Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  matryca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przedstawiono innowacyjny sposób wytwarzania matryc kuziennych, wdrażany w kuźni przemysłowej. Robocze powierzchnie rdzenia matrycy wykonanego ze stali konstrukcyjnej napawano materiałami odpornymi na destrukcyjne oddziaływanie procesu technologicznego kucia. Opracowano i wdrożono specjalny program komputerowy dla robota spawalniczego, który zapewnia precyzję napawania matrycy. Wprowadzony innowacyjny sposób wytwarzania matryc kuźniczych w pełni zapewnia wymaganą jakość odkuwek przy zachowaniu stałych parametrów matrycy w okresie eksploatacji.
EN
An innovative method of producing forging dies, implemented in an industrial forge, was presented. The working surfaces of the die core made of structural steel were padded with materials resistant to the destructive impact of the technological forging process. A special computer program has been developed and implemented for the welding robot that ensures the precision of the matrix welding. The introduced innovative method of producing forging dies fully ensures the required quality of forgings while maintaining constant parameters of the matrix during the operation period.
PL
Przedstawiono parametry procesu technologicznego wytwarzania matryc kuziennych. Przeanalizowano wpływ czynników oddziaływujących bezpośrednio na trwałość matryc. Scharakteryzowano kryteria doboru materiałów na podłoże matrycy (rdzeń) i napoinę w aspekcie dostępności rynkowej w celu wykonania badań weryfikujących ich parametry technologiczne. W oparciu o teorię podobieństwa określono wartości strumieni cieplnych zapewniających stabilizację temperatury matrycy podczas procesu napawania.
EN
Parameters of the technological process of manufacturing forging closed - dies are presented. The influence of factors directly affecting the durability of the closed - dies was analyzed. The criteria for the selection of materials for the closed - dies substrate (core) and the padding weld were characterized in terms of market availability, in order to perform tests verifying their technological parameters. Based on the theory of similarity, the values of thermal fluxes ensuring the stabilization of the closed - dies temperature during the padding process were determined.
PL
W przypadku chromu szczególnie ważne jest badanie jego specjacji z powodu dużej różnicy w toksyczności jego poszczególnych form chemicznych. Naturalnie chrom występuje na dwóch stopniach utlenienia: III i VI. Chrom na III stopniu utlenienia jest ważnym mikroelementem, natomiast Cr(VI) jest formą silnie toksyczną.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych wytycznych realizacji audytu instalacji przemysłowej, zagrożonej procesami egzotermicznymi i determinującymi samonagrzewanie, akumulację ciepła, samoprzyśpieszający się proces rozkładu termicznego i w konsekwencji wybuch cieplny, na przykładzie wytwarzania emulsji azotanu(V) amonu – emulsyjnych materiałów wybuchowych (EMW). Podstawą oceny ryzyka wybuchu cieplnego są badania kalorymetryczne stabilności termicznej metodami dynamicznymi i izotermicznymi. Na podstawie badań kalorymetrycznych wyznacza się parametry kinetyczne i cieplne procesu rozkładu termicznego. Po uzyskaniu parametrów kinetycznych wyznacza się parametry krytyczne stosując postulat Frank-Kamenetski’ego. Uzyskane wielkości kinetyczne i krytyczne, stosowane są podczas realizacji audytu instalacji przemysłowej, rozruchu, modyfikacji, realizacji procesu, zatrzymania oraz sytuacji katastroficznych – dla potrzeb opiniowania sądowego.
EN
The aim of the article is to present general guidelines for the audit of an chemical installations threatened by exothermic reaction and determining self-heating, heat accumulation, self-accelerating thermal decomposition and, as a consequence, thermal explosion. Problems are discussed on the example of explosive emulsion of ammonium nitrate(V). The paper presents the basics of technology of production of ammonium nitrate(V) emulsion. In the next step the risk of a thermal explosion was estimated by the calorimetry research of thermal stability using dynamic and isothermal methods. On the basis of the calorimetry research, the kinetic and thermal parameters of the thermal decomposition process were determined. After determining the kinetic parameters, critical parameters were calculated using the Frank-Kamenetsky postulate. For the forensic opinion, the obtained kinetic and critical values are used, in the audit of the chemical installation during its start-up, modification, chemical process implementation, stopping and after emergency accident.
