Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  superconductivity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Od odkrycia nadciekłości do kwantowej turbulencji
PL
W 1927 roku Mieczysław Wolfke i Willem Keesom zaobserwowali przejście fazowe w ciekłym helu. Poniżej temperatury 2,28 K gwałtownej zmianie uległy własności cieczy nazwanej helem II. Nie wiedzieli, że właśnie odkryli nowy rodzaj substancji, której własności wynikają z efektów kwantowych ujawniających się w niskiej temperaturze. Ich zrozumienie było przez wiele lat wyzwaniem dla fizyków, a postępujące badania stworzyły nową gałąź fizyki: fizykę niskich temperatur.
EN
In 1927 Mieczysław Wolfke and Willem Keesom have observed phase transition in liquid Helium. Below temperature of 2,28 K properties of the liquid, which dubbed Helium II, have changed abruptly. hey did not realize they had just discovered a new kind of substance, having properties which are consequence of quantum effects manifesting themselves at low temperatures. Their understanding remained a challenge for physicists for many years and progressing research has resulted in creation of a new branch of physics: low temperature physics.
PL
W artykule przedyskutowano zagadnienie wykorzystania nadprzewodników do pomiaru pól magnetycznych. Rozpatrzono działanie cienkowarstwowych, wysokotemperaturowych nadprzewodnikowych interferometrów kwantowych SQUID-ów, które znajdują coraz szersze zastosowanie, szczególnie w biomedycynie. Przedstawiono zakres pól magnetycznych występujących w przyrodzie i stosowalność do ich pomiaru SQUID-ów.
EN
The article discusses the issue of using superconductors to measure magnetic fields. Operation of thin-film high-temperature superconducting quantum interferometers SQUID-s, which are increasingly used, especially in biomedicine, was considered. The scope of the magnetic fields occurring in nature and the applicability to their measurement of SQUIDs were presented.
3
Content available remote Urządzenia nadprzewodnikowe w elektroenergetyce
PL
Nadprzewodnictwo to połączenie właściwości magnetycznych i elektrycznych objawiające się zanikiem rezystancji elektrycznej w odpowiednio niskiej temperaturze, w niektórych metalach, stopach oraz spiekach ceramicznych. Rozwój technologii wytwarzania nadprzewodników zmierzający do wytwarzania przewodów o coraz wyższych temperaturach chłodzenia (powyżej temperatury wrzenia ciekłego azotu 77 K) pozwolił na szersze ich wykorzystanie w wielu dziedzinach techniki, także w elektroenergetyce.
4
Content available remote Początki prac nad urządzeniami nadprzewodnikowymi w Instytucie Elektrotechniki
PL
W pierwszych latach działalności od lutego 1945 r. do września 1946 r. Instytut jako Państwowy Instytut Wysokonapięciowy zajmował się głównie aparaturą wysokonapięciową. Historycznie pierwszym zakładem był Zakład Wysokich Napięć, dla którego w budynkach Politechniki Warszawskiej odtwarzano lub budowano od nowa bazę laboratoryjną. Przy pomocy wspólnej dla Politechniki i Instytutu kadry, dzięki finansowaniu Ministerstwa Przemysłu i Handlu stworzono warunki do prowadzenia badań wysokonapięciowych na potrzeby Politechniki Warszawskiej i Instytutu. Wkrótce rozszerzono zakres badań na kolejne dziedziny elektrotechniki co odzwierciedlało się w kolejno przyjmowanych nazwach: Instytut Elektrotechniczny (do 1948 r.), Główny Instytut Elektrotechniki (do listopada 1951 r.) i w końcu Instytut Elektrotechniki oraz strukturze Instytutu, w którym wyodrębniono Zakłady: Wysokich Napięć, Maszyn Elektrycznych, Miernictwa Elektrycznego oraz Trakcji Elektrycznej i Materiałoznawstwa Elektrycznego.
5
Content available remote Pionierzy elektryczności - Heike Kamerlingh Onnes
PL
Niewątpliwie do największych odkryć wpływających szczególnie obecnie na rozwój elektryczności należy odkrycie nadprzewodnictwa. Zjawisko to od początku owiane było nimbem tajemniczości zarówno ze względu na jego nieoczekiwane właściwości, jak też interpretację matematyczno-fizyczną.
