Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deposit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The first works related to the exploration of the salt deposit in O/ZG “Polkowice- -Sieroszowice” took place in 1991. At that time, a number of opening-out headings to the salt deposit from the level of the copper ore level were begun. Currently, the total length of the excavations in the salt deposit is approximately 40 km. It should be noted that, depending on the function, the volume of drifts is different, which results from the dimensions of individual excavations. The total volume of drifts in the salt deposit is estimated to be approximately 2.5 million m3 . In the Sieroszowice mining area, salt occurs at a depth of 950 m above sea level. In November 2013, the mine obtained a license to extract rock salt from the “Bądzów” deposit (50 years). Part of the mining activities in the salt deposit are performed mechanically in a chamber system with the use of roadheaders. The applied technology for deposit extraction requires the methodology of headings mining. These headings (chambers) are made in layers, from top to bottom. The target transverse dimensions of the chambers are 15 m × 15 m (width × height) in a variety of lengths. Chambers are separated by inter- -chamber pillars 20 m wide. which should ensure the stability of the chambers and the pillars themselves. The remaining works consist of drifts driving with dimensions 7 m × 5 m (width × height). The mining works carried out so far take place more or less in the middle part of the deposit (understood in terms of thickness), and the excavations created as a result of these works are located in salts with various geomechanical parameters.
PL
Pierwsze prace związane z rozpoznaniem złoża solnego w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” miały miejsce w 1991 r. Rozpoczęto wówczas drążenie szeregu wyrobisk udostępniających złoże solne z poziomu złoża rud miedzi. W chwili obecnej łączna długość wyrobisk górniczych w złożu soli wynosi około 40 km. Należy zaznaczyć, że w zależności od rodzaju wyrobiska ich kubatura jest różna, co wynika z gabarytów poszczególnych wyrobisk. Łączną kubaturę wyrobisk wykonanych w złożu solnym szacuje się na około 2,5 mln m3 . W obszarze górniczym Sieroszowice sól występuje na głębokości 950 m p.p.t. W listopadzie 2013 r. kopalnia uzyskała koncesję na wydobywanie soli kamiennej ze złoża „Bądzów” (50 lat). Część robót górniczych w złożu solnym prowadzona jest systemem komorowym, mechanicznie, z wykorzystaniem kombajnów górniczych. Stosowana technologia urabiania złoża narzuca sposób wykonywania wyrobisk. Wyrobiska te (komory) wykonywane są warstwami z góry na dół. Docelowe wymiary poprzeczne komór to 15 m × 15 m (szer. × wys.) przy zróżnicowanej długości tych wyrobisk. Komory rozdzielone są filarami międzykomorowymi o szerokości 20 m, które powinny zapewnić zachowanie stateczności komór i samych filarów. Pozostałe roboty górnicze polegają na drążeniu wyrobisk korytarzowych o wymiarach 7 m × 5 m (szer. × wys.). Dotychczas prowadzone roboty górnicze mają miejsce mniej więcej w środkowej partii złoża (rozumiejąc ją jako miąższość), powstałe w wyniku tych robót wyrobiska zlokalizowane są w solach o zróżnicowanych parametrach geomechanicznych.
