Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety and hygiene of work
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł upamiętnia 40. rocznicę wydania i wejścia w życie rozporządzenia Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z 25 czerwca 1979 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na morskich statkach handlowych. Akt ten, nigdy dotąd nie zmieniany, stanowi nie tylko przykład wzorowej, kompletnej i kompetentnej legislacji, ale budzi również uznanie znakomitym ujęciem prawnej, technicznej i organizacyjnej strony bhp na statku morskim. Abstrahując od ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, autor omawia również kompetencje kapitana statku w zakresie bhp obecne w innych powszechnie obowiązujących źródłach prawa.
EN
The article commemorates the 40th anniversary of issue and entry into force of the ordinance of the Minister of Foreign Trade and Shipping on safety and hygiene of work at the sea-going merchant vessels of June 25,1979. This act, yet to be ever amended, is an example of the complete and competent legislation, as well as arouses appreciation by its illustrious embrace of legal, technical and organizational sides of safety and hygiene of work at a sea-going vessel. Abstracting from the law on work at sea of August 5,2015, the author discusses also the competences of a shipmaster in the sphere of occupational safety that are present in other sources of universally binding law.
PL
W artykule opisano wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w aspekcie zintegrowanego systemu zarządzania oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przedstawiono systematykę wybranych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz innych. Przeprowadzono analizę stanu bezpieczeństwa w Zakładzie Mechanicznej Przeróbki Węgla, m.in. z uwzględnieniem podstawy prawnej i wymagań technicznych, zagrożeń i ryzyka zawodowego, analizy wypadków przy pracy.
EN
This paper presents selected issues concerning the safety and hygiene of work in the aspect of the integrated management system and the system of management of safety and hygiene of work. Systematics of selected collective, individual and other means of protection was described. Analysis of the safety state was conducted at the Department of Mechanical Coal Processing, among others including legal grounds and specifications, threats and the occupational risk, analyses of accidents at work.
PL
Prowadzone w Zakładzie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB prace badawcze i wdrożeniowe koncentrują się na zagadnieniach ważnych z punktu widzenia zarządzania bhp, realizowanego zarówno na poziomie państwa, jak i przedsiębiorstw. Dotyczą one doskonalenia prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ekonomicznych stymulatorów poprawy warunków pracy, monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metod skutecznego zarządzania systemem bhp. Opracowano m.in. metodę obliczania obciążających przedsiębiorstwa kosztów wypadków przy pracy, która obecnie stanowi istotny element ogólnego modelu analizy kosztów i korzyści bezpieczeństwa i higieny pracy. Model ten można łatwo zastosować w każdym przedsiębiorstwie dzięki udostępnieniu na stronach internetowych CIOP-PIB programu komputerowego wspomagającego obliczanie kosztów i korzyści bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzone są badania nad wdrażaniem programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych i promowaniem działań w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.
PL
W artykule przedstawiono wskazania, m.in. dla producentów maszyn, dotyczące zapewniania zgodności podejmowanych przez nich działań z przepisami nowej dyrektywy maszynowej i ich właściwego dokumentowania. Informacje te są adresowane również do importerów, dystrybutorów oraz użytkowników maszyn, którzy powinni wiedzieć, jakie dokumenty i informacje (na maszynie i w dokumentach towarzyszących) świadczą o tym, że spełnia ona obowiązujące przepisy.
EN
The article presents directions for among others manufacturers of machinery, related to ensuring harmonization of their activities with the new 2006/42/EC machinery directive and their proper documentation. This information is also aimed at importers, distributors and machinery users who should know what kind of documentation and markings (both on machinery and in accompanying documents) prove conformity with regulations.
PL
Opracowanie podejmuje aktualną, obecnie problematykę dotyczącą czynników chemicznych w środowisku pracy w oczyszczalni ścieków. Jest to część pierwsza, w której przedstawiono m.in. następujące zagadnienia: przegląd wymagań i wytycznych, terminologię dotyczącą czynników szkodliwych dla zdrowia i narażenia na czynniki chemiczne, przykładowe klasyfikacje czynników chemicznych, kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego. W drugiej części, która ukaże się w kolejnym numerze Forum, zostaną przedstawione wymagania i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych, w tym m.in. zagadnienia oceny ryzyka zawodowego dla czynników chemicznych oraz postępowania z substancjami i preparatami niebezpiecznymi.
PL
W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z ochroną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących w zatrudnieniu niepracowniczym. Ponieważ grupa podmiotów wykonujących pracę w tej formie jest bardzo duża i zróżnicowana, w pierwszej części publikacji omówione zostały problemy ogólne związane z zatrudnieniem niepracowniczym, jego kwalifikacja oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego, zaś w drugiej zostanie omówiony zakres ochrony bhp w zatrudnieniu typu administracyjnoprawnego i ustrojowego oraz osób wykonujących pracę w ramach prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej i w ramach wolontariatu.
