Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 124

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motivation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule podjęto słabo dotychczas zbadaną problematykę postaw wobec oddziaływań opartych na grywalizacji. Grupę badawczą stanowili pracujący zawodowo przedstawiciele pokoleń X oraz Y. Uczestnicy badania udzielili odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe dotyczące ich stosunku do grywalizacji oraz zostali poproszeni o ocenę zastosowanych w przeszłości działań opartych na założeniach grywalizacji, opisanych w formie studium przypadku. Uzyskane rezultaty wykazały, że przedstawiciele pokolenia Y, szczególnie młodsi pracownicy, wykazują silniejsze przekonanie o skuteczności grywalizacji. Analizowanych grup pokoleniowych nie różnicuje natomiast ich subiektywne nastawienie do grywalizacji. W artykule opisano znaczenie wyników badań w poszerzaniu obecnego stanu wiedzy o generacjach aktywnych zawodowo.
EN
In the article, the underexplored topic of the effectiveness of gamification-based activities on employees from generation X and generation Y is examined. The results of the empirical study, which compared the attitude of representatives of these generations towards the utilization of gamification in modern organizations, are presented. A questionnaire used in the current research was supplemented with a case study describing a situation when gamification was used in practice. The obtained results indicate that the generation Y representatives were more firmly convinced that gamification can bring desired results and that its effectiveness is greater in the case of younger employees. Representatives of the analyzed generational groups did not differ in terms of how positive their attitude towards gamification was. The article adds to the current state of knowledge about generations active on the labor market and modern motivating methods.
PL
Artykuł omawia problemy związane z motywacją finansową (tutaj ograniczone do wynagradzania za jakość) i pozafinansową – głównie z systemem uznawania wysiłków na rzecz doskonalenia jakości. Celem artykułu jest próba usystematyzowania wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej motywacji jakości. Autor próbuje odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: czy wyzwalane poczucie dumy pracowników może działać motywująco? Jakie środki motywacji wykorzystują organizacje projakościowe i jakie są ich ograniczenia? Główną metodą badawczą zastosowaną przez autora był przegląd literatury.
EN
The article discusses problems related to financial (here limited to rewarding for quality) and non-financial incentives – mainly the system of recognition of efforts to improve quality. The aim of the article is an attempt to systematize the knowledge concerning the broadly understood quality motivation. The author has tried to answer two basic questions: can the released sense of pride of employees have a motivating effect? What tools of motivation are used by pro-quality organizations and what are their limitations? The main research method used by the author was a literature review.
EN
The paper presents an analysis of selected aspects of motivation and engagement of hard coal mine employees working in longwall faces. The analysis of survey results covers selected questions from a broader survey conducted in the analyzed mining companies. The miners had a negative opinion on the incentive programme in their workplaces, stating that it is ineffective. The survey also included factors affecting the engagement of the entire research sample in their work, showing their significance level for the respondents.
PL
Artykuł prezentuje analizę wybranych aspektów motywacji oraz zaangażowania pracowników zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego, pracujących na stanowiskach robotniczych w przodkach ścianowych. Przedstawione w artykule analizy wyników badań ankietowych obejmują wybrane pytania z szerszego badania przeprowadzonego w analizowanych przedsiębiorstwach górniczych. Górnicy negatywnie ocenili istniejący w ich zakładach system motywacyjny stwierdzając, że jest on nieskuteczny. Badanie objęło również czynniki wpływające na zaangażowanie całej próby badawczej w pracę, pokazując ich poziom istotności dla ankietowanych.
