Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem sita molekularnego 3A do suszenia układu izolacyjnego transformatora. Zastosowanie sita pozwoliło nie tylko na obniżenie zawartości wody w oleju mineralnym, ale również na poprawę innych jego właściwości istotnych z punktu widzenia eksploatacji transformatora. Ponadto wykazano efektywność suszenia izolacji celulozowej zaimpregnowanej olejem mineralnym przy użyciu sita molekularnego.
EN
The article presents selected issues related to the use of a 3A molecular sieve for drying the transformer insulation system. The use of the sieve allowed not only to reduce the water content in mineral oil, but also to improve its other properties important for the operation of the transformer. Moreover, the drying efficiency of cellulose insulation impregnated with mineral oil with the use of a molecular sieve was demonstrated.
PL
Jedną z obecnie rozwijanych metod poprawy właściwości cieczy elektroizolacyjnych jest ich modyfikacja przy użyciu nanoproszków. Poprawa parametrów cieczy zależy od rodzaju zastosowanego nanoproszku, wielkości nanocząstek, jak również od sposobu preparacji nanocieczy. Aktualnie na świecie prowadzone są badania ukierunkowane głównie na poprawę wytrzymałości elektrycznej oraz przewodności cieplnej modyfikowanych cieczy bazowych. W artykule przedstawiono przegląd stosowanych nanomodyfikatorów, metody preparacji nanokoloidów oraz omówiono zagadnienia związane z ich stabilnością.
EN
One possibility to improve the parameters of insulating liquids is their modification by means of nanopowders. The improvement of the dielectric fluid parameters depends on the type and size of the nanopowder as well as on the method of nanofluid preparation. Research conducted around the world are mainly focused on improvement the electrical strength and thermal conductivity of modified insulating liquids. The article presents an overview of nanomodifiers, methods of nanocolloids preparation and the issues related to their stability.
3
Content available remote Modyfikacja estru naturalnego fulerenem C60
PL
Artykuł dotyczy wybranych zagadnień związanych z zastosowaniem estrów naturalnych w transformatorach energetycznych. Przedstawiono zalety i wady tych cieczy. Wskazano jedno z głównych ograniczeń w ich stosowaniu związane ze słabą stabilnością oksydacyjną. W artykule opisano możliwości ograniczania procesu oksydacji estru naturalnego poprzez jego modyfikację przy użyciu fulerenu C60. Uzyskane wyniki badań potwierdziły możliwość rozpuszczenia fulerenu w estrze naturalnym oraz ograniczenia procesu utleniania estru.
EN
This article deals with selected issues related to the use of natural esters in power transformers. The advantages and disadvantages of these liquids are presented. One of the main limitations of their use, related to poor oxidation stability, is indicated. The paper describes the possibility of limiting the oxidation process of natural ester by modification with fullerene C60. The obtained results confirmed the possibility of dissolving fullerene in natural ester and limiting the ester oxidation process.
EN
The first research objective was the assessment of the selectivity of water and hydrogen adsorption by the 3A molecular sieve (MS) in the terms of the safety of using the DGA (Dissolved Gas Analysis) method as a diagnostic technique. The second objective was to demonstrate the efficiency of drying the insulation system consisting of cellulose insulation impregnated with various insulating liquids in terms of improving safety and extending the service life of power transformers. In order to achieve the assumed objectives, measurement systems were prepared and material tests were carried out, based mainly on chromatographic analyzes and measurements of water content using the Karl Fischer titration method. On the basis of the obtained test results and the conducted physical analyzes, the selectivity of MS sorption was shown and it was explained that the facilitator of the adsorption of water molecules is their polar nature related to their large dipole moment. The high efficiency of drying cellulose insulation impregnated with various insulating liquids using MS was also demonstrated.
PL
W artykule przedstawiono kompleksowo wyniki badań modelowych dotyczących suszenia izolacji celulozowej transformatorów rozdzielczych za pomocą medium ciekłego, którym jest ester syntetyczny. Badania prowadzone na modelach laboratoryjnych wykazały, że efektywność suszenia zależy, między innymi, od zawilgocenia wyjściowego celulozy, grubości wyrobów celulozowych, temperatury i zawilgocenia estru. W artykule przedstawiono także trzy technologie uzdatniania estru roboczego zanieczyszczonego olejem mineralnym.
EN
The article comprehensively presents the results of research on distribution transformers cellulose insulation models drying with the use of a liquid medium, which is synthetic ester. The tests carried out on laboratory models have shown that the drying efficiency depends, among others, on the initial moisture of the cellulose, the thickness of the cellulose products, the temperature and the moisture of the ester. The article also presents three technologies of working ester treatment contaminated by mineral oil.