5
EN
A composite material is a macroscopic combination of two or more distinct materials, having a recognizable interface between them. Modern composite materials are usually optimized to achieve a particular balance of properties for a given range of applications. Composites are commonly classified at two distinct levels. The first level of classification is usually made with respect to the matrix constituent. The major composite classes include organic – matrix composites (OMC's), metal – matrix composites (MMC's), and ceramic – matrix composites (CMC's). The OMC's is generally assumed to include two classes of composites: polymer – matrix composites (PMC's) and carbon – matrix composites (Peters, 1998). The composite material used in the work belongs to the PMC's and the composite is formed by the polymer matrix – rubber (sidewall mixture). As filler was used hard-magnetic strontium ferrite. Composite samples were prepared with different filler content (20%, 30%, 40%, 50%). Testing of polymer composites included: tensile test, elongation at break, hardness test and study of morphology.
EN
The paper investigates the growing popularity of composite materials concentrating on explanation of their advantages, especially taking into consideration composite materials used in the aerospace industry such as polymer matrix composites, metal matrix composites, ceramic matrix composites and smart composite materials. Various types of matrices and fibers are described with special emphasis on nanotechnology and opportunities to improve the properties of composites. The paper also presents selected examples of applications in the aerospace industry.
7
Content available Nowości w tomografii komputerowej
PL
W ciągu ostatnich dziesięcioleci postęp technologiczny w medycynie znacznie przyspieszył - w tomografii komputerowej obserwujemy to na co dzień od pierwszego badania tomografem, które zostało przeprowadzone 1 października 1971 roku w Atkinson Morley Hospital w Londynie. Przez następne lata pokonywano kolejne bariery technologiczne, pojawiały się nowe funkcje i możliwości tomografów. II generację tomografów opracowano w 1975 roku, a rok później kolejną – III. Owocem tego procesu są także znane nam dzisiaj tomografy IV generacji, które nie weszły do szerszego użycia.
8
Content available Repetition. A journey to the limits of the matrix
EN
This paper presents Søren Kierkegaard’s concept of repetition and attempts to draw an analogy between it and intaglio printmaking, in relation to three well­differentiated moments. The first moment is the location of repetition in the context of individual existence and its relationship with the matrix as a unique thing. The second, its demanding nature, its search for freedom, where the question of printing is understood as the progress and process of transfer. In this stage repetition becomes an instantaneous demand and vindication. Thirdly, the paper analyses the relationship between repetition as a life event and the print as the process of appropriating a story by means of a graphic act. Here the analogy is drawn between the concept of repetition by Kierkegaard and the concept of repetition in the two completely opposing realities that comprise the natural reality of intaglio printmaking; the matrix and the print.
PL
Autor artykułu przedstawia koncepcje powtórzenia Sørena Kierkegaarda, próbując nakreślić analogię między nią a grafiką intaglio (grafiką wklęsłodrukową) w odniesieniu do trzech różniących się od siebie momentów. Pierwszym z nich jest relacja powtórzenia wobec układu odniesienia, jakim jest indywidualna egzystencja i jej związek z matrycą jako bytem wyjątkowym. Po drugie, ponieważ w jego charakterze leży kategoryczny postulat wolności, który porusza kwestie drukowania jako procesu postępu i przekazu. Na tym etapie powtórzenie jest natychmiastowym żądaniem i realizacją. Na koniec analizowany jest związek między powtórzeniem jako wydarzeniem istnienia a drukiem jako procesem zawłaszczenia historii przez istnienie aktu graficznego. W tym kontekście autor zamierza ustanowić analogię między koncepcją powtórzenia Kierkegaarda a koncepcją powtórzenia dwóch całkowicie przeciwnych rzeczywistości, które składają się na naturalną rzeczywistość miedziorytu i systemów drukowania, takich jak matryca i druk.
