Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  creativity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Rola i-Labu w procesie edukacji i integracji młodzieży licealnej
PL
Zmieniające się standardy nauczania oraz podejście do nauki zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli sprawia, że konieczne jest wprowadzenie nowych rozwiązań. Aby pobudzić kreatywność i wspomóc proces przyswajania wiedzy, zaczęto projektować przestrzenie dostosowane do potrzeb młodych ludzi, nazwane Laboratoriami Innowacji i-Lab. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie wspomnianego zagadnienia, pokazanie celowości jego zastosowania oraz korzyści z tego wynikających. Wzięto pod uwagę elementy i-Labów, które wspomagają integrację i edukację młodzieży. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród licealistów i analizy krytycznej istniejących i-Labów stworzony został projekt aranżacji poddasza V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Przedstawione w tekście aspekty należy brać pod uwagę podczas tworzenia podobnych miejsc nie tylko w sektorze edukacji, ale również w dziedzinie biznesu, w celu uzyskania jak najlepszych efektów rozwoju.
EN
Changing teaching standards and the approach to learning both among students and teachers make it necessary to introduce new solutions. In order to stimulate creativity and support the process of acquiring knowledge, spaces adapted to the needs of young people were designed, called Innovation Laboratories - i-Lab. This article aims to introduce the above-mentioned issue, show the purposefulness of its application and the benefits resulting from it. Elements of i-Labs that support the integration and education of young people were taken into account. On the basis of research conducted among high school students and a critical analysis of the existing i-Labs, a project was created to arrange the attic of the 5th Secondary School in Krakow. The aspects presented in the article should be taken into account when creating similar places not only in the education sector, but also in the field of business, in order to obtain the best possible development results.
EN
This paper is taking up a subject of professional, creative work of architects with physical models. It is looking at why and how some of world renowned architects are using models in their everyday practice. First part is a review of methods of working with models of: Peter Zumthor, Christian Kerez, Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa (SANAA), Bijoy Jain and Anne Holtrop. Second part is focusing on finding similarities and differences in the various uses of models by different architects and listing the advantages of working on physical models. Conclusions summarise the whole paper.
PL
Niniejszy artykuł podejmuje temat profesjonalnej, kreatywnej pracy architektów na modelach fizycznych. Odpowiada na pytania dlaczego i w jaki sposób wybrani światowej sławy architekci wykorzystują modele w swojej codziennej praktyce. Pierwsza część to przegląd metod pracy na modelach architektów takich jak: Peter Zumthor, Christian Kerez, Kazuyo Sejima i Ryue Nishizawa (SANAA), Bijoy Jain i Anne Holtrop. Druga część koncentruje się na znalezieniu podobieństw i różnic w zastosowaniach modeli przez różnych architektów oraz wymienieniu zalet pracy na modelach fizycznych. Wnioski podsumowują cały artykuł.
3
Content available remote Duchowy i społeczny wymiar wolności w architekturze
PL
Artykuł ma formę rozważań na temat wolności twórczej w architekturze – jej aspektów duchowych i konsekwencji społecznych mających wpływ na środowisko przestrzenne. Refleksje dotyczące postaw twórczych inspirowanych wolnością doprowadziły do wyodrębnienia głównych typów wolności i ich wpływu na kształtowanie przestrzeni architektonicznej tworzącej ramy funkcjonowania społeczności.
EN
The article takes the form of a consideration of creative freedom in architecture – its spiritual aspects and social consequences affecting the spatial environment. Analyses of creative attitudes inspired by freedom led to the identification of the main types of freedom and their impact on the formation of architectural space.
