Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mathematics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Wspomnienia. Bogdan Mielnik jakiego znałem
PL
Tekst ten przybliża postać Bogdana Mielnika, wieloletniego profesora w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego i w Centrum Badań i Studiów Zaawansowanych w Mexico City.
EN
This text introduces Bogdan Mielnik, a longtime professor at the Institute of Theoretical Physics at the University of Warsaw and the Center for Research and Advanced Studies in Mexico City.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników weryfikacji efektów kształcenia w latach 2015-2021 w kontekście dyskusji na temat kierunków rozwoju dydaktyki matematyki na poziomie akademickim. Przedstawione wyniki dotyczą rozumienia przez studentów wybranych pojęć analizy matematycznej i ich użycia w analizie zjawisk ekonomiczno-społecznych. Przedstawione zostaną zastosowane metody i sformułowane wnioski związane z aktualnymi warunkami organizacyjno-dydaktycznymi oraz problemami wnikającymi z nauczania matematyki w szkołach średnich.
EN
The aim of the article is to present the results of the verification of the learning outcomes in 2015-2021 in the context of the discussion on the directions of development of mathematics didactics at the academic level. The presented results concern students' understanding of selected concepts of mathematical analysis and their use in the analysis of economic and social phenomena. The methods used and conclusions related to the current organizational and didactic conditions as well as problems related to teaching mathematics in secondary schools will be presented.
PL
W artykule przedstawiona została platforma Whiteboard, dająca możliwość wsparcia edukacji zdalnej, oraz refleksje autora z jej zastosowania. Ponadto analizowane są aspekty wykorzystania tej platformy w kształceniu stacjonarnym.
EN
The distant teaching during pandemic provoked all the teachers searching some tools that could support their job. In the paper the platform Whiteboard is presented. Moreover, the author shares her reflections on its practical use. The platform gives a lot of opportunities to support teaching in STEM subjects, like mathematical formulas in MSWord-type editor and in LaTeX editor, graphs of functions, charts, angles or rulers. It allows for individual work of each student under supervision of the teacher and giving/receiving the support when only it is needed. Moreover, this tool can be used to provoke discussion in the class, in the cases of correct or incorrect solutions. This way it supports creation and development of abilities: of critical thinking and finding the correct arguments in the discussion. The Whiteboard platform occurred to be perfect tool for activation of students during distant learning. They were aware that their work (or its lack) is visible for the teacher, so the students were motivated to get prepared to the practical classes, basing on the earlier lectures. The platform can be used to achieve the same goals in the stationary teaching.
4
Content available O testach z matematyki na zdalnej platformie
PL
Zaprezentujemy testy online z matematyki dla studentów kierunków technicznych utworzone w miejsce tradycyjnych kolokwiów i egzaminów przeprowadzanych bezpośrednio na uczelni. Analiza poprawności rozwiązania zadań polega na sprawdzaniu kolejnych etapów przy pomocy różnego rodzaju pytań dostępnych na zdalnej platformie: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, dopasowanie, zagnieżdżone. Za wskazanie poprawnej odpowiedzi student otrzymuje punkty dodatnie, a za wybór odpowiedzi niepoprawnej punkty ujemne. Odpowiedzi niepoprawne są starannie dobrane na podstawie zaobserwowanych, często popełnianych błędów w tradycyjnych kolokwiach. Testy cechuje zróżnicowany stopień trudności adekwatnie do złożoności rozpatrywanych problemów. Ze względu na dużą liczebność studentów i losowy wybór testów obszerna jest baza różnych wersji tego samego zadania.
EN
We present online mathematical tests for engineering students devised as a replacement of regular in-class exams. When the correctness of solution is being analysed the consequent steps are checked via various types of questions available on a platform: single choice, multiple choice, true-false, matching and finally embedded questions. When the correct answer is entered the relevant number of points is added to the final score, while when the student enters incorrect answer he loses a relevant number of points. The incorrect answers are diligently worked out based on typical errors performed by students during in-class exams. Tests consist of problems with diverse complexity due to the type of problems considered. Due to a considerable number of students and random selections of questions in each test, every single question in each test has many different versions.
