Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  resistivity imaging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Conducted by "Olkusz" Speleological Club exploratory works related to the Gieńkówka cave led only to its partial opening. There are indications stating that this cave has continuation beyond its currently available parts. In order to verify those assumptions resistivity imaging method has been used. During analysis of the resistivity models obtained from field measurements the synthetic model, simulating the intersection of the cave corridor, has been utilized. In order to assess the reliability of resistivity cross sections in terms of the presence of artifacts left by the inversion process Depth of Investigation (DOI) index has been applied. For preparing DOI maps two inversions on the same data set were carried out using different reference models. Then the results were compared to each other. High resistivity anomalies revealed on obtained models show strong correlation with actual caves known in this area. In addition, similar anomalies have been found in place of the predicted continuity in Gieńkówka cave, thus confirming the hypothesis made in this research. High DOI index values in the occurrence of caves pointing to the instability of the inversion process in those areas.
EN
Identification of a bedrock beneath soft cover is one of the most important task in engineering geology. The location of boundary-overburden information may be used by investors, builders and municipal authorities to design an infrastructure or land-use plans. In such issues the application of appropriate geophysical methods is useful. However, in urban zones and areas characterized by subsurface soft layer the usage of certain methods (eg.: seismic refraction) is not advisable. The passive method of Refraction Microtremor (ReMi) can fulfill its tasks in the relatively difficult urban environment. The vertical S-wave velocity profiles were carried out as a result of inversion of Rayleigh wave dispersion curves obtained from ReMi method. The change of S-wave velocities allowed to distinguish shallow geological layers in the area of Chorzów Stary. Preliminary measurements allowed to identify the Carboniferous bedrock at a depth of 14-18 m what has been confirmed by resistivity imaging. Furthermore, unconsolidated deposits are also recognized and the seismic results show a good correlation with the available geological information and resistivity imaging data.
PL
Rozpoznanie zalegania sztywnego podłoża pod warstwą luźnych osadów jest jednym z ważniejszych zagadnień w geologii inżynierskiej. Informacja o położeniu granicy podłożenadkład wykorzystana może zostać przez inwestorów, inżynierów budowlanych lub władze gmin do projektowania właściwych konstrukcji lub planowania zagospodarowania przestrzennego. W takich sytuacjach przydatne stają się rozwiązania jakie proponują właściwe metody geofizyczne. Jednakże w strefach zurbanizowanych oraz charakteryzujących się luźnymi warstwami przypowierzchniowymi zastosowanie niektórych metod (np.: sejsmiki refrakcyjnej) nie jest wskazane. Metoda refrakcji mikrodrgań ReMi (pasywna) spełnia swoje zadania w tych względnie trudnych warunkach. W wyniku inwersji krzywych dyspersyjnych fal Rayleigha otrzymano pionowe zmiany prędkości fali S, co pozwoliło na rozróżnienie warstw geologicznych. W rejonie Chorzowa Starego przeprowadzono wstępne pomiary, które pozwoliły na rozpoznanie zalegania podłoża karbońskiego na głębokości ok. 15 m. Wydzielone warstwy w strefie osadów luźnych wykazały także dobrą korelację z dostępną informacją geologiczną oraz pomiarami inwersyjnego obrazowania oporności.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki rekonesansowych pomiarów geoelektrycznych przeprowadzonych za pomocą metody obrazowania elektrooporowego 2D na obszarze zachodniego otoczenia centralnego zwałowiska odpadów z produkcji węgla "Przezchlebie". Celem pomiarów było określenie rozkładów oporności warstw geologicznych w otoczeniu składowiska. Wyniki pomiarów wskazały na możliwe zanieczyszczenie przypowierzchniowego poziomu wód podziemnych związkami chemicznymi zawartymi w odpadach, które propagują do środowiska geologicznego.
EN
The work presents the results of geoelectric measurements carried out using the 2D resistivity imaging method in the area of the western surroundings of the central dumping ground "Przezchlebie" for waste from the production of coal. The purpose of the measurements was to determine the distribution of resistance of geological layers in the surroundings of the storage area. The measurement results have indicated a possible contamination of the subsoil layer of groundwaters with chemical compounds contained in the waste that propagate to the geological environment.