EN
The influence of global lockdowns during the COVID-19 pandemic has profoundly impacted the lives of many people. Once performed elsewhere, many activities had to be moved to private spaces of individual homes, influencing how people use their residential space, modifying their living and working conditions. The purpose of this study was to research the changes in the use of residential space through questionnaires addressed to respondents in five age groups (up to 25, 26–35, 36–50, 51–65, and over 65), and living or studying in the Milan area (Lombardy)—an area affected severely by COVID-19 in the period March–May 2020. The obtained questionnaire results allowed the authors to create a set of guidelines for apartment design, intended to improve their spatial performance. The observations made when creating the case study projects led to two main conclusions: First, at the level of the house plan, the arrangement of the plan should be free and adaptable, al-lowing for fast alteration by the user. Second, the project should be tailor-made, highly specialized, and purposefully designed at the level of home office design, including appropriate furnishings, technical appliances, and lighting systems.
EN
This article presents the assessment of the creative culture and the level of innovativeness in selected manufacture enterprises. The theoretical part of the article discusses the space for creativity in the company and the microfoundations of the pyramid of needs related to creative culture. The pyramid consists of different microfoundations, which were used to create a questionnaire to assess the level of creative culture. This study assessed creative culture according to a model of the hierarchy of needs, developed by the author of this study based on Maslow’s pyramid of needs. The assessment used an innovation questionnaire and a creative culture questionnaire. This article presents a sample analysis of the results obtained from two of the companies that participated in the study. Furthermore, the article summarizes the results obtained from all participating companies and gives recommendations related to establishing creative culture based on these results. Every company should implement appropriate standards to help it develop a creative working environment. The goal of assessing creative culture in a company is to assist managers in building a workplace that fosters creativity, since such a workplace is a significant factor affecting the emergence of innovation. The analysis of the creative culture of the companies revealed their weaknesses and strengths in this respect. The developed methodology will undoubtedly influence an increase of awareness and knowledge of enterprises in the field of creating a pro-creative company culture. Such actions will contribute to the increase of company’s innovation, thus influencing its development.
6
Content available Collective creativity in management science
EN
This paper aims to establish the current state of knowledge on collective creativity in management science based on a systematic literature review. A systematic review was performed based on the three-step SPL procedure proposed by Tranfield et al. (2003). Two databases (Scopus and Web of Science) were searched electronically until March 2022. Literature analysis and content analysis were performed based on the secondary data. Eighteen studies met the inclusion criteria following the systematic literature review procedure. The conducted descriptive and thematic analysis allowed establishing the state of knowledge in the analysed area and identifying the main thematic areas along with the future research directions. The research was the first to conduct a systematic literature review (SLR) on collective creativity in management science. The main contribution of this paper is its exclusive focus on analysing existing research in the collective creativity field, limited to management science. SLR allowed determining that research in the analysed area was still at a fairly early stage. Although the existing literature sheds some light on collective creativity, studies investigating the aspects of teamwork focused on problem-solving are required.
PL
W artykule poruszono problem wspomagania procesów myślowych, pogłębiania, rozwijania wyobraźni oraz świadomości w odniesieniu do procesów dydaktycznych i projektowych. Bodziec, aktywacja, interpretacja, wyobrażenie, wzmocnienie - sformułowania znajdujące miejsce w sferze nauki, aktywizowane oraz modyfikowane na potrzeby realizacji konkretnych działań w obszarze edukacji przekładają się na pożądany progres i aktywność twórczą. Uruchomienie autonomii interpretacyjnej implikuje niekonwencjonalne rozwiązania, niejednokrotnie otwierające nowe płaszczyzny działania lub łączące dotąd odległe, tym samym pozytywnie wpływając na podniesienie poziomu kreatywności. Wykraczanie poza standardy ram programowych, w kontekście swobody prowadzenia badań, poszerza spectrum rozwiązań projektowych, autorskich wypowiedzi, a także indywidualnego spojrzenia na problem. Rodzaj swoistego konektywizmu - uczymy się, gdziekolwiek jesteśmy, robiąc cokolwiek i w każdej chwili - zmodyfikowanego na potrzeby danej dziedziny czy obszaru badań stanowi element układanki mającej przełożenie na charakter środowiska zewnętrznego i jakość egzystencji. Wzbogacona doświadczeniem interdyscyplinarność prowadzonych działań objawia się manifestem samodzielnego myślenia i kreatywnych wypowiedzi, będąc przy tym źródłem edukacyjnych doświadczeń i czynnikiem optymalizującym procesy dydaktyczne oraz projektowe.