6
Content available remote Opracowania normalizacyjne w nadprzewodnictwie
PL
Rozwój technik nadprzewodnikowych powoduje konieczność wprowadzenia metod normalizacyjnych do konstrukcji urządzeń nadprzewodnikowych. W artykule przedstawiono historię i stan obecny prac nad polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie PN-EN w zakresie nadprzewodnictwa. Prace te wykonane zostały w ramach Komitetu Technicznego KT 290, kierowanego dotychczas przez autora opracowania.
7
Content available remote Modelowanie właściwości elektromagnetycznych materiałów nadprzewodnikowych
PL
W artykule przedstawiono wybrane prace teoretyczno-obliczeniowe zrealizowane przez Autora w Instytucie Elektrotechniki, poświęcone modelowaniu właściwości elektromagnetycznych materiałów nadprzewodnikowych. Przedyskutowano opracowane modele teoretyczne dotyczące transportu prądu przez materiały nadprzewodnikowe zarówno nisko jak i wysokotemperaturowe.
PL
Przedmiotem rozważań pracy jest jedno z rozwiązań konstrukcyjnych magnetycznych separatorów wysokogradientowych jakim jest separator matrycowy. W polu magnetycznym generowanym przez nadprzewodzące uzwojenie o konstrukcji osiowo - symetrycznej (solenoid) znajduje się matryca (kanister wypełniony elementami gradientotwórczymi w postaci wiórek lub waty ferromagnetycznej), w której zachodzi proces ekstrakcji cząstek z zawiesiny przepływającej przez separator. Wysokogradientowy separator matrycowy (HGMS) pracuje cyklicznie: po okresie napełnienia matrycy produktem magnetycznym (efektywny czas pracy separatora), następuje okres czyszczenia matrycy, tzn. przywracanie jej zdolności akumulacyjnych (czas martwy). Proces technologiczny jest efektywny, jeśli czas napełniania matrycy jest długi, zaś czas martwy - krótki. Wydłużenie czasu efektywnego możliwe jest m. in. poprzez stosowanie pól magnetycznych o dużych wartościach indukcji magnetycznej.
EN
The subject of deliberation in this paper is one of the constructional solutions of high gradient magnetic separators, which is a matrix separator. In the magnetic field generated by the superconducting winding of the axial-symmetric construction (solenoid), there is a matrix (a canister filled with gradient forming elements in the form of chips or ferromagnetic steel wool), in which the process of extracting particles from the slurry flowing through the separator takes place. The high gradient matrix separator (HGMS) works cyclically: filling the matrix with a magnetic product (effective operation time), is followed by period of matrix cleaning, i.e. restoring its storage capacity (still time). The technological process is effective if the time of filling the matrix is long and still time is short. Prolonging the effective time is possible, through e.g. application of magnetic fields with high values of magnetic induction.
EN
The superconducting superconducting state of the superconducting transformer windings shall be treated as an emergency state. Such a state may occur already at the moment of switching on the transformer due to the inrush current. The value of this current can be many times higher than the critical current of superconducting windings and depends on many factors. In the presented analysis, the influence of the phase execution of voltage at the moment of switching on the transformer on the loss of superconductivity of the one-phase HTS transformer with the power of 13.8 kVA was taken into account.
PL
Utratę stanu nadprzewodzenia uzwojeń transformatora nadprzewodnikowego traktuje się jako stan awaryjny. Stan taki może mieć miejsce już w chwili włączania transformatora w skutek wystąpienia prądu włączania. Wartość tego prądu może wielokrotnie przekraczać wartość prądu krytycznego uzwojeń nadprzewodnikowych i zależy od wielu czynników. W przedstawionej analizie wzięto pod uwagę wpływ kata fazowego napięcia w chwili włączenia transformatora na utratę stanu nadprzewodzenia uzwojeń jednofazowego transformatora HTS o mocy 13.8 kVA.
