Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  scaffolding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono warunki, które muszą zostać spełnione, aby rusztowanie budowlane spełniło swoją najważniejszą funkcję, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Problemy w prawidłowym utrzymaniu rusztowania mogą wynikać z posadowienia na słabym lub o nierównomiernym rozkładzie podatności podłożu, z nieprawidłowego ustawienia na podkładach i z niedokładnego montażu. Z tego powodu rusztowanie podczas eksploatacji może nierównomiernie osiadać, następuje zmiana jego geometrii i zmiana schematu statycznego. To natomiast powoduje, że pod wpływem obciążeń statycznych i dynamicznych wzrasta wytężenie elementów rusztowania lub konstrukcja wpada w drgania. Pojawienie się możliwości ruchu jest sygnałem, że stan techniczny rusztowania nie jest prawidłowy.
EN
The paper presents the conditions which must be met for the construction scaffolding to fulfil its most important function of ensuring the safety of employees. Problems of the correct maintenance scaffolding can result from setting on a weak or uneven ground, incorrect positioning on mudsills and inaccurate assembly. For this reason, during operation, under the influence of static and dynamic loads, the scaffolding may settle unevenly, significantly change its geometry and change the static scheme. Under the influence of static and dynamic loads, it can cause an increase in the effort of the structure or its vibrations. The appearance of the possibility of movement is a signal that the technical condition of the scaffolding is not correct.
PL
W pracy opisano definicje rusztowań występujące w aktach prawnych polskich, europejskich oraz zawarte w normach technicznych. Kwalifikacja danej konstrukcji tymczasowej do grupy rusztowań lub konstrukcji podporowych deskowań implikuje konieczność spełnienia odmiennych wymagań prawnych. Omówiono różne zastosowania konstrukcji tymczasowych stosowanych na placu budowy oraz ich terminologię. Podsumowano podstawowe wymagania prawne stawiane konstrukcjom wykonanym z elementów rusztowań, na tle aktualnych uwarunkowań normowych.
EN
The paper describes definitions of scaffoldings found in Polish and European legal acts as well as in technical standards. The qualification of temporary work equipment to the group of scaffoldings or to the falsework that support formwork implies different legal requirements. Various applications of temporary structures used on the building site and their terminology are discussed. The basic legal requirements for structures made of scaffolding elements are summarized against the background of current technical standard conditions.
PL
W artykule przedstawiono analizy numeryczne konstrukcji rusztowania z uszkodzeniami w postaci łukowego wygięcia stojaków. W przeprowadzonych obliczeniach analizowano wpływ lokalizacji i liczebności uszkodzeń, imperfekcji geometrycznych, normowych wariantów obciążenia oraz wysokości rusztowania na wielkość naprężeń normalnych. Celem przeprowadzonych analiz numerycznych jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat wpływu uszkodzeń eksploatacyjnych na nośność głównych elementów konstrukcyjnych w rusztowaniach budowlanych.
