Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  storage reservoirs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest określenie zasadności wykorzystania możliwości retencyjnych kanału dopływowego do wielokomorowego zbiornika retencyjnego w celu redukcji jego wymaganej pojemności użytkowej. Przeprowadzone symulacje hydrodynamiczne wykonano w trzech zlewniach modelowych różniących się układem kanałów, korzystając z programu hydrodynamicznego SWMM 5.1. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić że uwzględnienie pojemności retencyjnej kanału dopływowego umożliwia znaczne zmniejszenie wymaganej pojemności użytkowej wielokomorowego zbiornika retencyjnego, a w skrajnych przypadkach nawet rezygnację jego wykonania. Otrzymane wyniki potwierdzają, że największe korzyści wykorzystania retencji kanałowej uzyskuje się : (1) przy wysokim poziomie położenia krawędzi międzykomorowej w stosunku do dna kolektora dopływowego, (2) znacznych wartościach współczynnika redukcji przepływu β i (3) zwartym układzie kanałów sieci kanalizacji deszczowej. Ze względu na prosty i tani sposób wykorzystania pojemności retencyjnej kanału dopływowego, wskazane jest uwzględnienie tego zjawiska przy tworzeniu koncepcji projektowych.
EN
The aim of this article is to determine the effect of the retention possibility of the inlet pipe into a multi-chamber storage reservoir in order to reduce its required volume. Simulations were performed in the three catchment model with different distribution of collectors, using hydrodynamic program SWMM 5.1. The results allow to conclude that the inclusion of tin- retention possibility of the inlet pipe significantly reduce the required volume a multi-chamber storage reservoir and in extreme cases even resigned from its construct ion. The results show that the greatest benefits occur with high levels of the inter-edge in relation o the bottom of the inlet pipe, high values of reduction factor flow β in reservoir and compact distribution of collectors in rainwater drainage network. Because using retention possibility of the inlet pipe is cheap and easy. it is recommended to use in any project situation.
PL
Grawitacyjne przemieszczanie się wody atmosferycznej po powierzchni terenu, która nie została wchłonięta przez glebę, może powodować zwiększenie się strumienia objętości ścieków dopływających do systemów odwodnieniowych. Rozwiązaniem tego problemu może stać się zastosowanie zbiorników retencyjnych, najlepiej o wysokiej efektywności kubaturowej.
EN
The paper presents an innovative solution of the storage reservoir which can be used in the stormwater management. It shows its advantages and the possible range of its applications as compared previously used traditional solutions reservoirs. The described solution of reservoir has original hydraulic system and is characterized by high hydraulic efficiency. This is particularly important in the case of limited land area available for building the storage reservoir.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu współczynnika redukcji przepływu ścieków przez zbiornik β na dobór geometrii zbiornika retencyjnego, a w szczególności maksymalnego projektowego napełnienia ściekami. Za przedmiot badań przy-jęto klasyczny jednokomorowy zbiornik retencyjny, w którym zamierzonym zmianom podlegało maksymalne projektowe na-pełnienie ścieków w zakresie od 0,8 do 3,0 m. Wyniki badań pozwoliły na wskazanie warunków, w których można ograniczyć niezbędną pojemność retencyjną zbiornika poprzez odpowiednie zaprojektowanie geometrii jego komory akumulacyjnej. Wyniki badań mogą przyczynić się do ograniczenia kosztów wykonania zbiorników retencyjnych. Przedstawione badania wykonano z wykorzystaniem programu do modelowania hydrodynamicznego Storm Water Management Model 5.0, przy obciążaniu zlewni rzeczywistymi danymi opadowymi.
EN
The paper presents the results of the impact of the flow reduction coefficient through the reservoir β at the selection of the geometry of the reservoir, Particular the maximum design fill in storage reservoir. By the object of research assumed a classical single-chamber reservoir in Which were changed the maximum design fill, in the range of 0.8 to 3.0 m. Obtained results allowed for Identifying a conditions in which it is possible to minimizing the necessary capacity of the storage reservoir. Results can be used for reduce the costs of building of storage reservoirs. The analysis was Performed using the program for hydrodynamic modeling of sewerage systems (Storm Water Management Model 5.0), with the loading of the catchment real rainfall date.
