Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  screen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przesiewacze surowców mineralnych eksploatowane w przemyśle wykazują nadal szereg wad i nie zawsze spełniają wymagania użytkowników. Dlatego w Politechnice Łódzkiej opracowano koncepcję budowy i badań szeregu nowoczesnych maszyn tego typu. Wynalazki te zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP, który udzielił patentów na większość z nich, pozostałe zaś są na etapie rozpatrywania.
EN
The purpose of this study is to find the value of the discharge coefficient (Cd) on a sieve with a circular perforated plate so that it can be used for application in the field. The method used is to make a physical model test of the screen weir in the laboratory with a width of 40 cm and a length of 797 cm, then the screen is made variations in the diameter of the hole 6, 8, 10 and 12 mm, flowrate Q = 453–4 481 cm3∙s–1 and the slope of the screen θ = 20–45°. The result was quite effective, the sediment did not enter above the screen and did not clog the screen even the catch was quite good about 80% of the screen rods. The discharge coefficient (Cd) is directly proportional to the square value of the number Froude (Fr), the slope of the screen (θ) and the ratio of distance, diameter of the screen (a:d) and inversely proportional to the value of the specific energy square (E). From modelling the average value of the discharge coefficient (Cd) between 0.1–2.75 with NSE = 0.71, MAE = 0 and RMSE = 0.12.
PL
Materiały mineralne przydatne do powtórnego użytku pozyskać można nie tylko z odpadów z przemysłu wydobywczego, ale także hutniczego, chemicznego, a nawet ze szczególnie trudnych do utylizacji pozostałości budowlanych. Artykuł przedstawia urządzenia do klasyfikacji i sortowania materiałów mineralnych różnego pochodzenia i o różnych właściwościach, w tym odpadów mineralnych i kruszyw skalnych.
EN
In this paper the numerical studies of parametric resonance phenomenon in vibrating screen are presented. Numerical simulations are performed in Ansys Workbench software. Modal analysis is carried out to find the natural frequencies and mode shapes of the sieve. The effect of the excitation frequency on the sieve vibrations in parametric resonance conditions was investigated using the transient analysis. The comparison of numerical and experimental results is presented. It is shown, that two mode shapes of sieve vibrations occur close to the screen operation frequency. Linear dependence between excitation frequency and sieve vibration frequency is obtained. The most stable transient response and the highest vibration amplitude of the sieve is obtained for excitation frequency 47.07 Hz. The range of excitation of parametric resonance is nearly the same as for experimental data.
PL
Walka z hałasem powinna się odbywać w standardzie ochrony kompleksowej: ekrany przy drogach, transparentne ekrany na wiaduktach i mostach, ale też zastosowanie odpowiednich przeszkleń budynków. W artykule zostanie przedstawiona specyfika ekranów mocowanych do budowli mostowych oraz wszechstronne zastosowanie szkła akrylowego i mineralnego w ochronie przeciwhałasowej.
EN
Noise reduction should be done in the standard of the comprehensive protection: noise barriers along roads, transparent noise barriers on viaducts and bridges, but also the use of appropriate glazing of buildings. The paper presents the specifications of fixed noise barriers and the versatile use of acrylic and mineral glass in acoustic protection.