EN
This article presents some issues concerning occupational health and safety aspects with regard to workers with agreements other than employment contracts. As the number of entities engaged in this type of employment is sizeable and considerably varied, the first part of the article discusses general issues of employment based on civil law agreements rather than employment contracts along with its qualification and occupational safety aspects of this kind of employment. The second part will discuss the scope of occupational health and safety protection in uniformed services and in state constitutionrelated employment (politicians) as well as in self-employed and voluntary workers.
PL
Artykuł jest drugą częścią artykułu dotyczącego ochrony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących w zatrudnieniu niepracowniczym. Obejmuje on zakres ochrony bhp w zatrudnieniu typu administracyjnoprawnego i ustrojowego oraz osób wykonujących pracę w ramach prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej i w ramach wolontariatu.
EN
This article is the second part of an article on occupational health and safety aspects with regard to workers with agreements other than employment contracts. The article discusses the scope of occupational health and safety protection in uniformed services and in state constitution-related employment (politicians) as well as in self-employed and voluntary workers.
PL
W artykule przedstawiono nowy, opracowany w CIOP-PIB, prosty program komputerowy MIKRO-BHP, wspomagający merytorycznie i funkcjonalnie prowadzenie podstawowych działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Program jest przeznaczony dla małych przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 pracowników. Wspomaga on charakteryzowanie warunków bhp na stanowiskach pracy, identyfikowanie zagrożeń zawodowych oraz prowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego oraz podejmowanie właściwych działań prewencyjnych. Umożliwia także generowanie niezbędnych dokumentów (np. dokumentacji powypadkowej). Zawarte w programie, wyprofilowane branżowo materiały informacyjne dotyczące przepisów prawnych w zakresie bhp, zagrożeń zawodowych oraz związanych z nimi sugerowanych środków prewencyjnych, ułatwiają podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu bhp w firmie.
EN
This article introduces MIKRO-BHP, a new, simplified computer tool developed in CIOP-PIB. It supports basic activities in occupational safety and health (OSH) in an enterprise. It has been designed especially for SMEs and microenterprises, which employ fewer than 10 workers. The program helps to characterize OSH working conditions at workstands, identify occupational hazards, assess and document occupational risk, as well as perform suitable prevention activities. It also makes it possible to generate and print obligatory documents (e.g., post-accident documentation). Many informative materials that the program contains concern OSH legislation regulations, occupational hazards and suggested effective methods of occupational prevention; they can help employers to improve working conditions in their enterprises.
10
Content available Telepraca - nowe problemy prawne do rozwiązania
PL
Telepraca jest formą organizacji i/lub wykonywania pracy, za pomocą technologii informatycznej, w związku z umową o pracę/zatrudnieniem, gdzie praca, która mogłaby być wykonywana w siedzibie pracodawcy, jest świadczona poza nią, na podstawie stałych zasad. W wyniku przeprowadzonej analizy sytuacji prawnej telepracownika wskazane jest konkretyzowanie praw i obowiązków stron stosunku pracy specyficznych dla tej formy organizacji pracy, a w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, przede wszystkim w układach zbiorowych i w umowach o pracę.
EN
Telework is a form of organising and/or performing work by way of applying information technology in connection with an employment contract, whereby work, which could be performed at the employer's seat, is carried out away from it, on the basis of fixed rules. Following an analysis of a teleworker's legal situation, it is recommended that the terms of reference be stipulated along with the rights and obligations of both parties to the employment contract specific for this employment form, in particular regarding OHS and collective employment agreements.
PL
Artykuł zawiera omówienie form partycypacji pracowniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Unii Europejskiej i prawodawstwie polskim z uwzględnieniem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
EN
The article discusses forms of workers' participation in the field of OSH in the European Union and in the Polish legislation taking into account the jurisprudence of the European Court of Justice.
12
Content available Koszt bhp. Ile płaci przedsiębiorca?
PL
W artykule omówiono kalkulację kosztów bhp w odniesieniu do obecnego stanu prawnego. Dokonano analizy standardowych wydatków oraz kosztów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu podatkowego, jak również, naliczeń i potrąceń z tytułu podatków lub ubezpieczeń społecznych przy wypłatach świadczeń dokonywanych przez przedsiębiorców. Artykuł zawiera także omówienie zagrożenia sankcjami karnymi w polskim systemie prawnym.
EN
The article discusses the calculation of occupational health and safety expenses in the current situation in Poland. It presents an analysis of standard costs and non-deductible expenses as well as charges and deductions related to income-tax or social insurance contributions paid as benefits by Polish entrepreneurs. The article also presents possible penalty under the Polish legal system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.