Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piorunochron
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Pierwsze piorunochrony aktywne, w języku angielskim nazwane Early Streamer Emission Terminals, zostały opatentowane we Francji w latach 80. XX w. Nieco później produkcję tych urządzeń uruchomiła także pewna poznańska firma. Obecnie zwody aktywne są produkowane przez liczne firmy mające swoje siedziby w różnych krajach. W Polsce są produkowane w Nowej Sarzynie i Poznaniu. Na naszym rynku można nabyć również produkty firm zagranicznych.
PL
Artykuł przedstawia krótkie notki biograficzne niemieckich naukowców, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój ochrony odgromowej. Wyjaśniono, na czym polegało osiągnięcie każdego naukowca.
EN
The article presents short biographical notes of German scientists who made a significant contribution to the development of lightning protection. The work explains what each scientist achieved.
PL
Instalacja odgromowa LPS (ang. Lightning Protection System) to system, który ma zapewnić ochronę obiektów przed porażeniami wynikającymi z wyładowań piorunowych. Podstawowym zadaniem instalacji odgromowych jest zapewnienie ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych.
PL
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek szczegółowych prac projektowych nad LPS (ang. Lightning Protection System) projektant ochrony odgromowej powinien zebrać podstawowe informacje dotyczące: funkcji, ogólnego planu, konstrukcji oraz lokalizacji obiektu. Tam, gdzie urządzenie piorunochronne nie zostało jeszcze sprecyzowane przez upoważnioną instytucję, ubezpieczyciela lub nabywcę, sam projektant ochrony odgromowej powinien, na podstawie podanej w PN-EN 62305-2 [2] procedury szacowania ryzyka, zdecydować, czy obiekt chronić za pomocą LPS, czy nie, i jakiej klasy ma być urządzenie piorunochronne.
6
Content available Klasyczne i aktywne urządzenia piorunochronne
PL
Obecny stan wiedzy umożliwia zbudowanie piorunochronu o znacznie większej strefie ochronnej od klasycznego piorunochronu Franklina. Jednakże taka konstrukcja byłaby bardzo droga i niepraktyczna. Dostępne na rynku głowice aktywne oferują większe strefy ochrony tylko na papierze. W warunkach polowych nikomu nie udało się udowodnić ich rzekomych właściwości. Ich postulowana strefa ochronna wyznaczana jest na podstawie pomiarów przeprowadzanych w laboratorium przy wręcz śmiesznie małym ostępie 1 m i równie zabawnym układzie ostrze – płyta (chmura) obniżonej do wysokości 2 m nad ziemią.
EN
Current state of art allows us to design a lightning arrestor, the protection zone of which is much larger, as compared to the classic Franklin’s lightning rod. However, design as such would be very expensive and impractical. The active systems available within the market offer larger protection zones only on paper. In field conditions, nobody, so far, has been able to prove the properties of such solutions. The postulated protection zone is determined on the basis of laboratory-based measurement with ridiculously small 1 meter spacing and equally inappropriate blade-plate (cloud) system, at height of 2 meters above the ground.
PL
W zależności od stopnia zagrożenia budynki powinny być wyposażane w ochronę odgromową. Zadaniem urządzeń piorunochronnych LPS (ang. Lightning Protection System) jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego. Powinno to się odbyć w sposób bezpieczny dla ludzi. Ponadto przepływ prądu piorunowego przez instalację ochronną nie powinien powodować uszkodzeń samego budynku i jego wyposażenia.