PL
W artykule zaprezentowano doświadczenia autora w zakresie „przymusowego” zdalnego nauczania matematyki w dobie pandemii. Przedstawiono tematykę kompetencji e-matematycznych wykorzystywanych przez studentów podczas nauki matematyki. Dokonano oceny kursów zdalnych z punktu widzenia studenta przedstawiając wyniki ankiet przeprowadzanych po zakończeniu kursu. Omówiono wyniki końcowe z egzaminów jakie studenci (pierwszego roku, wybranych kierunków studiów, dwóch uczelni technicznych: Politechniki Gdańskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu) uzyskali po semestralnym kursie pracy zdalnej. Zaprezentowano analizę i wnioski dotyczące tego, w jaki sposób zdalne nauczanie wpłynęło na postępy naukowe i wyniki końcowe uzyskane przez studentów na egzaminach.
EN
The paper focuses on the author's experience in the field of compulsory remote learning of mathematics in the pandemic era. The subject of e-mathematical competence used by students while learning mathematics is presented. The remote oneterm courses were assessed from the students' point of view, showing the results of surveys which were made after the completion of the course. The author discusses the final results of the exams achieved by the students of the first year in selected fields of study at two technical universities (i.e. Gdańsk University of Technology, Poland, and the State University of Applied Sciences in Elbląg, Poland). The analysis and conclusions are presented concerning both how remote learning influenced the scientific progress and the final exam grades obtained by the students.
PL
Artykuł porusza problematykę egzaminu typu open book, przedstawione zostały jego cechy charakterystyczne i powody, dla których warto korzystać z tej formy egzaminowania. Zaprezentowano wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród studentów dotyczącej ich nastawienia do tego typu egzaminu. Omówiono również wyniki egzaminu, który zawierał zadanie typu open book. Zdaniem autora, egzamin typu open book może być z powodzeniem wykorzystywany do sprawdzania efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności, które student powinien rozumieć i potrafić właściwie wykorzystać mając dostęp do zasobów ze źródeł zewnętrznych.
EN
The article discusses the issues of the open book exam, presents its characteristics and reasons for using this form of examination. The tasks on such an exam usually require explanation, interpretation, inference, analysis of the given problem and use of knowledge. In this kind of exam problem solving, critical thinking and creativity are supported. So, we come to the higher categories in Bloom’s taxonomy and from the mathematics didactics point of view, we consider groups B and C in Mathematical Assessment Task Hierarchy. The conclusions of the survey, conducted among students, concerning the students’ attitude to this type of examination are presented. The results of the exam, which was partially open book, are also discussed. According to the author, knowledge that an engineer should be able to use immediately - without needing to consult outside sources, should be assessed in a closed book exam. Whereas, knowledge that a student should understand and be able to apply properly with the use of reference sources, should be assessed in an open book exam. Teachers and experts decide which knowledge is to be assessed in a closed book exam and which in an open book exam. The author is convinced that an open book exam can significantly support the discovery and disclosure of the "true mathematical value" considered in the article.
PL
W artykule podjęta została próba określenia efektywności metod stosowanych w nauczaniu matematyki w trybie zdalnym. Analiza została oparta o doświadczenia nauczycieli oraz wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów Technikum Łączności nr 4 w Gdańsku oraz studentów Politechniki Gdańskiej. W pracy zostały opisane formy prowadzenia zajęć, najbardziej i najmniej efektywne techniki nauczania, metody motywowania studentów, sposoby weryfikacji wiedzy oraz sugestie studentów dotyczące usprawnienia zajęć zdalnych z matematyki.
EN
The article attempts to determine the effectiveness of the methods used in remote mode in teaching mathematics. The analysis was based on the experience of teachers and the results of a survey which was done among students of the Technical College of Communications No. 4 in Gdańsk and students of the Gdańsk University of Technology. The paper also describes the forms of classes, the most and the least effective teaching techniques, methods of motivating students, methods of verifying knowledge and students suggestions regarding the improvement of remote mathematics classes.
