Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda SMED
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The purpose of this work is to analyze the actual changeover time of a given machine and apply the developed changes. Design/methodology/approach: Properly designed and implemented, the SMED method allows you to limit the setup time for a given machine. Retrofitting in Lean optics is one of the activities that does not add value to the organization, because of its waiting time. Findings: As a result of the changes implemented, it was possible to determine measurable effects for the company in the category of "waiting" in the Muda aspect. Research limitations: The presented analysis has a spatially and temporally limited dimension, which could be the trigger for expanding the research in the future. Originality/value: This article presents actions leading to the optimization of the Computerized Numerical Control (CNC) machine production process by using one of the Lean Management concepts - in this case, it is the Single Minute Exchange of Die (SMED) method.
PL
Artykuł to studium przypadku z wykorzystania metody SMED do redukcji czasu przezbrojenia maszyny etykietującej wykorzystywanej do etykietowania butelek w jednej z firm produkujących naturalną wodę źródlaną i napoje gazowane. W artykule przedstawiono kolejne etapy związane z wdrażaniem metody SMED w badanym przedsiębiorstwie w odniesieniu do badanej maszyny, od wyboru obszaru pilotażowego i powołania zespołu badawczego do analizy korzyści wynikających z wdrożenia metody SMED w badanym obszarze. Eliminacja czynności zbędnych oraz przeprowadzenie zmiany czynności zewnętrznych na czynności wewnętrzne pozwoliło zmniejszyć czas trwania procesu przezbrojenia i dzięki temu uzyskać wyraźne oszczędności czasu. Wdrożenie metody SMED w badanym przedsiębiorstwie i na badanej maszynie pozwoliło osiągnąć wymierne korzyści w postaci m.in. skrócenia cyklu produkcyjnego, obniżenia kosztów produkcji, większej elastyczności produkcji, lepszej jakości i poprawy komfortu pracy.
EN
The article is a case study of the use of the SMED method to reduce the changeover time of the labelling machine used for labelling bottles in one of the companies producing natural spring water and carbonated drinks. The article presents the subsequent stages related to the implementation of the SMED method in the studied company in relation to the analysed machine, from the selection of a pilot area and appointment of a research team to the analysis of the benefits of implementing the SMED method in the studied area. The elimination of unnecessary activities and the conversion of external activities to internal activities allowed reducing the time of the changeover process and thus achieving significant time savings. The implementation of the SMED method in the tested company and the tested machine allowed to achieve tangible benefits in the form of, among others shortening the production cycle, lowering production costs, greater production flexibility, better quality and improving the comfort of work.
EN
The key to the functioning of enterprises in today's market is the concept of flexibility, which is mainly associated with adapting to very dynamically changing customer requirements. The basis for this approach is, among others, the realisation of serial production, products created for the customer's order in the quantity and time defined in orders. The LEAN Managemnt and LEAN production approach is a solution dedicated to meeting market assumptions. The LEAN concept, which both in the organization of production and management is focused on dynamic response to changes in the environment. The term LEAN represents numerous improvements to the organization, tools and techniques used to reduce and eliminate individual processes (or parts thereof) that are unnecessary activities. The key to analysing entire processes and defining unnecessary activities is thorough observation and selection of dedicated solutions. In the set of LEAN tools, you can find a lot of possibilities, from organization of a workstation itself, to a thorough quantitative analysis of times and process sequences, from simple facilities to complex technological solutions. The article pre-sents the results of the assembly process analysis, indicates the point of product differentiation (marking for the client) and presents the map of organizational and preparatory activities for this process. The presented results are part of the activities within organization of the LEAN approach, currently having priority for the Research entity organisation improvement team.
EN
Nowadays, with global free market economy, which is characterized by strong competition and variability occurring in macro- and microenvironments, enterprises implement tools and methods that allow for collecting current and reliable data (qualitative and quantitative) concerning various parts of its functioning and, with adequate processing and presentation, indicate the areas for process improvement and waste reduction, leading to the improvement in the rate of return. One of the methods to ensure a more efficient manufacturing is SMED. With adequate implementation of the stages of this method, changeover time is minimized, thus reducing costs of production. This study presents an attempt to implement the SMED method in a selected area of production in the enterprise X.