EN
The paper presents numerical analyzes of the scaffolding structure with damages in the form of arc bending of the stands. In the calculations carried out, the influence of the location and number of damages, geometrical imperfections, standard load variants and scaffolding height on the value of normal stresses was analysed. The purpose of the conducted numerical analyzes is to increase the level of knowledge on the influence of operational damage on the load carrying capacity of the main structural elements in scaffolding.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję doboru deskowań w celu zagwarantowania wysokiej wydajności procesów związanych z montażem deskowań, montażem zbrojenia, betonowaniem, pielęgnacją i rozdeskowaniem (i ewentualnym demontażem deskowań). W proponowanej metodzie 3F (Flexible Formwork Flow) wykorzystano podstawowe założenia Industry 5.0, Lean i Agile. Oznacza to przyjęcie takich podstawowych strategii, jak: wparcie pracowników przez roboty (industry 5.0 kładzie nacisk na współpracę między ludźmi a robotami - na budowie oznacza to możliwość zastosowania egzoszkieletu do wsparcia pracownika), elastyczność i adaptacja (elastyczność i szybka adaptacja do zmieniających się warunków - w ciągu dnia pracy czy podczas pielęgnacji i dojrzewania betonu mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia rytmicznej produkcji - np. modyfikacja mieszanki betonowej w celu zapewnienia możliwości rotacji deskowań pomimo zmiany warunków - np. temperatura otoczenia), cyfryzacja i analiza danych (wykorzystanie technologii cyfrowych zapewnia możliwość monitorowania procesów w toku i otoczenia oraz zarządzania w czasie rzeczywistym), szkolenia i rozwój pracowników (kluczowe znaczenie ma doskonalenie umiejętności pracowników dzięki szkoleniom, doskonaleniu procedur, co stanowi podstawę wzrostu wydajności i ograniczenia konieczności wykonania robót poprawkowych), zrównoważony rozwój (w przypadku budowy może to oznaczać wykorzystanie materiałów w obiegu zamkniętym lub biodegradowalnych - minimalizując wpływ na środowisko), minimalizacja marnotrawstwa (typowe dla lean działanie ma na celu ograniczenie strat wynikających np. z nieuzasadnionego magazynowania, transportu czy oczekiwania). Zaproponowana metoda 3F dzięki zapewnieniu wspomnianych strategii daje możliwość osiągnięcia większej zgodności planowania i realizacji procesów na budowie oraz stabilnej wydajności procesów pomimo konieczności działania w turbulentnie zmiennym otoczeniu. Zastosowanie opisanej metody 3F jest korzystne zarówno dla dostawcy deskowań (niezawodność w funkcjonowaniu magazynu deskowań), jak i wykonawcy na budowie (większa zgodność planowania i realizacji procesów na budowie).
EN
The article presents the concept of formwork selection to guarantee high efficiency of processes related to formwork assembly, reinforcement installation, concreting, maintenance and stripping (and possible dismantling of formwork). The proposed 3F (Flexible Formwork Flow) method uses the basic assumptions of Industry 5.0, Lean and Agile. This means adopting such basic strategies as: employee support by robots (industry 5.0 emphasizes cooperation between people and robots - on construction sites, this means the possibility of using an exoskeleton to support the employee), flexibility and adaptation (flexibility and quick adaptation to changing conditions - during the working day or during the curing and maturation of concrete are crucial to ensuring rhythmic production - e.g. modification of the concrete mix to ensure the possibility of formwork rotation despite changing conditions - e.g. ambient temperature), digitization and data analysis (the use of digital technologies ensures the possibility of monitoring processes in progress and the environment and management in real time), training and development of employees (improving employee skills through training and improving procedures is of key importance, which is the basis for increasing efficiency and reducing the need to perform rework), sustainable development (in the case of construction, this may mean the use of closed-Ioop or biodegradable materials - minimizing the impact on the environment), minimizing waste (an action typical of lean is aimed at limiting losses resulting from, for example, unjustified storage, transport or waiting). The proposed 3F method, thanks to the above-mentioned strategies, makes it possible to achieve greater compliance of planning and implementation of processes on the construction site and stable process performance despite the need to operate in a turbulent environment. The use of the described 3F method is beneficial for both the formwork supplier (reliability in the operation of the formwork warehouse) and the contractor on the construction site (greater consistency of planning and implementation of processes on the construction site).