PL
Pierwsze prace związane z rozpoznaniem złoża solnego w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” miały miejsce w 1991 r. Rozpoczęto wówczas drążenie szeregu wyrobisk udostępniających złoże solne z poziomu złoża rud miedzi. W chwili obecnej łączna długość wyrobisk górniczych w złożu soli wynosi około 40 km. Należy zaznaczyć, że w zależności od rodzaju wyrobiska ich kubatura jest różna, co wynika z gabarytów poszczególnych wyrobisk. Łączną kubaturę wyrobisk wykonanych w złożu solnym szacuje się na około 2,5 mln m3 . W obszarze górniczym Sieroszowice sól występuje na głębokości 950 m p.p.t. W listopadzie 2013 r. kopalnia uzyskała koncesję na wydobywanie soli kamiennej ze złoża „Bądzów” (50 lat). Część robót górniczych w złożu solnym prowadzona jest systemem komorowym, mechanicznie, z wykorzystaniem kombajnów górniczych. Stosowana technologia urabiania złoża narzuca sposób wykonywania wyrobisk. Wyrobiska te (komory) wykonywane są warstwami z góry na dół. Docelowe wymiary poprzeczne komór to 15 m × 15 m (szer. × wys.) przy zróżnicowanej długości tych wyrobisk. Komory rozdzielone są filarami międzykomorowymi o szerokości 20 m, które powinny zapewnić zachowanie stateczności komór i samych filarów. Pozostałe roboty górnicze polegają na drążeniu wyrobisk korytarzowych o wymiarach 7 m × 5 m (szer. × wys.). Dotychczas prowadzone roboty górnicze mają miejsce mniej więcej w środkowej partii złoża (rozumiejąc ją jako miąższość), powstałe w wyniku tych robót wyrobiska zlokalizowane są w solach o zróżnicowanych parametrach geomechanicznych.
EN
The first works related to the exploration of the salt deposit in O/ZG “Polkowice- -Sieroszowice” took place in 1991. At that time, a number of opening-out headings to the salt deposit from the level of the copper ore level were begun. Currently, the total length of the excavations in the salt deposit is approximately 40 km. It should be noted that, depending on the function, the volume of drifts is different, which results from the dimensions of individual excavations. The total volume of drifts in the salt deposit is estimated to be approximately 2.5 million m3 . In the Sieroszowice mining area, salt occurs at a depth of 950 m above sea level. In November 2013, the mine obtained a license to extract rock salt from the “Bądzów” deposit (50 years). Part of the mining activities in the salt deposit are performed mechanically in a chamber system with the use of roadheaders. The applied technology for deposit extraction requires the methodology of headings mining. These headings (chambers) are made in layers, from top to bottom. The target transverse dimensions of the chambers are 15 m × 15 m (width × height) in a variety of lengths. Chambers are separated by inter- -chamber pillars 20 m wide. which should ensure the stability of the chambers and the pillars themselves. The remaining works consist of drifts driving with dimensions 7 m × 5 m (width × height). The mining works carried out so far take place more or less in the middle part of the deposit (understood in terms of thickness), and the excavations created as a result of these works are located in salts with various geomechanical parameters.
EN
Methods for measuring deposit parameters are often based on a capacitance or conductivity measurement aimed at estimating, e.g. deposit moisture content. In practice, these methods fail for materials with a low degree of homogeneity, a diverse porous structure or high conductivity, e.g. due to a high water content. This article demonstrates an approach that enables a more precise estimation of the parameters of any deposit. The presented method involves the use of a measuring system in a charge amplifier configuration and the application of a technique using lock-in detection or a lock-in voltmeter to determine resistance and capacitance parameters of a deposit based on signals received from the measuring system. This method can be successfully used wherever the test deposit material is highly heterogeneous and contains both dielectric and conductive materials. The article presents an example of a solution to a measuring system using two planar electrodes that can be dimensioned depending on the deposit dimensions. It is followed by a presentation of a method for converting the signal from the measuring system into impedance parameters of the deposit using a lock-in voltmeter. The analysis of the operation of the entire measuring system was modelled in Matlab/Simulink, and the operation results were presented.
PL
Dyskusja nad rozszerzoną odpowiedzialnością producenta (ROP), tocząca się w Polsce już od lat, wciąż wywołuje wiele emocji. Jednak szczególnie interesującym, a jednocześnie stosunkowo nowym aspektem tego zagadnienia jest system depozytowy. Nic tak nie rozgrzewa konferencyjnych dyskusji jak pytanie, czy w Polsce taki system należy wprowadzić. Jednocześnie coraz częściej pojawiają się komentarze, że po prostu nie mamy innego wyboru.