PL
W publikacji opisano wyniki prac konstrukcyjnych i technologicznych dotyczących modyfikacji sposobu wytwarzania wykroju matryc do kucia kołnierza zaczepu budowlanego Putanker 2,5 T poprzez wgłębianie na gorąco. Hartowanie matrycy następowało z temperatury wgłębiania, aby wyeliminować dodatkowy proces nagrzewania do temperatury hartowania matryc. W celu oceny, czy nie wystąpiły pęknięcia po próbie wgłębiania oraz skutków procesu hartowania i odpuszczania, wykonano badania metalograficzne (obserwacje struktury za pomocą mikroskopu świetlnego – LM i skaningowego mikroskopu elektronowego – SEM oraz pomiary twardości metodą Vickersa HV 1). Materiałem matryc była stal narzędziowa do pracy na gorąco Orvar Supreme (odpowiednik stali WCLV). Zaprojektowano przyrząd do prowadzenia prób wgłębiania na próbkach krótkich o wymiarach φ64x35 mm z otworem φ14 mm, które służyły do wstępnych prób wgłębiania. Celem tych prób była weryfikacja konstrukcji przyrządu ze względu na zniekształcenia próbek na średnicy zewnętrznej po próbie wgłębiania oraz ocena skutków procesu hartowania i odpuszczania prowadzonych bezpośrednio po wgłębianiu na gorąco. Docelowe próby wgłębiania prowadzono na próbkach długich o wymiarach φ64x109 mm z otworem φ14 mm mocowanych w przyrządzie w tulei ustalającej. Próbki te po próbie wgłębiania, usunięciu warstwy odwęglonego materiału, korekcie płaskości powierzchni czołowej oraz po przecięciu na pół stanowiły gotowe matryce do kucia zaczepów budowlanych Putanker 2,5 T. W wyniku hartowania próbek długich z temperatury wgłębiania wynoszącej 1050°C w oleju, a następnie ich odpuszczaniu przy temperaturze 570°C w ciągu 2 godzin uzyskano materiał o średniej twardości wynoszącej 607 HV 1 (ok. 56 HRC), która jest wymagana dla matryc do kucia zaczepów Putanker 2,5 T.
EN
This article describes the results of design and technological work concerning modification of the method of manufacturing die impressions for forging the flange of a Putanker 2.5 T construction anchor by hot hobbing. Die quenching took place from hobbing temperature in order to eliminate the additional process of heating to die quenching temperature. In order to assess whether cracks occurred after the hobbing trial and the effects of the quenching and tempering process, metallographic studies (observations of structure using a light microscope – LM and scanning electron microscope – SEM as well as Vickers HV 1 hardness measurements). The die material was Orvar Supreme hot-work tool steel (the counterpart of WCLV steel). An instrument was designed for conducting hobbing tests on short samples with dimensions φ64x35 mm with a φ14 mm hole, which served for preliminary hobbing tests. The goal of these tests was to verify the instrument’s design in terms of sample deformation on the exterior diameter after the hobbing test as well as to assess the effects of the quenching and tempering process performed immediately after hot hobbing. The target hobbing tests were conducted on long samples with dimensions φ64x109 mm and φ14 mm hole fastened in the instrument’s fastening sleeve. After the hobbing tests and removal of the layer of decarbonized material, correction of face surface flatness and being cut in half, these samples constituted ready dies for forging of Putanker 2.5 T construction anchors. As a result of quenching of long samples from hobbing temperature equal to 1050°C in oil, followed by their tempering at 570°C for 2h, material with an average hardness of 607 HV 1 (approx. 56 HRC) was obtained, and this hardness is required for dies used to forge Putanker 2.5 T anchors.
10
Content available remote Algorytmy korekcji „wadliwych” pikseli paneli obrazowych (bad pixel corretion)
PL
Obecność „wadliwych” pikseli w panelu obrazowym jest nie do uniknięcia w procesie technologicznym. Pozostaje potrzeba korekcji „wadliwych” pikseli, które albo nie biorą udziału w detekcji promieniowania RTG („martwe” piksele), albo pozostają w stanie permanentnego maksymalnego nasycenia („gorące” piksele). Pozwala to na uzyskanie obrazów klinicznych bez obecności widocznych artefaktów pochodzących od „wadliwych” pikseli i bardziej jednorodnych. „Wadliwy” piksel może generalnie być zdefiniowany jako piksel, który nie „zachowuje” się zgodnie z oczekiwaniem, dający wynikowo nieprawidłowe wartości sygnału i bezwartościową informację z punktu widzenia uzyskiwanego obrazu. Niezależnie od przyjętej metody korekcji, pierwszym krokiem jest zmapowanie matrycy panelu obrazowego ze względu na obecność pikseli, dla których wartość zarejestrowanego sygnału jest statystycznie znacząco różna od wartości średniej/modalnej. Następnie wartości sygnałów w tych pikselach mogą być nadpisywane wartością modalną, średnią pochodzącą z obliczeń wykonanych dla sąsiadujących pikseli lub metodą interpolacyjną. Również istnieje możliwość korekcji manualnej przeprowadzonej na obrazach „raw”, jeżeli w systemie obrazowym istnieje możliwość operowania danymi surowymi.
