Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siano
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Szacowanie oporów przepływu zawiesin cząstek roślinnych
PL
Badano opory przepływu w rurociągu substancji o różnym charakterze reologicznym. Szczególny nacisk położono na zawiesiny cząstek roślinnych, które są porowate i mogą ulegać pęcznieniu. Podano wyniki reometrycznych badań wodnych zawiesin cząstek siana, które w momencie przygotowania zawierały do 11% obj. fazy stałej. Wykonane na ich podstawie obliczenia symulacyjne wskazały na trudności w szacowaniu oporu przepływu tego rodzaju płynu w rurociągu, a tym samym w określeniu wymaganych parametrów pracy urządzenia pompującego.
EN
Flow resistance of an aq. suspension of hay particles (up to 11% by volume) in a pipeline was studied. The apparent viscosity of the suspensions decreased with the increasing the shearing rate and solid phase content. The flow resistance increased with increasing volume flow and decreasing solid phase content. The Ostwaldde Waele equation described well the flow of low concd. suspensions while the Herschel-Bulkley equation was the best for describing the flow of suspensions with high concn. of solid phase.
PL
W artykule przedstawiono opracowany w Instytucie im. V.R. Williamsa rotacyjny kondycjoner przystosowany do tarczowej kosiarki KR-2,1M. Jakość kosiarki z rotacyjnym kondycjonerem została oceniona zgodnie z GOST 28722-90. Charakterystyka skoszonej trawy została zbadana zgodnie z ogólnie przyjętymi metodami prowadzenia eksperymentów polowych. Test przeprowadzono na roślinach pastewnych i na trawie. Podczas badań sprawdzono jakość koszenia przez kosiarkę i oceniono jak koszenie wpłynęło na szybkość wysychania roślin. Oceniono, że rotacyjny kondycjoner jest funkcjonalny, ma prostą konstrukcję i wspomaga pracę kosiarki. Dodatkowo koszty jego produkcji są niskie.
EN
Described developed in the Federal Williams Research Center of Forage Production & Agroecology rotary conditioner with beater working organs to mower КR-2,1М produced on the open jointstock company "Sasovkormmash". Jointed beaters, installed directly on disks of the mower, have a dynamic influence on the stems of plants during mowing. The mower with the developed conditioner is tested in field conditions on the cereal-legume mixture of 1st cut. The quality of the mower with a rotary conditioner was evaluated in accordance with GOST 28722-90. The characteristic of the mown grass was determined in accordance with the generally accepted methods of conducting field experiments with forage crops. mown grass. Data on the quality of processing of plants by experimental working organs and their influence on speed of a dehydration of plants are presented. It was established that the rotary conditioner is functional, has a simple design, low material consumption and, accordingly, cost.
EN
Studies were carried out in the years 2006-2007 in organic farms with animal production and over 30% share of permanent grasslands in agricultural lands. Samples of green forage from meadows and pastures, of hay and hay ensilage from meadow sward were analysed for the content of total protein, crude fibre, crude fat, ash and mineral components (N, P, K, Ca, Mg and Na). In the year 2007, soil (0-20 cm layer) richness in these components was also analysed. Mean content of nutritive components in fodder reached the optimum range but the content of total protein and crude fibre was quite variable. Mean content of potassium and magnesium in all types of fodder was satisfactory, that of phosphorus - satisfactory in green fodder from pastures and slightly deficient in other types of fodder. The content of calcium was minimally deficient in hay and that of sodium was small in all types of fodder (only 0.38 g kg-1 DM in hay), which resulted in too high K:Na ratio (up to 242 in hay) and K:Mg ratio (ca. 10). Compared with conventional farms, more hay samples from organic farms contained more P, Ca and Mg. Potassium content in hay was comparable and Na content was much smaller in hay from organic farms. Soils of studied grasslands were in general acid or slightly acid of low phosphorus content. Very high potassium content in some soils may indicate too often applied liquid manure. Soil richness in available calcium and magnesium was exceptionally favourable and only in few cases needed supplementation. Improving management methods and periodical analyses of soil and fodder are necessary to increase grassland utilization and fodder quality.