5
Content available Analysis of scaffolding harmonic excitation
EN
Scaffolding is equipment usually used at construction sites. A scaffolding structure is lightweight and made of elements used many times. The characteristics of scaffolding make it susceptible to dynamic actions present at the structure or occurring nearby. A scaffolding structure of medium size was subjected to analysis in this paper. The structure FEM model was loaded with single force harmonic excitation with various frequencies ranging from 1 Hz to 12 Hz applied in one of many selected points on the scaffolding façade. In the first step, natural frequencies and mode shapes of the analyzed structure were calculated. Then the full dynamic analysis was carried out to obtain maximum displacements of selected control points. The relation of excitation force frequency and location to the amplitudes of generated displacement was observed. It was found that low excitation frequencies close to the natural frequencies of the structure produced vibrations ranging to large areas of the scaffolding surface. Higher excitation frequencies are usually less propagated at the scaffolding but still may produce some discomfort to the structure users in the vicinity of the excitation force location. Scaffolding is equipment usually used at construction sites. A scaffolding structure is lightweight and made of elements used many times. The characteristics of scaffolding make it susceptible to dynamic actions present at the structure or occurring nearby. A scaffolding structure of medium size was subjected to analysis in this paper. The structure FEM model was loaded with single force harmonic excitation with various frequencies ranging from 1 Hz to 12 Hz applied in one of many selected points on the scaffolding façade. In the first step, natural frequencies and mode shapes of the analyzed structure were calculated. Then the full dynamic analysis was carried out to obtain maximum displacements of selected control points. The relation of excitation force frequency and location to the amplitudes of generated displacement was observed. It was found that low excitation frequencies close to the natural frequencies of the structure produced vibrations ranging to large areas of the scaffolding surface. Higher excitation frequencies are usually less propagated at the scaffolding but still may produce some discomfort to the structure users in the vicinity of the excitation force location.
PL
Artykuł został poświęcony tematyce zagrożeń i ich możliwych następstw na stanowisku montera rusztowań. Wyróżnia się wiele typów rusztowań, według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 istnieją trzy typy rusztowań: systemowe, ochronne oraz robocze. Dobór typu rusztowania jest uwarunkowany przeznaczeniem z jakim ma zostać ono użytkowane. Zmienność zagrożeń wynikających z ich budowy uwarunkowana jest od miejsca budowy oraz warunków wewnątrzzakładowych. Głównym zadaniem montera rusztowań jest ich montaż i demontaż ale również przebudowa i/lub rozbudowa istniejących już konstrukcji. Każda z czynności generuje inne zagrożenia. Artykuł przedstawia zagrożenia na stanowisku montera z podziałem na czynniki: fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz psychofizyczne. Celem doprecyzowania wykonano badania terenowe na terenie huty x aby określić wartości natężenia dźwięku w ciągu ośmiu godzin pracy montera rusztowań. Podjęto również tematykę prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej dla stanowiska pracy montera, który wykonuje pracę na terenie huty x.
EN
The article is devoted to the subject of threats and their possible consequences in the position of a scaffolding fitter. There are many types of scaffolding, according to the Regulation of the Minister of Infrastructure of February 6, 2003, there are three types of scaffolding: system, protective and working. The selection of the scaffolding type depends on the purpose for which it is to be used. The variability of risks resulting from their construction depends on the construction site and internal conditions. The main task of the scaffolding assembler is their assembly and disassembly, but also the reconstruction and / or extension of existing structures. Each of the activities generates different threats. The article presents hazards in the fitter's position, broken down into physical, chemical, biological and psychophysical factors. In order to make it more precise, field tests were carried out on the premises of smelter x to determine the sound intensity values during the eight hours of the scaffold assembler's work. The subject of the correct selection of personal protective equipment for the workplace of an assembler who performs work on the premises of smelter x was also discussed.
PL
Artykuł przedstawia klasyfikację tymczasowych konstrukcji metalowych ze względu na użyte do jej budowy materiały i charakter prowadzonych prac. Ich dobór zmienny jest w zależności od pożądanych właściwości danej konstrukcji. Najczęściej używane są konstrukcje aluminiowe lub stalowe. W artykule przedstawiony jest również podział rusztowań jako konstrukcji metalowych tymczasowych wyróżniając dwa główne ich typy: robocze i ochronne. Ich zastosowanie zależne jest od przeznaczenia z jakim mają zostać wybudowane. Następnie wyróżniono kluczowe elementy łączące całość konstrukcji, których głównym celem jest zapewnienie odpowiedniej sztywności danego rusztowania. Dodatkowo podjęto klasyfikacje rusztowań niesystemowych ponieważ wymagają one znacznie większej uwagi i doświadczenia ze strony monterów w odniesieniu do rusztowań systemowych, które dzięki dokładnej instrukcji montażu i demontażu nie wymagają prowadzenia dokumentacji projektowej. Innym typem rusztowań podjętym w artykule są rusztowania nieruchome oraz ruchome, które wykorzystywane są do prowadzenia prac w zależności od tego czy możliwym jest wybudowanie konstrukcji na podstawie ze specjalnymi kółkami a usytuowanie terenu na to pozwala.
