Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 197

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tłumienie drgań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Referat przedstawia zagadnienia dotyczące wykorzystania sterowania z wymuszoną dynamiką (FDC) do regulacji prędkości napędu elektrycznego współpracującego z napędem liniowym paskowym przy uwzględnieniu sztywności konstrukcji maszyny roboczej. Kolejne rozdziały pracy przedstawiają model fizyczny układu wraz z równaniami opisującymi jego dynamikę, syntezę układu regulacji oraz budowę stanowiska eksperymentalnego. Przeanalizowano także wpływ pominięcia wybranych parametrów napędu na jego właściwości statyczne i dynamiczne.
EN
The paper discusses issues concerning the use of Forced Dynamic Control (FDC) for speed control of an electric drive coupled with a linear belt drive, while considering the stiffness of the load machine. Subsequent chapters present the physical model of the system along with the equations describing its dynamics, the synthesis of the control system and the construction of the experimental setup. The study analysed the effects of neglecting selected parameters of the drive on the dynamic and static properties of the object.
EN
Nowadays, lightweight and eco-friendly composites with improved mechanical properties are highly interesting. Sandwich-structured composites are a type of high-performance structural composite that is lightweight with a high strength-to-weight ratio and excellent specifc energy absorption capabilities. In this study, cork-based sandwich structures resistant to impact and vibrations were designed and produced for the possibility of being used in the protective structures of low-speed aerial vehicles. To identify and match the best combination of different face sheets with a cork core, first, aramid fabric-reinforced polymer (AFRP), carbon fiber-reinforced polymer (CFRP), and glass fiber-reinforced polymer (GFRP) face-sheet composites were produced using the compression molding method (prepreg layup). Then, sandwich structures consisting of AFRP, CFRP, GFRP, and aluminum face sheets with a fixed core layer of cork were designed and assembled. Since the design goal of these structures is to use them in low-speed aerial vehicles, impact deceleration and vibration tests were applied to face sheets and sandwich structures individually, which are the most important factors involved in these structures during fight, particularly in rotary-wing drone applications. A low-energy drop-tower system was used for the calculation of deceleration results. Besides, the vibration properties of the structures were investigated using the modal analysis method and based on the natural frequency responses of the tested face sheets and sandwich structures, damping ratios and structural stiffness were measured. According to the results, compared to other face sheets, CFRP showed better resistance along with the cork core, when the structure was exposed to impact and vibration threats. This study provides useful information on cork core sandwich structures for academic and industrial researchers in choosing the right face sheet.
3
Content available remote Vibration analysis of a turning tool with passive damping
EN
Mechanical vibrations generated during machining can cause many problems in production processes. Vibrations can cause high dynamic loads leading to damage of the machine spindle, the cutting tool or the workpiece. Another unwanted effect of the existence of vibration during the machining process can be a deterioration in the quality of the machined surface. In this paper, a comparative analysis was carried out based on studies of the face turning process with conventional knives and those equipped with passive vibration damping systems. The results show the influence of the implemented vibration damper on the cutting process.
PL
Drgania mechaniczne pojawiające się podczas obróbki skrawaniem mogą być przyczyną występowania wielu problemów w procesach produkcyjnych. Drgania mogą powodować duże obciążenia dynamiczne prowadzące do uszkodzenia wrzeciona obrabiarki, narzędzia skrawającego lub przedmiotu obrabianego. Innym niepożądanym efektem występowania drgań w czasie procesu obróbki mechanicznej może być pogorszenie jakości obrabianej powierzchni. W niniejszej pracy przeprowadzono analizę porównawczą na podstawie badań procesu toczenia czołowego powierzchni nożami konwencjonalnymi i wyposażonymi w pasywne systemy tłumienia drgań. Wyniki badań przedstawiają wpływ zastosowanego tłumika drgań na przebieg procesu skrawania.