PL
Badania prowadzono w latach 2006-2007 w ekologicznych gospodarstwach z ponad 30% udziałem trwałych użytków zielonych w strukturze użytków rolnych i prowadzących produkcję zwierzęcą. Analizowano próbki zielonki z łąk i pastwisk, próbki siana oraz kiszonki z runi łąkowej. Oceniano zawartość białka ogólnego, włókna surowego, tłuszczu surowego, popiołu surowego i składników mineralnych N, P, K, Ca, Mg i Na. W 2007 roku określono też zasobność gleb (warstwa 0-20 cm) w te składniki. Średnio zawartość składników pokarmowych w paszach mieściła się w granicach wartości optymalnych, ale zawartości białka ogólnego i włókna surowego były bardzo zróżnicowane. Średnie zawartości potasu i magnezu były zadowalające we wszystkich rodzajach pasz, fosforu zadowalające w zielonce pastwiskowej i nieznacznie niedoborowe w pozostałych paszach, zawartość wapnia minimalnie niedoborowa tylko w sianie, natomiast zawartość sodu mała (zaledwie 0,38 g kg-1 s.m. w sianie) we wszystkich rodzajach pasz, co rzutowało na zbyt wysoki stosunek K : Na (nawet 242 w sianie)i K : Mg (ok. 10). W porównaniu z zawartością składników w sianie z gospodarstw konwencjonalnych w sianie z gospodarstw ekologicznych większy był % próbek o większej zawartości P, Ca i Mg, o zbliżonym udziale K i znacznie mniejszej zawartości Na. Gleby badanych użytków były na ogół kwaśne i lekko kwaśne, o niskiej zawartości fosforu; bardzo duża w części gleb zawartość potasu może wskazywać na zbyt częste stosowanie gnojówki. Zasobność w przyswajalne magnez i wapń była wyjątkowo korzystna, tylko w nielicznych przypadkach wymagająca uzupełnienia. W celu poprawy wykorzystania TUZ i ja-kości ich pasz konieczne jest doskonalenie metod gospodarowania oraz okresowe badanie paszy i zasobności gleb.
PL
Celem badań polowych realizowanych w latach 2009-2012 w RZD IUNG-PIB Grabów (Polska, woj. mazowieckie; 51°21’N; 21°40’E) na polu ekologicznym była ocena plonowania czterech mieszanek motylkowato-trawiastych o 50% (łącznym) udziale w stosunku do siewu czystego zastosowanych gatunków roślin motylkowatych i 50% (łącznym) udziale gatunków traw (czynnik I) w użytkowaniu pastwiskowym i zmiennym kośno-pastwiskowym (czynnik II. Doświadczenie polowe założono w układzie Split-bloc. Wykazano, że wydajność runi i udział komponentów zmieniają się w latach użytkowania, a w trzecim roku zmiennego kośno-pastwiskowego użytkowania plon suchej masy i wykorzystanie runi było lepsze niż na pastwisku. Wypas krów sprzyjał rozwojowi roślin motylkowatych runi. Najwyższe i stabilne w latach plonowanie oraz zrównoważony udział komponentów charakteryzował ruń lucerny z trawami i koniczyny białej i lucerny z trawami.
EN
The aim of field experiments which were carried out in 2009-2012 on organic farm PIB IUNG Grabów (Poland, Masovian voivodeship, 51° 21'N, 21° 40'E) was to assess the impact of hay/pasture use on the yield and the share of plants in the sward of mixtures. In a field experiment established in Split-bloc system, four legume-grasses mixtures with 50% (total) share were compared to pure sowing of different legumes and 50% (total) share of grass species (factor I) in pasture and hay/pasture use (variable, factor II). It has been shown that the performance of the sward and share components change over years of use, and in the third year of alternating hay/pasture land use dry matter yield and the use of turf was better than in the pasture. Grazing cows favored the development of legume sward. The highest and steady yield and a balanced participation of components were characteristic for alfalfa sward grasses and white clover, and alfalfa with grasses.