EN
The article presents the classification of temporary metal structures due to the materials used for its construction. Their selection is variable depending on the desired properties of a given structure. Aluminum or steel structures are most commonly used. The article also presents the division of scaffoldings as temporary metal structures, distinguishing two main types: working and protective. Their use depends on the purpose for which they are to be built. Then, the key elements connecting the whole structure were distinguished, the main purpose of which is to ensure the appropriate rigidity of the scaffolding. In addition, classification of non-system scaffoldings was undertaken because they require much more attention and experience on the part of fitters in relation to system scaffolding, which, thanks to detailed assembly and disassembly instructions, do not require design documentation. Another type of scaffolding discussed in the article are fixed and mobile scaf- foldings, which are used to carry out works depending on whether it is possible to build a structure on a base with special wheels and the location of the terrain allows it.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne są urządzeniami powszechnie wykorzystywanymi w różnych gałęziach przemysłu. Ich dostępność sprawia, że stają się również pomocnym narzędziem inżyniera na nowoczesnej budowie. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby przeprowadzenia kontroli stanu technicznego rusztowania budowlanego o powierzchni ok. 1 500 m2. Rusztowanie usytuowane było na terenie budowy budynku wielorodzinnego. W wyniku przeprowadzonego nalotu BSP uzyskano szereg cennych informacji, które następnie zostały poddane szczegółowej analizie w celu zidentyfikowania newralgicznych elementów konstrukcji rusztowań, które stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy. Dodatkowym efektem przeprowadzonej analizy jest opracowana chmura punktów, która przedstawia szczegółową geometrię rusztowania i umożliwia analizę odkształceń konstrukcji.
EN
Unmanned aerial vehicles (UAVs) are devices that are commonly used in various industries. Their availability makes them also a helpful tool for an engineer on a modern construction site. The article presents the possibility of using unmanned aerial vehicles for the inspection of the technical condition of the scaffolding with an area of approx. 1.500 m2. As a result of the conducted UAV trials, a lot of valuable information was obtained, which was then subjected to a detailed analysis in order to identify critical elements of the scaffolding that posed a threat to work safety. An additional effect of the analysis is the developed point cloud, which shows the detailed geometry of the scaffolding and enables the analysis of the deformation of the structure.
PL
W wyniku badań opisywana koncepcja 3F4 została uzupełniona o system geolokalizacji i monitoring dostępny w trybie rzeczywistym. Jednocześnie należy pamiętać, iż bieżące nakłady kosztów ulegają ciągłym zmianom i są na bieżąco aktualizowane w systemie 3F4. Dzięki wprowadzeniu metodologii Lean i/lub Agile uzyskujemy pewność, że budowa działa w sposób zapewniający stabilizację procesów budowlanych oraz możliwość dostosowania do zmian. Chociaż te dwie koncepcje wymagają podjęcia innych kroków w kierunku osiągnięcia różnych celów, jednak właściwe ich połączenie z uwzględnieniem metod klasycznych i idei Przemysłu 4.0 pozwala w efekcie osiągnąć efekt synergii - usprawnienie analizowanego procesu.
EN
As a result of studies, the concept 3F4 has been supplemented by a new geolocation system and real-time monitoring. At the same time, it should be remembered that the current cost outlays are constantly changing and are constantly updated in the 3F4 system. Thanks to the introduction of Lean and/or Agile methodologies, we can be sure that the construction works in a way that ensures the stabilization of construction processes and the possibility of adapting to the following changes. Although these two concepts require taking other steps towards achieving different goals, the proper combination of them, taking into account classic methods and the idea of Industry 4.0, allows, as a result, to achieve a synergy effect - improvement the analyzed process.