PL
W artykule zaprezentowano jedną z metod inżynierii jakości ‒ metodę SMED – do usprawnienia funkcjonowania maszyny pracującej na linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie branży hutniczej. Problemem, który występował na analizowanej linii produkcyjnej, to był zbyt długi czas przezbrojenia maszyny. Zastosowana metoda SMED i podjęte działania pozwoliły na wskazanie miejsc potencjalnych problemów oraz skrócenie czasu przezbrojenia maszyny.
EN
The article presents the implementation of the SMED quality engineering method to improve the efficiency of a production line in a steelworks. The problem in the production line analysed was too long of a machine retooling time. The advanced SMED method and the measures taken enabled us to pinpoint the potentially problematic areas and decrease the retooling time.
6
PL
Trudna sytuacja wielu przedsiębiorstw zmusza je do poszukiwania coraz to nowych metod podnoszenia ich efektywności i wydajności. W ostatnim czasie wiele z nich decyduje się na wdrożenie narzędzi i metod filozofii Lean Manufacturing. Filozofia ta pokazuje istotne znaczenie eliminacji marnotrawstwa pojawiającego się w procesie produkcyjnym. Pozwala na eliminację strat, które najczęściej występują w procesie produkcyjnym, np. długie przezbrojenia, nadprodukcja, awarie, zapasy, braki, zbędny ruch oraz transport. W niniejszej pracy przedstawione zostały możliwości doskonalenia przezbrajania maszyn z wykorzystaniem metody SMED (Single Minute Exchange of Die). W pierwszej części pracy przedstawiono ogólną charakterystykę filozofii Lean Manufacturing. Opisano znaczenie koncepcji, zalety wdrożenia, wybrane narzędzia i metody Lean, których głównym zadaniem jest doskonalenie procesów. Część praktyczna pracy przedstawia wdrożenie metody na wybranym stanowisku produkcyjnym. Przedstawiona zostaje metodyka wdrożenia metody SMED w procesie produkcyjnym. Na wybranym stanowisku przeprowadzona została identyfikacja i analiza czasów przezbrojeń, identyfikacja czynności wewnętrznych i zewnętrznych, wykorzystywane narzędzia oraz oprzyrządowanie, liczba przejść pracownika przed wdrożeniem metody. Zaproponowano i wdrożono działania usprawniające. Dokonano oceny efektywności wprowadzonych działań. Zastosowanie metody SMED wyeliminowało zbędne czynności, uzyskano skrócenie czasu przezbrojenia, zmniejszyła się liczba przejść pracownika. Wydajność produkcji dzięki zastosowaniu metody SMED została zwiększona o 4,16%. Symulacja oszczędności kosztów przedstawiła ilość zaoszczędzonych środków pieniężnych dzięki wdrożeniu tej metody.
EN
The difficult situation of many companies forcing them to seek ever the new ways to improve their efficiency and performance. In recent times, many of them decide to implement the tools and methods of Lean Manufacturing. This philosophy shows the importance of eliminating wastes occurring in the production process. It allows elimination of the losses that occur most frequently in the production process such as: long setup, overproduction, failures, inventory, defects, unnecessary movement and transport. In this work the possibilities of the improving machines setup with using the method of SMED (Single Minute Exchange of Die) was presented. In the first part of the paper the general characteristics of Lean Manufacturing was described. The importance of the concept, the advantages of the implementation of selected tools and methods of Lean, whose main task is to improve processes was described. The practical work presents the implementation of the method for the chosen production stand was presented. Moreover, the methodology of the implementation of SMED method in the production process was presented. On the selected production stand : identification and the analysis of the setups time, identification of internal and external operations, used tools and equipment, the number of employee movements before the implementation of this method was presented. The improvement actions were proposed and implemented. An evaluation of the effectiveness of implemented actions was made. The application of SMED eliminated unnecessary activities, helped to reduce setup time, reduced the number of the employee movements. Production efficiency through the use of SMED method has been increased by 4.16%. Simulation of cost savings presented the amount of cash savings by implementing this method.