PL
W badaniach przeprowadzono mikrofalowo-próżniowe suszenie drożdży gorzelniczych Saccharomyces cerevisiae immobilizowanych na nośnikach pochodzenia naturalnego (płatkach owsianych, otrębach pszennych, sianie i słomie). Zastosowano nagrzewanie mikrofalami niskiej mocy (180 W) przy jednocześnie obniżonym ciśnieniu (4-6 kPa). Stwierdzono, że w zastosowanych warunkach mikrofalowo-próżniowych woda z komórek drożdży odprowadzana była w sposób łagodny, bez uszkadzania struktur komórkowych, a uzyskany w czasie 30 minut susz wykazywał wysoką żywotność (84-95%) i aktywność enzymatyczną po ponownym uwodnieniu.
EN
Microwave- vacuum drying of distillery yeast Saccharomyces cerevisiae immobilized on the natural carriers (oat flakes, wheat bran, hay and straw) was carried out in the research. Heating with low power microwaves (180 W) at the simultaneously lowered pressure (4-6 kPa) was applied. It was found out that in the applied microwave - vacuum conditions, water from yeast cells was removed in a mild way, without damage to cell structures and dry material obtained within 30 minutes proved high vitality (84-95%) and enzymatic activity after rehydration.
PL
Celem pracy było określenie wartości opałowej biomasy z łąki wiechlinowo-wyczyńcowej (Poa-Alopecurus). Do badań wykorzystano ruń z łąk położonych na Żuławach Elbląskich. Do oznaczenia wartości opałowej wybrano trzy sposoby użytkowania i nawożenia: I - ruń raz koszona, bez nawożenia; II - ruń w użytkowaniu dwukośnym i bez nawożenia; III - ruń dwukrotnie koszona i nawożona fosforem i potasem. Wartość opałowa siana wynosiła od 14,00 do 15,65 MJ*kg-1 s.m. z ha. Wartość opałowa wyrażona w postaci ilości węgla o średniej wartości opałowej wyniosła, w przeliczeniu na ha, dla kombinacji: I - 3,9 Mg, II - 6,0 Mg i III - 6,9 Mg paliwa.
EN
The aim of studies was to determine the calorific value of biomass from the meadows dominated by Poa pratensis and Alopecurus pratensis. Green growth (grass) from permanent meadows, situated in region of Żuławy Elbląskie, was used for investigations. Three variants of cultivation and fertilization of grass were applied for evaluating the calorific value: I - grass without fertilization, mown once in vegetation season; II - grass mown twice a season, without fertilization; III - grass mown twice a season and fertilized P + K. The calorific value of hay biomass ranged within 14.00 to 15.65 MJ*kg-1 d.m. per 1 ha. Calorific value, expressed as equivalent of average calorific value coal, for particular treatments amounted to: I - 3.9 Mg*ha-1; II - 6.0 Mg*ha-1 ; III - 6.9 Mg*ha-1.
7
Content available remote Zasoby słomy i siana na cele energetyczne gminy Łaszczów
PL
Celem pracy było oszacowanie potencjału słomy i siana do wykorzystania na cele energetyczne w gminie Łaszczów (powiat tomaszowski, województwo lubelskie). Badania przeprowadzone w jednej z gmin województwa lubelskiego wskazują, że przy obecnej strukturze zasiewów i pogłowiu zwierząt istnieje możliwość energetycznego wykorzystania 5,8 tys. ton słomy i ponad 1,1 tys. ton siana. Taka ilość biomasy pozwala na uzyskanie niemal 78 tys. GJ energii, z uwzględnieniem 80% sprawności urządzeń energetycznych. Zastąpienie konwencjonalnych surowców biomasą o równoważnej wartości energetycznej wiąże się ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do środowiska, ożywieniem gospodarki na obszarach wiejskich, pozyskaniem nowych źródeł dochodów dla rolników, tworzeniem nowych miejsc pracy przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu biomasy
EN
The estimation of straw any hay for energy purposes in the area of Łaszczów commune was conducted. Straw surplus was identified after taking into account demand for that kind of raw material form agriculture sector. Additionally the amount of hay from uncultivated pastures and meadows. Total number of biomass from that sources amounts to about 7 thousand tons what gives energy value almost 78 thousands GJ. Rationally utilization of that biomass could have an influence on natural environment improvement thanks to reduction of pollution that equals the energetic amount of hard coal. Biomass utilization could have also positive influence on individual farms and labour marked in the region.