EN
This paper is devoted to drum and vibrating screens and addresses their possible application in the process of screening municipal and mineral waste. The basis for this article are conclusions from a relevant research that has been conducted for many years at the Department of Process Equipment of the Lodz University of Technology. The authors describe the principles of operation and significant parameters of the presented screening machines. They describe the deposit movement in the screen drum, specify critical velocity and rotational speed for the drum dimensions between 0.5 and 3.0 m and discuss the power and capacity of the presented machinery. The paper involves basic types of drum screens, however, new designs of the equipment are proposed. Those new designs include machines equipped with cone and cascade sieves. The advantage of such solutions is that particulate material can be screened along the sieve with a zero inclination of the sieve axis. Furthermore, drums can take the form of prisms with regular polygonal bases. Drums designs enable the use of equipment facilitating the screening process. Examples of such solutions include a movable cross used for cleaning sieve holes and, in the case of very fine particulate materials, the use of blow-in inside the screen drum. Drum screens provide for both dry and wet operation. Screening efficiency in industrial drum screens for rock is 40–60%. Another group of equipment that should be used in processing mineral waste are screens with flat sieves. They have been used for many years in the processing of minerals and the multitude of their designs provides for new opportunities for other branches of industry. A single-plane screen is a good solution for screening waste. The sieve of this screen performs a plane motion of any trajectory shape. Another type of equipment that can be used for segregating waste is an elliptical bi-axial screen. This machine enables the shaping of the screen motions trajectory in a vibrating motion. Both screens may be horizontal, as the arrangement of the power transmission system provides for the movement of the material layer on a horizontal sieve. Bi-axial vibrational screens driven with rotating (bi-axial) vibrators in various designs are currently the most common ones. An example of a modern screening machine is a membrane screen in which only the sieve, and not the entire riddle, moves. Special methods and equipment are used for the screening of fine and very fine particulate materials that are supposed to intensify the screening process. One of the examples is the use of additional sieves in a multi-deck screen. The sieves are selected according to the characteristic dimensions of sieve holes, on the basis of the feed particulate composition. Another example of the intensification of screening is the use of gradual screening (involving the use of additional sieves). There is also the sieve holes enlargement method. It involves the use of sieve holes larger than the assumed limit of classification. This method proves that sometimes it is advisable to slightly compromise the screening efficiency in order to increase capacity. All the types of screens presented in the paper may be successfully used for screening mineral and municipal waste. Furthermore, screens with flat sieves enable the construction of different process lines and they could be easily adapted to the changing waste segregation process requirements.
EN
It is well known that when determining surface impedance for screened well conducting bodies errors generated due to underestimated curvature radius of the surface occur. This problem is dealt with in the paper, where calculation results for formulas with the screened surface curvature considered and disregarded are compared.
PL
W pracy przeanalizowano zagadnienie błędu popełnianego przy wyznaczaniu impedancji powierzchniowej ekranowanego ciała przewodzącego, spowodowanego założeniem o małej krzywiźnie powierzchni. Porównano rezultaty obliczeń według dwóch wzorów: uwzględniającego i nieuwzględniającego krzywiznę ekranowanej powierzchni.
8
Content available A method for determining sieve holes blocking degree
EN
The aim of this paper is to describe the process of sieve holes blocking. A series of tests and their results revealed a dependence describing the value of an average screen blocking coefficient as a function of two main factors affecting the process. These parameters are the toss indicator and the content of difficult-to-screen particles in the feed. The experiments presented in the paper showed that description in mathematical terms of the sieve holes blocking process is complex and difficult. A third degree polynomial function with two variables enables determination of the value of an average screen blocking coefficient in the processes of screening for specific arrangements: screen–particle–toss indicator–content of difficult-to-screen particles.
PL
Artykuł prezentuje układy do produkcji kruszyw łamanych o ziarnach foremnych i nieforemnych, które mogą mieć duże znaczenie zarówno w przypadku minimalizacji liczby stadiów rozdrabniania w dużych zakładach stacjonarnych produkujących grysy, jak i w małych zakładach z instalacjami mobilnymi.
PL
Niniejsza praca traktuje o przerobie użytecznych ciał kopalnych w zestawach mobilnych. Można wyodrębnić dwie główne konstrukcje zestawów mobilnych: z napędem autonomicznym (spalinowym) oraz z zasilaniem przewodowym. W zestawach takich mamy do czynienia z realizacją dwóch podstawowych operacji technologicznych: rozdrabniania i przesiewania materiałów ziarnistych. Oznacza to, iż w skład takich zestawów wchodzić będą przesiewacze i kruszarki.