EN
A presence of defective pixels in an image panel is unavoidable in a technological process. There remains a need to correct defective pixels that either do not take part in the x-ray detection („dead” pixels) or remain in permanent maximum saturation („hot” pixels). This allows to obtain more homogeneous clinical images without visible artifacts from „defective” pixels. A defective pixel can generally be defined as a pixel „behaves” in an unexpected way. This results in incorrect signal values​​ and worthless image information. Irrespective of an applied correction method, a first step of a process is to map a matrix of the image panel due to the presence of pixels for which a registered signal is statistically significantly different from a mean/ modal value. Then, the values ​of the signals of these pixels can be overridden with a modal or average value of neighboring pixels or using an interpolation method. There is also a possibility of a manual correction using “raw” images if the image system has built in tools to handle “raw” data.
EN
Metallic nanoparticles, especially silver nanoparticles, have attracted much attention due to their unique physical, chemical and opto-electronic properties. Silver nanoparticles have been successfully applied as a matrix replacement for the laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (LDI-ToF-MS). Silver nanoparticles (AgNPs) can efficiently absorb ultraviolet laser radiation, transfer energy to the analyte and promote analyte desorption, but also constitute a source of silver ions suitable for analyte cationisation. Nanoparticles, producing spectra with highly reduced chemical background in the low m/z region, are perfectly suited for low-molecular weight compound analysis and imaging. AgNPs have been demonstrated to allow efficient capture of different chemical compounds (including amino acids, cholesterol, fatty acids) on their surface, thus efficiently promoting their desorption and gas phase cationisation. The minimum detectable amount for those organic and biological molecules is often in the fmol range [23]. Despite the fact that scientists have developed a variety of methods for the synthesis of silver nanoparticles, there are still problems with obtaining surfaces with nanoparticles of high durability and chemical purity. Recently, a successful application of cationic silver nanoparticles (AgNPs), which were placed on MALDI targets for highly sensitive detection of d-ribose at attomolar levels as well as analysis of biological samples such as urine and blood serum [51] was shown. The application of new 109AgNPET surface has been presented with examples of analysis of nucleosides and nucleic bases [60]. One of the main directions of development of LDI-MS is the imaging mass spectrometry (MSI), enabling the visualization of surface distribution of biological samples. The critical limitations of the spatial resolution of MALDI-MSI are the size of the organic matrix crystals and the analyte migration during the matrix application process. To overcome these problems, researchers tried to use nanoparticles as substitutes of organic matrices. In 2013 Ruman group presented that direct contact of the analysed object with Ag nanoparticle-covered target permits direct surface transfer of chemical compounds. The active surface becomes then a “chemical photograph” of an object and allows MS analysis and MS imaging [68].
EN
The paper presents results of assessment of the unit pressure force within the refractory material volume in the course press-moulding of stampings for refractory precast shapes. The force was evaluated with the use of physical simulation of deformation undergone by lead balls placed in the raw refractory mass subjected to pressing in a metal die. To determine the value of unit pressure force applied to the aggregate grains in the course of stamping press-moulding, physical model of deformation of a sphere induced by the uniaxial stress state was used.
EN
The paper presents results of an analysis of material density distribution in stampings press-moulded in metal dies from raw refractory materials based on alumina-magnesia-carbon aggregate. The stampings, fabricated on LAEIS HPF 1250 pressing machine, are blanks from which refractory precast shapes are manufactured by means of drying and firing. Samples for material density evaluation were cut out from test stampings with the use of diamond-reinforced disc. Density of the material was determined in thirteen layers of stampings denoted with letters A through M.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania się materiałów wybuchowych emulsyjnych ładowanych mechanicznie do otworów strzałowych na przykładzie MWE RP-T2 w zależności od czasu pozostawania w otworze strzałowym. Z analizy wynika m.in., że pomimo kilkuletniego prowadzenia mechanicznego załadunku MWE, nadal duża część przodków odpalana jest poza zakresem optymalnych gęstości. Warto zwrócić uwagę na często pomijany negatywny wpływ stosunkowo wysokiej temperatury pierwotnej skał, co może powodować zupełnie inny przebieg nagazowania matrycy, niż zakładany przez producenta i przestrzegany przez operatorów modułu mieszalniczo-załadowczego.