PL
W artykule omówiono badania surowców, dodatków i domieszek chemicznych, służących do zaprojektowania składu mieszanek betonowych do wykonania przegród w gruncie (palisady i ściany szczelinowe) o zwiększonej wibroizolacyjności w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi obecnie oraz zamieszczono wyniki badań właściwości betonów referencyjnych, a także z dodatkiem granulatu gumowego. Badania wykonano w laboratorium Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Krakowskiej w ramach realizacji projektu: Innowacyjna konstrukcja przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami transportowymi i z podobnych źródeł.
EN
The article presents the research on raw materials, additives and chemical admixtures for the design of concrete mixes for the construction of partitions in the ground (palisades and diaphragm walls) with increased vibration isolation compared to the solutions currently used and also the results of tests of the properties of reference concretes and concretes with the addition of rubber granulate. The tests were carried out in the laboratory of the Department of Building Materials Engineering at the Cracow University of Technology as part of the project: Innovative construction of vibro-isolating partitions to protect the environment against transport vibrations and from similar sources.
EN
Ambulance vehicles play a vital role in sustaining the life of injured persons and should a provide safe transportation route to the medical institution. Transportation of injured patients in severe/critical conditions should be carried out with high caution, as there is no guarantee that patients’ health will not be harmed. The goal of this study is to minimize exposure to the external factors such as random shocks, sharp jumps, vibrations caused by irregular roads, speed breakers, weather, etc., that could influence the tasking ability of the medical team and further threaten the life of the already injured patient. This topic has not been widely researched and still requires implementation of novel standards that should improve the safety of the patient. This article aims to define the biomechanics of cabin occupant safety, introduce ways of collecting live data and develop new mechanisms that would allow safer transportation of patients without any meaningful health deterioration causing by the above-mentioned external factors. This study will identify safety hazards in the ambulance environment and determine the effectiveness of suggested countermeasures to mitigate any further injury or deterioration of the patient’s health.
6
Content available remote Tekstura powierzchni przyłożenia tłumiąca drgania samowzbudne przy skrawaniu
PL
Znane jest zjawisko stabilności obróbki skrawaniem przy niskich prędkościach skrawania wynikające z przenikania się powierzchni przyłożenia z powierzchnią skrawania, gdy narzędzie przemieszcza się w głąb przedmiotu. W artykule przedstawiono projekt tekstury powierzchni przyłożenia, która tłumi drgania samowzbudne także przy wyższych prędkościach.
PL
Przedstawiono analizę dynamiczną 3 kominów stalowych wolno stojących podlegających nadmiernym drganiom wskutek wzbudzenia wirowego - naprzemiennego odrywania się wirów Benarda-Karmana. Analizę przeprowadzono według wymagań aktualnych norm europejskich oraz zaleceń norm PN, DIN i ISO, a także wytycznych CICIND zawartych w Model Code. W przypadku każdego analizowanego komina podano sposób wytłumienia drgań poprzecznych oraz oceniono skuteczność przyjętych rozwiązań.
EN
The paper presents a dynamic analysis of 3 free-standing steel chimneys subject to vortex shedding vibrations - caused by alternating breakaway of Benard-Karman vortices. The dynamic analysis was carried out in accordance with the requirements of the European standards currently in force in Poland (PN-EN), additionally following the recommendations of PN, DIN and ISO standards and the CICIND guidelines included in the Model Code. For each analyzed chimney, a different effective method of damping crosswind vibrations was proposed (designed). The effectiveness of these solutions was also evaluated.
PL
Przedstawiono zagadnienie tłumienia drgań w kładkach dla pieszych o konstrukcji stalowej. Prezentowane dane opracowano na podstawie badań własnych i studiów literatury. Na przykładzie wybranych zrealizowanych kładek dla pieszych zobrazowano rozwiązania konstrukcyjne mające na celu modyfikację podstawowych parametrów dynamicznych omawianych konstrukcji.
EN
The article presents the issue of vibration damping in steel footbridges. The presented data are based on the author's own research and literature studies. On the example of selected realised footbridges, the constructional solutions designed to modifying the basic dynamic parameters of the structures are illustrated.