EN
The article deals with the problem of supporting thought processes, deepening and developing the imagination and awareness about didactic and design processes. Stimulus, activation, interpretation, imagination, strengthening - phrases found in the sphere of science, activated and modified for the needs of specific activities in the area of education, translate into the desired progress and creative activity. Activation of interpretative autonomy implies unconventional solutions, often opening new levels of action, or connecting previously distant ones, thus positively influencing the increase in the level of creativity. Going beyond the standards of the program framework, in the context of the freedom to conduct research, broadens the spectrum of design solutions, original statements, as well as an individual approach to the problem. A kind of connective - we learn, wherever we are, doing anything and at any time - modified for the needs of a given field or area of research, is part of the puzzle, which translates into the nature of the external environment and the quality of existence. The interdisciplinary nature of the activities carried out, enriched with experience, manifests itself in a manifesto of independent thinking and creative statements, being at the same time a source of educational experiences and a factor optimizing didactic and design processes.
EN
The aim of this research is the determination of the creativity management level in the organization and directions of its improvement. Methodology: The empirical study was conducted using an integrated research method, i.e., using quantitative and qualitative research. A conceptual link between creativity and intellectual capital phenomena has been identified to underline the importance of comprehensive management of an organization's creativity. Findings: Based on the system approach, a conceptual model of organizational creativity management based on intellectual capital has been developed. This model's core feature is six organizational creativity management areas that interact with intellectual capital components and management functions. The methods allow investigating the specificity of organizational creativity management and evaluating the overall creativity management level, making it possible to identify the guidelines for the improvement of organizational creativity management. Originality/value: In this article, creativity is explored in the context of intellectual capital structure, emphasizing the importance of the comprehensiveness of organizational creativity management in terms of organization management. The integrated empirical research allowed recognizing the importance of organizational creativity management areas, their links, and interactions and assessing the organization's creativity management level.
EN
Purpose: The article aims to define the role that creativity plays in implementing frugal innovations. The article also aims to list examples of innovative, frugal solutions as well as to indicate activities that would stimulate the creativity of employees in enterprises. Design/methodology/approach: This is an exploratory study that is based on a systematic review of available literature on frugal innovation and creativity. The research was based on both Polish and foreign literature, articles, and internet sources. Findings: The issue of frugal innovations has recently become "fashionable" in the good sense of the word. Inventive and cheap offers of products and technologies launched on markets are characterised by demonstrable dynamics. The article emphasises, in particular, the role of creativity in creating innovative, frugal solutions. Research limitations/implications: Although the problem of frugal innovations is known and described, it is also true that publications focussing on and discussing this issue are still lacking. The article, therefore, aims to encourage decision-makers to support the creativity of their employees in order to develop frugal innovations. Nevertheless, the discussed topic requires further research. Originality/value: The article is based on existing knowledge in the field of creativity and frugal innovations. The added value of the article is a combination of both issues, emphasising the role of employees' creativity in creating frugal innovations, which is illustrated in the form of the proposed model of the innovative process based on creativity.
10
EN
The article deals with research on pro-innovation culture on a selected example. The analysis was based on the Copacking Department in a food industry company. In order to do the research, factors that influence the creation of a pro-innovative corporate culture and the essence of an approach focused on innovation were indicated. A survey of individual climate perception of the workplace was conducted on a group of 20 line employees of the Copacking Department. The developed questionnaire contained closed questions about the selfassessment of the employee and his team, development, motivation and attitude of superiors. Analysis of individual elements of the organization and the results of the survey allowed to identify areas that positively affect the functioning of a pro-innovative culture in the enterprise. Factors that require further research and improvement are also indicated. Proposals for corrective action that could support the development of these elements were presented.