PL
W prężnie prosperujących przedsiębiorstwach gdzie produkuje się wiele wyrobów w krótkich seriach, konieczne jest analizowanie czasów przezbrojeń maszyn. Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w tym obszarze działań organizacyjnego doskonalenia jest SMED. Jest to jedna z wielu metod Lean, która redukuje marnotrawstwo w przedsiębiorstwie. Zadaniem SMED jest szybkie i proste przeprowadzenie niezbędnych czynności podczas przezbrojenia maszyny z jednej czynności na inną eliminując koszty niezaplanowanego przestoju. Niniejszy artykuł ukazuje praktyczne zastosowanie analizy SMED oraz wymierne korzyści z jego stosowania.
EN
Leading production companies, that produces many kinds of articles in short batches, need to cull from SMED method. This is one of Lean manufacturing method, that reduces wastes in organization. The objective of SMED methodology is fast and easy procedure for needed activities to change setup of production machine from one product to another by setup time cost elimination. The article shows practical usage of SMED analysis and show calculable benefits of using it.
PL
Powyższy artykuł prezentuje model Lean, który odpowiednio zastosowany może pozwolić uzyskać wzrost efektywności działania analizowanego procesu logistycznego z punktu widzenia jego czynności przygotowawczych. Zastosowanie metody SMED pozwala rozróżnić czynności wewnętrzne i zewnętrzne realizowane w procesie i dzięki ich analizie przekształcać je, optymalizować a także eliminować, działając tym samym na korzyść całego przedsiębiorstwa.
EN
This article presents a model of Lean, which properly used can allow to obtain an increase in the efficiency of the logistics process analyzed from the point of view of its preparatory activities. Application of the method can distinguish SMED internal and external operations performed in the process and by the analysis transform them and optimize eliminated, thereby acting benefit the entire enterprise.
EN
TPM is a very powerful tool used to improve the organization. It is also difficult to implement. To assist in the introduction of TPM method Edward de Bono Has been used. Method six ways of thinking can by use to organize any work on each issue. The method is neutral and can be used as a game or ritual that helps people to follow certain rules. Using de Bono methods in the company management helping to consistently and correctly apply the techniques of TPM and allows us to obtain: - SMED allowed the efficient carrying out refitting of individual machines, - reduction in the time machine refitting from 25 to 10 minutes, - reliability of machines up to 100%. Still current problem of Polish economy is insufficient growth and development. The main reason of this is the lack of innovative solutions in the sphere of production and service. Innovation should be present in al phases of business. Starting from design, through product, marketing, customer service, management, set a price for ending controls. Innovations emerging in the enterprise are closely linked to the emergence of new knowledge about the market, competitors, customers, the achievements of science and technology, and financial and legal arrangements. Implementation of a new product, or technical-organizational solutions, can provide tangible economic and social benefits. They can relate better use of time, manpower, means of production, saving materials and many other fields. The main factor influencing to the effectiveness of these changes is the efficient management of innovation activities that can be supported by the psychology of creativity. Creative thinking brings many benefits. It is necessary to invent more and better ways to design innovative technology, marketing or search for new ways to motivate employees. This difficult requirements can meet only organization that is so creative, that depends on continuous development and improvement. Determination of conditions for the transfer process of individual creativity on the level of teams and the organization seems to be a major problem in practical use of creativity in organization and management. Creativity and innovation are overlapping structure between the two stages of the creative process: idea generation phase and the phase of implementation. Creativity combines these two processes: the formation of ideas and giving them concrete solutions.
10
Content available remote Istota, korzyści i możliwości stosowania metody SMED
PL
[...] Skracanie czasu przestawienia produkcji może mieć wpływ nie tylko na sferę produkcji, ale także na funkcjonowanie systemu logistycznego, koszty przedsiębiorstwa, poziom logistycznej obsługi klienta, a w efekcie konkurencyjność firmy. Czas ten można skracać nie tylko poprzez kosztowne inwestycje technologiczne, ale również poprzez stosowanie technik organizacyjnych, takich jak metoda SMED. Idee, które z powodzeniem są stosowane w zarządzaniu produkcją, okazują się przydatne również w sferze logistyki. [...]
EN
The decreasing of the time of the production changeover can influence not only the manufacturing system but also can affect the functionality of the logistics system, an enterprise costs, the logistics customer service level and in result a company’s competitiveness. This time can be shortened not only by expensive technological investments but also by implementing organizational techniques like SMED. Ideas which are effectively used in production management appears to by useful also in the logistics field.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.