PL
W artykule przedstawiono analizę tłumienia drgań dwóch obiektów mostowych, wybudowanych w ostatnich kilku latach. Wyznaczono logarytmiczne dekrementy tłumienia stosując metodę doboru krzywej wykładniczej, będącej obwiednią amplitud podstawowej częstotliwości drgań swobodnych. Jako podstawę analizy przyjęto sygnały przemieszczeń (ugięć) otrzymane w trakcie próbnych obciążeń dynamicznych. Porównano rezultaty analizy tłumienia dla różnych stopni wzbudzenia konstrukcji, które wynikały z różnych prędkości przejazdu środków obciążających oraz zastosowania sztucznego progu na jezdni.
EN
The paper presents the results of a vibration damping analysis of two bridge structures built in the last years. The logarithmic decrements (LD) were determined using the method of selecting the exponential curve, which is the envelope of the amplitudes of the fundamental free vibration frequency. Displacement (deflection) signals obtained during dynamic test loads were used as a basis for the analysis. The results of the damping analysis were compared for different degrees of excitation of the structure, which resulted from different passing speeds of the loading means and the use of an artificial threshold on the carriageway.
EN
The present paper focuses on the analysis of resistance of several prototypical under sleeper pads (USP) to severe environmental conditions. Taking into account the climate in Poland, evaluation of USP in regard to water and frost resistance should be performed and the influence of high temperatures should be analyzed. In the present paper results of several tests carried out on the selected USP are presented. The tests were performed in accordance with the rules given in PN-EN 16730. Concrete blocks with USP were immersed in water at room temperature for 24 h and then placed in a climatic chamber for resistance testing. The results show that the severe environmental conditions influence the damping-related parameters of USP, which affects the effectiveness of the vibration isolation. The performed analyses allowed the authors to indicate the most resistant pads that will undergo further testing. Additionally, requirements of several railway infrastructure managers as well as authors' recommendations concerning the properties of USP were given.
PL
W niniejszej pracy skupiono się na analizie odporności na warunki atmosferyczne kilku prototypowych podkładek podpodkładowych (z ang. USP). Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne panujące w Polsce, konieczna jest ocena podkładek USP pod kątem odporności na wpływ wody lub mrozu, a także wysokich temperatur. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na czterech wybranych podkładkach podpodkładowych. Badania laboratoryjne zostały wykonane zgodnie z procedurami opisanymi w normie PN-EN 16730. Betonowe bloki z podkładkami USP zanurzano w wodzie w temperaturze pokojowej na 24 godziny, a następnie umieszczano w komorze klimatycznej. Uzyskane wyniki pokazują, że niekorzystne warunki atmosferyczne mają istotny wpływ na parametry statyczne i dynamiczne USP, co z kolei wpływa na efektywność tłumienia wibracji i halsu wtórnego. Przeprowadzone analizy pozwoliły autorom na wskazanie najbardziej odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne podkładek, które zostaną poddane dalszym badaniom. Na potrzeby niniejszej pracy przebadano cztery różne próbki USP: dwie podkładki na bazie granulatu gumowego (próbki nr 002 i 075) i dwie na bazie poliuretanu (próbki nr 006 i 095). Dla każdej z próbek wyznaczono trzy parametry: statyczny moduł sztywności dla obciążeń z zakresu (0.01÷0.1) N/mm2, statyczny moduł sztywności dla obciążeń z zakresu (0.01÷0.2) N/mm2, a także dynamiczny moduł sztywności dla 5 Hz. Wyniki przeprowadzonych analiz pokazują, że podkładka nr 075 na bazie granulatu gumowego wykazuje najbardziej korzystne właściwości z punktu widzenia odporności na warunki atmosferyczne. W przypadku tej próbki można zauważyć, że krzywe statycznych i dynamicznych charakterystyk sprężystych otrzymane po badaniu w komorze klimatycznej leżą bardzo blisko pierwotnych krzywych (przed badaniem), zarówno dla statycznego jak i dynamicznego modułu sztywności. Oznacza to, że sztywność próbki przed i po badaniu jest praktycznie taka sama. Z kolei próbka 006 na bazie poliuretanu wykazuje najmniej korzystne właściwości – testy w komorze klimatycznej spowodowały usztywnienie próbki, co jest niekorzystnym efektem w przypadku elementów wibroizolacyjnych. Dwie z czterech badanych próbek USP spełniają wymagania dotyczące zmienności dynamicznych modułów sztywności: próbki nr 002 i 075, czyli podkładki gumowe. W przypadku próbek nr 006 i 095 (podkładki poliuretanowe), wspomniane zmienności modułów przekraczają dopuszczalne wartości. Uzyskane wyniki prowadzą do wniosku, że podkładki USP na bazie granulatu gumowego są mniej podatne na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych niż podkładki na bazie poliuretanu.