EN
Aim: Identification of solutions, which increase the effectiveness of protection against direct lightning strikes, by taking account of past experience associated with agricultural property, which was exposed to the impact of storms. Introduction: Each year, in the Republic of Belarus, many fires are caused by lightning strikes. As a result buildings used by the public and for industrial purposes are exposed to damage. These include storage facilities for flax and fodder. Additionally, animals and birds die. During the years 2001-2013 there were 46 fires in Belarus, which affected buildings and items from the agro-industrial sector, of which 43 were as the result of direct lightning strikes and 3 related to secondary causes. The biggest proportion of fires were caused by direct lightning strikes. The basic approach used to protect buildings from lightning strikes is by utilising lightning conductors [1–2]. During a period of use, protective properties of lightning conductors may undergo a change, caused by the influence of external factors. Such a change may reduce the size of a protected area with a consequential impact on the safety of a building or other item in the vicinity at the moment of a lightning strike. Methods: In order to examine the impact on the safety of buildings and other property, caused by changes to properties of lightning conductors, research was performed with the aid of data analysis, of fires caused by lightning strikes and by observation of changes to properties of lightning conductors. Based on passive experiments a mathematical model was developed for use in forecasting, to determine the potential for property to avoid the consequences of fires caused by storms and a model, which could describe the effective operation of a lightning conductor. A technical solution was proposed for the construction of a lightning conductor, which would protect property from a direct lightning strike. A study of lightning conductors was performed, including the registration of changes to their protection properties. Conclusions: The choice of optimum technical data, for a protection device against direct lightning strikes, was justified. This data provided a basis for the development of an experimental lightning conductor model. Furthermore, research identified limit values applicable to changes in the properties of lightning conductors, with the aim of modifying methods of describing the protection range of lightning conductors and introduction of appropriate amendments to fire prevention regulations and norms in Belarus. Implications for practice: The development of a technical solution, to deal with protection against lightning strikes, particularly for business properties, provides a level of stable and lasting security and eliminates the problem associated with a reduction in the protective range of lightning conductors.
PL
Cel: Wskazanie rozwiązań zwiększających efektywność środków ochrony przeciw bezpośredniemu uderzeniu pioruna z uwzględnieniem negatywnych doświadczeń z eksploatacji obiektów gospodarczych związanych z oddziaływaniem na nie zjawisk burzowych. Wprowadzenie: W Republice Białorusi co roku dochodzi do pożarów spowodowanych uderzeniem piorunów. W wyniku tych pożarów zniszczeniu ulegają budynki produkcyjne oraz budynki i obiekty użyteczności publicznej, magazyny paszy objętościowej i lnu, giną zwierzęta, w tym ptaki. W latach 2001-2013 na terytorium Białorusi doszło do 46 pożarów w budynkach i obiektach sektora przemysłowo- rolnego, 43 z nich wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna, a 3 od jego wtórnego oddziaływania. Największy odsetek stanowią pożary powstałe wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna. Podstawowymi metodami ochrony obiektów od tego rodzaju zagrożenia są piorunochrony [1–2]. W czasie eksploatacji piorunochronów, z uwagi na oddziaływanie czynników zewnętrznych, ich właściwości ochronne mogą ulec zmianom. Odchylenia piorunochronów mogą powodować zawężenie strefy objętej ochroną, wpływając w ten sposób na bezpieczeństwo budynku lub obiektu w momencie uderzenia piorunu. Metody: Aby zbadać wpływ zmian właściwości piorunochronów na bezpieczeństwo budynków i obiektów, przeprowadzone zostały badania, których podstawą była analiza danych statystycznych na temat pożarów powstałych wskutek uderzenia pioruna oraz obserwacje zmian właściwości piorunochronów. Na podstawie przeprowadzonych biernych eksperymentów opracowany został model matematyczny do prognozowania odporności budynków lub obiektów na pożary powstałe w wyniku zjawisk burzowych oraz model matematyczny skutecznej pracy piorunochronu. Zaproponowano rozwiązanie techniczne budowy piorunochronu, który zapewniłby ochronę obiektu przed bezpośrednim uderzeniem piorunu. Przeprowadzono obserwacje piorunochronu, w tym rejestrację jego odchyleń od osi ochrony. Wyniki: Uzasadniono dobór optymalnych parametrów technicznych dla urządzenia zabezpieczającego przed bezpośrednim uderzeniem pioruna, na podstawie których opracowano model eksperymentalny piorunochronu. Określono wartości graniczne dla zmian właściwości piorunochronu w celu opracowania zmian metodologii określania zasięgu ochrony piorunochronów, wprowadzenia odpowiednich poprawek w wymaganiach norm przeciwpożarowych i standaryzacji na Białorusi. Znaczenie dla praktyki: Stosowanie w obiektach gospodarczych: opracowanie rozwiązania technicznego w zakresie ochrony odgromowej, zapewniającego stabilną i trwałą ochronę, wyeliminowanie problemu zmniejszenia zasięgu ochrony piorunochronu.
