling at crucial manufacturing stages. The influence of the applied ways of boehmite precursor preparation on the morphology and size distribution of alumina particle was studied. The nano-powder composed of α-Al2O3 and a mixture of θ-Al2O3 and α-Al2O3 was produced in the case of the conventional calcination and hydrothermal method, respectively. The additional attrition milling of the hydrothermal boehmite product heated for 1 h at 450 °C decreased a crystallization temperature of α-Al2O3 from 1297 °C to 1199 °C when compared to the unmilled product. A crystallization temperature of 1185 °C was determined for the solely calcined alumina powder. The hydrothermal treatment followed by pre-calcination at 450 °C and attrition milling allowed obtaining mesoporous θ-Al2O3 nano-particles of elongated shapes and sizes in the range of 60-300 nm with a median of 150 nm when crystallized for 0.5 h at 1040 °C. When the same comminution conditions applied to the finally calcined precursor, the alumina powder originated from the precursor, which has not been treated hydrothermally, was composed of particles ranging from 35 nm to 3 μm with a median of 200 nm and the presence of some amount of the fraction of 20-180 μm. Thus, a significant role of the hydrothermal treatment combined with low temperature pre-calcination and attrition milling has been proved for the manufacturing of narrow distribution Al2O3 nanopowders.
PL
Opisano syntezę proszków tlenku glinu, złożonych z nanocząstek odmian wysokotemperaturowych, które charakteryzują się wąskim rozkładem wielkości. Azotan glinu Al(NO3)3∙9H2O wykorzystano jako prekursor w dwóch procesach bottom-up: i) kalcynacja prekursora bemitowego otrzymanego w drodze kontrolowanej dehydroksylacji wodorotlenku glinu, ii) kalcynacja prekursora bemitowego krystalizowanego hydrotermalnie. Pierwsza z metod jest wyłącznie syntezą w fazie stałej, druga obejmuje krystalizację prekursora w fazie ciekłej. Obydwie metody, tworząc różne warunki krystalizacji bemitu, dostarczają cząstek tlenku glinu o różnej wytrzymałości mechanicznej i dlatego różniące się zachowaniem podczas rozdrabniania. Proces przygotowania nanoproszków obejmował również intensywne mielenie ścierne zastosowane w kluczowych etapach wytwarzania. Zbadano wpływ zastosowanych sposobów otrzymywania prekursora glinowego na morfologię i rozkład wielkości cząstek w nanoproszkach tlenku glinu. Nanoproszki złożone z α-Al2O3 lub mieszaniny θ-Al2O3 i α-Al2O3 wytworzono w przypadku odpowiednio metody kalcynacji i metody hydrotermalnej. Dodatkowe mielenie ścierne hydrotermalnie otrzymanego produktu bemitowego, który ogrzano przez 1 h 450 °C wpłynęło na obniżenie temperatury krystalizacji α-Al2O3 z 1297 °C do 1199 °C w porównaniu z produktem niemielonym. Temperaturę krystalizacji wynoszącą 1185 °C stwierdzono w przypadku proszku α-Al2O3 otrzymanego wyłącznie metodą kalcynacji. Obróbka hydrotermalna z następczą prekalcynacją w 450 °C i mieleniem ściernym pozwoliło na uzyskanie mezoporowatych nanocząstek θ-Al2O3 o wydłużonych kształtach i rozmiarach w zakresie 60-300 nm i medianie wynoszącej 150 nm, wtedy gdy krystalizowano je przez 0,5 h w 1040 °C. W przypadku zastosowania takich samych warunków rozdrabniania do finalnie kalcynowanego prekursora, nieotrzymanywanego w procesie krystalizacji hydrotermalnej, proszek α-Al2O3 składał sie z cząstek o rozmiarach od 35 nm do 3 μm z medianą przy 200 nm i zawierał również pewną ilość frakcji 20-180 μm. W ten sposób wykazano znaczącą rolę połączenia obróbki hydrotermalnej i niskotemperaturowej prekacynacji z następczym mieleniem ściernym na wytwarzanie nanoproszków Al2O3 o wąskim rozkładzie cząstek.