4
Content available remote Model optymalizacyjny retencyjnego zbiornika rurowego
PL
W publikacji przedstawiono sformułowany model optymalizacyjny zbiornika rurowego, który jest kontynuacją badań opisanych w artykule [16]. Model kosztowy Life Cycle Cost (LCC) zbiornika rurowego został przekształcony w model optymalizacyjny, w którym wyznaczono funkcję celu jako minimum kosztów LCC. Zastosowanie tego kryterium w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych umożliwia dokonanie poprawnego pod względem finansowym wyboru, gdyż metodologia LCC pozwala na uwzględnienie nie tylko początkowych nakładów inwestycyjnych, ale również kosztów eksploatacyjnych ponoszonych w całym okresie funkcjonowania danego obiektu. Przedstawiony model optymalizacyjny został następnie zaimplementowany w języku programowania AMPL (A Mathematical Programming Language). W sformułowanym modelu wyznaczono zmienne decyzyjne, którymi są poszukiwane wartości parametrów geometrycznych zbiornika, takie jak: długość i średnica zbiornika oraz zagłębienie kanału odpływowego ze zbiornika. Określono także ograniczenia modelu optymalizacyjnego zbiornika rurowego. Pierwsze z nich wynika z wymaganej pojemności retencyjnej zbiornika obliczonej na etapie wyznaczania danych wejściowych, na którą jest projektowany zbiornik. Następne ograniczenia dotyczą powierzchni terenu, która dostępna jest pod budowę zbiornika oraz ograniczenie określające minimalne dopuszczalne zagłębienie kanału odpływowego ze zbiornika. Natomiast parametry modelu optymalizacyjnego stanowią zbiór danych, które zostały użyte do zapisu funkcji celu i których wartości są znane. Należą do nich przede wszystkim ceny poszczególnych materiałów i robót oraz podstawowe wymiary elementów konstrukcyjnych zbiornika.
EN
In this paper the formulated optimization model of the pipe tank was presented, which is a continuation of research described in the article [16]. Life Cycle Cost model (LCC) of the this tank was transformed into an optimization model, which sets the objective function as a minimum LCC cost. The application of this criterion in investment decision making process allows to make the correct choice in financial terms, as LCC methodology allows to take into account not only the initial investment, but also the operational costs incurred throughout the entire operation of the object. The model optimization was implemented in a programming language AMPL (A Mathematical Programming Language). In the formulated model the decision variables which are geometrical parameters of the reservoir, such as the length and diameter of the tank and the cavity of the drainage channel from the reservoir were determined. Also the constraints of the optimization model were defined. First of them results from the retention capacity of the tank calculated at the stage of determining the input data for which the tank is designed. Next constraints concern land, which is available for the construction of the reservoir and the constraints of determining a minimum acceptable cavity of the drainage channel from the tank. While, the optimization model parameters are a set of data that were used to write the objective function, and whose values are known.
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu kierunku i prędkości przemieszczania się fali opadu deszczu na współdziałanie kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych. Symulacje wykonano w zlewni modelowej, korzystając z programu hydrodynamicznego SWMM 5.1. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że zarówno kierunek, jak i prędkość przemieszczania się fali deszczu ma znaczący wpływ na ustalenie wymaganej kubatury użytkowej oddziałujących na siebie zbiorników retencyjnych. Porównując wyniki badań modelowych ustalonych na stacjonarnym opadzie deszczu z opadem przemieszczającym się nad zlewnią, wykazano, że różnice w wymaganej kubaturze użytkowej zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na końcowym odcinku sieci kanalizacyjnej są tym większe, im niższa jest przyjęta wartość współczynnika redukcji przepływu ścieków deszczowych w zbiornikach retencyjnych znajdujących się na sieci kanalizacyjnej powyżej. W skrajnych przypadkach uzyskane różnice sięgają nawet kilkudziesięciu procent. Ustalone zależności zaobserwowano zarówno dla opadów blokowych, jak i opadów zmiennych w czasie. Wykazano też, że istotny wpływ na stopień wzajemnego hydraulicznego oddziaływania kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych ma ich lokalizacja względem siebie i przyjęty współczynnik redukcji przepływu ścieków deszczowych.