EN
The article presents the results of the behavior of the emulsion explosives loaded mechanically to blast holes on the example of MWE RP-T2 explosives depending on the time of their deposition in the blast holes. The analysis shows, among others, that in spite of several years of conducting of mechanical loading of MWE there is still a big part of the faces were shot firing is beyond the scope of optimal density. It is worth paying attention to the often overlooked negative impact of the relatively high virgin temperature of rocks, which can result in a completely different course in carbonation of the matrix than that assumed by the manufacturer and adhered to by operators mixing-loading module.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
6403--6410, CD 2
PL
W artykule przedstawiono kinetykę zużycia kompozytowych gradientowych powłok, w których podstawowym typem struktury są warstwowe, matrycowe wtrącenia, poddane obciążeniom statycznym i dynamicznym, wywołanych siłami tarcia ślizgowego lub tocznego. Pokazano, że powłoki gradientowego typu z nano kompozytową osnową i równomiernie rozłożonymi w niej makro wtrąceniami, cechują się wysoką odpornością na zużycie. Optymalną, dla stykających się powierzchni poddanym znacznym obciążeniom przy tarciu ślizgowym, jest dyspersyjnie umocniona osnowa, , zawierająca wtrącenia związane z metaliczną osnową i przejściową strefą dyfuzyjnego współdziałania.
EN
It was established that coatings of the gradient type with a high carrying capacity has enough wear resistance. An optical high-loaded sliding friction couple is a dispersively strengthened or diffusively alloyed matrix deposited over a directedly crystallized columnlike eutectic layer on an under-layer containing macro inclusions connected with the metal matrix and substrate through a transition zone of diffusive interaction.
PL
Technika chromatografii gazowej sprzężona ze spektrometrią mas jest coraz częściej wykorzystywana jako narzędzie analityczne do rutynowego oznaczania analitów w różnego rodzaju próbkach, w tym środowiskowych i biologicznych. Ekstrakty z takich matryc są bogate w różnorodne składniki izolowane łącznie z analitami i mogące zakłócać przebieg oznaczania ilościowego. Zmienność składu próbek powoduje znaczne często rozbieżności w wynikach oznaczeń. Spowodowane jest to zjawiskiem określanym jako "efekt matrycowy", który może zarówno obniżać, jak i podwyższać wyniki oznaczenia ilościowego danego analitu.
PL
Powszechnie stosuje się wiele technik analitycznych do analizy metali ciężkich, wykorzystywanych w badaniach próbek stałych. Niewiele jest jednak prac, które dotyczą wyboru optymalnej metodyki badawczej pierwiastków śladowych w matrycy stałej, przykładowo w osadach ściekowych. Z uwagi na różnorodność tych procedur, stosuje się takie zabiegi jak: harmonizacja stosowanych metodyk, standaryzacja, optymalizacja. Celem niniejszej pracy było porównanie dwóch metod ekstrakcji sekwencyjnej - BCR (Community Bureau of Reference) i zoptymalizowanej BCR* do frakcjonowania Zn, Cd i Cr w kompostowanych osadach ściekowych. W pracy analizowano również wpływ czasu mineralizacji na stopień odzysku z próbki takich metali jak: kadm, chrom, i cynk. Procedura mineralizacji polegała na roztworzeniu badanego materiału w roztworze wody królewskiej przy jednoczesnym podgrzewaniu analitu w mineralizatorze mikrofalowym. Zawartość pierwiastków w badanych próbkach oznaczono za pomocą spektrometru absorpcji atomowej z atomizerem płomieniowym (FAAS).
