Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  problem-based learning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Globalization and scarcity of resources have contributed to the need to meet and exceed customers' higher expectations while reducing the number of employees, workload and consumption of available resources. This situation was initiated by the fourth industrial revolution, hereinafter referred to as "Industry 4.0", which is based on the implementation of modern information technologies, associated with automation, artificial intelligence and a theory called the Internet of Things. All of this is aimed at improving efficiency, faster decision-making, which results in increasing the competitiveness of the company. Changes in the field of robotics, artificial intelligence and automation technologies indicate that with their increasing importance and implementation in organizations, there is a need to introduce new from teaching in the context of preparing engineers to work with new technologies based on cyberspace. The aim of the article is to review the literature on the importance of problematic teaching in the implementation of engineers for faster and more efficient implementation of Industry 4.0 in current production organizations.
2
PL
Innowacje to nowa wartość lub jakość wprowadzana by osiągnąć lepsze rezultaty. Peter F. Drucker definiuje innowacje, jako okazję do nowych przedsięwzięć i usług. Innowacja stymuluje zmianę. Ta z kolei jest nieodłącznym elementem świata inżynierów, dynamicznego, skomplikowanego i odpowiadającego na rosnący popyt nowych rozwiązań technologicznych. Przemysł 4.0 staje się faktem, a umiejętność szybkiego reagowania uczelni na zmiany w otoczeniu jest niezbędna. Jak w ten świat wprowadzić absolwenta uczelni wyższej? Jak wykreować lub rozwinąć w nim umiejętności i kompetencje potrzebne na współczesnym rynku pracy? Na przytoczone pytania postarają się odpowiedzieć w niniejszym artykule autorki referatu. Artykuł rekomenduje podejście do skutecznego kształcenia w świetle uzyskanych wyników badań.
EN
Innovation is the new value or quality introduced to achieve better results. Peter F. Drucker defines innovation as an opportunity for new projects and services. Innovation stimulates change and is an integral part of the world of engineers, which is dynamic, complicated and responding to the growing demand for new technological solutions. Industry 4.0 is becoming a reality. Therefore the ability of the university to fast reaction on changes of economic conditions is essential. How does in this world to introduce a graduate of a university? How to create or develop the skills and competencies needed for today's labor market? The authors of the paper will try to answer on these questions. The article recommends approaches to effective learning taking into account the results obtained.
3
Content available remote Nauka – edukacja – przemysł: synergiczna współpraca dla innowacyjności
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące relacji na styku nauka-edukacja- przemysł w aspekcie efektywnej współpracy dla uzyskania odpowiedniego poziomu synergii w rozwiązywaniu problemów energetyki, w szczególności samowystarczalności energetycznej i konieczności wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze. Odniesiono się do metod oceny prowadzenia badań naukowych w uczelniach i jednostkach badawczych, podkreślając konieczność większego docenienia i wspierania prac aplikacyjnych. Przedstawiono stan kadr naukowych z zakresu szeroko pojętej energetyki oraz problemy kształcenia kadr technicznych. Podkreślono konieczność wprowadzenia nowych zagadnień i form edukacji oraz prowadzenia ciągłego propagowania w społeczeństwie roli i znaczenia energetyki jako dziedziny gospodarki niezbędnej dla sprawnego funkcjonowania państwa, co wobec ograniczonych zasobów surowców energetycznych stanowi istotny problem.
EN
The paper presents issues concerning the relations at the crossroad of research, education and industry in the aspect of effective cooperation to obtain the proper level of synergy for solving power engineering problems, especially energy self-sufficiency and requirements of applying innovative solutions in this area. Methods of assessment of research works in universities and research institutions have been discussed, underlining the necessity to provide greater appreciation and support of application research. Scientific staff availability in the area of broadly defined power engineering has been assessed and problems of engineers’ education have been described. The need for new directions and forms of education as well as for continuous promotion of the significance of power engineering as a branch of economy is essential for efficient operation of the country, which in view of limited energy resources is a major issue.
EN
This paper reviews the available e-learning applications used in teaching medicine and presents the functionalities of the Web application developed to support classes conducted with the problem-based learning (PBL) method. The application is a form of e-learning platform that allows posting as well as archiving content stored during PBL sessions; it is made up of three modules: the administration module, the teacher module, and the student module. The presented Web application is flexible in operation; it allows designing the number of groups and PBL sessions. The user, apart from using the system during PBL sessions, can access it at any place and time to supplement and update the content. The materials collected during individual PBL sessions constitute sets of content unique for each group because the learning objectives are different for them. With this approach, students can study considerably larger batches of material than it would be possible during classes conducted with other methods.
EN
The Research Methodology course for postgraduate students is challenging, even for an experienced academic teacher. The primary objective of this course is to prepare participants to conduct scientific research and publish the results. This case study presents an original teaching method applied to Research Methodology with Emphasis on Engineering Science, for international engineering students at Blekinge Institute of Technology in Karlskrona, Sweden. The demanding requirements of the course, a varying number of enrolled students, and a large number of assignments which need to be tracked and guided by the teacher are all conditions that need a custom approach and modern tools. The opportunities offered by e-technologies help to fulfill these course requirements. This article shows how e-tools such Itslearning, Doodle, Zotero or scientific database search engines, can be implemented to support the teaching objectives. Using these tools, a single academic teacher can accomplish the eight-week course of Research Methodology, for up to 180 students working in 60 project groups without compromising teaching quality and students’ satisfaction. The course also has been appreciated by colleagues and mentioned in the Master program evaluation of the Swedish Higher Education Authority.
PL
Nauczanie metodyki pracy badawczej studentów II stopnia i doktorantów stanowi duże wyzwanie nawet dla doświadczonych wykładowców akademickich. Podstawowym celem takiego kursu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia projektów badawczych i publikacji ich wyników. W artykule, jako studium przypadku przedstawiono autorską metodę prowadzenia przedmiotu Metodyka Pracy Badawczej w Inżynierii, prowadzonego dla międzynarodowych studentów kierunków technicznych na Blekinge Institute of Technology w Karlskronie w Szwecji. Złożona struktura przedmiotu, zmieniająca się liczba studentów uczestniczących w kursie w kolejnych latach oraz duża liczba zadań wymagających monitorowania i korekty prowadzącego, potrzebowały zastosowania nieszablonowych rozwiązań i nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Wykorzystanie e-technologii pozwala na taką realizację kursu, która nie byłby możliwa przy użyciu tradycyjnych narzędzi. W artykule pokazano, jak e-narzędzia takie jak Itslearning, Doodle, Zotero czy biblioteczne narzędzia przeszukiwania naukowych baz danych, ułatwiają realizacje celów dydaktycznych przedstawionego przedmiotu. Dzięki tym narzędziom pojedynczy nauczyciel akademicki może w 8 tygodni zrealizować program Metodyki Pracy Badawczej w Inżynierii wykładanej nawet dla 180 studentów, pracujących w 60 grupach projektowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości nauczania i satysfakcji studentów. Przedmiot został również doceniony w ostatniej ocenie programowej studiów magisterskich realizowanej przez Szwedzki Urząd Kanclerza. Szkolnictwa Wyższego (Swedish Higher Education Authority).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.