PL
Artykuł został poświęcony tematyce zagrożeń i ich możliwych następstw na stanowisku montera rusztowań. Wyróżnia się wiele typów rusztowań, według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 istnieją trzy typy rusztowań: systemowe, ochronne oraz robocze. Dobór typu rusztowania jest uwarunkowany przeznaczeniem z jakim ma zostać ono użytkowane. Zmienność zagrożeń wynikających z ich budowy uwarunkowana jest od miejsca budowy oraz warunków wewnątrzzakładowych. Głównym zadaniem montera rusztowań jest ich montaż i demontaż ale również przebudowa i/lub rozbudowa istniejących już konstrukcji. Każda z czynności generuje inne zagrożenia. Artykuł przedstawia zagrożenia na stanowisku montera z podziałem na czynniki: fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz psychofizyczne. Celem doprecyzowania wykonano badania terenowe na terenie huty x aby określić wartości natężenia dźwięku w ciągu ośmiu godzin pracy montera rusztowań. Podjęto również tematykę prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej dla stanowiska pracy montera, który wykonuje pracę na terenie huty x.
EN
The article is devoted to the subject of threats and their possible consequences in the position of a scaffolding fitter. There are many types of scaffolding, according to the Regulation of the Minister of Infrastructure of February 6, 2003, there are three types of scaffolding: system, protective and working. The selection of the scaffolding type depends on the purpose for which it is to be used. The variability of risks resulting from their construction depends on the construction site and internal conditions. The main task of the scaffolding assembler is their assembly and disassembly, but also the reconstruction and / or extension of existing structures. Each of the activities generates different threats. The article presents hazards in the fitter's position, broken down into physical, chemical, biological and psychophysical factors. In order to make it more precise, field tests were carried out on the premises of smelter x to determine the sound intensity values during the eight hours of the scaffold assembler's work. The subject of the correct selection of personal protective equipment for the workplace of an assembler who performs work on the premises of smelter x was also discussed.
EN
Lighting of the workplaces has a large impact on safety, proper vision comfort and visual efficiency. The aim of this article is to present an analysis of the lighting of the workplaces of people working on scaffoldings. The researches were carried out on 23 frame-type facade scaffoldings. The scaffoldings were examined from March to October 2017. Due to the specificity of works performed on scaffoldings, the researches were carried out in accordance with an individually adapted research program. The study analyzed the illuminance at particular points and variability in the lighting uniformity in a given workspace. Analysis of the obtained results showed a large variability in illuminance in workplaces of people working on scaffoldings. The measured illuminance levels in the workspaces on the one hand were higher than the minimum illuminance levels defined by the construction site standards, but on the other hand, illuminance levels that may dazzle the employees were also recorded. The luminous intensity depended on the season, time of day, location of the scaffolding, as well as the presence of a protective net installed on the scaffolding, which reduced the occurrence of values that could lead to situations in which the worker could be dazzled. The protective net installed on the scaffolding also reduces the differences in lighting in the scaffolding workspace, improving the lighting conditions of the workplaces.
