Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aroma
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Due to the significant changes on the beer market the flourishing development of small and craft breweries is clearly observed. Upgraded consumers’ expectation led to many technological challenges in brewing process resulting in novel methods of manufacturing of many different beer types. As bitterness and aroma are two crucial quality features of beer and many scientific efforts have been done especially in the area of hop aroma. Despite the predominant impact of main beer flavor compound e.g. linalool, other substances also contribute to the hoppy beer aroma through additive or synergistic effects not only raw materials used but also hopping regimes contribute as well to final flavor release though several new methods of hopping, particularly dry hopping have been developed.
2
PL
W badaniach wykorzystano kawę zieloną z Brazylii i Etiopii, którą poddano procesowi palenia. W próbkach pobieranych w trakcie prażenia porównywano suchą masę, kwasowość, zawartość cukrów bezpośrednio redukujących, polifenoli ogółem, przeciwutleniaczy oraz przeprowadzono oznaczenie składników aromatu kawy (GC-MS). Wyniki badań świadczą o silnym wpływie procesu palenia na jakość sensoryczną i fizykochemiczną kaw. W próbkach obu gatunków kaw prażenie powodowało wzrost zawartości cukrów bezpośrednio redukujących i kwasowości. Zauważono niewielki spadek zawartości polifenoli i aktywności przeciwutleniającej. Kawy zielone charakteryzowały się ograniczonym profilem związków lotnych, natomiast na bogaty profil zapachowy kaw palonych wpływały głównie pirazyny, ketony i pochodne furanu.
EN
Green coffee from Brazil and Ethiopia were used for the presented investigations. The coffee samples were received during roasting process. The content of dry weight, acidity, reducing sugars, total polyphenols and antioxidant activity were analysed in the study. The coffee aroma compounds were also determined. The results obtained indicate a strong influence of roasting process on sensory and physicochemical quality of the coffees. For both coffee species roasting resulted in an increase of reducing sugar contents and acidity. A slight decrease of polyphenol contents and antioxidant activity was noted. Green coffees had a limited volatile profile. Rich aroma profiles of roasted coffees were influenced mainly by pyrazines, furan derivatives and ketones.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie opracowanych (w wyniku badań własnych) profili zapachowych charakteryzujących różne etapy reakcji Maillarda. Reakcje przeprowadzano w warunkach symulujących pieczenie/opiekanie mięsa. Reagentami były lizyna i ryboza. Podstawą do opracowania rozrzutu cech aromatycznych była analiza związków lotnych (GC-MS). Zamiast nazw substancji wykorzystano ich cechy sensoryczne. Uzyskano w ten sposób profil specyficznych "nut" zapachowych, które mogą stanowić wskaźnik stopnia zaawansowania reakcji nieenzymatycznego brązowienia. Profil taki można wykorzystać do przygotowywania szczegółowych deskryptorów sensorycznych odzwierciedlających cechy jakościowe mięsa.
EN
The aim of the investigations was to elaborate the profiles of flavor that have been obtained as a result of various stages of Maillard's reactions. These reactions were held in such conditions that imitated baking/broiling browning of meat. Lysine and ribose were used as reagents. The basis of the description of the distribution of aroma features was the analysis of the volatile compounds (by GC-MS method). The sensory features of the volatile compounds were used instead of the names of them. It was the way in which the specific profile of the single score of flavour has been obtained. These single flavour features can be the markers of the degree of the advancement of the non-enzymatic browning reaction. This profile could be used for preparing of the detailed sensory descriptors that reflect the features of meat's quality.
PL
Zmysł węchu to jeden z dwóch, oprócz smaku, zmysłów chemicznych. Jego istota działania opiera się na umiejętności rozpoznawania zapachu określonych związków chemicznych lub ich mieszanin w otoczeniu.
PL
W artykule przedstawiono podstawy chromatografii gazowej w połączeniu z olfaktometrią (GC-O) i wykorzystanie tej metody w identyfikacji kluczowych związków zapachowych żywności. W metodzie GC-O nos człowieka jest detektorem w chromatografii gazowej, co pozwala na rejestrację wrażeń zapachowych razem z danymi uzyskiwanymi za pomocą "klasycznych" detektorów. Jest to metoda umożliwiająca identyfikację związków istotnych dla tworzenia zapachu produktu wśród niejednokrotnie setek związków lotnych, spośród których większość nie wykazuje aktywności zapachowej. W artykule omówiono warianty tej metody, jej zastosowanie oraz istotne wymagania dla badanych próbek.
EN
In this article, the backgrounds of GC-O (gas chromatography – olfactometry), and its application in the identification of key aroma compounds in food are described. GC-O technique uses human nose as a detector in gas chromatography, which enables a registration of odor impressions along with signals acquired by "classical" detectors. This technique enables identification of key odorants among sometimes hundreds of volatile compounds, of which majority is flavor non-active. In the article, variants of GC-O, requirements for sample preparation and some applications are described.
PL
Kompozycje roślinne wraz z odpowiednio dobranymi elementami małej architektury mogą oddziaływać na wszystkie nasze zmysły. Tak ukształtowane tereny zieleni pozwalają na wielostronne poznawanie świata także przez osoby widzące, niewidome, a także z zaburzeniami natury sensorycznej.
EN
Two instrumental techniques applied for food quality assessment such as gas chromatography-olfactometry (GC-O) and electronic nose (e-nose) are characterized. The principle of each technique and typical analytical approaches in odour determination are briefly described. Furthermore, the examples of applications, performed also in the author’s laboratory, are given.
PL
Scharakteryzowano dwie techniki instrumentalne stosowane w ocenie jakości produktów spożywczych, tj. chromatografię gazową w połączeniu z detekcją olfaktometryczną oraz nos elektroniczny. Opisano zasady działania obu technik oraz typowe procedury analityczne stosowane w ocenie zapachu. Ponadto podano przykłady praktycznego zastosowania obu technik, włącznie z tymi, które wykorzystano w pracowni autorów.