EN
In engineering applications, composite structures supported by elastic foundations are being vastly utilized in various operating environmental conditions. The nonlinear hygrothermal effect on vibration analysis of a magnetostrictive viscoelastic laminated composite sandwich plate rested on two-parameter Pasternak’s foundations is studied in the present article. The material properties of the viscoelastic plate’s layers are considered based on the Kelvin–Voigt model. The governing equation system is derived according to Hamilton’s principle. The analytical solution is obtained to study influences of the hygrothermal change, half wave number, magnitude of the feedback control gain, aspect ratios, thickness ratio, and structural viscoelastic damping coefficients on vibration damping characteristics of the plate including the frequencies, the damping rate, and the deflection. The obtained results indicate that the natural frequency and deflection reduce with increasing the structural viscoelastic damping value. The plate takes a long time for suppressing its vibration due to increasing the hygrothermal factor.
EN
Air springs applied as shock damping elements are often found in the design of variety modern truck and trailer suspensions. They can also be found as damping and stabilizing suspension elements in the passenger cars and other machines. The advantage of air springs, compared to steel coil springs or leaf springs, is a better damping quality in a wide range of frequencies. The air springs stiffness can be regulated according to the requirements and working conditions. The applied air springs also allow to stabilize the distance between the vehicle body and road level in function of loading. Some proposals of vehicle suspension models can be found in technical literature where the air spring is the main elastic subassembly. Mathematical model descriptions of the suspension with air spring for vehicles apply the thermodynamic laws and relationships between the mechanical forces of cooperating suspension elements, parts geometry (suspension arms), material stiffness (reinforced rubber) and other properties (damping). The results of own investigations on the suspension model of an air spring for cargo trailer have been taken into consideration in this paper. The presented suspension model was applied to design the frame construction of a light stanchion trailer where aerodynamic drag and construction mass were reduced. The suspension model of air springs for a trailer was applied for frame loads evaluation of the light trailer. It was also used for the strength analysis of the frame construction with the reduced mass. The estimated frame loads such as torque, normal forces and bending moments were used for strength estimation of the upgraded trailer frame.
EN
In the paper the problem of suppression of the waves - traveling along the linear, axially moving string - by the active distributed force is presented. The control law is based upon the idea of wave cancellation. The distributed force density is assumed to be proportional to the string transverse velocity resulting from the original running wave, assumed in the form of packet wave with amplitude modulation. As an objective function of the optimization problem considered the energy dissipated by the damping force segment is taken. Simulation results included demonstrate the effectiveness of the control law assumed and superiority of the distributed damping force over the concentrated force.
EN
One of the modern methods of reducing vibrations of plates and beams is using piezoelectric materials in the form of distributed elements or patches (applied in a passive or an active system). However, for the multimodal response of a structure, there is no possibility to place the actuators in exactly the areas with maximum curvature values for each mode. Additionally, in the case of passive multimodal suppression systems – in which energy is needed to be supplied to the system – there is the necessity to create a complicated electrical circuit. The particular electrical shunts of the circuit are tuned to the specific vibration forms which require damping. The main objective of this article is to show the possibility of creating a multimodal vibration suppression system with typical resonant shunts and proposed second slightly modified.