PL
W procesie przesiewania surowców skalnych trudno przesiewalnych należy podkreślić, że poza parametrami technicznymi i dynamicznymi pracy przesiewacza istotną rolę odgrywają cechy powierzchni sitowej zamontowanej w przesiewaczu. Zaprezentowany w referacie prototyp sita koralowego stwarza nowe możliwości do szerokich badań procesu przesiewania. Wstępne analizy badań są obiecujące, gdyż jego skuteczność wynosi ok. 96%.
PL
Przesiewanie kopalin jest procesem występującym w całym przemyśle wydobywczym i nierzadko powoduje określone problemy techniczne i technologiczne. Sita stalowe, elastomerowe czy odlewane, przesiewacze dwuczęstościowe, membranowe oraz zestawy mobilne. Jaką mamy wiedzę na temat przesiewania i w jakich kierunkach nastąpi ich rozwój?
PL
Płuczki mieczowe, bębnowe, ciśnieniowe czy turbopłuczki. Sposobów płukania jest wiele. Jednak prócz znanych metod spotkać można nietypowe rozwiązania wykorzystujące do tego procesu urządzenia, takie jak pompy, przesiewacze obrotowe czy rynny z przepływem grawitacyjnym. Zatem: jak skutecznie płukać kruszywo?
EN
The paper deals with effectiveness of particle size separation. The investigations of limestone screening were run on a laboratory scale using a rolling screen. Batch tests were run for various batch outputs as well as different angles of deviation of motovibrators. Quantitative and qualitative effectiveness indices were calculated as well as the imperfection and probable error, which depend on the sieve mesh. A model of determining the screening effectiveness as a function of four independent variables: the amplitude of vertical vibrations of sieve decks (described by means of the angle of deviation of motovibrators), screening time, batch output and the mesh sizes of respective sieves was proposed. The results presented in the paper and the applied approach to stochastic modeling can be used under industrial conditions for rolling screens with variable dynamic parameters at different screening parameters.
15
Content available remote Wpływ parametrów sita rozdrabniacza bijakowego na efektywność jego pracy
PL
Metoda doboru optymalnych energetycznie parametrów rozdrabniacza bijakowego na drodze eksperymentalnej była tematem poprzednich prac autora. Niniejsza praca dotyczy współzależności przepustowości sita oraz jego wytrzymałości mechanicznej w aspekcie grubości. Z przeprowadzonych badań wynika, że najkorzystniejsze energetycznie jest sito, które dla otworów 3, 4, 5, 6 mm ma grubość od 3÷4 mm, a kąt opasania komory roboczej wynosi 360°.
EN
The experimental method for the selection of energetically optimal parameters of beater grinder was the subject of author's previous works. This paper concerns interdependence between screen capacity and its mechanical strength in terms of screen thickness. The study shows that the most advantageous energetically is the screen with a thickness of 3÷4 mm for holes of 3,4, 5, 6 mm, and the wrap angle of working chamber equal to 360°.
PL
Opracowanie opisuje przesiewacze bębnowe w świetle nowych wyników badań tych maszyn, wykonanych w ostatnich latach w Politechnice Łódzkiej. Uwzględnia także najnowsze osiągnięcia konstrukcyjne w tej dziedzinie. Wydaje się, że nowoczesne przesiewacze bębnowe powinny być maszynami szybkobieżnymi, tzn. takimi w których wyróżnik szybkobieżności (stosunek prędkości kątowej bębna do prędkości wirowania), powinien być na poziomie 0,8÷0,9, a nie 0,3÷0,4, jak to ma miejsce w obecnie eksploatowanych przesiewaczach.
EN
This work intended to describe drum screens in the light of new results of study on these machines carried out recently at the Technical University of Łódź. The latest designing achievements in this area have also been taken into account. It seems that modern drum screens should be high-speed machines, i.e. such in which high speed factor (the ratio of drum angular velocity to rotation velocity) should range from 0.8 to 0.9, and not from 0.3 to 0.4, as is the case in the currently operating screens.