EN
The paper attempts to determine whether the issue of the effect on people's behaviour in the area of occupational safety and health is perceived in the same way by experienced workers as by those who are just beginning their activity in the labour market. The following questions were answered: what may be the reasons for the inappropriate behaviour of employees in the area of occupational safety and health, what motivators should be used to avoid inappropriate behaviour of employees? The survey showed that according to younger respondents, inappropriate staff behaviour results from the lack of example from a supervisor, while older workers consider that this is related to the behaviour of other employees. For more experienced workers, failure to follow occupational safety and health guidelines is caused by the fact that the personal protective equipment required is often uncomfortable, while younger respondents did not perceive subjective physical discomfort as a cause of non-compliance with internal safety regulations; they more often indicated that this was due to staff laziness. The identified hierarchy of motivators perceived by respondents as the most effective is the same for both groups surveyed; persuasive and sanction-based influence was considered the most effective. A group of younger respondents showed a greater willingness to punish workers who do not use the necessary protective equipment. The two groups of respondents also differ in opinions on the methods of using the persuasive influence on employees in the context of improving the area of OSH in the enterprise.
EN
The article presents an analysis of competences and attitudes of the new generations currently entering the labour market (Generations Y and Z) in the context of the challenges of the modern job market. The analysis was carried out on the basis of surveys, thanks to which recommendations were formulated regarding the use of the competences of this generation by employers in the wider context of corporate social responsibility (CSR). The widespread digitalisation of reality (cloud talent management) and the competences and attitudes of the new generation determine the change in employers' approach to attracting, developing and retaining employees. As a result, the concept of Corporate Social Responsibility shifts the focus to the internal stakeholders of the organisation. Consequently, a debate begins on the legitimacy of implementing a new turquoise management model.
PL
Lekarze stomatolodzy są wystawieni na szereg zagrożeń zawodowych, które powodują, że ich praca niesie za sobą znaczące ryzyko utraty zdrowia. Są oni narażeni przede wszystkim na czynniki biologiczne, chemiczne oraz psychofizyczne. Nierzadko gabinetem stomatologicznym zarządza właściciel, który również jest lekarzem stomatologiem. Jak wynika z badań, w gabinetach stomatologicznych temat bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jest dość często bagatelizowany. Wiele z nich nie posiada w swej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, czy nawet szkoleń wstępnych pracowników w nich zatrudnianych. Rodzi się zatem pytanie, jaki poziom bezpieczeństwa pracy istnieje w gabinetach stomatologicznych, które po 1989 roku zostały w Polsce w pełni sprywatyzowane? Można założyć, że w każdej organizacji, w każdym przedsiębiorstwie – nawet najmniejszym – bezpieczeństwo pracy istnieje, chociażby przez wzgląd na wymogi prawne, przepisy, normy. Aby pracownicy wykonywali swoją pracę bezpiecznie, zarówno przez wzgląd na zdrowie własne jak i pacjentów, potrzeba motywatora do osiągnięcia jakiegoś minimum w tym zakresie. Literatura przedmiotu wskazuje wiele przykładów metod i narzędzi motywujących pracowników do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w częstochowskich gabinetach stomatologicznych, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy lekarza stomatologa oraz metod i narzędzi motywujących do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy, stosowanych przez właścicieli gabinetów.
EN
Dentists are exposed to a number of occupational hazards that cause their work to be associated with significant health risks. They are primarily exposed to biological, chemical and psychophysical factors. Often, the dental office is managed by the owner, who is also a dentist. According to research, the topic of occupational safety and health care is often downplayed in dental offices. Many of them do not have a risk assessment in their documentation or even initial training of employees. Therefore, the question arises, what level of occupational safety exists in dental offices, which in 100% after 1989 have been privatized in Poland? It can be assumed that in every organization, in every company – even the smallest one – there is work safety, even due to legal requirements, regulations and standards. In order for employees to be able to do their work in a safe manner, motivating factors are needed to achieve the minimum in this respect. In the literature on the subject there are many examples of methods and tools that motivate employees to work safely and without accidents. The article presents the results of a questionnaire survey carried out in the dental offices in Częstochowa in the scope of health and safety of the dentist as well as methods and tools that motivate to safety and accident- free work, used by cabinet owners.