PL
Jedną z metod redukcji drgań jest wykorzystanie elementów piezoelektrycznych w postaci przyklejonych warstw elementów lub rozłożonych na powierzchni struktury plastrach (w systemie pasywnym lub aktywnym). W przypadku tłumienia wielomodalnego nie jest możliwe znalezienie najlepszego miejsca dla wszystkich form jednocześnie. Dodatkowo w przypadku tłumienia pasywnego, gdzie wymagane jest dostarczenie energii do systemu, dla tłumienia wielomodalnego istnieje konieczność stworzenia skomplikowanego obwodu elektrycznego dostrojonego do częstotliwości rezonansowej konkretnych form drgań własnych. W artykule poruszono temat pasywnego tłumienia wielomodalnego belek. Zaprezentowano typowy sposób stworzenia obwodu eklektycznego oraz porównano z przypadkiem zmodyfikowanego obwodu.
EN
The present paper discusses static and dynamic characteristics of various under sleeper pads (USP) that are to be used in the ballasted track systems as resilient vibroacoustic isolators. Four different USP samples were put to fatigue tests and static and dynamic bedding moduli were determined. The purpose of the tests, which were carried out up to 500 thousand load cycles, was to determine which USP have favourable and which unfavourable properties, taking into account their potential application as the elements used for energy dissipation and reduction of noise and vibration. The obtained results allowed the authors to indicate samples with a potential for further analysis and to reject those, which did not satisfy the adopted criteria.
PL
W niniejszej pracy omówione zostały statyczne i dynamiczne własności różnych prototypowych podkładek podpodkładowych (USP), które są stosowane w podsypkowych konstrukcjach dróg szynowych jako sprężyste tłumiki wibroakustyczne. Zadaniem tego typu elementów sprężystych jest zapewnienie ochrony przeciwko drganiom, zabezpieczenie podsypki pod torami i poprawa stabilności toru. Na potrzeby tej pracy przeprowadzono badania wytrzymałości zmęczeniowej czterech różnych próbek USP: trzech podkładek na bazie granulatu gumowego o różnych własnościach oraz podkładki na bazie poliuretanu. Dla każdej z próbek wyznaczono trzy parametry: statyczny moduł sztywności dla obciążenia z zakresu (0.01÷0.1) N/mm2, statyczny moduł sztywności dla obciążenia z zakresu (0.01÷0.2) N/mm2 i dynamiczny moduł sztywności dla różnych częstotliwości obciążenia (1-24 Hz). Badania były prowadzone do 500 000 cykli obciążenia, co jest wartością mniejszą niż zalecane 3 mln, ale wystarczającą na wstępnym etapie badań do wskazania próbek USP o korzystnych i niekorzystnych własnościach, biorąc pod uwagę ich potencjalne zastosowanie w podsypkowych konstrukcjach dróg szynowych jako elementów służących do redukcji drgań i hałasu. Głównym celem przeprowadzonych testów było wskazanie próbek do dalszych badań i odrzucenie tych, które nie spełniają żądanych kryteriów.
16
EN
The article had expounded of calculation project methodology to a device for strain hardening materials, his power element is connected in one design with a pressure pulse generator and a mechanical accumulator which accumulate potential energy and has the form two parallel installed slotted springs. Proposed calculation project methodology allows using simple dependencies to calculate all basic energy, force and geometrical parameters of the device, which was considered in the article.
PL
W artykule wyjaśniono metodologię projektu obliczeniowego do urządzenia do utwardzania odkształceniowego materiałów, jego element mocy jest połączony w jednym projekcie z generatorem impulsu ciśnienia i akumulatorem mechanicznym, który gromadzi energię potencjalną i ma postać dwóch równolegle zainstalowanych sprężyn szczelinowych. Proponowana metodologia obliczeń projektowych pozwala wykorzystać proste zależności do obliczenia wszystkich podstawowych energii, sił i parametrów geometrycznych urządzenia, co zostało uwzględnione w artykule.