PL
W kolejnym opracowaniu z wymienionego wyżej cyklu poświęconego badaniom okresowym informujemy o pomiarach rezystancji uziomów. Autor przedstawił w artykule typowe metody pomiaru tej rezystancji.
PL
Zmiany w wymaganiach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej oraz zakres wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych były przedmiotem poprzednich artykułów z cyklu poświęconego badaniom okresowym instalacji elektrycznych i piorunochronnych. Obecnie przedstawiamy informacje m.in. o badaniach ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych oraz o pomiarach rezystancji przewodów ochronnych i rezystancji izolacji.
PL
Samoczynne wyłączanie zasilania jest jednym ze sposobów ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. W artykule omówiono zasady sprawdzania skuteczności ochrony tego rodzaju w sieciach TN, TT i IT.
PL
W marcowym zeszycie czasopisma „Elektroinstalator” przedstawiamy kolejny tekst z cyklu poświęconego okresowym badaniom instalacji elektrycznych. W artykule zamieszczono informację o instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi.
PL
W artykule omówiono zagrożenie pożarowe występujące podczas wyładowania piorunowego w obiekt budowlany Przedstawiono podstawowe zasady ochrony oraz zwrócono uwagę na błędy, jakie występują przy projektowaniu i montażu urządzeń piorunochronnych i systemów ograniczania przepięć.
EN
In article the risk of fire caused by direct lightning stroke to structure or LPS of structure was discussed. Basic principles of ligtitning and overvoltage protection were presented. Special attention was turned on mistakes which appeared in projects and installation of LPS and SPD systems.
PL
W artykule przedstawiono zasady ochrony kolektorów fotowoltaicznych przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym. Szczegółowo omówiono sposoby wyznaczania odstępów izolacyjnych pomiędzy elementami urządzenia piorunochronnego a kolektorami.
EN
In article the protection of photovoltaic modules against direct lightning stroke are presented. Special attention was paid on calculation of separation distances between elements of lightning protection system and PV modules.
PL
Opracowanie przedstawia opis uproszczonego projektu instalacji piorunochronnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
PL
W artykule omówiono istotę wyładowań atmosferycznych, a w szczególności zjawisko powstawania piorunów. Przypomniano przesądy, wierzenia ludowe i zwyczaje związane z ochroną przed uderzeniem pioruna. Omówiono wynalazek Benjamina Franklina - piorunochron i początki stosowania piorunochronów za granicą i w Polsce. Przypomniano postać księdza Józefa Osińskiego, zwanego pierwszym polskim elektrotechnikiem i wydany w 1784 roku jego podręcznik pt. "Sposób ubezpieczający życie i majątek od piorunów".
EN
The article describes the heart of the matter of the atmospheric discharges and particularly the phenomenon of rise of lightning. The article reminds also prejudices, folk beliefs and customs relating to lightning protection. It presents the invention of Benjamin Franklin - the lightning conductor and the beginning of use lightning conductors in foreign countries and in Poland. It was called to the mind the figure of the priest Joseph Osiński, who was called "the first Polish electrician" and published in Warsaw in 1784 his textbook "The Way of Protecting Life and Property From Lightning".
PL
Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest bezpieczne odprowadzenie prądu udarowego do uziomu podczas bezpośrednego wyładowania w obiekt budowlany. W obiekcie pozbawionym odpowiednich rozwiązań wewnętrznej ochrony odgromowej prąd piorunowy spływający do uziomu może spowodować wystąpienie różnic potencjałów pomiędzy przewodzącymi elementami oraz instalacjami. Różnice potencjałów mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających wewnątrz obiektu oraz spowodować zniszczenie urządzeń pracujących w obiekcie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.