EN
This paper presents an estimation of the mineral composition of the hay derived from the selected farms specialized in milk production from the region of the Krakow-Czestochowa Jura. The samples of hay, four from each farm, were collected for the chemical analysis before grazing. Phosphorus and magnesium content was determined by the colorimetric vanadium-molybdenic method, whereas potassium, sodium and calcium using flame photometry. The weighted mean content of macroelements in plants fluctuated in the range of: 1.09–2.59 g P; 14.03–24.06 g K; 3.86–6.10 g Ca; 1.71–3.33 g Mg; 0.41–1.14 g Na kg–1 d.m. All samples collected during the experiment were characterized with low phosphorus, calcium and sodium content. The low level of these elements resulted from the low level of phosphorus fertilization and limited liming of the grasslands located in the area of examined farms. Among all elements only the level of potassium content was optimal. Conducted analyses suggest that grasslands located in the investigated farms are fertilized with liquid manure, what leads to accumulation of potassium, which is a calcium and magnesium antagonist.
PL
Praca prezentuje ocenę składu mineralnego siana pochodzącego z gospodarstw z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej specjalizujących się w produkcji mleka. Przed skarmieniem z siana pobrano próbki, po 4 z każdego gospodarstwa do analizy chemicznej. Zawartość fosforu i magnezu oznaczono kolorymetrycznie metodą wanadowo-molibdenową, potasu, sodu i wapnia metodą fotometrii płomieniowej. Średnia ważona zawartości makroelementów w roślinach wahała się w zakresie: 1,09–2,59 g P; 14,03–24,06 g K; 3,86–6,10 g Ca; 1,71–3,33 g Mg; 0,41–1,14 g Na kg–1 s.m. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono we wszystkich próbkach siana małą zawartość fosforu, wapnia i sodu. Niska zawartość tych pierwiastków w roślinach wskazuje na małe nawożenie fosforem i ograniczenie wapnowania użytków zielonych w badanych gospodarstwach. Jedynie zawartość potasu kształtowała się w granicach optymalnej zawartości. Przeprowadzone analizy wskazują na to, iż w badanych gospodarstwach użytki zielone nawożone są gnojowicą, w wyniku czego następuje kumulacja potasu, który jest antagonistą wapnia i magnezu.
PL
Badania prowadzono w latach 2004-2007 w 34 ekologicznych gospodarstwach łąkarskich prowadzących produkcję zwierzęcą. W ramach badań analizowano próbki zielonek z łąk i pastwisk, próbki siana oraz kiszonek z runi łąkowej. Oceniano zawartość wybranych składników mineralnych (N, P, K, Ca, Mg i Na) i składników pokarmowych (popiół surowy, białko ogólne, włókno surowe i tłuszcz surowy). Wartość energetyczną pasz wyrażono w MJ oraz wg systemu INRA - w JPM i JPŻ. Zarówno zawartość składników pokarmowych jak i wartość energetyczna analizowanych pasz średnio mieściły się w granicach wartości uznawanych za optymalne. Stwierdzono jednakże bardzo duże ich wahania, szczególnie w odniesieniu do białka ogólnego i włókna surowego. Średnia zawartość fosforu była zadowalająca w zielonce pastwiskowej oraz nieznacznie niedoborowa w pozostałych paszach. Średnia zawartośćpotasu i magnezu była zadowalająca we wszystkich rodzajach pasz. Zawartość wapnia była minimalnie niedoborowa tylko w sianie, natomiast zawartość sodu wyjątkowo mała we wszystkich rodzajach pasz. W porównaniu z wynikami badań siana z gospodarstw konwencjonalnych w Polsce w badaniach w gospodarstwach ekologicznych stwierdzono większy udziałpróbek o większej zawartości fosforu, wapnia i magnezu, o zbliżonym udziale potasu i znacznie mniejszej zawartości sodu. W celu lepszego wykorzystania pasz z trwałych użytków zielonych i poprawy ich jakości, konieczne jest doskonalenie metod użytkowania łąk, w tym gospodarki nawozowej, oraz technologii sporządzania pasz, szczególnie w gospodarstwach o dużym udziale TUZ, w których produkcja zwierzęca stanowi podstawowe źródło ich dochodu.