PL
W artykule przedstawiono układy tłumiące drgania w obrabiarkach i narzędziach skrawających. Niestety technologia ta nie wyeliminowała jeszcze w pełni wibracji, ale udało jej się ją zmniejszyć poprzez Sandvik Coromant Silent Tools. Dzięki tym narzędziom możliwa jest poprawa produktywności i obniżenie kosztów produkowanych przedmiotów.
EN
The article presents the vibration damping systems in machine tools and cutting tools. Unfortunately, the technology has not yet completely eradicated the vibration, but has managed to reduce it thanks to the Sandvik Coromant Silent Tools. Thanks to these tools, it is possible to improve productivity and reduce the cost of manufactured items.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące analiz dynamicznych kładek dla pieszych, modyfikacji parametrów dynamicznych tych konstrukcji oraz oceny komfortu ich użytkowania. Scharakteryzowano kryteria analiz dynamicznych kładek oraz kryteria oceny komfortu ich użytkowania. Omówiono także wpływ modyfikacji parametrów dynamicznych konstrukcji na wartość amplitud jej drgań wymuszonych.
EN
In the paper the issues of the dynamic analyses, modification of dynamic parameters and evaluation of the comfort of use of the footbridges were presented. The criteria for performing dynamic analyses and criteria for evaluation of the comfort of use of the footbridges were characterized. Moreover the effect of modification of dynamic parameters of the structure on the value of the amplitudes of its forced vibrations was illustrated.
EN
This article presents the utilitarian need to determine the free vibrations of marine Diesel engine cylinder liners and the authors’ own studies in this area. Theoretical investigations on free vibrations and experimental ones on forced vibrations have been described. Theoretical studies have been conducted with the application of characteristic dimensionless numbers in the Elektroniks Workbench and Wis Sim digital environment enabling virtual modeling of cylinder liner vibrations and determination of their characteristics: amplitudes, frequencies and accelerations. In the theoretical examination mechanical and electrical system analogues have been applied. A calculation method for the cylinder liner vibration damper, developed as a result of the study, has been discussed. Electrical oscillation damping filter design methods basing on the Bessel, Batterword and Chebyshev polynomials have been used. The course of the experimental examinations has been described and their results have been presented. Validation of the developed method has been executed applying measurement results concerning the parameters of Diesel engine cylinder liner vibration with various elastic elements. The results of the authors’ own, theoretical and experimental, examinations have been confronted with those obtained by other scholars.
PL
W artykule uzasadniono potrzebę określenia drgań własnych tulei cylindrowych silników okrętowych o zapłonie samoczynnym. Opisano badania własne w tym zakresie: teoretyczne dotyczące drgań własnych i eksperymentalne, dotyczące drgań wymuszonych. W badaniach teoretycznych do modelowania zastosowano liczby kryterialne podobieństwa z wykorzystaniem środowiska cyfrowego Elektroniks Workbench i Wis Sim. Umożliwiły one modelowanie wirtualne drgań tulei cylindrowych i określenie ich charakterystyk: amplitudy, częstości i przyśpieszenia. W badanach tych zastosowano analogi układów mechanicznych i elektrycznych. Opracowano metodę tłumienia drgań tulei cylindrowych z zastosowaniem filtrów tłumienia drgań elektrycznych w oparciu o wielomiany Bessela, Batterworda i Czebyszewa. Opisano przebieg badań eksperymentalnych i pokazano otrzymane wyniki. Walidację opracowanej metody przeprowadzono wykorzystując wyniki pomiarów parametrów drgań tulei cylindrowej silnika spalinowego z różnymi elementami sprężystymi. Skonfrontowano wyniki badań własnych z wynikami badań innych badaczy.
20
Content available remote Kładki dla pieszych. Cz.3. Parametry analiz dynamicznych
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.