EN
The article discusses the concept of mathematical education of pupils of a school and the results of pedagogical research. Being trained to solve the simplest tasks without a deep (thorough) understanding of the meaning of mathematical relationships is not conducive to the development of intellectual abilities and is quickly lost after completing the topic. It is experimentally confirmed that a student aspiring to attain a higher technical education, in addition to computational skills, needs to have an idea about mathematics and its methods, possess logical development, a graphic culture, develop a spatial imagination, independent work skills, the ability, if necessary, to use the appropriate directory to restore specific facts and obtain the necessary information. The research also looks into ways of solving problems with designing the learning environment and elaborating variable models of studying the natural and mathematical sciences with application of certain components of a computer-oriented learning system with the aim of upgrading pupils’ performance (a mass model, the main model and the creative model – an advanced level). The structuring of knowledge and the correct correlation of the selected types of knowledge develop the content of profile education, taking into account significant differentiation and the possibility of building an individual educational curriculum for schoolchildren, and also contributes to the filling of the three most important components of the content of profile training: basic invariant, profile variational and additional ones.
PL
Omówiono koncepcję edukacji matematycznej uczniów szkoły oraz wyniki pedagogicznych badań naukowych. Wyćwiczenie w rozwiązywaniu najprostszych zadań bez głębszego (świadomego) rozumienia sensu zasad matematycznych nie sprzyja rozwojowi zdolności intelektualnych i jest szybko zapominane po zakończeniu przerobionego tematu. Uczeń zamierzający uzyskać wyższe wykształcenie techniczne oprócz nawyków obliczeniowych powinien zdobyć wiedzę o matematyce i jej metodach, osiągnąć rozwój logiczny, kulturę graficzną, rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, nawyki samodzielnej pracy, umiejętność pozwalającą, w koniecznym przypadku, skorzystać z odpowiedniego źródła w celu ustalenia konkretnych faktów i otrzymać niezbędne informacje. Strategia realizacji nauczania profilowanego przewiduje oddzielenie poziomu ogólnokształcącego od poziomu profilowanego. W badaniu zostały również omówione sposoby rozwiązania zadań projektowania środowiska uczenia się i tworzenia modeli z zastosowaniem poszczególnych składników komputerowo-zorientowanego systemu kształcenia w celu poprawy wyników uczniów. Przeprowadzona strukturyzacja wiedzy i prawidłowe zestawienie wydzielonych typów wiadomości pozwalają na opracowanie treści nauczania profilowego, zakładającego znaczne zróżnicowanie i możliwość ułożenia dla uczniów indywidualnego programu nauczania (model masowy, model podstawowy i model twórczy – wyższy). W badaniu biorą udział metodycy w celu przeprowadzenia eksperymentów w szkolnej praktyce dla określenia zdolności intelektualnych, rezultaty są również analizowane na podstawie badań eksperymentalnych.
9
Content available remote Satisfiability versus Finite Satisfiability in Elementary Modal Logics
EN
We study variants of the satisfiability problem of elementary modal logics, i.e., modal logic considered over first-order definable classes of frames. The standard semantics of modal logic allows infinite structures, but often practical applications require to restrict our attention to finite structures. A number of decidability and undecidability results for the elementary modal logics were proved separately for general satisfiability and finite satisfiability. In this paper we justify that the results for both kinds of the satisfiability problem must be shown separately – we prove that there is a universal first-order formula that defines an elementary modal logic with decidable general satisfiability problem, but undecidable finite satisfiability problem, and, the other way round, that there is a universal first-order formula that defines an elementary modal logic with decidable finite satisfiability problem, but undecidable general satisfiability problem.