EN
Many analytical techniques are used for the analysis of heavy metals in the solid samples. However, there is little work concerning the optimal choice of research methods of trace elements in a solid matrix, such as in sewage sludge. Due to the variety of these procedures, using such procedures as the harmonization of methodologies used, standardization, optimization. The aim of this study was to compare two methods of sequential extraction - BCR (Community Bureau of Reference) and optimized BCR * to the fractionation of Zn, Cd and Cr in composted sewage sludge. The paper also analyzed the effect of time on the degree of mineralization of the sample recovery of metals such as cadmium, chromium and zinc. The procedure consisted of dissolving the mineralization of the test material in aqua regia solution while heating of the analyte in microwave. Researches the elements content in the test samples was determined by flame atomic absorption spectrometer (FAAS).
EN
The main objective of this paper was to perform sinterability studies of ball-milled Fe-12%Ni-6.4%Cu-1.6%Sn-0.6%C powders. A mixture of precisely weighed amounts of elemental iron, nickel and graphite, and pre-alloyed 80/20 bronze powders was ball-milled for 8, 30 and 120 hours. After cold-pressing at 400 MPa the specimens were sintered at 900°C for 30 minutes in a reducing atmosphere and subsequently tested for density and hardness as well as subjected to structural studies using scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) analysis. The obtained results showed that only the powder ball-milled for 120 hours yielded a near pore-free material after consolidation by cold pressing and pressureless sintering at 900°C. Assuch, it could have a potential to be used in production of diamond-impregnated wire saw beads.
PL
Głównym celem pracy było zbadanie przydatności mielonych proszków w młynie kulowym do wytwarzania spiekanych materiałów Fe-12%Ni-6.4%Cu-1.6%Sn-0.6%C. Mieszankę elementarnych proszków żelaza, niklu oraz grafitu wraz z proszkiem brązu B20 poddano mieleniu w młynie kulowym przez okres 8, 30 i 120 godzin. Prasowane pod ciśnieniem 400 MPa wypraski wykonane z mielonych proszków poddano spiekaniu w temperaturze 900°C przez 30 minut w atmosferze redukującej. Spieki zostały poddane badaniom gęstości, twardości oraz mikrostrukturalnym, obejmującym mikroskopię skaningową oraz rentgenowską analizę fazową. Otrzymane wyniki badań wskazują, że tylko spieki wykonane z proszku mielonego przez 120 godzin odznaczają się niską porowatością i z tego powodu mogą stanowić potencjalny materiał osnowy spiekanych segmentów metaliczno-diamentowych przeznaczonych do produkcji pił linowych.
EN
Why cobalt outperforms other matrix materials in its capacity for diamond retention in cutting tools is considered. To this end diamond loading conditions were modelled to establish the magnitude of stress and strain in the matrix surrounding a working diamond crystal. Only at 315 N did the contact force in Co result in plastic strain of 4-8%, which has a destructive influence on diamond retention. The strain field generated in a poorly performing Cu-40%Co-6%Sn matrix under a load of 190 N closely resembled that generated by 315 N in Co. It is postulated that diamond retention is related to the yield strength and work hardening characteristics of the metallic matrix.
PL
W artykule przedstawiono analizę czynników decydujących o bardzo dobrych własnościach retencyjnych kobaltu w odniesieniu do kryształów diamentu w spiekanych materiałach narzędziowych. W tym celu przygotowano komputerowy model kryształu diamentu osadzonego w osnowie i poddanego działaniu zewnętrznego obciążenia dla ustalenia wielkości naprężeń i odkształceń pojawiających się w osnowie. Stwierdzono, że siła 315 N działająca na diament umieszczony w kobalcie powoduje odkształcenie plastyczne osnowy w zakresie 4-8%, co ma negatywny wpływ na retencje. W przypadku stopu Cu-40%Co-6%Sn podobne wartości odkształceń zaobserwowano pod działaniem siły 190 N. Na podstawie otrzymanych wyników symulacji komputerowych można stwierdzić, że własności retencyjne materiału osnowy uzależnione są od jego granicy plastyczności oraz zdolności do umocnienia wywołanego odkształceniem plastycznym.
20
Content available From a linear to a matrix structure - case study
EN
Many manufacturing companies existing on the Polish market, not only from the textile sector, including, for example, the food industry, operate on the basis of a linear organizational structure. The article is based on the thesis that many of them could introduce a matrix structure, which would improve the functioning of the company. Making an attempt to justify such a thesis, a case study is used as illustrative. Consequently, this article became a theoretical-empirical study.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.