PL
Podczas gdy w Polsce wprowadzenie systemu kaucyjnego (depozytowego) pozostaje na poziomie deklaracji, znaczna część europejskich krajów albo już taki system posiada, albo właśnie go wdraża. Jakie rozwiązania zostały zastosowane i czy Polska może zaczerpnąć pozytywnych wzorców z cudzych doświadczeń?
EN
The Cretaceous sedimentary sequence of the Asu River Group in Ameri, southeastern Nigeria play host to lead-zinc ore deposits in irregular mineralized veins of non-uniform geometry. Two deposits (designated DEPOSIT A and DEPOSIT B) were economically assessed using an integrated approach. This was performed by employing a geometry-based classical scheme involving the mathematical relationship between the three cardinal variables of ore reserve estimation namely: surface area, thickness and density. Firstly, detailed and extensive geological mapping was carried out to establish the geological attribute of the mineral deposits. Since reserve estimation extends beyond exposed faces, spontaneous potential traverse, vertical electrical sounding and horizontal profiling, being orthogonal to the trend of the enclosing veins were used to characterize the existing sub-surface stratification and create forward models that revealed the concealed ore geometry (limiting depth, lateral extents and thickness variations). Subsequent to delineation, the depth to the top of the target ore lodes was obtained by implementing the Peter's half slope technique on self-potential curves. Thickness values of the ore bodies of interest were applied in three numerical classical integration techniques, i.e. Trapezoidal, Simpson's and Simpson's third-eight rule, for volume estimation. To overcome the non-uniqueness problem of DC resistivity data interpretation, the available drilling data was applied. Samples retrieved from each lode were subjected to mass and volume analysis using the CS200 electronic balance and water displacement technique, to determine the average density of each lode. Results from 2D subsurface resistivity sections showed the lead-zinc deposits as zones of low resistivity in a background of high resistivity. The 1D stratigraphic models reveal a mean thickness estimate of 11.85 m and 10.50 m for DEPOSITs' A and B, respectively. Sample densities correlate well with the average density of pure galena. Applying the scalar-geometric rule, a combined estimate of 10,778.95tonnes was obtained, representing a relatively economically viable quantity worthy of medium scale extraction.
PL
Stosowanie techniki urabiania strugiem węglowym może pozwolić na eksploatację części złóż węgla kamiennego w formie pokładów niskich o miąższościach poniżej 1,5 m. W publikacji zawarto uwagi dotyczące kształtowania się zagrożenia metanowego na podstawie doświadczeń uzyskanych podczas eksploatacji ścian strugowych w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch „Zofiówka". Wraz ze wzrostem koncentracji wydobycia, jak i nasycenia metanem pokładów wybieranych na coraz większych głębokościach, konieczna jest weryfikacja i uściślenie wiedzy związanej z prognozowaniem wydzielania się metanu na podstawie bieżących eksploatowanych ścian. Sformowane wnioski pozwalają na szersze spojrzenie na prognozowanie zagrożenia metanowego oraz umożliwiają przyjęcie prawidłowych założeń i wskaźników związanych z planowanym wydobyciem w warunkach eksploatacji silnie metanowego złoża.
EN
The use of coal ploughing technique may allow the extraction of parts of hard coal deposits in the form of thin seams with a thickness of less than 1,5 m. The publication contains comments concerning the development of methane hazard on the basis of experience gained during the exploitation of longwalls mined by ploughing technique in „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" mine „Zofiówka" mining area. Together with the concentration of production increase and methane saturation of deposits mined at increasing depths, it is necessary to verify and refine the knowledge connected with forecasting of methane emission on the basis of currently exploited longwalls. The conclusions reached allow for a broader view on forecasting of the methane hazard and allow for the adoption of correct assumptions and indicators related to the planned extraction in the conditions of exploitation of a highly gassy deposit.