EN
Loss of superconducting state of the superconducting transformer windings shall be treated as an emergency state threatening thermal failure of the circuit continuity. Such a state may occur already at the moment of switching on the transformer due to the inrush current. The value of this current can be many times higher than the critical current of superconducting windings and depends on many factors. The main factor determining the inrush current waveform is the shape of the hysteresis loop of the transformer core. The paper analyses the influence of the basic magnetic parameters of the core on the pulse of the inrush current of the superconducting transformer with attention paid to the phenomenon of the loss of the superconducting state of the windings.
PL
Utratę stanu nadprzewodzenia uzwojeń transformatora nadprzewodnikowego traktuje się jako stan awaryjny grożący termicznym uszkodzeniem ciągłości obwodu. Stan taki może mieć miejsce już w chwili włączania transformatora w skutek wystąpienia prądu włączania. Wartość tego prądu może wielokrotnie przekraczać wartość prądu krytycznego uzwojeń nadprzewodnikowych i zależy od wielu czynników. Głównym czynnikiem decydującym o przebiegu fali prądu włączania jest kształt pętli histerezy rdzenia transformatora. W pracy przeanalizowano wpływ podstawowych parametrów magnetycznych rdzenia na przebieg impulsu prądu włączania transformatora nadprzewodnikowego ze zwróceniem uwagi na zjawisko utraty stanu nadprzewodzenia uzwojeń.
PL
W artykule przybliżono problematykę kriomodułów, urządzeń stosowanych w akceleratorach cząstek naładowanych. Podkreślono znaczenie wykorzystania materiałów nadprzewodnikowych w ich konstrukcji i zalety takich rozwiązań. Usystematyzowano specyfikę występujących tu zagadnień i wskazano przykłady zastosowania.
EN
The article presents the subject of cryomodules, devices employed in charged particle accelerators. The authors emphasize the importance of using superconducting materials in the construction of cryomodules and the advantages of such a solution. A systematic approach to the specific problems is presented and supported by the examples of application.
PL
W artykule przedyskutowano rozwój problematyki elektromagnesów nadprzewodzących oraz stan obecny ich wykorzystania w urządzeniach jądrowych, szczególnie w fizyce jądrowej głównie w formie akceleratorów, jak też w medycynie. Omówiono metody zabezpieczenia elektromagnesów nadprzewodzących przed rozchodzeniem sie strefy rezystywnej, co zilustrowano na przykładzie słynnego incydentu, który miał miejsce w CERN.
EN
The article discusses the development of superconducting electromagnets and the current state of their use in nuclear devices, especially in nuclear physics mainly in the form of accelerators and in medicine. Methods for protecting superconducting electromagnets against the propagation of the resistive zone are discussed, as illustrated by the example of a famous incident that took place at CERN.
EN
Sections of the superconducting magnets of the SIS100 particle accelerator, under construction at the Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), the Society for Heavy Ion Research (GSI), Darmstadt, are going to be connected with the by-pass lines. Each line will be used to transfer a two-phase helium flow and an electric current. The electric current will be carried by four pairs of superconducting Nuclotron-type cables. Fast-ramping currents are expected to cause the generation of heat within the cables. In this work the results of a numerical thermal analysis of a bus-bar are presented. The amount of heat transferred from the environment was found based on geometric dimensions of the line and applied insulation. The amount of hysteresis loss, generated in the cable during the operation under most demanding regime of the operation of the accelerator, was calculated. According to the amount of the generated heat, the amount of the hysteresis loss is low in relation to the heat generated in the superconducting magnets. Also it was found that the cable used in the line still retains a large margin of current-carrying capacity.
PL
W artykule przedstawiono zasadę działania indukcyjnego trójuzwojeniowego nadprzewodnikowego ogranicznika prądu. Ogranicznik trójuzwojeniowy jest konstrukcją bezrdzeniową, składającą się z dwóch uzwojeń nadprzewodnikowych i jednego konwencjonalnego uzwojenia miedzianego. Wszystkie trzy uzwojenia ogranicznika są magnetycznie sprzężone ze sobą. W artykule przedstawiono również model fizyczny ogranicznika trójuzwojeniowego na napięcie znamionowe 15 kV oraz wyniki przeprowadzonego testu zwarciowego.