PL
Oświetlenie miejsc pracy ma duży wpływ na bezpieczeństwo, właściwy komfort widzenia, czy wydolność wzrokową. Celem artykułu jest przedstawienie analizy oświetlenia miejsc pracy osób pracujących na rusztowaniach. Badania przeprowadzono na 23 ramowych, elewacyjnych rusztowaniach budowlanych stojących przy ścianach zewnętrznych budynków. Rusztowania zlokalizowane były w 6 województwach: mazowieckim, wielkopolskim, pomorskim, opolskim, kujawsko-pomorskim, i małopolskim. Rusztowania badane były w terminie od marca do października 2017 roku. Ze względu na specyfikę prac wykonywanych na rusztowaniach budowlanych, badania przeprowadzono zgodnie z indywidualnie dostosowanym programem badawczym. Pomiary na każdym rusztowaniu wykonywane były przez pięć dni tygodnia w trzech porach dnia dostosowanych do pracy większości pracowników na budowach, pierwsza od godziny 8, druga od godziny 11 i trzecia od godziny 14. W każdym dniu i w każdej porze dnia badania przeprowadzono minimum w trzech i maksimum w dwunastu polach rusztowania. Liczba pól pomiarowych zależała od szerokości i wysokości rusztowania oraz od dostępności. Pomiary zostały wykonane przy użyciu urządzenia wielofunkcyjnego KIMO AMI 310, do którego podłączone były: na stałe moduł atmosferyczny MCC rejestrujący temperaturę powietrza, wilgotność względną, ciśnienie atmosferyczne oraz sondy SLU do pomiaru natężenia oświetlenia. W pracy analizowano natężenie oświetlenia w poszczególnych punktach oraz zmienność oświetlenia pola. Analiza wyników wykazała dużą zmienność natężenia oświetlenia miejsc pracy osób pracujących na rusztowaniach.
PL
Stosowanie używek na stanowiskach pracy przez pracowników ma istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy. Ich nadużywanie uznawane jest za poważne zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Celem badań było określenie parametrów ilościowych, dotyczących spożywania używek wśród pracowników budowlanych pracujących na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych. Dane do analizy pozyskano z trzech różnych źródeł: dane statystyczne, dokumentacja powypadkowa osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na rusztowaniach oraz dane ankietowe pozyskane w ramach projektu badawczego.
EN
The use of drugs at the workplace by employees has a significant impact on safety. Their abuse is considered a serious threat to life, health and safety. The aim of the research was to determine the quantitative parameters related to the consumption of drugs among construction workers at workplaces with the use of scaffolding. The data for the analysis was obtained from three different sources: statistical data, post-accident documentation of people injured in accidents at work on scaffolding and survey data obtained as part of the research project.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjne metody nauczania, wypracowywane w ramach trzech projektów zrealizowanych w Programie ERASMUS+, polegające na wykorzystaniu technologii rzeczywistości rozszerzonej (Augmeneted Reality) w zakresie bezpiecznego prowadzenia następujących robót budowlanych: Projekt ARSC: bezpieczny montaż okładzin kamiennych z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality for Stone Cladding Safe Assembling Operation); Projekt ARFAT: bezpieczne wykonywanie rusztowań i deskowań na wysokości przy użyciu rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality Formwork Assembly Training); Projekt setAR: bezpieczne wykonywanie robót ziemnych z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej (Earthworks Training with the Use of Augmented Reality).
EN
The article presents innovative teaching methods developed as part of three projects implemented in the ERASMUS+ Program, consisting in the use of Augmented Reality technology in the safe conduct of the following construction works: ARSC project (Augmented Reality for Stone Cladding Safe Assembling Operation): safe installation of stone cladding using Augmented Reality technology; ARFAT project (Augmented Reality Formwork Assembly Training): safe scaffolding and formwork construction at height using Augmented Reality technology; setAR project (Earthworks Training with the Use of Augmented Reality): safe earthworks with use of Augmented Reality technology.
PL
Troska o pracownika jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to zmniejszenie wypadków oraz wzrost zainteresowania zdrowiem publicznym. Oczywiste jest, że spożywanie alkoholu jest uznawane za poważne zagrożenie dla życia, zdrowia, a także bezpieczeństwa pracowników. Celem badań była identyfikacja głównych problemów, jakie wiążą się z nadużywaniem i spożywaniem alkoholu w pracy wśród pracowników branży budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których wykonywane są prace na rusztowaniach budowlanych. Dane do analizy uzyskano z dwóch różnych źródeł. Pierwszą z nich była dokumentacja powypadkowa dotycząca wypadków przy pracy (analiza grupy 219 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na rusztowaniach budowlanych w latach 2008–2017). Drugą były ankiety zebrane podczas projektu badawczego. Niniejszy projekt opiera się na modelu oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań (analiza 573 badań ankietowych osób pracujących na budowach obejmujących 120 rusztowań).