EN
This article aims to determine the effect of the direction and speed of the wave of rainfall on the interaction of sewage reservoirs. Simulations were performed in the catchment model using hydrodynamic program SWMM 5.1. The results allow to conclude that both the direction and speed of the wave of rainfall has a significant impact on the determination of the required volume of interacting with each other storage reservoirs. Meaningful differences in test results between constant and time-varying precipitation were noticed. Differences in the required volume of usable storage reservoir that is located at the terminal end of the sewerage system are the greater the lower is acceptation values of flow reduction factors in reservoirs located above the sewerage system. In extreme cases the resulting differences are as high as tens of percent. It was observed for both the block and the time-varying precipitation. It was also shown that a significant impact on the degree of sewage reservoirs interaction between them is their location according to one another and accepted values of flow reduction factors.
PL
W artykule przedstawiono nowe osiągnięcia innowacyjnego rozwiązania grawitacyjnej i grawitacyjno-podciśnieniowej komory płuczącej dno komory retencyjnej zbiornika retencyjnego zaraz po jej opróżnieniu z akumulowanych w niej ścieków. Czasowa akumulacja ścieków w komorze retencyjnej zbiornika, powoduje częściową sedymentację zawieszonej w cieczy fazy stałej. Umiejscowienie komory płuczącej na wysokości maksymalnego stanu napełnienia ściekami w komorze retencyjnej zbiornika, w sposób zasadniczy zwiększa efektywność płukania dna komory retencyjnej strumieniem ścieków wypływających z komory płuczącej. Możliwość efektywnego wypłukania osadów pozostających na dnie komory retencyjnej jest ważnym zabiegiem eksploatacyjnym dla właściwego funkcjonowania zbiornika retencyjnego w sieci kanalizacyjnej.
EN
Temporal accumulation of sewages in storage chamber always starts sedimentation process of suspended solids, so prevention against a sludge formation is basic activity in operation of retention tanks. This paper presents principles of operation and structure of innovative flushing chamber in two variants: gravitational and vacuum-gravitational. Location of flushing chamber at elevation of maximum depth in storage chamber, significantly increases velocities of sewage streams that flushing the storage tank’s bottom. When the sewage depth is above a fixed level, the flushing process is temporary stopped until the storage chamber is completely released. The reservoirs in urban drainage systems cyclic characteristics of flushing process lead to higher efficiency of proposed devices in comparison to already known solutions, simultaneously assure proper operation and maintenance of storage.
PL
W artykule przedstawiono problem optymalizacji układu hydraulicznego zbiornika retencyjnego Czuwaj, który zlokalizowany jest w systemie kanalizacji ogólnospławnej dzielnicy Zasanie miasta Przemyśl. W związku z tym, że w części lewobrzeżnej miasta występują największe przeciążenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnej, to podjęto działania mające na celu ograniczenie występowania tych niekorzystnych zjawisk. Opracowano koncepcję rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacyjnego uwzględniającą zastosowanie w tym systemie zbiorników retencyjnych, m.in. zbiornika Czuwaj, odciążających hydraulicznie sieć kanalizacyjną. W celu dokonania wyboru optymalnego układu hydraulicznego zbiornika retencyjnego Czuwaj opracowano modele optymalizacyjne wybranych typów grawitacyjno-pompowych zbiorników retencyjnych. Kryterium wyboru układu hydraulicznego zbiornika Czuwaj stanowiły najniższe koszty Life Cycle Cost budowy i funkcjonowania zbiornika retencyjnego w rozpatrywanym systemie kanalizacyjnym.