EN
This article compares the dielectric response in the frequency domain of the aramid enhanced cellulose paper and cellulose paper. Based on results of the measurements, the characteristic of tanδ, measured at 10-3 Hz, in function of moisture content of the samples was created. The physical basis of this relationship has been explained. Using this characteristic, it is possible to determine the moisture content of aramid enhanced cellulose papers of different thickness, i.e. with possibly different percentage of cellulose and aramid, without the need for moisture patterns.
PL
W artykule przedstawiono porównanie odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości papieru celulozowego wzmocnionego aramidem znanego pod nazwą Nomex 910 oraz papieru celulozowego. Na podstawie charakterystyk tgδ w zależności od częstotliwości stworzono charakterystykę tgδ przy 10-3 Hz w zależności od zawilgocenia próbek. Wyjaśniono fizyczne podstawy tej zależności. Wykorzystując tę charakterystykę można wyznaczyć zawilgocenie materiałów celulozowych wzmocnionych aramidem o różnej grubości, tzn. o różnej procentowej zawartości celulozy i aramidu bez konieczności posiadania wzorców zawilgocenia.
PL
Przedstawiono kompleksowo problem zawilgocenia izolacji celulozowej wysokonapięciowych izolatorów przepustowych. Omówiono skrótowo budowę izolatorów typu OIP, RBP i RIP. Wykazano, że w izolatorach typu OIP oraz RBP, w wyniku zawilgocenia izolacji, należy się spodziewać zjawiska bubble effect. Przedstawiono procedurę wyznaczania zawilgocenia izolacji celulozowej w oparciu o wykorzystanie wzorców zwilgocenia oraz odpowiednie modelowanie odpowiedzi dielektrycznej izolatorów, uwzględniające rozkład wzdłużny temperatury oraz specyfikę konstrukcji przepustu.
EN
The paper presents a complex problem of moistening of cellulose insulation of high voltage bushing insulators. The construction of OIP, RBP and RIP type insulators was briefly discussed. It has been shown that in the OIP and RBP insulators, as a result of moistening insulation, bubble effect should be expected. The paper presents a procedure for determining the moisture of cellulose insulation based on the use of moisture standards and appropriate modeling of the dielectric response of insulators, taking into account the longitudinal temperature distribution and the specificity of the bushing structure.
8
Content available remote Innowacyjna metoda suszenia izolacji celulozowej transformatorów
PL
W pracy przedstawiono przyczyny i skutki obecności wody w izolacji papierowo-olejowej oraz przytoczono wyniki badań zawilgocenia transformatorów dystrybucyjnych. Omówiono podstawowe metody suszenia izolacji transformatorów w miejscu ich zainstalowania. Przeanalizowano wpływ różnych czynników na dynamikę i efektywność suszenia izolacji celulozowej za pomocą innowacyjnej metody wykorzystującej dużą rozpuszczalność wody w estrze syntetycznym.
EN
In the article the causes and effects of moisture presence in oil-paper insulation were described, moreover the results of moisture investigations in distribution transformers were reported. The most important methods of drying transformer insulation at the place of their installation were discussed. The influence of various factors on the dynamics and efficiency of cellulose insulation drying by means of an innovative method based on high water solubility in a synthetic ester was analyzed.
PL
Wcześniej prowadzone badania wykazały, że dla tej samej wilgotności względnej, zdolność sit molekularnych do sorpcji wody w powietrzu jest większa niż w oleju mineralnym. Jedną z przyczyn tej różnicy może być obecność w oleju mineralnym rozpuszczonych gazów. W tym aspekcie omówiono selektywność sorpcji różnych cząsteczek przez sita molekularne 3A oraz 13X. W sposób eksperymentalny zbadany został wpływ obecności gazów w oleju mineralnym na zdolność sit molekularnych do adsorpcji wody. Próbki oleju mineralnego nieodgazowanego oraz odgazowanego, o zbliżonym początkowym względnym nasyceniu oleju wodą, były suszone przy użyciu aktywowanych sit molekularnych 3A oraz 13X. Uzyskane wyniki pozwoliły na wykazanie, że w badanym zakresie zawartości gazów w oleju nie mają one wpływu na zdolność sit do sorpcji wody.
EN
Previous studies have shown, that for the same relative humidity, the ability of molecular sieves to adsorb water in the air is higher than in mineral oil. One of the reasons for this difference may be the presence of dissolved gases in the mineral oil. In this aspect, the selectivity of sorption of various molecules by molecular sieves 3A and 13X are discussed. The effect of the presence of gases in mineral oil on the ability of molecular sieves to adsorb water was experimentally investigated. Samples of non-degassed and degassed mineral oil with a similar initial water content were dried by means of activated 3A and 13X molecular sieves. The obtained results allowed to show that in the examined range of gas content in oil they do not affect the ability of molecular sieves for water sorption.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.