EN
The article addresses what seems to be the critical aspects related to the most important competence of a human being in the 21st century – the competence to manage oneself. Nowadays, when life and civilization and technological development have accelerated unbelievably, people find it increasingly challenging to fulfill the social roles entrusted to them. That applies to everyone, but especially to those who have to manage (lead) other people or even entire teams, often forgetting about themselves, their needs, life priorities, and personal development. One should be able to wisely and rationally plan professional development in his/her personal life so as not to lose himself/herself entirely in the surrounding reality, being absorbed only in professional matters and others’ problems. This article indicates the most critical aspects that should be taken into account when planning personal and socio-professional development since only in this way can one feel the fulfillment of both in personal (family) and social and professional life.
PL
W artykule zostały przedstawione, jak się wydaje, kluczowe aspekty związane z najważniejszą kompetencją człowieka XXI wieku – kompetencją zarządzania sobą. W obecnych czasach, kiedy życie i rozwój cywilizacyjny i technologiczny nieprawdopodobnie przyspieszyły, coraz trudniej jest wypełniać ludziom powierzone im role społeczne. Dotyczy to wszystkich, ale w szczególności tych, którzy muszą zarządzać (kierować) innymi ludźmi czy całymi wręcz zespołami, często zapominając o sobie, o swoich potrzebach, priorytetach życiowych i rozwoju osobistym. Człowiek powinien umieć w sposób mądry i racjonalny planować swoje życie osobiste o rozwój zawodowy, aby całkowicie nie zatracić się w otaczającej go rzeczywistości pochłonięty tylko sprawami zawodowymi i problemami innych. Niniejszy artykuł wskazuje na najważniejsze aspekty, które należy wziąć pod uwagę planując swój rozwój osobisty i społeczno-zawodowy, gdyż tylko w ten sposób można poczuć spełnienie się zarówno w życiu osobistym (rodzinnym), jak i społeczno-zawodowym.
EN
This article aims to identify the degree of innovation of General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces (MULF) military students in their education process, which set the education of future leaders, including officers of Air Defense Forces (ADF), as one of their priorities. In the research process, qualitative research methods were used, including the analysis of literature sources (content analysis technique) and a case study. It also employed a quantitative method, including a diagnostic survey, carried out using the survey technique. The main research tool was questionnaires developed by the co-authors, addressed to military students, who received a promotion for the first officer's rank about a month after the survey. The empirical results show that: the respondents almost unequivocally indicated that they like to work as a team. However, the progress in creativity at the moment of officer promotion is noticeable, the most important feature of teachers according to respondents are soft skills and that significance is increased due to increasing the service quality of officers.
EN
The article deals with the issue of the nature and quality of reviews of scientific publications in the research area of architecture and urban planning. The aim of the article is to indicate the unique character of the undertaken research topic, often implying unconventionally undertaken research methods. As a result, the proposals for extending the offer of publishing patterns are discussed, which could enable the presentation of research results in the discipline of architecture and urban planning. These present, in a way that goes beyond the schemas, issues from the border of exact, humanistic, natural, social and artistic sciences. The methods used allow for the characterization of selected scientific publications as well as scientific reviews.
PL
W artykule poruszony jest problem istoty i jakości recenzji publikacji naukowych z obszaru badawczego dyscypliny architektura i urbanistyka. Cel artykułu to wskazanie na specyfikę podejmowanej tematyki badawczej, implikującej często niekonwencjonalnie podejmowane metody badawcze. W rezultacie omówione zostają propozycje rozszerzenia oferty wzorców wydawniczych, mogących umożliwić prezentację wyników badań naukowych z dyscypliny architektura i urbanistyka, które w sposób wykraczający poza schematy, prezentują zagadnienia z pogranicza nauk ścisłych, humanistycznych, przyrodniczych, społecznych oraz plastycznych. Zastosowane metody pozwalają na charakterystykę wybranych publikacji naukowych oraz sporządzanych recenzji naukowych.