EN
The volatile compounds in spirits and honeys were determined by headspace solid-phase microextraction as sample preparation technique and gas chromatography (GC) with mass spectrometry (MS) and olfactometry (O) detection. Identification of spirits and honey volatiles was made by comparison mass spectra with data in NIST Mass Spectral Database. Additionally, flavour compounds detected by sensory-panel were registered in the form of olfactograms by fmgerspan method. Analysis of raw spirits indicated the presence of over 200 compounds, of which a significant number were identified (including esters, higher alcohols, aldehydes, acetals, as well as furanes, sulphur compounds, terpenoids and benzene derivatives). Among them over 50 were identified whose presence or high content can decrease the quality of distillates. In the result of performed analysis of honeys, 163 volatile and semi-volatile compounds were identified (aliphatic and aromatic acids, aldehydes, ketones, alcohols and phenols, terpenoids, furane and pyrane derivatives). In the midst of them markers of each type of honeys were indicated. Formed determinant lists can be useful for distinguish and quality control (for example finding adulterations) of Polish honeys. Besides, application of GC-MS technique coupled with olfactometry make possible creating aroma profiles of investigated honeys. Employed techniques were characterized by high sensitivity and repeatability, furthermore they are less time-consuming.
PL
Stosując mikroekstrakcję do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej jako metodę przygotowania próbek i chromatografię gazową (GC) ze spektrometrią mas (MS) i olfaktometrią (O) jako metodę oznaczeń końcowych, oznaczono lotne związki w spirytusach i miodach. Identyfikację przeprowadzono przez porównanie widm masowych z widmami z biblioteki NIST. Dodatkowo, wykrywane przez panel oceniający związki zapachowe rejestrowano w formie olfaktogramów, stosując metodę "odcisku palca". Analiza surowych spirytusów wykazała obecność ponad 200 związków, z których większość została zidentyfikowana (estry, wyższe alkohole, aldehydy, acetale, a także furany, związki siarki, terpenoidy i pochodne benzenu). Stwierdzono, że ponad 50 związków z tej grupy to związki odpowiedzialne za pogorszenie jakości destylatów. W rezultacie przeprowadzonej analizy miodów zidentyfikowano 163 lotne i średniolotne związki (alifatyczne i aromatyczne kwasy, aldehydy, ketony, aldehydy i fenole, terpenoidy, pochodne furanu i piranu). Spośród tych związków wskazano markery każdego typu miodu. Lista markerów pozwala rozróżniać i kontrolować jakość (np. stwierdzić zafałszowanie) polskich miodów. Zastosowanie dodatkowo metody GC-MS połączonej z olfaktometrią pozwoliło stworzyć profile związków zapachowych badanych miodów. Zastosowane metody charakteryzują się duża czułością i powtarzalnością, a ponadto są względnie szybkie.
9
Content available remote Ocena jakości nasion rzepaku za pomocą sensorów półprzewodnikowych
PL
W publikacji przedstawiono wyniki oceny zapachu nasion rzepakii za. pomocą prototypu elektronicznego nosa wyposażonego w 5 sensorów półprzewodnikowych. Sygnały analogowe generowane przez sensory po przetworzeniu na postać cyfrowa wykorzystano jako dane wejściowe do sieci neuronowej typu backpropagation, Najlepsze wyniki rozpoznania 93,3% uzyskano dla sieci neuronowej o strukturze 5-6-3.
EN
The paper presents results of rape grain aroma evaluation using a prototype electronic nose equipped with 5 semiconductor sensors. The analogue signals generated by sensors were transformed into a digital form and used as the input data for a backpropagation neural network. The best detection results equal to 93,3% were achieved for the neural network with the structure 5-6-3.
10
Content available remote Prototyp elektronicznego nosa do oceny zapachu materiałów ziarnistych
PL
W publikacji przedstawiono założenia konstrukcyjne i prototyp elektronicznego nosa do oceny jakości materiałów ziarnistych. W rozwiązaniu wykorzystano 5 sensorów półprzewodnikowych typu MOS. Sygnały analogowe generowane przez czujniki po przetworzeniu na postać cyfrową rejestrowane były w pamięci komputera dla dalszej analizy.
EN
The paper presents constructional premises and a prototype of an electronic nose for the quality evaluation of grainy materials. In the project 5 semiconductor MOS sensors were used. Analogue signals generated by the sensors were converted into a digital form and saved in a computer for further analysis.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z produkcją proszku kakaowego. W ponad 35 krajach uprawia się drzewo kakaowe. Od producentów ziarna kakaowego, a przede wszystkim od właściwie przeprowadzonej fermentacji ziarna po zbiorze, zależy wytworzenie w ziarnie specyficznych prekursorów aromatu i barwy. Te związki, podczas procesu technologicznego, a głównie podczas prażenia, nadają charakterystyczną barwę oraz unikalny aromat czekoladowy. Przebieg procesu technologicznego ma także wpływ na stan mikrobiologiczny proszku kakaowego. Problemem jest często zbyt wysoka liczba tlenowych laseczek przetrwalnikujących w produkcie końcowym.
EN
The subject of the paper are problems considering cocoa powder production. Cacao trees are grown in more then 35 countries. The quality and value of aroma and color precursors in beans depend on growers of cacao trees but even more on properly performed fermentation of cocoa beans. In the course of the technological process, mainly during roasting beans obtain their characteristic and unique chocolate aroma. The course of the technological process may also affect microbiological contamination of cocoa powder. One of the main problems is too contanet of aerobic, endospore-forming rods in the final product.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.