8
Content available Dynamic model of a kaolin deposit
EN
This paper focuses on research within the project TE02000029 Competence Centre for Effective and Ecological Mining of Mineral Resources, granted by The Technology Agency of the Czech Republic, and, more specifically, on the research within its work package WP4 - Spatial modelling of mineral deposits. The focus of this work package is digital modelling of selected nonenergetic raw materials, which belong to the critical commodities, as defined by the European Union. For modelling these deposits, suitable mathematical procedures, based on study and reevaluation of archived data, are needed. One of the selected deposits is a kaolin deposit near the village Jimlíkov near the city Karlovy Vary. In this paper, we show a step-by-step procedure for creation, visualization and evaluation of a 3D model of the deposit. This methodology, along with our recently developed software allows a user to create a variant of this dynamic model for the same or similar types of deposits, enables rapid updating of these models when adding or changing the input data on the basis of new mining exploration or when changing modelling parameters such as using multiple variations interpolation parameters. Our methodology leads to a more advanced deposit evaluation, including adaptive estimates of the reserves based on the usability requirements we choose. In January 2017 our software was tried out in the company Sedlecký kaolin a. s. in Božičany and our dynamic model is fully applied in practice.
CS
Článek popisuje část řešení projektu TE02000029 - Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR) financovaného Technologickou agenturou ČR, přesněji výsledky řešení Work Package WP4 - Prostorové modelování ložisek nerostných surovin. Hlavním cílem WP4 je digitální modelování vybraných neenergetických surovin, které se řadí mezi kritické komodity EU. Pro modelování ložisek se využívají vhodné matematické postupy na základě studia a přehodnocení dat z archivních materiálů. Jedním z vybraných ložisek je ložisko kaolínu v okolí obce Jimlíkov na Karlovarsku. V článku jsou popsány jednotlivé kroky metodického postupu tvorby, vizualizace a zhodnocení 3D modelu tohoto ložiska. Tato metodika spolu s nově vyvinutým programovým vybavením umožňuje vytvářet variantní dynamické modely ložiska tohoto a obdobných typů, umožňuje rychlé aktualizace těchto modelů při doplnění nebo změně vstupních dat na základě prováděného těžebního průzkumu (případně i parametrů modelování - například použití více variant parametrů interpolace). Uplatnění popsaného metodického postupu vede ke komplexnímu zhodnocení ložiska včetně variantních odhadů zásob podle zadaných podmínek využitelnosti. V lednu 2017 proběhlo zaškolení a instalace software u Sedleckého kaolinu a. s. v Božičanech a dynamický model je tak plně využíván v praxi.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki rejestracji maksymalnych wielkości przyrostu temperatury na powierzchni materiału w trakcie procesów napawania plazmowego i laserowego oraz strukturyzowania warstwy wierzchniej stopów Fe-C. Pod-czas napawania oraz strukturyzowania laserowego wykonano rejestracje termograficzne przy użyciu kamery termowizyjnej SC5000 firmy FLIR. Analizowano zmiany maksymalnej temperatury w procesie strukturyzowania laserowego. W procesie napawania laserowego dla pojedynczego cyklu, maksymalna zarejestrowana temperatura zawierała się w przedziale od 400 do 550°C. W przypadku kilku następujących po sobie cykli, maksymalna temperatura na powierzchni napoiny wzrosła do 700°C. W eksperymencie napawania plazmowego zarejestrowano znacznie wyższy poziom temperatury maksymalnej. Przy rejestracji na powierzchni bocznej napoiny, maksymalna temperatura zawierała się w przedziale od 880 do 1020°C. W przypadku rejestracji powierzchni górnej napoiny wartości temperatury oscylowały w przedziale od 1400 do 1450°C. Proces strukturyzowania laserowego charakteryzował się wzrostem temperatury maksymalnej do poziomu od 80 do 130°C. Zarejestrowany wzrost temperatury zależał od parametrów procesu strukturyzowania. Decydującym parametrem był krok urządzenia oraz w mniejszym stopniu ilość przejść. Znacznie wyższą temperaturę, ok. 250°C, zarejestrowano w przypadku realizacji podawania kilku impulsów w jeden punkt na powierzchni próbki. Pomiar temperatury w trakcie procesu np. napawania laserowego, pozwala odpowiednio kontrolować ten proces. Wykorzystanie rejestracji termowizyjnej pozwala na opracowanie i optymalizację technologii strukturyzowania i napawania. Uzyskane wyniki umożliwiają określenie szybkości chłodzenia napoiny i materiału podłoża. Jest to istotne dla określenia ”temperatury międzyprocesowej”, czyli temperatury między kolejnymi ściegami napoin.