EN
The care of workers are essential in terms of occupational health and safety. This implies the reduction of accidents and increased interest for public health. It is obvious that alcohol consumption is considered a serious threat to the lives, health and safety of employees. The aim of the research was to identify the main problems that are associated with alcohol abuse and consumption at work among employees in the construction industry, with particular emphasis on workstations where work is carried out on construction scaffoldings. Data for the analysis was obtained from two different sources. The first one was post-accident documentation on occupational accidents (analysis of a group of 219 people injured in occupational accidents that involved construction scaffolding in 2008-2017). The second one was surveys collected during the research project. This research project is based on a risk assessment model of the occurrence of building catastrophes, accidents and dangerous events at workplaces with the use of scaffolding (analysis of 573 surveys of people working on construction sites involving 120 scaffoldings).
15
Content available remote Influence of dynamic properties on scaffoldings safety
EN
Scaffoldings are used for works at height and in places that are hard to reach, which makes such works dangerous to employees and accidents occur frequently. Loads generated by scaffolding users cannot be avoided. Moving workers excite low-frequency (1–2 Hz) vibrations and scaffoldings as slender structures are prone to such dynamic action. The method for determining the probability of vibrations excitation is presented here. The quantity representing this probability is called the predictor of occurrence of a dangerous situation due to vibrations induced by a walking employee. The predictor of resonance with ith natural frequency requires an analysis of the scaffolding dynamic behavior. The frequencies and the natural mode shapes of vibrations were determined. Numerical dynamic simulations of the worker's movement on the penultimate decks of two scaffoldings were carried out, as well. Predictor analysis was made for single frequencies and combinations of frequency pairs. The predictor values calculated for the first frequency or combinations with it are the highest ones, however the probability of resonance is not only affected by the first frequency. To improve safety, the natural frequencies should be increased. For longitudinal vibrations, this can be done by adding more bracing or reducing lengths of anchors. Increasing the number of anchors gives good results in both directions. During scaffolding design of both typical and atypical constructions, one must determine the natural frequencies and then, if the first natural frequency is less than 4.0 Hz, perform a dynamic scaffolding analysis.
PL
Spożywanie alkoholu w miejscu pracy jest surowo zabronione. Niestety zakaz ten jest często łamany. Nietrzeźwość pracownika może stworzyć zagrożenie, a w najgorszym przypadku może również doprowadzić do trwałego kalectwa, a nawet śmierci. Celem prowadzonych badań było zidentyfikowanie głównych problemów związanych z nadużywaniem i ze spożywaniem alkoholu przez pracowników budowlanych w trakcie pracy. Dane do analizy pozyskano z dokumentacji powypadkowej (analizie poddano 219 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych) oraz ankiet zebranych podczas realizowanego projektu naukowo-badawczego „Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych” (573 badań ankietowych osób pracujących na rusztowaniach, na ankietowanych terenach budowy).
EN
The consumption of alcohol in the workplace is strictly prohibited. Unfortunately, this interdict is often broken. Alcohol intoxication of an employee could lead to a threat, and in the worst case could also lead to permanent disability or even death. The aim of the research was to identify the main problems associated with heavy drinking of alcohol and consumption at work among construction workers. Data for the analysis were obtained from post-accident protocols (analyzed 219 people injured in accidents at work involving scaffolding) and surveys collected during the research project “Model of the assessment of risk of the occurrence of building catastrophes, accidents and dangerous events at workplaces with the use of scaffolding” (573 surveys of people working in the construction scaffolding of respondents).