EN
The studies in 34 organic grassland farms with livestock production were carried out in the years 2004-2007. Samples of meadow sward, pasture green fodder, hay and grass silage were analysed in the study. The content of mineral (N, P, K, Ca, Ma and Na) and nutritive components (crude ash, total protein, crude fibre and crude fat) was analysed. Energetic value of forages was expressed in MJ and according to the INRA system – in UFL and UVF. Both the content of nutritive components and the energetic value of analysed fodders fell within the values considered the optimum. However, very large variation was found of these values, especially in total protein and crude fibre contents. The average content of phosphorus in pasture green fodder was satisfactory and slightly deficient in other fodders. The average content of potassium and magnesium in all kinds of fodders was satisfactory. The calcium content was slightly deficient only in hay, while the sodium content was exceptionally low in all kinds of fodders. More hay samples from organic farms showed higher content of phosphorus, calcium and magnesium, similar content of potassium and considerably smaller content of sodium than hay samples from conventional farms in Poland. For the purpose of better utilisation of fodders from permanent grasslands and improvement of their quality, it is necessary to improve the methods of meadows utilisation, including fertilisation, and technologies of fodders production, especially in farms with large share of permanent grasslands, where animal production determines the basic source of income.
PL
Badania wartości pokarmowej zielonki i siana pochodzących z lak ekologicznych przeprowadzono w latach 2006-2008 w gospodarstwach ekologicznych posiadających certyfikat, jak również będących w II roku przestawiania. W pobranych próbkach zbiorczych oceniono w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Po­znaniu plon, wilgotność oraz zawartość beta-karotenu, popiołu, włókna i tłuszczu surowego, cukrów redukujących, energii brutto oraz frakcji włókna na zawartość ADF i NDF. Jakość otrzymanych pasz objętościowych, posiada przeciętną wartość pokarmową. Jest to spowodowane przede wszystkim późnym terminem koszenia, po pierwszym lipca, wynikających z reali­zacji pakietów przyrodniczych. Mimo, że zawartość białka ogólnego w zielonce i sianie była stosunkowo niska i wynosiła średnio 6,22% i 11,28% w s.m., a zawartość włókna surowego odpowiednio 10,14 i 28,62% w s.m. uzyskane pasze stanowią cenną bazę paszową i źródło dochodu.
EN
Investigations on the nutritional value of green fodder and hay originated from ecological meadows were carried out in 2006-2008 in some ecological farms with ecological certificates and those which were in their second year of transfer from ordinary to ecological farms. The following parameters were assessed in the pooled samples which were analysed in the Laboratory of the Department of Animal Feeding and Food Management of Poznań University of Life Sciences: yield, moisture content, content of beta-carotene, ash, fibre and crude fat as well as reducing sugars, gross energy and fibre fractions for ADF and NDF content. The quality of the analysed roughages was characterised by moderate nutritional value. This could be attributed, primarily, to late cutting (after the first of July) due to the realisation of nature packages. The content of crude protein in the green fodder and hay was relatively low and amounted, on average, to 6.22% and 11.28% in DM and the content of crude fibre, to 10.14 and 28.62% in DM, respectively. The obtained forages constituted a valuable fodder base and a source of income.