EN
The article presents the results of the registration of maximum temperature increase on the surface of the material during the plasma and laser overlay welding process and structuring the surface layer of Fe-C. During overlay welding and laser structuring, thermographic recording performed using FLIR's SC5000 thermal camera. The maximum temperature changes in the laser structuring process were analysed. In the process of laser welding for a single cycle, the maximum temperature recorded in the ranged from 400 to 550°C. In the case of several consecutive cycles, the maximum temperature of the surface increased to 700°C. In the case of several consecutive cycles, the maximum surface temperature of the deposit increased to 700°C. In the experiment of plasma deposition, recorded significantly higher maximum level of temperature. For registering on the side surface of the deposit, the maximum temperature ranged from 880 to 1020°C. In the case of registration of the top surface of the deposit, the temperature fluctuated in a range from 1400 to 1450°C. The laser structuring process was characterized by a maximum temperature increase of 80 to 130°C. The recorded rise in temperature depended on the parameters of the structuring process. The decisive parameter was the device step. A significantly higher temperature, about 250°C, was recorded when multiple pulses were applied to one point on the sample surface. Measurement of temperature during the process, eg. laser deposition, allows for proper control of this process. The use of infrared registration, enables the development and optimization of structuring and deposition technologies. The obtained results allow to determine the cooling rate of the deposit and the substrate material. This is important for the definition of "inter-process temperature", the temperature between successive stitches of deposits.
PL
Zintegrowane i racjonalne zagospodarowanie tworzyw sztucznych odzyskiwanych ze strumienia odpadów komunalnych stanowi poważny problem. Zagadnienie to, postrzegane dotychczas jako problem lokalny, nabrało znaczenia globalnego. Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, boryka się z problemem kompleksowego zagospodarowania gwałtownie rosnących ilości tych odpadów, gromadzonych często na „dzikich wysypiskach”. Artykuł porusza problemy związane z systemem gospodarki odpadowymi tworzywami sztucznymi z sektora komunalnego. Jego celem jest próba przedstawienia możliwości zagospodarowania tworzyw sztucznych drogą stopniowej eliminacji metody deponowania. W artykule przedstawiono informacje dotyczące produkcji, zapotrzebowania oraz stopnia odzysku odpadowych tworzyw sztucznych w Polsce oraz Europie.
EN
Integrated and rational management of plastics recovered from the stream of municipal wastes poses a serious problem. The issue considered so far as a local problem got a global meaning. Poland, just like other European Union countries, fights with the problem of complex management of fast growing amounts of these wastes, often deposited in illegal landfills. The article deals with the issues related to the management system of plastic wastes from the municipal sector. The purpose of the article is to try to present directions of plastic wastes management with the goal to gradually eliminate their depositing. The article presents information concerning production, demand and recovery level of plastic wastes in Poland and Europe.
PL
Przedstawiono przypadek silnego zanieczyszczenia powierzchni trzonu żelbetowego komina. Po zaledwie trzyletnim użytkowaniu konstrukcji właściciel zakładu zwrócił się do wykonawcy o zajęcie stanowiska wobec tej nieprawidłowości. Przedstawiono wyniki ekspertyzy, którą opracowano na postawie badań konstrukcji komina, oceny jego stanu, wykonanych pomiarów oraz analizy zarysowań.
EN
A case of cracked and stained surface of an industrial chimney is presented in this paper. In view of only three years of operation, the owner of the industrial plant approached the chimney builder to take a stand on the anomaly. The expertise produced in this context is described by use of the following logistics of the investigations: chimney structure, chimney condition, shield measurements, crack analysis, structure assessment.