PL
Zmiana stereotypów hamujących rozwój gospodarczy jest zadaniem trudnym do wykonania, ponieważ społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z tego, jak głęboko tkwią one w mentalności ludzi od wielu pokoleń. Do najbardziej zakorzenionych należą te, za którymi stoi matematyka i głębokie przekonanie, że demokracja chociaż jest najgorszym z ustrojów, to jako jedyna zapewnia wolność obywatelom i wzrost gospodarczy kraju. Nad stereotypami w matematyce nikt w zasadzie nie dyskutuje, ponieważ przynoszą one wymierne korzyści społeczeństwu i ich zmiana wydaje się niemożliwa do zrealizowania. Podobnie stereotypy dotyczące demokracji na stałe zakorzeniły się w umysłach obywateli większości krajów. Lecz w tym przypadku korzyści z ich pielęgnowania nie są już tak oczywiste. Destruktywny charakter stereotypów przejawia się tym, że niektórzy będą opowiadali się za starymi wartościami, mimo że postęp cywilizacyjny czyni z nich hamulec dalszego wzrostu gospodarczego. W pracy wykorzystano metodę teorii ugruntowanej, która przez swoją elastyczność umożliwia odkrywanie nowych relacji w kontekście wzrostu gospodarczego.
EN
Changing the stereotypes that hinder economic growth is a difficult task, as the society does not realise how deeply they have been rooted in people's mentality for many generations. The most deeply rooted are those which are backed by mathematics and the profound conviction that democracy – even though it is the worst of political systems – is the only one that guarantees freedom to citizens and economic growth of the country. In principle, stereotypes are not put to discussion in mathematics, as they bring substantial benefits to the society and it seems impossible to change them. Similarly, stereotypes regarding democracy have taken permanent hold in minds of citizens of most countries. However, in this case benefits resulting from cultivating such stereotypes are not so obvious. The destructive nature of stereotypes is shown by the fact that some people will be supporting the old values even though in view of civilisation development they act as a brake on further economic growth. This paper applies the grounded theory method whose flexibility enables discovering new relations in the contexts of economic growth.
11
Content available remote Obraz matematyki i logiki w polskich encyklopediach okresu międzywojennego
EN
The article shows the picture of mathematics and logic that can be found in the encyclopaedias published in the Polish interwar period. The most comprehensive three popular encyclopaedias at that time considered in the article are as follows: Ilustrowana encyklopedia by Trzaska, Evert and Michalski, Encyklopedia powszechna Ultima Thule, and Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna published by the Gutenberg publishing house. We also explore one thematic encyclopaedia Świat i życie: zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kultury, as well as a quite specific publication - not an encyclopaedia in itself but one of encyclopaedic character - prepared by outstanding Polish mathematicians, i.e. Poradnik dla samouków (volumes 1 and 3 of the 2nd series were devoted to mathematics and logic). The view of mathematics and logic in encyclopaedias is important because of an intensive progress in mathematics and mathematical logic in the interwar Poland. Analysis of entries dedicated to these fields of knowledge shows that both mathematics and logic were presented in a reliable and modern way with consideration for the state of research at that time. Also new, developing mathematical disciplines were taken into account, as, for example, set theory, topology, or the rudiments of mathematics. With too much modesty sometimes, the input of Polish scientists in this development was stressed. Furthermore, the article analyses what topics, questions, and forms did not find their reflection in the encyclopaedias, as well as the reasons why it so happened.
EN
This study discusses the geometrical model of a coronary stent with known design and strength analysis using the finite element method. The coronary stent model was made of platinum and chromium alloy. Static analysis based on compression of the coronary stent was also performed. The aim of the analysis was to examine the strength of the stent structure. The study analyzed stresses, plastic strains and displacements after applying a constant load to the stent walls. The mechanical phenomena such as percentage degree of shortening (foreshortening), relative narrowing and area of stent covering were also determined.