EN
The Covid-19 pandemic has encouraged a shift to smart-working both for companies as well as their employees. Work-related activities once performed in dedicated offices had to be moved to private spaces of individual homes, severely influencing how people use their residential space. Living and working conditions have been modified and the balance between them – interrupted. In this paper the authors present a study of the changes in the use of residential space based on questionnaires addressed to respondents in five age groups (up to 25, 26-35, 36-50, 51-65, more than 65), and living or studying in and around Milan (Lombardy), an area affected severely by Covid-19 between March and May 2020. The obtained questionnaire results have allowed the authors to create a set of apartment design requirements, which improve the performance of space. Research has led to a model-case study apartment.
PL
Pandemia Covid-19 zmusiła do przejścia w tryb pracy zdalnej rzesze pracowników. Czynności dotychczas wykonywane w przeznaczonych do tego biurach, zostały przeniesione do prywatnych przestrzeni indywidualnych domów, co wpłynęło na sposób, w jaki ludzie wykorzystują przestrzeń mieszkalną. Warunki życia i pracy uległy zmianie, a dotychczasowa równowaga między nimi – zaburzeniu. W niniejszej pracy autorzy przedstawiają badania zmian zachodzących w użytkowaniu przestrzeni mieszkalnej na podstawie ankiet skierowanych do respondentów w pięciu grupach wiekowych (do 25 lat, 26-35 lat, 36-50 lat, 51-65 lat, powyżej 65 lat), mieszkających lub uczących się w Mediolanie (Lombardia) i jego okolicach, na obszarach silnie dotkniętych przez Covid-19 w okresie od marca do maja 2020 roku. Uzyskane wyniki pozwoliły autorom na opracowanie zestawu wymogów dotyczących projektowania mieszkań, uwzględniając domową przestrzeń biurową. Badania doprowadziły do realizacji modelowego mieszkania.
EN
Employees’ knowledge, skills and capabilities, as well as the possibility to use them in problem solving, are fundamental for company’s competitiveness. Quality of created solutions depends on human attributes related to creativity and innovation. Solutions based on creative thinking can be an important source of increasing a company’s efficiency. The aim of this article is to present the importance and need of using and developing the creativity and creative attitudes for continuous improvement. Creative thinking can be stimulated through many different dedicated methods. Their essential goal is to create the best environment for generating ideas, solutions and innovations within the specified problem. The article presents a review and suggested application of selected methods of creative thinking for solving various problems in the field of production engineering.
PL
W pracy poruszono zagadnienie komercjalizacji wynalazków w aspekcie prawdopodobieństwa sukcesu rozumianego jako zysk ze sprzedaży wyprodukowanych towarów. Zaproponowano model procesu komercjalizacji ze wskazaniem punktów decyzyjnych i odniesieniem do skali TRL. Przedstawiono wyniki symulacji procesu komercjalizacji dla pewnych wartości prawdopodobieństwa warunkowego przypisanego punktom decyzyjnym. Jest to autorskie spojrzenie na proces komercjalizacji, jednak nie sprzeczne z innymi występującymi w literaturze przedmiotu.
EN
The paper discusses the issue of commercialization of inventions in terms of the probability of success understood as the profit from the sale of manufactured goods. A model of the commercialization process was proposed with the indication of decision points and reference to the TRL scale. The results of the simulation of the commercialization process are presented for certain values of conditional probability assigned to the decision points. This is the author’s view of the commercialization process, but not contradictory to others presented in the literature.
17
Content available remote Trening kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów
PL
W artykule przedstawiono autorski program dotyczący trenowania kreatywności oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Celem takiego treningu jest nauczenie uczestników rozwiązywania problemów w celu uzyskania rozwiązania nowego i wartościowego. Poruszono kwestię możliwości uczenia się kreatywności. Przedstawiono teoretyczne podstawy treningu, a także sam jego program z przykładami technik stosowanych w poszczególnych etapach.