EN
In the article the problem of optimization of storage reservoir Czuwaj located within combined sewage network of Zasanie quarter in Przemysl city was solved. Due to the fact that left-bank part of the city experiences higher hydraulic overloads of sewage network some actions were taken in order to decrease frequency of these negative phenomena. Concept of sewage system extension and modernization was worked out. It includes the use of storage reservoirs within the network (such as Czuwaj reservoir), which relieve hydraulically the sewage network. In order to choose the optimal hydraulic system of Czuwaj storage reservoir optimization models of chosen gravity-pump reservoirs were developed. The lowest costs (Life Cycle Cost) of storage reservoir construction and functioning constituted the criterion for choosing the hydraulic system of Czuwaj reservoir.
EN
After presentation of the characteristics of a water reservoir in CaCO3 excavation pit, called the Turkusowe Lake, situated in the Wolin National Park on the Wolin Island, available results of the analyses referring to the quality of surface water of this water reservoir and being carried out since 1986 as well as those of own studies being carried out from 1999 to 2010 were gathered, collecting this way a research material covering the quarter-century 1986-2010. It was shown that the Turkusowe Lake is a water reservoir being resistant by nature to eutrophication (lake basin development and depth, surrounding by the heights adhering to it, and presence of CaCO3 building the lake basin), whereas an increase in the trophic level and development of eutrophication phenomena in the form of weak phytoplankton blooms being observed, particularly in 2005-2010, is connected with increased anthropogenic pressure in the form of direct discharge of municipal sewage to the lake and waste-water to the soil in the alimentation zone of underground waters feeding this lake. The extent of anthropogenic pressure was so big that it started to prevail over the natural processes limiting an increase in the trophic level in this lake.
PL
Przedstawiono problem optymalizacji układu hydraulicznego zbiornika retencyjnego Czuwaj, który zlokalizowany jest w systemie kanalizacji ogólnospławnej dzielnicy Zasanie miasta Przemyśl. W związku z tym, że w części lewobrzeżnej miasta występują największe przeciążenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnej, podjęto działania mające na celu ograniczenie występowania tych niekorzystnych zjawisk. Opracowano koncepcję rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacyjnego, uwzględniającą zastosowanie w tym systemie zbiorników retencyjnych, m.in. zbiornika Czuwaj, odciążających hydraulicznie sieć kanalizacyjną. W celu dokonania wyboru optymalnego układu hydraulicznego zbiornika retencyjnego Czuwaj opracowano modele optymalizacyjne wybranych typów grawitacyjno-pompowych zbiorników retencyjnych. Kryterium wyboru układu hydraulicznego zbiornika Czuwaj stanowiły najniższe koszty (Life Cycle Cost) budowy i funkcjonowania zbiornika retencyjnego w rozpatrywanym systemie kanalizacyjnym.
PL
W kolejnym z cyklu artykułów poświęconym dezynfekcji wody zostaną poruszone następujące zagadnienia praktyczne: -ogólne zagadnienia dotyczące dezynfekcji wody w sieci wodociągowej, -zarys procedur postępowania na wypadek skażenia sieci wodociągowej, -zarys procedur dezynfekcji zbiorników retencyjnych. Ponadto zostanie omówiona kolejna metoda dezynfekcji wody oparta o dwutlenek chloru.
EN
In the subsequent one from the series of papers on water disinfection the following practical problems will be raised: -general problems related to water disinfection in a water-pipe network, -an outline of procedures for water-pipe network pollution proceedings -an outline of impoundment reservoir disinfection procedures Besides, another method of water disinfection based on chlorine dioxide will be discussed.
PL
Dotychczasowe badania dotyczące parametrów projektowych zbiorników retencyjnych bazują na stacjonarnych metodach obliczeniowych, które stanowią znaczne uproszczenie zjawisk zachodzących w układzie „opad - zlewnia - sieć kanalizacyjna". Biorąc pod uwagę postępujący rozwój narzędzi obliczeniowych, które umożliwiają lepsze odzwierciedlenie rzeczywistości, zasadne jest korygowanie metod projektowania zbiorników reten¬cyjnych. W publikacji przedstawiono wyniki wstępnych badań, których celem jest weryfikacja stosowanych procedur obliczeniowych w oparciu o badania hydrodynamiczne, przeprowadzone dla rzeczywistych danych opadowych.