EN
The article presents the principle of operation of an inductive three-winding superconductor current limiter. The three-winding limiter is a coreless construction, consisting of two superconducting windings and one conventional copper winding. All three limiter windings are magnetically coupled. The article also presents the physical model of a three-winding limiter for a rated voltage of 15 kV and the results of a short-circuit test.
EN
Second generation superconducting wires from which the windings of superconductor transformers are made are highly susceptible to thermal damage. Determining the density of current in individual layers of the 2G HTS wire allows to find out whether the windings of the HTS transformer will be thermally damaged during various operating conditions. The study presents and discusses a substitute diagram of the 2G HTS tape, allowing to calculate the current density in its individual layers both in the superconducting and resistive state of the superconductor layer.
PL
Przewody nadprzewodnikowe drugiej generacji z jakich wykonuje się uzwojenia transformatorów nadprzewodnikowych wykazują dużą podatność na uszkodzenia termiczne. Określenie gęstości prądu w poszczególnych warstwach przewodu HTS 2G pozwala stwierdzić czy uzwojenia transformatora HTS ulegną termicznemu uszkodzeniu w trakcie różnych stanów jego pracy. Przedstawiono i omówiono schemat zastępczy taśmy HTS 2G pozwalający policzyć gęstość prądu w poszczególnych jej warstwach zarówno w stanie nadprzewodzenia jak i rezystywnym warstwy nadprzewodnika.
EN
The growing demand for commercial unmanned aerial vehicles (UAV) requires that innovative technical solutions for the critical aspects of UAV servicing, must be researched. The magnetic catapult discussed in this work is an interesting alternative to the existing UAV deployment or launch platforms. This paper presents the research designed to facilitate the measurement and analysis of the position of a launch truck applied in a UAV magnetic catapult with tracks. The measurement system discussed herein comprised a transducer connected to Hall sensors which were spaced evenly at the base of a superconductor pod. A displacement of the superconductor pod relative to the magnetic field resulted in the variation of the voltage output from individual Hall sensors. A proprietary algorithm was developed and controlled stepper motors which displaced the assembly of the superconductor pod with the Hall sensors along the test track of the UAV magnetic catapult. At the same time as the displacement was sensed by the Hall sensors, they were reading the real-time magnetic strength; it was therefore critical for the microcontroller, which executed the control algorithm, to operate at a sufficient processing frequency (speed). The proprietary control algorithm was executed by an ATMEL ATmega2560 RISC processor. The processor system read the status of every Hall sensor in the assembly and compared it to the reference voltage outputs stored in the microcontroller’s memory. The difference between the voltage output reading and the reference voltage outputs and the superconductor pod’s geometry was used to determine the superconductor pod’s position along the magnetic tracks of the UAV magnetic catapult.
PL
Rosnące zapotrzebowanie na komercyjne bezzałogowe statki powietrzne (BSP) wymaga poszukiwań nowatorskich rozwiązań technicznych, związanych z krytycznymi aspektami obsługi tychże obiektów. Interesującą alternatywą dla istniejących rozwiązań jest analizowana w pracy wyrzutnia magnetyczna. W pracy zaprezentowano badania umożliwiające pomiar i analizę położenia wózka startowego wyrzutni bezzałogowych statków powietrznych (BSP) na torach magnetycznych. Prezentowany w pracy układ pomiarowy składa się z przetwornika połączonego z czujnikami Halla rozmieszczonymi równomiernie u podstawy pojemnika z nadprzewodnikami. Zmiana płożenia pojemnika względem pola magnetycznego powoduje zmianę napięcia wyjściowego poszczególnych czujników Halla. Opracowany algorytm steruje silnikami krokowymi, które przesuwają pojemnik z czujnikami względem badanego toru. W tym samym czasie czujniki odczytują wartość pola w czasie rzeczywistym, dlatego istotne jest, aby mikrokontroler realizujący algorytm działał z odpowiednio dużą prędkością. Do realizacji autorskiego algorytmu został użyty procesor RISC produkcji ATMEL ATmega2560. Układ mikroprocesorowy odczytuje stan każdego czujnika i porównuje go z danymi zapisanymi w pamięci. Na podstawie różnicy odczytu i geometrii pojemnika wyznaczane jest jego płożenie na torach magnetycznych.