EN
This work presents the results of the investigations, devoted to multi-frequency screens, devic-es being used for the screening process and equipped with two drive vibrators operating at various rota-tion speeds. The object of this research was to evaluate the efficiency and capacity of a newly designed double-frequency screen to sieve the grained materials, especially those difficult to separate. The experi-mental double-frequency screen is driven by two inertial drive vibrators operating at various rotation speed, providing complex shaking movement of the screen. In comparison to conventional devices con-taining vibrators operating at constant rotation speed, the application of this modern double-frequency screen resulted in improving parameters of the screening process.
PL
Autor szczegółowo opisuje sposób prawidłowego doboru parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych urządzeń, które bezpośrednio wpływają na koszt produkcji oraz jakość kruszywa. Szerzej prezentuje także wskaźniki technologiczne, takie jak: energochłonność, wydajność, żywotność kruszarek oraz ich wpływ na proces rozdrabniania kruszyw.
EN
The author describes in detail the way how to choose proper maintenance and construction parameters of equipment, which directly affect production costs and product quality. There are also presented technological indicators, such as energy consumption, efficiency and lifespan of crushers as well as their impact on aggregate crushing.
PL
Znaleziono metodę obserwacji toru drgań stołu wibracyjnego z dwoma wibratorami zsynchronizowanymi współbieżnie i przeciwbieżnie oraz zbadano amplitudy drgań stołu. Zmierzono wpływ parametrów pracy wibratorów oraz masy stołu wibracyjnego na amplitudy drgań i ruch nasion po stole. Zasugerowano nowe zastosowania zbadanego układu do napędu przesiewaczy i innych maszyn wibracyjnych.
EN
The method for observing the vibration track of the vibrating table with two counter-synchronized and concurrently vibrators was found. The amplitude of the table was examined. Measured The impact of working parameters of vibrators and vibrating table weight on the amplitude of vibration and movement of seeds on the table was measured. New applications of the studied construction to drive other screens and vibratory machines were suggested.
20
Content available remote Przesiewanie kopalin surowych i rozdrobnionych
PL
Praca omawia proces przesiewania drobnoziarnowego na trzech przesiewaczach: membranowym, zataczająco-krążącym i dwuczęstościowym. Wszystkie te maszyny przesiewające przewidziane są do przesiewania materiałów drobnouziarnionych oraz bardzo drobnouziarnionych. Mogą one znaleźć zastosowanie np. w górnictwie surowców skalnych, gdzie takie niewielkie granice podziałowe (od kilku milimetrów do kilkudziesięciu mikrometrów) są stosowane. Mieszaniny ziarniste ciał kopalnych są klasyfikowane na najdrobniejszych sitach, najczęściej po wielokrotnym rozdrobnieniu. Tak więc przesiewacze służące do klasyfikacji tych materiałów są odmienne konstrukcyjnie od powszechnie znanych i rozpowszechnionych przesiewaczy. Drugą istotną różnicą jest sposób prowadzenia procesu przesiewania, który przebiega w warstwach grubych. Niewielkie jest bowiem w przypadku tak drobnouziarnionych nadaw prowadzenie procesu cienkowarstwowego, co ma miejsce np. w górnictwie węgla kamiennego. Przesiewacze omawiane w niniejszym opracowaniu stanowią pewną odrębną grupę maszyn przesiewających.
EN
The work discusses the fine-grain screening process on three screens: membrane, circling-and-revolving and two-frequency ones. All these screening machines are designed for screening of fine-grained and very fine-grained materials. They can find application for example in rock raw materials mining, where such small division boundaries (from several millimetres to several dozen micrometers) are used. Granular mixtures of fossil bodies are classified on these smallest screens, most often after repeated disintegration. Thus the screens designed for classification of these materials are constructionally different from commonly known and widespread screens. The second essential difference is the way of screening process conducting, which proceeds in thick layers. Not large is in the case of so fine-grained feeds the conducting of a thin-layered process, what takes place for example in hard coal mining. The screens discussed in the present work constitute a different group of screening machines.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.