13
Content available remote Zarys dziejów recepcji i rozwoju analizy matematycznej w Polsce
EN
Mathematics in Poland had good names in medieval times and in the first two centuries of modern times, e.g. Vitello, Copernicus, Broscius, Kochanski. Since mid-XVII c., however, there begun a decline of the Polish-Lithuanian state and its culture which led to the loss of sovereignty and to partitions 1795–1918. On the other hand, it was a time of Newton and Leibniz who invented calculus and of their followers, the time of its fast development in XVIII and XIX centuries and the emergence of its many new branches, the totality of which is called mathematical analysis. That development was followed in Poland with a large delay and for a long time it resembled a pursuit after a fast running train. In spite of a long run, the pursuit eventually proved successful. The article traces its history since the translation of Bézout’s extensive manual by Jakubowski (1781), soon followed by other translations from French, accompanied by the emerging Polish terminology related to higher mathematics. In consequence, the level of authority of Polish mathematicians concerning the area of higher mathematics was gradually increasing. The first Polish manual of mathematical analysis appeared in 1822 (Buchowski), then there were other ones, and the number of research papers in the area, predominantly concerning differential equations, grew as well. Near the end of the XIXth century some of those papers gained a high status and became widely known, e.g. some by Sochocki (analytic functions), Zaremba (differential equations), Żorawski (Lie groups). The number of Polish mathematicians and books in Polish grew, and in the last decade of XIX c. there appeared Polish mathematical journals. In 1918 there was a wave of a common enthusiasm upon regaining independence. Polish mathematicians have used the opportunity and soon there appeared mathematical schools in Warsaw and in Lvov, centered upon “the theory of sets and its applications”. However, the choice of such a main area of interest meant a conscious neglect of mathematical analysis. Nevertheless, an interest in the latter, although for the time being in the shadow of flourishing schools, has not been altogether abandoned. And when, after War World II, the center of gravity of common mathematics has moved away from the main subjects of the Polish school, it was precisely mathematical analysis which allowed Polish mathematicians to keep abreast. Nowadays Polish mathematics has many areas of interest, including domains of modern mathematical analysis, and in most of them its high level is confirmed by an international cooperation.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia w zakresie wspomagania przedmiotu matematyka na pierwszym roku studiów inżynierskich kursem e-learningowym. Wykonano analizę wyników testów przeprowadzonych podczas e-zajęć. Przedstawiono również wyniki ankiet ewaluacyjnych obrazujących stosunek studentów do wprowadzania kształcenia matematyki z wykorzystaniem blended learning.
EN
The paper presents the results of teaching mathematics using blended learning at the first year of technical studies. Students after completing the main part of an e-course took part in quizzes designed to test their knowledge. They also participated in completing evaluation questionnaires. Polls show the students’ satisfaction of blended learning method in the teaching mathematics. The data analysis is presented in this paper.
15
Content available remote Witold Kosiński (1946 – 2014)
PL
Biogram Witolda Kosińskiego (1946 – 2014) zawierający opis jego zainteresowań matematycznych oraz osiągnięć w jej zastosowaniach.
EN
Biography of Witold Kosiński (1946 – 2014) whose life included mathematical studies and achievements in applied mathematics.
EN
In this article, one of the main postulates of the Merano Programme for teaching mathematics will be analysed, namely: teaching thinking in terms of functions. This postulate will be discussed in the context of its implementation at Torun Classical Grammar School. Through the detailed analysis of mathematics curricula implemented in the Torun lassical Grammar School at the beginning of the twentieth century, the mathematical textbooks then used and school-leaving examinations problems from the years 1905‒1911, the degree of fulfillment of the said postulate of the Merano Programme at the Torun school will be assessed.
PL
W niniejszym artykule analizie zostanie poddany jeden z głównych postulatów Programu Merańskiego dotyczących nauczania matematyki, czyli wyrabiania nawyków myślenia funkcyjnego. Postulat ten omówimy w kontekście jego realizacji w toruńskim Gimnazjum Klasycznym. Szczegółowa analiza programów nauczania matematyki realizowanych w toruńskim Gimnazjum Klasycznym na początku XX wieku, stosowanych wówczas podręczników do matematyki oraz zestawów zadań maturalnych z lat 1905‒1911, pozwoli ocenić stopień realizacji wspomnianego postulatu Programu Merańskiego w szkole toruńskiej.
PL
Profesor Tadeusz Świątkowski był wieloletnim pracownikiem i dyrektorem Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej. Prezentujemy jego sylwetkę jako wielkiego matematyka i wspaniałego nauczyciela oraz jego wkład w rozwój teorii funkcji rzeczywistych.
18
Content available Is math a gift?
EN
“I am just not a math person” is a sentence we can hear very often these days. Students use it as an excuse any-time they do not know or understand anything. But is Maths really some gift a person gets or is not? Or is it more like ability which can be improved if practised enough? This is a brief preview of what do the Czech, Slovak and also foreign authors think of this issue.