PL
W artykule przedstawiony został sposób symulacji narastania osadów na rurach rekuperatorów pieców grzewczych. Rozwój oprogramowania typu CFD (Computational Fluid Dynamics) Pozwala przewidywać narastanie osadów na rurach wymienników ciepła podczas ich długotrwałej eksploatacji. Cechą pozwalającą na taką analizę jest zmieniana w czasie obliczeń siatka (dynamic mesh). Wskazano, jakie dane są konieczne, aby przeprowadzać takie obliczenia. Pokazano przykładowe wyniki.
EN
The paper presents how to simulate deposit growth onto tubes of recuperators in pit furnaces. Rapid progress in Computatinal Fluid Dynamics software enables to predict deposit growth onto tubes in heat exchangers during long time operation. The feature which let one do it is dynamic mesh, which can be changed during calculations. It has been pointed out what data is required to cary out such simulations. Some exemplary results have been shown.
13
Content available remote Simulation of deposit growth on recuperator tubes in pit furnaces
EN
Nowadays, the operation of pit furnaces without air preheating is not acceptable. However, a deposit growth on the tubes of air preheaters significantly decreases their efficiency. This paper presents a two-dimensional simulation of the phenomenon of deposition on the tubes of air preheaters with a staggered tube layout. It has been shown that it is possible to predict the deposit shape and its effect on heat transfer from combustion gas to combustion air.
EN
The field radiometric and laboratory measurements were performed at the Sin Quyen copper deposit in North Vietnam. The field gamma-ray spectrometry indicated the concentration of uranium ranging from 5.5 to 87 ppm, thorium from 5.6 to 33.2 ppm, and potassium from 0.3 to 4.7%. The measured dose rates ranged from 115 to 582 nGy/h, the highest doses being at the copper ore. Concentrations in the solid samples were in the range of 20-1700 Bq/kg for uranium, 20-92.7 Bq/kg for thorium, and 7-1345 Bq/kg for potassium. The calculated doses were from 22 to 896 nGy/h; both measured and calculated dose rates are mostly related to uranium. Concentrations of radium in water samples were below 0.17 Bq/L. Uranium in water samples was significantly higher than the hydrogeological background; the maximum of 13 Bq/L was at the waste zone pool, but neither radium nor uranium were present in tap water. Radon concentration in the dwelling air was from 42 to 278 Bq/m3 for 222 Rn and from 8 to 193 Bq/m3 for 220Rn. The estimated committed dose rates were principally related to 222Rn concentration and ranged from 1.1 to 8.1 mSv/y.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dołowych górotworu w otoczeniu georeaktora PZW w pokładzie 501 w kopalni „Wieczorek". Badania przeprowadzono przy użyciu opracowanej w Zakładzie Tąpań i Mechaniki Górotworu Głównego Instytutu Górnictwa kamery introskopowej zmodyfikowanej w celu optymalnego zbadania stanu spękań górotworu przed rozpoczęciem procesu podziemnego zgazowania węgla. Przedstawiono budowę geologiczną złoża w rejonie georeaktora oraz wartości wytrzymałości na ściskanie skał go otaczających opracowane na podstawie badań in situ. Wyniki badań będą miały istotną rolę w ocenie wpływu zgazowania węgla w pokładzie na stan spękań górotworu.
EN
The article presents the results of underground investigations of rock mass in the surrounding of PZW geo-reactor in seam 501 in „Wieczorek" coal mine. The study was conducted using an introscope camera developed in Department of Rockbursts and Rockmechnics of the Central Mining Institute, modified for optimal examination of the cracking situation of the rock mass before commencing of the process of underground coal gasification. The article presents the geological structure of the deposit in the area of a geo-reactor and compressive strength values of the rocks surrounding it, developed on the basis of in situ investigations. The results of the research will have an important role in assessing of the impact of coal gasification in the seam on the situation of cracking of the rock mass.