PL
Charakterystyka oraz wielofunkcyjność terenu górskiego wymusza duży udział użytków zielonych w strukturze użytków rolnych. Poza funkcjami krajobrazowymi i ochronnymi gleby mogą być źródłem pełnowartościowej paszy. Celem badań było określenie relacji i wielkości wpływu wybranych czynników terenowych charakterystycznych dla rejonu górskiego i podgórskiego na wielkość nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej ponoszonych przy produkcji siana. Określono ilościowy i jakościowy wpływ czynników terenowostrukturalnych na nakłady rzeczowe i wydajności pracy maszyn w badanych gospodarstwach.
EN
Characteristics and multifunctionality of mountain country extorts substantial share of grassland in arable land structure. Besides their scenic and protective functions, soils may constitute a source of full value feed. The purpose of the research was to determine the relation and size of impact of selected terrain factors characteristic for mountain and foothill region on the amount of labour and objectified work incurred during hay production. The research allowed to determine quantitative and qualitative effect of terrain and structural factors on material expenditures and machinery productivity values in analysed farms.
EN
The aim of the study was to evaluate the contents of alkaline elements in soil and hay obtained from grass with respect to the possibility of their use as a fuel in furnaces of power engineering industry. Two significantly different types of grass were used in the investigation: Miscanthus sacchariflorus and Calamagrostis epigejos. The experiment was started on typical for the northen part of the Lublin region podsolic soils that belong to quality class IVb, in the objects of Łęczyńska Energetyka in KWK Bogdanka. The plants were cultivated in conditions similar to these used during their production cultivation, but without the traditional mineral fertilization, which was replaced with post-sewage waters from the local, industrial, mechanical-biological sewage plant. The study revealed that both types of grass bad useful properties for burning biomass, because they contained limited amounts of alkaline elements, however, there was a significant discrepancy in absorption of alkaline elements by both grasses.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena zawartości pierwiastków zasadowych w glebie i sianie traw w kon-tekście możliwości ich wykorzystania jako paliwa w piecach energetyki zawodowej. W badaniach wykorzystano 2 gatunki zdecydowanie różniących się traw: Miscanthus sacchariflorus oraz Calamagrostis epigejos. Doświadczenie założono na typowych dla północnej części Lubelszczyzny glebach bielicowych zaliczanych do IVb klasy bonitacyjnej w obiektach należących do Łęczyńskiej Energetyki w KWK Bogdanka. Rośliny uprawiane były w warunkach zbliżonych do produkcyjnych, ale bez tradycyjnego nawożenia mineralnego, które było zastąpione wodami pościelowymi z miejscowej oczyszczalni przemysłowej typu mechaniczno-biologicznego. Przeprowadzone badania wykazały, że obie trawy charakteryzują właściwości przydatne do spalania biomasy, bowiem zawierają ograniczone ilości pierwiastków zasadowych, przy czym wystąpiło wyraźne zróżnicowanie pobierania poszczególnych pierwiastków alkalicznych przez obie trawy.
13
Content available remote Metody i technika dodawania środków konserwujących do wilgotnego siana
PL
Przedstawiono metody aplikacji konserwantów do wilgotnego siana oraz rozwiązania techniczne aplikatorów. Przeprowadzono badania z użyciem preparatu mikrobiologicznego, z którego wynika, ie w przypadku aplikacji preparatu Inocitlant 1155 do wilgotnego siana najniższe straty preparatu w ilości 4,6% występowały w przypadku jego aplikacji do siana w przedniej części komory zwijania prasy. Najniższe zarejestrowane temperatury występowały w belach siana sporządzonych z materiału o wilgotności 20% i zagęszczeniu 110 kg-m -3. Najwyższą jakość siana ocenianą w oparciu o analizę chemiczną uzyskano zbierając go przy wilgotności 20% i masie objętościowej 110 kg • m-3..