EN
Current research on hydraulic parameters of storage reservoirs is based on stationary calculation methods, which simplify the phe-nomena occurring in the system 'precipitation - subcatchment - the sewerage system'. Taking into account development of computational tools that enable research to better reflect reality, improvement of storage reservoirs designing methods is highly appropriate. The paper presents the results of the preliminary research which aim was to verify calculation procedures. The research is based on hydrodynamic studies carried out for the precipitation data collected on-site.
PL
Przedstawiono problematykę regulacji przepływu ścieków opadowych poprzez zastosowanie zbiorników retencyjnych wyposażonych w układy sterowania w czasie rzeczywistym. Opracowany autorski algorytm o nazwie CORT umożliwia regulację odpływu ścieków przy współdziałaniu dwóch lub większej liczby zbiorników retencyjnych. Przykład wykorzystania algorytmu CORT do szeregowego połączenia dwóch zbiorników retencyjnych przy występującej nierównomierności opadu na poszczególnych zlewniach umożliwił porównanie pasywnego i dynamicznego wariantu sterowania przepływem. Wyniki symulacji wykazały, że dynamiczne sterowanie przepływem pozwala w pełni wykorzystać zdolności retencyjne zbiorników, co przekłada się zarówno na redukcję podtopień w obrębie zlewni, jak i minimalizację objętości odprowadzanych do odbiornika nieczyszczonych ścieków opadowych.
EN
Majority of urban drainage systems operate statically, relies on gravity to discharge runoff from an urban area. Statically operated systems have no control possibility whatsoever and therefore sometime lead to serious operational problems. The paper presents potential possibilities for improving hydraulic efficiency of storage tanks by dynamic regulation of the outflow-rate in a real time. The proposed original algorithm (CORT) have been developed to optimize the operation of storage tanks and it contains two main modules: optimization and simulation. The simulation module is based on the simplified scheme of the drainage system and original rainfall-runoff model. Connection between both modules makes possible to search the best control strategy for two or more storage units in a real time. Flow regulation strategy is determined by how the inflows are to be distributed between storage, spillage and transport downstream. The practical significance of the algorithm CORT was presented for the example of series connection of two tanks. Simulation results show significant advantages of RTC utilization over traditional approach as result of utilizing the full storage capacity. Significant reduction is observed in volume of pollution spills as well as in risk of local flooding.
PL
Celem badań była ocena stanu troficznego zbiorników retencyjnych systemu Kanału Wieprz-Krzna (Mytycze, Krzczeń, Tomaszne i Dratów) oraz wpływu żyznych wód z Kanału na zróżnicowanie wskaźników troficznych i biologicznych. Według stosowanych klasyfikacji troficznych zbiorniki są hipertroficzne. Stan ten wynika ze znacznej płytkości zbiorników i przez to większej ich podatności na eytrofizację. Wprowadzanie żyznych wód z Kanału zwiększało ilość fosforu wiosną, od której zależało stężenie chlorofilu-a. Sprzyjało to zwiększeniu dostępności tego pierwiastka (TN:TP) i wydajności jego wykorzystania przez fitoplankton (Chl-a/TP). Nie stwierdzono żadnych związków między ładunkiem i wskaźnikami troficznymi lub biologicznymi dla pory letniej. Ilość chlorofilu-a była o tej porze mniej zależna od fosforu, a obfity wzrost fitoplanktonu był zależny od innych czynników.
EN
Aim of this study was to assess the trophic state of storage reservoirs in the system of Wieprz-Krzna Canal (Mytycze, Krzczeń, Tomaszne i Dratów) and the impact of the fertile waters of the canal to the diversity of trophic and biological indicators. All reservoirs are hypertrophic. This state results from the large shallowness of reservoirs, which increases their vulnerability. Entering the fertile waters of the Canal increased the amount of phosphorus in the spring, which affected the amount of chlorophyll-a in the water. This was conducive to increasing the availability of this element (TN:TP) and the efficient utilization by phytoplankton (Chl-a/TP). There was no relationships between phosphorus load and trophic or biological indicators for the summer season. The amount of chlorophyll-a was at this time less dependent on the phosphorus, and abundant phytoplankton growth was dependent on other factors.