PL
W ciągu ostatnich 25 lat drastycznie zmieniła się sytuacja w polskim drogownictwie. Technologie budowy dróg stale ewaluują, próbując nadążyć za rosnącym natężeniem ruchu. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku) zakłada dalszą intensywną rozbudowę sieci dróg krajowych i autostrad. Zgodnie z tym planem może powstać nawet do 3900 km nowych odcinków dróg krajowych i autostrad. Terminy realizacji kontraktów są krótkie, a wymagania jakościowe wysokie, co w połączeniu z trudnymi warunkami klimatycznymi w Polsce i ograniczonym sezonem budowlanym stawia ogromne wyzwania przed dzisiejszymi budowniczymi. Sytuacja ta powoduje, że coraz większa odpowiedzialność i presja ciążą na wykonawcach nawierzchni. Jak sprostać tym wymaganiom? Co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko związane z wykonawstwem i zapewnić, że droga przetrwa bez usterek założony w projekcie okres eksploatacji? Czasami warto skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań.
PL
Wykorzystanie materiałów z recyklingu opon samochodowych w nawierzchni drogowych jest przedmiotem badań naukowych od wielu lat. W rafinerii LOTOS Asfalt opracowano nowy typ polimeroasfaltu z dodatkiem granulatu gumowego. Niniejsza publikacja przedstawia wyniki prac badawczych prowadzonych w IBDiM. Celem było przeprowadzenie ocenę laboratoryjnej lepiszcza 25/55-60 CR i oceny możliwości jego zastosowania do betonu asfaltowego o wysokim module (ACWMS). Artykuł podzielony na dwie części przedstawiona ocenę laboratoryjną przydatności asfaltu 25/55-60 CR do zastosowania w betonie asfaltowym o wysokim module sztywności ACWMS. W części I przedstawiono badania lepiszczy, podczas gdy druga część dotyczy mieszanek ACWMS.
EN
The use of materials from recycled car tires in road pavements has been a subject of interest for scientific research for many years. A new type of polymer modified binder with crumb rubber was developed by the refinery of LOTOS Asphalt. This publication presents the results of research work carried out in IBDiM (Road and Bridge Research Institute). The aim was to perform laboratory evaluation of a binder 25/55-60 CR and assess the possibility of its application for high modulus asphalt concrete (ACWMS). Paper divided in two parts presents laboratory evaluation on usability of PMB modified with crumb rubber in high modulus asphalt concrete. Part I focuses on binder tests is devoted to binder tests, while the second part deals with bituminous mix.
PL
Modyfikacja asfaltu elastomerem SBS jest dobrze znaną i powszechnie stosowaną w Polsce i na świecie technologią poprawy właściwości użytkowych lepiszczy drogowych. Guma stosowana do produkcji opon samochodowych jest zaliczana do grupy elastomerów otrzymanych w wyniku wulkanizacji kauczuku z dodatkiem wypełniaczy. Guma jest stosowana od lat 60. XX wieku również jako modyfikator asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych. Jak wykazały najnowsze badania, jednoczesne zastosowanie obydwu modyfikatorów zapewnia wysoką termostabilność lepiszcza, możliwość jego transportu na dużą odległość oraz poprawę właściwości lepkosprężystych zarówno w wysokiej, jak i w niskiej temperaturze użytkowej.
EN
Modification of asphalt with SBS elastomer is a wellknown technology of enhancing the functional properties of road binders and it is commonly applied in Poland and all around the world. Rubber used for the manufacturing of tyres in included in a group of elastomers produced in the vulcanization process of India rubber with fillers as additives. Rubber has been used since 1960's as a modifier of asphalts and asphalt mineral mixtures. The latest studies prove that the co-application of both modifiers ensures thermal stability of binders, the possibility of their transportation for long distances and the enhancement of their viscoelastic properties both in high and low usable temperatures.
PL
Na przykładzie konkretnego detalu przedstawiono problematykę zapewnienia jakości na wydziale odlewni ciśnieniowej LUMEL S.A.. Przedstawiono wyniki badań nad przyczynami powstawania wad w odlewie ciśnieniowym obudowy zaworu wytwarzanej z siluminu okołoeutektycznego.
EN
On example of concrete detail the problematic of quality assurance in LUMEL S.A. die casting foundry has been presented. The examination results on causes of casting defects formation in valve housing die-casting manufactured from quasi-eutectic silumin have been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.