14
Content available Jakość siana w zależności od technologii zbioru
PL
Praca obejmuje analizę trzech sposobów koszenia różnymi kosiarkami runi łąkowej. Porównano koszenie kosiarką listwową, rotacyjną bębnową oraz kosiarką rotacyjną dyskową ze spulchniaczem pokosów. Punktem odniesienia była ruń wyjściowa wysuszona w suszarce. W wyniku przeprowadzonych badań określono zawartość składników pokarmowych w sianie pochodzącym z poszczególnych wariantów.
EN
The project encompassed three methods of mowing the meadow grass using various mowers. Three types of mowers: bar type, drum mower and disc mower with mulching action were compared. The hay dried out in a drier was used as a benchmark. The hay content of nutrients coming from various methods of mowing was determined as a result of the experiment.
PL
W pracy omówiono wyniki badań dotyczące wpływu miejsca aplikacji preparatu Inoculant 1155 do wilgotnego siana zbieranego prasą zwijającą na wielkość jego strat. Przeprowadzono również analizę przebiegu temperatury w uzyskanych belach siana. Ponadto, określono wpływ wilgotności względnej zbieranego siana z dodatkiem preparatu Inoculant 1155 dla dwóch różnych mas objętościowych sprasowanego siana na jego jakość. Stwierdzono, iż najniższe straty preparatu w ilości 4,6% występowały w przypadku jego aplikacji do wilgotnego siana w przedniej części komory zwijania prasy. Najniższe zarejestrowane temperatury występowały w belach siana sporządzonych z materiału o wilgotności 20% i zagęszczeniu 110kg m-3. Najwyższą jakość siana ocenianą w oparciu o analizę chemiczną uzyskano zbierając go przy wilgotności 20% i masie objętościowej 110kg m-3.
EN
This study examines results of experiments to assess how the location of the applicator of the microbiological additive Inoculant 1155 when added to wet hay during harvesting with a baler affects its loss. Also, was assessed how the moisture content of harvested hay treated with the additive Inoculant 1155 affected the quality of hay. It was observed that the lowest loss of the additive (4,6%) was for the applicator placed in the front part of the press chamber of the baler. Hay of the best quality (evaluation was based on chemical analysis) was observed for a moisture content of 20% and density of 110 kg m-3. The study also presents analysis of temperature distribution inside the bales. The lowest temperature was observed for hay of a moisture content of 20% and density of 110 kg m-3.
PL
Praca obejmuje analizę czterech technologii konserwacji pasz z użytków zielonych. Porównano produkcję siana na powierzchni łąki i na ostwiach oraz kiszonki sporządzone w silosie przejazdowym oraz w dużych cylindrycznych belach owijanych folią. W wyniku przeprowadzonych badań określono straty pobrania składników organicznych i mineralnych wynikłe z technologii konserwacji oraz zastosowanych zabiegów agrotechnicznych.
EN
The paper covers the analysis of the four technologies of preservation of feeds from grasslands. Comparison was made for production of hey on a meadow area and rafters and silage made in mobile silos and large cylindrical bales wrapped with foil. The result of the performed tests allowed to set out losses of drawing organic and minerals components resulting from preservation technology and applied agrotechnical procedures.
PL
Praca obejmuje analizę czterech technologii konserwacji pasz z użytków zielonych. Porównano produkcję siana na powierzchni łąki i na ostwiach oraz kiszonki sporządzone w silosie przejazdowym i w dużych cylindrycznych belach owijanych folią. Badania przeprowadzono w rejonie Beskidu Niskiego w dwóch gospodarstwach rolniczych. Przedmiotem badań były technologie suszenia i zakiszania roślinności na łąkach trwałych i przemiennych pierwszego odrostu. Określono koszty zbioru plonu suchej masy, białka ogólnego i energii netto laktacji oraz przedstawiono strukturę poszczególnych czynności w tych technologiach.