13
Content available remote Aspekty geotechniczne w ochronie zasobów wodnych województwa podkarpackego
PL
Charakterystyka hydrogeologiczna województwa podkarpackego. Rola i celowość budowy małych wielofunkcyjnych zbiorników retencyjnych. Badania przydatności zwietrzelin fliszu karpackiego do budowy gródz zbiorników rotacyjnych.
EN
Hydrogeological description of the podkarpackie province. The role and advisability of construction of small multifunctional storage reservoirs. The investigations of the usability of the Carpathian flysch eluvium for the construction of storage reservoirs.
14
EN
The paper presents the way of water quality improvement in storage reservoirs, using pre-dams with plant filters Pre-dams, built above the main reservoirs, reduce the inflow of pollutants transported by the river and take over most of biochemical processes responsible for eutrophication of the stored water. As a result, water flowing to the main reservoir contains smaller loads of pollutants. The above-mentioned method is more economic, requires relatively short construction time and is less laborious than generally used methods of surface water protection. It is specially recommended to improve the quality of water in small reservoirs, where quick silting and eutrophication occur. Proper functioning of pre-dams depends on proper selection of their parameters, such as: water storage time, water flow velocity, filling depth and type of plant filters. The authors estimated the effectiveness of a pre-dam reservoir situated above the main reservoir in Mściwojów on the Wierzbiak River The pre-dam reservoir consists of a three-chamber sediment tank and three chambers with plant barriers. The purpose of the chambers is to decrease the quantity of sediments, the biogenic substances and other pollutants carried with water flowing to the main reservoir. Research carried out during the period 2000-2001 showed that pre-dams significantly contributed to the improvement of the water quality in the main reservoir - nitrates were eliminated in ca 65% and phosphates in ca 52%.
PL
W artykule przedstawiono metodę poprawy jakości wody w zbiornikach retencyjnych przy zastosowaniu zbiorników wstępnych z filtrem roślinnym. Zbiorniki wstępne lokalizowane powyżej zbiorników głównych zmniejszają dopływ zanieczyszczeń transportowanych rzeką i przejmują znaczną część procesów biochemicznych, które powodują eutrofizację retencjonowanej wody. W efekcie do zbiornika głównego dopływa woda ze zmniejszonym ładunkiem zanieczyszczeń. Metoda ta jest bardziej ekonomiczna, wymaga krótszego okresu realizacji i jest mniej pracochłonna niż ogólnie stosowane metody ochrony wód powierzchniowych. Jest ona szczególnie zalecana do poprawy jakości wody w małych zbiornikach podatnych na intensywne zamulanie i eutrofizację. Prawidłowa budowa i eksploatacja zbiorników wstępnych zależy od właściwego doboru ich parametrów, takich jak: czas magazynowania wody, prędkość przepływu wody, głębokość zalewu i doboru filtrów 'roślinnych. Autorzy ocenili skuteczność działania zbiornika wstępnego usytuowanego powyżej zbiornika głównego w Mściwojowie na rzece Wierzbiak. W zbiorniku wstępnym wydzielono (trzykomorowy) osadnik oraz trzy komory z przegrodami roślinnymi. Głównym celem tych urządzeń jest zmniejszenie ilości rumowiska, substancji biogennych oraz innych zanieczyszczeń niesionych wraz z dopływającą wodą do zbiornika głównego. Badania przeprowadzono w okresie 2000-2001. Otrzymane wyniki wykazały znaczącą rolę zbiornika wstępnego w poprawie jakości wody dopływającej do zbiornika głównego - nastąpiło zmniejszenie ilości azotanów o około 65%; fosforanów - o około 52%.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.