PL
Gdy mamy do wyboru kilka różnych gałęzi transportu, zarówno wśród podmiotów sprzedających kruszywa, jak i ich nabywców, zwykle decyduje cena. Koszty i potrzeby każdej metody transportu są zróżnicowane. Warto przyjrzeć się krótkiej charakterystyce w poszukiwaniu odpowiedzi, która z metod jest najbardziej opłacalna.
PL
Przedsiębiorca prowadzący roboty strzałowe w kopalniach odkrywkowych jest zobligowany do minimalizacji skutków prac prowadzonych z użyciem MW, a w szczególności ograniczania intensywności drgań parasejsmicznych, wzbudzanych detonacją MW. Jest to możliwe dzięki specjalistycznej aparaturze pomiarowej. W artykule przedstawiono rys historyczny aparatury pomiarowej, wyraźnie pokazujący zalety, ale i mankamenty kolejno wprowadzanych do użytku mierników drgań, dając pogląd na możliwości pracy, jakie użytkownik miał kiedyś i obecnie.
18
Content available remote The origin of the uranium – molybdenum deposit Kurišková
EN
The contents of my presentation are based on my bachelor thesis, which was aimed at the genesis of the U-Mo deposit Kurišková. The thesis was written by a form of research, where the existing opinions of the deposit genesis, its characteristics and mineralization were summed up, and the mineral resources were estimated. The deposit is situated in Eastern Slovakia, roughly 7 km WNW from the outskirts of Košice, about 600 meters above sea level. It was discovered in 1985 by a state owned company Česko-slovenský uránový prieskum and was analyzed by a method of core drilling. In total, 53 drill cores were extracted. In 1996 the exploration works ceased. From 2005–2011 the research was renewed by Tournigan, Ltd. to study the mineralized zones further (Krajewski et al. 2011). Geologically the uranium deposit Kurišková belongs to the metamorphic rocks of the Gemeric unit, a part of the Western Carpathian region, the rocks are strongly metamorphosed and fractured (Krajewski et al. 2011). The rock complexes are of the Permian age, characterized by a cyclical sedimentation of conglomerates, sandstones, siltstones and schists, with carbonates and anhydrite. There are also layers of volcanic rocks, such as porphyry and tuffs. (Pluskal 1971) These rocks are of intermediate, basic and also acidic composition (Krajewski et al. 2011). The bottom of the deposit is built by the Knola Formation which consists of effusive – sedimentary rocks of continental, continental – lagoon and lagoon nature (Andrusov 1983). Hanging wall is formed by Petrova Hora Formation, composed of intermediary, fine-grained porphyritic volcanic rocks. The mineralization of Kurišková deposit is concentrated in three zones (upper main zone, high grade main zone north, main zone south) and in a form of hangingwall mineralization, concentrated in andesites, andesite tuffs and meta-sediments. It is represented mainly by coffinite and uraninite (notably localized along the margins of small apatite stringers), along with a smaller amount of brannerite and orthobrannerite. The mineralization itself is thought to be the result of mobilization and resedimentation of uranium in the fault systems in this deposit during the Variscan and early Alpine orogenesis. Although the research of this deposit is not yet finished to enunciate a definitive opinion on its genesis, it is assumed that Kurišková is both epigenetic vein deposit and a deposit with disseminated character of mineralization. Its primary origins could be of sedimentary or volcano-sedimentary character. The source of uranium here is probably a process of devitrification of the tuff material, or the erosion of the granitic bodies in this area (Rojkovič 1990). In the discussion part of my thesis I compared the Kurišková deposit to the Gurvanbulag deposit in Mongolia and with the deposits of the Bohemian Massif. Gurvanbulag is a monometallic deposit in Mongolia. Its basement rocks are Proterozoic and composed of amphibolites, schists, gneisses with Paleozoic intrusions of gabbrodiorites, diorites and granites, the overlying volcanic rocks are Mesozoic (early Jurassic to early Cretaceus). The uranium mineralization is represented by coffinite, pitchblende and uranophane (Armstrong et al. 2009). The uranium deposits of the Czech Massif, that are of a similar lithology and age are bound mainly to organic matter and coal. On the other hand, the lacustrine sediments that fill up the paleodepressions, along with subsequent volcanism create particularly good conditions for uranium mineralization (Arapov 1984). Although there were no finds associated with organic material or coal on the Kurišková deposit, the underlying Knola Formation has a continental origin, covered with volcano-sedimentary Petrova Hora Formation, so in my opinion, the deposit is of a similar nature as the deposits mentioned by Arapov. On the other hand, Gurvanbulag deposit is different, based on the geological setting, the source of the uranium is the felsic volcanic pile and the basement rocks, according to Chabiron et al. 2003 (in Armstrong et al. 2009).