EN
The study includes an analysis of four preservation technologies of grassland fodder. Hay production on meadow surface and on hay poles, and silages made in a bunker silo and in large cylindrical packs wrapped in plastic film were compared. The research was made in Beskid Niski region in two farms. The subject matter of the study were the technologies of drying and ensilage of plants on permanent meadows and alternating first regrowth meadows. Harvesting costs of dry mass, general protein and energy net lactation were assessed and the structure of the specific activities in those technologies was presented.
18
Content available remote Ochrona wilgotnego siana preparatem mikrobiologicznym
PL
W pracy omówiono wyniki badań wpływu miejsca aplikacji preparatu Inoculant 1155 do wilgotnego siana zbieranego prasą zwijającą na wielkość jego strat. Przeprowadzono również analizę przebiegu temperatury w uzyskanych belach siana. Ponadto określono wpływ wilgotności względnej siana z dodatkiem preparatu Inoculant oraz masy objętościowej siana na jego jakość. Stwierdzono, że najmniejsze straty preparatu występowały w przypadku jego aplikacji do siana w przedniej części komory zwijania prasy. Najwyższąjakościącharakteryzowało się siano zbierane przy wilgotności 20% i masie objętościowej 110 kg-m-3.
EN
In the paper results of study pertaining to an influence of the Ino-culant 1155 preparation applied to wet hay harvested with the rolling press on volume losses are discussed. Moreover, an influence of the volume mass and relative humidity of harvested hay with the addition of the Inoculant 1155 preparation on its quality has been examined. It has been determined that the lowest losses of the preparation took place in case of its application to humid hay in the front chamber of the rolling press. The highest quality of hay evaluated on the basis of chemical and organoleptic analysis was obtained when harvesting it at the humidity 20% and volume mass of 110 kg m-3
PL
Praca obejmuje analizę czterech technologii konserwacji pasz na łąkach trwałych i przemiennych pierwszego odrostu. Porównano produkcję siana na powierzchni łąki i na ostwiach oraz kiszonki sporządzone w silosie przejazdowym i w dużych cylindrycznych belach. Badania przeprowadzono w rejonie Beskidu Niskiego w dwóch gospodarstwach rolniczych. Określono wielkość ponoszonych nakładów pracy i energii w poszczególnych technologiach. Ponadto przedstawiono wielkość i strukturę kosztów zbioru 1 tony suchej masy w zł.
EN
Paper analysed four technologies of green fodder harvesting and concervation (the first cut of grass) from the permanent meadows and grassland under mixed (grazing-mowing) use. Drying of hay on the swaths and on the tripods were compared with grass ensiling in a clamp silo and in big cylindrical bales. The experiments were conducet on two farms in the mountain region of Beskid Niski. The labour and energy inputs were determined for particular technologies. Moreover, the height and structure of harvesting and conservation costs (PLN per 1 t dry matter) were given.
PL
Analizując przyczyny obniżki wartości paszowych siana, przygotowanego tradycyjną metodą suszenia zielonki w polu, to uwidacznia się, przewaga metody dosuszania powiędniętej zielonki aktywnym ich wentylowaniem podgrzanym powietrzem. Za kryterium optymalizacji parametrów rozprowadzenia w pryzmie zielonki podgrzanego powietrza przyjęto przytoczone w badaniach przykłady. Uwarunkowano najbardziej optymalne parametry dosuszania powiędniętych zielonek, które zabezpieczają przygotowane siana wysokiej jakości, powodując minimalne straty składników pokarmowych.
EN
The analysis of reasons for reduced feed value of hay prepared using conventional method for drying green forage in the field proves prevalence of the method for drying up partially withered green forage by active ventilation with preheated air. Examples quoted in the research were taken as a criterion for optimization of parameters for preheated air distribution in the green forage pile. Most optimal parameters for drying up partially withered green forage were conditioned, which ensure preparation of high quality hay, giving minimum nutrient losses.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.