Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wirtualny model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W obszarze projektowania i eksploatacji instalacji wchodzimy w erę cyfrową. Tworzenie wirtualnych modeli budynków zaczyna się na etapie koncepcji i projektu i obejmuje ich budowę, eksploatację oraz recykling/utylizację. Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku pracowniom zagranicznym i inwestują w oprogramowanie BIM. Wprowadzenie i rozpowszechnienie projektowania w tej technologii wciąż jednak wiąże się z pokonaniem pewnych przeszkód.
2
Content available Evaluation of a Garment Fit Model Using AHP
EN
Garment fit on a body model is an important factor for designing comfortable, functional and well fitting garments. Nowadays the virtual prototyping of garments provides high potential for design, product development and marketing processes. Previous examinations of garment fit to the body in a real and virtual environment were merely focused on expert evaluation by way of a descriptive comparison of proper and improper areas for fitting. Therefore the problem area in our research was to examine the fit of a skirt on a live model and on virtual models such as parametric and scanned body models in order to propose which virtual human body is the most suitable where garment fit is concerned. The paper also discusses the fit of a skirt on an individual part of the human body with respect to predefined areas. A numerical study with a questionnaire survey database was conducted with the aim of selecting the best model to assess the fit of a skirt to the human body, and the Analytic Hierarchy Process (AHP) was used to evaluate the questionnaire results. The results obtained confirm that the design is most important factor when evaluating a skirt’s fit to the body. Furthermore results confirmed that the hips and abdomen areas were the most important for evaluators when assessing as kirt’s fit to the body.
PL
Dopasowanie ubrania do modelu ciała jest ważnym czynnikiem przy projektowaniu komfortowej, funkcjonalnej i dobrze dopasowanej odzieży. Tworzenie wirtualnych prototypów ubrań otwiera nowe możliwości w projektowaniu, przygotowaniu i wprowadzaniu produktu na rynek. Poprzednie badania dopasowania odzieży do ciała w realnym i wirtualnym środowisku koncentrowały się jedynie na ocenie i porównaniu obszarów prawidłowego i nieprawidłowego dopasowania. W celu uzyskania najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia dopasowania odzieży wirtualnego modelu ciała ludzkiego badano i porównywano dopasowanie spódnicy na żywej modelce oraz na wirtualnych modelach. Ponadto omówiono dopasowanie spódnicy do poszczególnych partii ludzkiego ciała w stosunku do wcześniej określonych obszarów. W celu wybrania najlepszego modelu do oceny dopasowania spódnicy do ciała ludzkiego przeprowadzono badania matematyczne z użyciem danych ankietowych ocenionych analitycznym procesem hierarchicznym. Uzyskane wyniki potwierdzają, że projekt jest najważniejszym czynnikiem przy ocenie dopasowania spódnicy do ciała. Ponadto wyniki potwierdziły, że biodra i brzuch są najważniejszymi obszarami dopasowania spódnicy do ciała.
PL
Projekt „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” to działanie realizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” na rzecz ochrony i promocji tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek Lubelszczyzny. Jednym z celów projektu jest uwrażliwienie społeczności lokalnych na problem degradacji wielokulturowego dziedzictwa regionu. Projekt jest realizowany we współpracy z Muzeum Wsi Lubelskiej i Katedrą Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej oraz z Norweskim Instytutem Badań nad Dziedzictwem Kulturowym (NIKU) oraz Vestoldmuseene IKS (Larvik Museum).
EN
The region of Lublin has a rich tradition of the usage of timber in construction. A few dozen years ago wood was still the predominant building material in villages, towns and on the outskirts of big cities. Small multicultural towns were a characteristic element of the cultural landscape of the region. The wooden buildings of these towns compose one of the most unique phenomena in Polish and architecture. To this day some examples of particular small towns’ buildings were preserved. The main aim of the project is to create digital 3D reconstructions of five small towns of the Lublin region and a model illustrating wooden architecture of the Norwegian town of Larvik in different historical periods. All models will be accesible online on multimedia service dedicated to wooden architecture and methods of its conservation and will have connection with inventory of the most representative monuments of wooden architecture of the Lublin region, uploaded and shared via the Internet.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono główne założenia projektu, którego celem jest wykonanie symulatora diagnostycznego samolotu M-28 w technologii wirtualnej. Symulator ten jest przeznaczony do szkolenia naziemnej obsługi technicznej w zakresie wykonywania obsług przedlotowych oraz radzenia sobie z typowymi uszkodzeniami jakie mogą wystąpić na tym samolocie. Symulator składa się ze stanowiska Instruktora oraz rozbudowanego stanowiska Szkolonego. Jest ono wyposażone w interaktywny model kabiny samolotu M-28, oparty o ekrany dotykowe i wirtualne modele wskaźników, wykonane w technologii 3D, oraz interaktywny trójwymiarowy model sylwetki samolotu. Zaimplementowane w symulatorze ścieżki diagnostyczne pozwalają na realizowanie obsług bez uszkodzeń, jak również na detekcję, identyfikację oraz usunięcie wybranych uszkodzeń.