PL
W pracy zaprezentowano obrazowanie elektrooporowe jako metodę pozwalającą na badanie wpływu zdeponowanych odpadów powęglowych na środowisko gruntowo-wodne. Metoda obrazowania elektrooporowego pozwoliła na uzyskanie szczegółowych informacji o budowie geologicznej wschodniej części otoczenia składowiska odpadów powęglowych Panewniki KWK "Halemba-Wirek" oraz o prawdopodobnym rozmieszczeniu zanieczyszczeń w warstwie wodonośnej. Otrzymane informacje o ośrodku geologicznym mogą być podstawą do określenia miejsc migracji zanieczyszczeń ze składowiska oraz zasięgu zanieczyszczeń wód podziemnych. Ze względu na brak pełnej izolacji deponowanych odpadów powęglowych od podłoża, badany obszar jest szczególnie narażony na zanieczyszczenia głównie chlorkami i siarczanami migrującymi ze składowiska do płytko zalegających wód podziemnych.
EN
The paper presents a method of resistivity imaging. This method allows to study the impact of coal wastes on groundwater. The resistivity imaging measurements were carried out east from the 'Panewniki' waste dump of 'Halemba-Wirek' Coal Mine. For the lack of the isolation of deposited coal wastes the examined area is exposed on pollutions mainly chlorides and sulphates migrating from the storage yard. The aim of investigations was to get information about the geological structure and about the probable distribution of pollutants in the water-bearing layer. The received information will allow to localize areas where contaminations infiltrate into the ground. It will also help to determine the rangę of groundwater pollution.
EN
Combined geoelectric research was performed in the Starunia area, where the specimens of woolly rhinoceros were discovered at the beginning of the 20th century. The work included: DC resistivity soundings, electromagnetic terrain conductivity measurements, resistivity imaging and penetrometer-based resistivity profiling. The main purpose of the survey was to give geoelectric characterization of near-to-surface sediments and estimate their variability (extent, thickness and electric resistivity). Generally, resistivity of geological strata is low and decreases with depth but its spatial distribution is locally complex. This complexity reflects joint effects caused by the presence of salty underground water outflows from the salt-bearing Miocene Vorotyshcha beds into the Quaternary sediments, distinct transformations of the geological medium by former ozokerite and oil exploitation and current activity of the natural geological processes in the area.
EN
The aim of the research was to examine subsurface soil layers with the use of the Ground Penetrating Radar (GPR) method. Neolithic archaeological post in Karmanowice was examined. On the basis of earlier geophysical researches and archaeological premises, eight measurement profiles had been chosen. Ground Penetrating Radar system with antenna of 500 MHz frequency was applied. The meas-urements were made with 30 and 60 ns time windows. The results were shown as the GPR sections. The analysis of the obtained results allowed us to outline anomalies connected with the appearance of archaeological objects in subsurface soil layers. The border between the anthropogenically changed upper layer and undisturbed loess was established, and the sections of slope wash layers were designated. Anomalies were confirmed by digging and test drillings. Additionally, 2D resistivity imaging method was used for verification of specific anthropogenic anomalies.
PL
Historia zabytkowego zespołu architektoniczno-krajobrazowego w Grodzisku sięga średniowiecza. Szczególnego charakteru nabrał on w XVII wieku, gdy powstało symboliczne założenie architektoniczne, upamiętniające błogosławioną Salomeę. Zespół ten był obiektem badań historycznych i archeologicznych między innymi w latach 60. i 90. XX wieku oraz w roku 2003. Znaczną rolę w planowaniu i analizie wykonanej prospekcji archeologicznej odegrały badania geoelektryczne. Metodą penetracyjnego profilowania oporności stwierdzono występowanie rozróżnialnych nawarstwień kulturowych na terenie obwałowań majdanu grodziska. Metodą tomografii elektrooporowej wykryto w otoczeniu kościoła strefy anomalne, które mogły być identyfikowane z podziemnymi pozostałościami architektonicznymi. Wyniki pomiarów geoelektrycznych zostały potwierdzone pracami wykopaliskowymi. Nie ulega wątpliwości, że odnalezione mury, zapewne dwutraktowej, budowli mieszkalno--obronnej są jednym z najstarszych tego typu przykładów "architectura militaris" na ziemiach polskich.
EN
Monumental archaeological and landscape complex in Grodzisko is located within Ojcowski National Park (Małopolska province, south Poland). The complex was investigated historically and archaeologically in 60-ties and 90-ties of the XX century and lately in 2003. Results of geophysical research played an important role in planning archaeological excavations and analysis of historical events. The methods used were penetrometer-based resistivity profiling and DC resistivity imaging. The first method was used for recognition of different cultural accumulation layers within embankments of the courtyard. Resistivity imaging made along five lines located near historical church discovered distinct high-resistivity zones. These zones reflected the presence of underground fragments of historical walls confirmed later by the archaeological excavation works. Complex analysis of historical and archeological data leads to the opinion that discovered walls are remnants of the building of defense-residential character, probably one of the oldest examples of the "architectura militaris" on the area of Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.