EN
The article presents an original program for training creativity and creative problem-solving skills. The purpose of such training is to teach participants to solve problems to obtain a new and valuable solution. The article discusses the possibility of learning creativity. The theoretical basis of the training was presented, as well as the training program itself with examples of techniques used in its individual stages.
EN
This study builds on an existing structural model developed to examine the influence of leadership and organizational culture on innovation and satisfaction of engineers in Australian public sectors (APS). The objective of this study is to increase the understanding of innovation process with a focus on causal relationships among critical factors. To achieve this objective, the study develops an assessment approach to help predict creativity and work meaningfulness of engineers in the APS. Three quantitative analysis methods were sequentially conducted in this study including correlation analysis, path analysis, and Bayesian networks. A correlation analysis was conducted to pinpoint the strong association between key factors studied. Subsequently, path analysis was employed to identify critical pathways which were accordingly used as a structure to develop Bayesian networks. The findings of the study revealed practical strategies for promoting (1) transformational leadership and (2) innovative culture in public sector organizations since these two factors were found to be key drivers for individual creativity and work meaningfulness of their engineers. This integrated approach may be used as a decision support tool for managing the innovation process for engineers in the public sectors.
EN
Creativity is seen as the "basis of competitive advantage". Therefore it also is distinguishes the more from the less successful military leader. This quality of leaders is so important that it is one of the Austrian Armed Forces Leadership Principles: flexibility (in mind and manoeuvre) – being flexible in thought and action, to be mentally versatile. To increase the chances for extraordinary creative outcomes there are several aspects, which can be used in the DMP, in military training as well as in leadership. This article focuses on stimulus variation, reference level variation, association variation, emotional state variation, reduced and focused attention. By linking these aspects with steps of the decision making process, training and leadership new approaches in the daily business can be found and better achievements reached.
PL
Kreatywność jest postrzegana jako "przeważająca kompetencja". Dlatego też wyróżnia się na tle mniej udanego przywództwa wojskowego. Jakość przywódcy jest tak ważna, że stanowi jeden z filarów w Austriackich Siłach Zbrojnych. Wszechstronność umysłowa przekłada się na bycie elastycznym w myśleniu i manewrze oraz elastyczność w działaniu. Aby zwiększyć szanse na osiągnięcie niezwykle twórczych wyników, istnieje kilka sposobów, które można wykorzystać zarówno podczas szkolenia wojskowego, jak również w trakcie realizacji procesu podejmowania decyzji. Ten artykuł koncentruje się na zmiennościach bodźców, zmianie poziomu odniesienia, zmianie asocjacji, zmianie stanu emocjonalnego, zmniejszeniu skupienia i wagi. Łącząc te aspekty z etapami procesu decyzyjnego, można znaleźć nowe podejście zarówno do czynności życia codziennego, jak i szkolenia tak, aby osiągać lepsze wyniki.
20
Content available remote Creativity and innovations in the 21st century
EN
The paper discusses the following problems: creativity, can creativity be learned, innovations, continuous and discontinuous improvements, life cycles (Kondratev waves) of new products, technologies and inventions, innovations in the U.S. and in the world, innovations in Poland, patents and breakthrough innovations of the last decades. The paper ends with conclusions.
PL
W artykule dyskutowano nastepujace zagadnienia: kreatywnosc, czy kreatywnosci mozna sie nauczyc, innowacje, ulepszenia ciagle i skokowe, cycle Kondratiewa nowych produktow, technologii i wynalazkow, innowacyjnosc w Stanach Zjednoczonych i w swiecie, innowacyjnosc w Polsce, patenty, epokowe wynalazki w ostatnich dekadach. Artykul jest zakonczony wnioskami.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.