EN
In the paper main assumptions of the project, which aim is to build diagnostic simulator for M-28 aircraft in virtual technology, are presented. Simulator is intended for training ground engineering crew within the scope of pre-flight inspections and dealing with malfunctions that can occur on this aircraft. Simulator is composed of Instructor workbench and expanded Trainee workbench. Trainee’s workbench consists of interactive cockpit post, based on touchscreens and 3D virtual indicators, and interactive 3D aircraft’s fuselage post. Diagnostics paths implemented in the simulator allow performing training of pre-flights inspections without any malfunctions but also training that requires malfunction detection, identification and removal.
PL
Poduszkowcowy Moduł Transportowy (PMT) został zaprojektowany w PIMR w ramach Projektu Rozwojowego nr N R 03 0077 06/2009. Pojazd zbudowany na bazie Poduszkowcowego Nośnika Narzędzi (PNN) jest przeznaczony do pracy na terenach wodno-błotnych i jest wyposażony w podbieracz pokosu z rozdrabniaczem- do zbierania pokosu ściętych traw, trzcin oraz do transportu biomasy w kontenerze na terenach wodnobłotnych Narodowych Parków itp. Szereg wirtualnych modeli Poduszkowcowego Modułu Transportowego opracowano i przetestowano w symulacyjnych badaniach i analizach. Wyniki tych analiz były weryfikowane na podstawie wyników badań rzeczywistego modelu PMT. Poduszkowcowy Moduł Transportowy może pracować jako przyczepa PNN lub też będzie zdolny poruszać się niezależnie przy użyciu pomocniczego modułu gąsienicowego, który jest umieszczony pod częścią dziobową kadłuba.
EN
Hovercraft Transportation Module (HTM) was designed by PIMR in R&D Research Projekt No. N R 03 0077 06/2009. Vehicle's hull is based on Hovercraft Tools Carrier and it is dedicated for wetlands conservation and protection. It is equipped with swath pickup shredder attachment for crushing and collecting biomass into container and its transport in wetlands of National Parks etc. Several virtual models of HTM were designed and verified in simulation tests and analyses. Results of these tests were compared with preliminary data of real model of new vehicle. Hovercraft Transportation Module can work as trailer of Hovercaft Tools Carrier or it will be able to move as independent unit using additional small crawler module located in the bow bottom part of hull.
6
Content available remote Analysis of Selected Organisational Systems of Sewing Teams
EN
Using the team form of organisation for the clothing production process offers many possibilities. The form of processing organisation depends on the technical equipment and personnel qualifications. Thus, the question arises as to which organisational system will be optimal for a given production profile. The answer should be obtained as early as in the process design phase, and computer simulation appears to be the only solution to this problem. In this publication an analysis of the results of computer simulation of the work of a sewing team is presented. Two virtual models were created, which are the most popular – especially in small and medium-sized firms – of sewing teams organised according to the assembly-line and sectional systems. Both teams had identical technical equipment and the same production assortment.
PL
Zespołowe formy organizacji procesu produkcji odzieży, stwarzają dużą różnorodność w zakresie zorganizowania zespołu obróbczego. Forma organizacji procesu obróbki uzależniona jest od wyposażenia technicznego i kwalifikacji załogi. Powstaje w związku z tym problem, który system organizacyjny będzie optymalnym dla danego profilu produkcji. Odpowiedzi oczekujemy oczywiście jeszcze w fazie projektowania procesu, a jedynym racjonalnym rozwiązaniem zagadnienia wydaje się być symulacja komputerowa. W publikacji przedstawiono możliwości wykorzystania do tego celu programu do symulacji komputerowej Witness firmy Lanner Group, porównując dwa wirtualne modele najbardziej popularnych, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, zespołów szwalniczych zorganizowanych według systemów: taśmowego i sekcyjnego. Oba zespoły dysponują identycznym wyposażeniem technicznym i realizują ten sam asortyment produkcji - spodnie męskie.
PL
W artykule opisano sposób tworzenia wirtualnych modeli robotów i manipulatorów w programach OneSpace Designer i CATIA, z zastosowaniem między innymi elementów automatyki produkowanych przez firmę FESTO. Prezentowane oprogramowanie służy do wirtualnego badania zachowania się zsyntezowanych układów przed ich praktycznym utworzeniem i uruchomieniem na stanowiskach badawczych. Symulacja w znaczny sposób zmniejsza koszty wprowadzenia nowych rozwiązań konstrukcyjnych, co związane jest z możliwością uzyskania pewnych wyników już na wstępnym etapie projektowania, przez co często odchodzi się od drogich i czasochłonnych badań laboratoryjnych. Przykłady badania zaprezentowano w programach Adams, CATIA i OneSpace Designer.
EN
In this paper the method of creating virtual models of robots, manipulators and other machines, using the systems: OneSpace Designer and CATIA is presented. In this models are applied catalogue elements manufactured by the firm FESTO. The presented programs are used to virtual simulate and investigate the synthesised mechanical systems before they are practical elaborated and run in research stands. The simulation lest us to decrease costs of introduction new constructional solutions. It is consider with the possibility of obtaining certain results at the beginning phase of constructing. It also let us to avoid expensive and time-consuming laboratory researches. The examples of described method are also included. They are elaborated in such programs like: Adams, CATIA i OneSpace Designer.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.