EN
The tendency to increase the carrying capacity of the electric load in the supply networks can be done in two directions, namely: • the construction of several transmission and distribution lines linking the energy source to the consumer (current trend), having the effect of damaging the environment, or • limiting the construction of transport lines and, implicitly, the destruction of the environment by using technologies and materials capable of carrying a very large amount of electricity.
PL
Tendencja do zwiększania obciążenia elektrycznego w sieciach zasilających może być realizowana w dwóch kierunkach, a mianowicie: budowa kilku linii przesyłowych i dystrybucyjnych łączących źródło energii z konsumentem (obecny trend), powodujących uszkodzenie środowiska, lub ograniczenie budowy linii transportowych i w efekcie ograniczenia zniszczenia środowiska poprzez zastosowanie technologii i urządzeń zdolnych do przenoszenia bardzo dużej ilości energii elektrycznej.
PL
W pracy przedyskutowano alternatywny rodzaj napędów jakimi są wyrzutnie elektromagnetyczne. Rozpatrzono wyrzutnie obiektów typu działa szynowego, jak też z użyciem uzwojeń wytwarzających silne, impulsowe pole magnetyczne. Przedstawiono możliwości wykorzystania w nich materiałów nadprzewodnikowych i nowy rodzaj wyrzutni oparty na idealnym diamagnetyzmie nadprzewodników. Opisano zasadę działania wirkatora – przyrządu generującego silny impuls elektromagnetyczny. Omówiono zastosowania tych wyrzutni i ich zalety w porównaniu do urządzeń prochowych.
EN
Alternative kind of drives is discussed, which are electromagnetic launchers. It treats launchers of objects of the types of rail guns as too, using pulsed magnetic field. It presents capabilities of using in these launchers superconducting materials and then possibility of construction new type of electromagnetic launcher based on ideal diamagnetism of superconductors. In the paper is described principle of operation – instrument generating strong impulse electromagnetic field called as vircator. It is discussed advantages of these devices in comparison to powder launchers.
EN
In this work we have analysed the inrush current of superconducting transformers. The value and time of decay of the inrush current depend on the radial and axial dimensions of the high voltage winding. In the case of superconducting transformers, these parameters also depend on the state of the superconductor. Analysis was made on the basis of measurements of the superconducting transformer inrush current of 8 kVA and 13.8 kVA with different winding geometries.
PL
W pracy dokonano analizy prądu włączania transformatorów nadprzewodnikowych. Wartość i czas zaniku prądu włączania zależą od wymiarów promieniowych i osiowych uzwojenia górnego napięcia. W przypadku transformatorów nadprzewodnikowych parametry te istotnie zależą też od stanu w jakim znajduje się nadprzewodnik. Analizy dokonano na podstawie pomiarów prądu włączania transformatorów nadprzewodnikowych o mocach 8,5 kVA i 13,8 kVA o różnej geometrii uzwojeń.
20
EN
The HTS transformer inrush current may lead to thermal damage its windings made of HTS 2G tapes. The parameters affecting the value and duration of the inrush current are: the impedance of the transformer windings and the impedance of the power supply line. In the case of HTS transformers, the resistance of the power supply line is the main parameter responsible for attenuation of the inrush current. The paper discusses the measurement results of the HTS transformer inrush current for two values of the power supply line resistance. The results of simulation of the HTS inrush current waveform for various impedances of the power supply line are discussed. The simulations take into account different resistance values as well as the inductance of the line.
PL
Prąd włączania transformatora HTS może powodować termiczne uszkodzenie jego uzwojeń wykonanych z taśm HTS 2G. Parametrem wpływającym na wartość i czas trwania prądu włączania są impedancja uzwojeń transformatora i impedancja sieci zasilającej. W przypadku transformatorów HTS rezystancja sieci zasilającej jest głównym parametrem odpowiedzialnym za tłumienie prądu włączania. W pracy omówiono wyniki pomiarów prądu włączania transformatora HTS dla dwóch wartości rezystancji linii zasilającej. Omówiono wyniki symulacji przebiegu fali prądu włączania transformatora HTS dla różnych wartości impedancji sieci zasilającej. W symulacjach uwzględniono różne wartości rezystancji jak i indukcyjności sieci.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.