EN
The Lower Sarmatian Stretava Formation consists of clay-, sand- and gravel-sized deposits with volcanoclastics derived from the volcanic Slanské vrchy Mts. In the western margin of the basin, the formation consists of the coarse-grained deposits named as Košice Gravel, deposited in deltaic and inner shelf environment (Karoli et al. 1989). The deltaic sediments were also deposited on the northern margin of the basin, where Laborec and Topľa rivers entered the sea (Janočko et al. 2003). The main aim of the study is to show the geometry of the Lower Sarmatian deposits which can be used for both paleogeographical studies and estimation of the hydrocarbon potential of the formation. A comprehensive approach including connection of vertical seismic analysis, field study of the outcrops and analysis of the well data was used in this study. Presented study was focused on the deposits of the Stretava Formaton in the SE part of the Presov Depression and the central western part of the Trebisov Depression that both are part of the East Slovakian Basin. OUTCROP ANALYSIS The field study was performed in the area of Košice (locality Nad jazerom), located on the western margin of the East Slovakian Basin. The outcrop analysis, which included facies analysis of logged sediments resulted in interpretation of following depositional environments: 1. delta plain, 2. offshore-transition zone, 3. shoreface. The delta plain environment is typical by distributary channels incised into flood-plain deposits. The channel sediments consists of pebble and cobble sized gravel with well developed channel lag facies. The delta plain sediments are represented by silts with thin layers of sand. Sediments of channel levee and crevasse splay sediments were also documented based on their facies association characteristics; the channel levee sediments are typical by coarse sands fining upward into silts and crevasse splay deposits are formed by pebble sized gravel and sands. The transition of the deltaic and shoreface deposits into offshore-transition deposits shows a rapid increase of the accommodation space suggesting both sea level rise and basin floor subsidence. SEISMIC ANALYSIS The Stretava Fm., which is almost extended in the entire basin, can be studied by several seismic profiles. The deposition of the formation started with a regional unconformity related to the new sea transgression observable on several seismic profiles by onlaps (profiles from the Trebišov depression). The profiles also show the changes in the thickness of the deposits in the Prešov and theTrebišov depressions. Two system tracts are visible in the seismic package analysed: the transgressive system tract (TST) and the highstand system tract (HST) with the maximum flooding surface (MFS) between them. These tracts bracket several types of sediment geometries, which are described in more detail in the presentation.
PL
Budowa modeli fizycznych górotworu jest możliwa przy założeniu szeregu uproszczeń odnoszących się do własności fizykomechanicznych ośrodka skalnego. Konsekwencją ich są niedoskonałości modeli numerycznych. W artykule zaprezentowano wyniki analiz zmierzających do sposobu określenia wartości modułu sprężystości górotworu uwarstwionego, którego wartość można by odnieść do jego wielkogabarytowego fragmentu. Podstawą analiz były informacje charakteryzujące fragment złoża w otoczeniu pokładu i sejsmiczności indukowanej jego eksploatacją.
EN
Construction of physical models of rock mass is possible with the assumption of a number of simplifications relating to the physical and mechanical properties of the rock medium. The imperfection of numerical models is the consequence of such approach. The article presents the results of analyzes aimed at how to determine the value of the modulus of elasticity of stratified rock mass, the value of which could be referred to its large-size segment. Information characterizing a portion of a deposit in the surrounding of a seam and seismicity induced by its mining.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.