EN
This report is about mathematics and engineering innovations inspired by the nature, in particular, about the optical devices and imaging technologies inspired by eyes of living organisms. Instead of reviewing existing mathematical methods, the author explains visual sensors in nature and also the corresponding engineering devices for further inspiration of mathematicians. Contents: Introduction. Eyes. Optics and Imaging. Camouflage. References. Figure Credits.
PL
Baza danych MathSciNet Mathematical Reviews jest jedną z dwu najobszerniejszych baz bibliograficzno-abstraktowych zaprojektowanych z myślą o międzynarodowej społeczności matematyków. Służy ona nie tylko jako źródło informacji bibliograficznych ale też jako indeks cytowań. Stanowi wyjątkowe i wartościowe narzędzie pomocne w pracy matematyków, studentów oraz specjalistów z zakresu informacji naukowej. Celem artykułu jest porównanie wybranych funkcji i ogólnie rozumianej użyteczności bazy z najpopularniejszym obecnie indeksem cytowań Web of Science. Wspomniane funkcje obejmują rozległy zakres indeksowanej literatury, wyszukiwarkę autorów oraz specjalistyczny system klasyfikacyjny. Pokazano, że zakres treści indeksowanych w MathSciNet przewyższa znacznie zakres danych dostępnych w Web of Science. Podkreślono także sposób zaprojektowania wyszukiwarki autorów, który sprawia, że wynik wyszukiwania jest bardziej jednoznaczny niż rezultat otrzymany po zastosowaniu narzędzia „Author Search” w Web of Science. Wydaje się, że ten aspekt bazy MathSciNet jest szczególnie istotny podczas bibliometrycznej oceny dorobku indywidualnych uczonych w zakresie ich produktywności oraz cytowalności. Stosowany w bazie system klasyfikacyjny Mathematics Subject Classification jest niezwykle rozbudowany i precyzyjny. Zawiera około pięciu tysięcy kategorii na trzech poziomach szczegółowości. W porównaniu z kategoriami tematycznymi Web of Science daje on znacznie głębszy wgląd w treść indeksowanych publikacji. Podsumowując, baza MathSciNet wykazuje się kilkoma niebagatelnymi zaletami. Należy także zauważyć ograniczone zainteresowanie tym źródłem wśród polskiego środowiska bibliotekoznawczego. Świadczy o tym fakt, że w Polskiej Bibliografii Bibliologicznej istnieje tylko jedna, poświęcona jej publikacja. Omawiana baza może stanowić pomoc w zarządzaniu nauką poprzez uczynienie analiz bibliometrycznych bardziej wiarygodnymi i wyczerpującymi.
EN
MathSciNet Mathematical Reviews database is one of the two world’s largest sources of bibliographic and abstract information designed mainly for the community of mathematicians. Not only serves it as a set of professional reviews but also as a citation index. It constitutes a unique and valuable assistance for mathematicians, students and information professionals. It is the aim of the article to compare the overall usefulness of the MathSciNet with some selected properties of the most popular and widely used citation index - Web of Science. The features mentioned above encompasses the great literature coverage as well as an author search tool and the classification system implemented in the database. It is shown that the coverage of the MathSciNet database outnumbers the coverage of the Web of Science significantly. Secondly, it is emphasized that the author search tool is designed more accurately than the “Author Search” function available in the Web of Science database. It seems that this facet of the database is especially meaningful when it comes to bibliometric assessment of an individual’s performance in terms of scientific productivity and citedness. The Mathematics Subject Classification system is uniquely precise and thorough. It contains about five thousands of categories at three levels of detail. In comparison with Web of Science subject categories it gives much more accurate insight into an article’s content. In conclusion, the MathSciNet database has several noticeable advantages and the limited interest in the database in polish scientific environment, especially among information professionals, needs to be stated. As an example of this it should be pointed that in Polish Bibliological Bibliography there is only one publication dedicated to the MathSciNet database. The described database is capable of supplying a remarkable aid in science management by making bibliometric analyses more reliable and comprehensive.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.