PL
W artykule omówiono systemy szkoleń monterów rusztowań w wybranych krajach europejskich. Zestawiono rozbudowane systemy kształcenia funkcjonujące w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji z mniej skomplikowanymi rozwiązaniami Polski i Finlandii. Omówiono również systemy obowiązujące w Szwecji i Norwegii oraz przedstawiono możliwość uznawania w Polsce kwalifikacji zdobytych w innych krajach europejskich.
EN
The article discusses education systems for scaffolding fitters in selected European countries. Comprehensive education systems functioning in Germany, Great Britain and France have been compared with less complex solutions present in Poland and Finland. The paper discusses systems implemented in Sweden and Norway and outlines the possibility of recognition in Poland of qualifications acquired in other European countries.
PL
Wraz z rozwojem nowych technologii w branży budowlanej, w szczególności technologii BIM, powstają innowacyjne metody zbierania informacji i analizy konstrukcji, w tym rusztowań budowlanych. Kierując się tym spostrzeżeniem, autorzy artykułu zaproponowali metodykę oceny wybranych elementów konstrukcji rusztowania budowlanego z wykorzystaniem narzędzi technologii BIM. Analizie poddano rusztowanie budowlane o powierzchni ok. 1500 m2. Zgromadzony przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego materiał zdjęciowy posłużył do opracowania chmury punktów, której analiza pozwoliła na szczegółową ocenę elementów konstrukcji. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano zalety i ograniczenia wynikające z zastosowania tej technologii do analiz konstrukcji rzutowań budowlanych.
EN
Along with the development of new technologies in the construction industry, in particular BIM technology, innovative methods of collecting and analyzing structures, including construction scaffolding are created. Based on this observation, the authors of the article proposed a methodology for assessing selected elements of the construction scaffolding structure using BIM technology tools. A building scaffolding with an area of approximately 1500 m2 was analyzed. The photographic material collected with the help of an unmanned aerial vehicle was used to develop a point cloud, the analysis of which allowed for a detailed assessment of structural elements. The research allowed to indicate advantages and limitations resulting from the application of this technology for the analysis of construction projections.
PL
W pracy przedstawiona została analiza środowiska wibracyjnego na rusztowaniach budowlanych. Opracowanie opiera się na wynikach projektu, w którym brano pod uwagę bezpieczeństwo pracowników na rusztowaniach. Łączna liczba 120 rusztowań fasadowych została przeanalizowana w ciągu dwóch lat. Jedną z kwestii branych pod uwagę w tym projekcie był wpływ drgań na konstrukcje rusztowań i bezpieczeństwo pracowników przebywających na nich.
EN
The paper presents analysis of the vibrational environment on scaffoldings. It is based on the results obtained in the project considering workers safety on scaffoldings. The total number of 120 façade scaffoldings was analysed over a period of two years. One of the issues considered in this project was the vibrations influence on scaffoldings and workers safety. The values of natural frequencies were obtained based on in-situ measurements of free vibrations. Analysis of the tests results made it possible to verify the elaborated numerical models. Values of natural frequencies and displacements in mode shaped from numerical modal analyses were compared with test results. Measurements of forced vibrations were also made with various sources of vibrations active at scaffoldings. The detailed numerical dynamic analysis was performed considering excitation forces variable in time. The obtained results were compared with allowable values according to the appropriate Polish standards. Most influential sources of vibrations for human comfort were indicated in the conclusions.
PL
Rusztowania są konstrukcjami tymczasowymi, z jakich są wykonywane prace na wysokości, lub które służą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Jest to obszar prac szczególnie niebezpiecznych, a od prawidłowości wykonania konstrukcji rusztowania zależy zdrowie i życie ludzkie i dlatego właśnie kwestie poprawnego montażu rusztowań powinny być traktowane ze szczególną uwagą i bezkompromisowo.
EN
Scaffoldings are temporary constructions which are used to cary out works at height, or which serve to protect against falls from a height. They constitute areas of particularly hazardous work, as health and life of people depends on correct preparation of scaffolding construction. Because of this, issues related to correct installation should be treated with special care and without compromises.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.