EN
This article presents topics related to the main stakeholders of enterprises in the 21st century – employees operating in a market dominated by globalization and technological progress. To a large extent, they determine the competitive position of their organizations. To this end, the author describes the expectations of Polish employees as key stakeholders of the organization in which they are employed. Moreover, the author defines and describes the conditions that must be met to optimize the use of their potential. Good relations with this group of stakeholders is the basis for creating business strategies in the 21st century. The author also presents a description of his own research, which concerns the analysis of actions taken by companies aimed at creating optimal working conditions for their employees; this is also the main goal of this article. The analysis of source materials and research results indicated that employees played a large role in organizations and the need to implement dedicated tools and management methods. It should be obvious that the new economic realities force companies to invest in intangible resources, as it is thanks to them that it is possible to achieve market success. The main feature of companies that seek to achieve success is social sensitivity, which is manifested by a series of actions aimed at meeting the expectations of employees.
EN
Workers' safety in the workplace depends on the compliance of both employees and the employer with applicable regulations. The EU member states in internal law contain regulations in line with EU directives in this area. The author of this study decided to examine whether compliance by the employer with health and safety provisions is an element motivating employees to take up employment. The law applies to both employees and employers, but their content is not affected by any of the parties to the employment relationship. The purpose of the article was to answer the question whether compliance by the employer with health and safety at work rules is an element that influences the employee when making a decision about taking up employment. The method used was the diagnostic survey method and the survey tool. The research was conducted in 102 facilities-enterprises in the Silesian Voivodeship employing at least 20 employees. The respondents were employees within the meaning of the Labor Code who declared knowledge of basic regulations in the field of occupational health and safety. The unambiguous lack of impact of compliance with the health and safety at work regulations by the employer on the decision on employment was indicated by 29.3% of respondents, while 60.8% of all respondents declared such an impact. Among the surveyed employees there was a group of undecided people.
EN
Differentiation of the level of labor productivity has a direct impact not only on the level of wages, but also on the formation of labor market. The growth of labor productivity, mechanization, automation and digitalization of economy contribute to the release of part of labor resources. On the other hand, motivation of workers in various sectors of economy contributes to the outflow of people to more paid and prestigious industries. The study of trends in motivation of workers, the redistribution of labor resources between sectors of economy in connection with a significant differentiation of productivity and wages is of high importance. The purpose of this research is to study the trends and structure of the labor market in Russian Federation in conjunction with productivity and wages, as well as to identify factors affecting the growth of labor productivity. The research methodology includes the analysis of secondary data of official statistics for the period from 1995 to 2017, institutional analysis, binary regression models, as well as the results of own research. It was established that labor market has changed. The number of employed labor resources increased in financial activity, public administration, wholesale and retail trade, hotels and restaurants, health care, education, construction and mining. At the same time, the number of people employed fell in research and development, real estate operations, manufacturing industries, agriculture, the provision of other services (municipal, social and personal), transport and communications.
PL
Zróżnicowanie poziomu wydajności pracy ma bezpośredni wpływ nie tylko na poziom płac, ale także na kształtowanie rynku pracy. Wzrost wydajności pracy, mechanizacja, automatyzacja i cyfryzacja gospodarki przyczyniają się do uwolnienia części zasobów pracy. Z drugiej strony motywacja pracowników z różnych sektorów gospodarki przyczynia się do odpływu ludzi do bardziej płatnych i prestiżowych branż. Bardzo ważne jest badanie trendów w motywowaniu pracowników, redystrybucji zasobów pracy między sektorami gospodarki w związku ze znacznym zróżnicowaniem wydajności i płac. Celem tych badań jest badanie trendów i struktury rynku pracy w Federacji Rosyjskiej w połączeniu z produktywnością i płacami, a także identyfikacja czynników wpływających na wzrost wydajności pracy. Metodologia badań obejmuje analizę wtórnych danych z oficjalnych statystyk za okres 1995-2017, analiza instytucjonalna, modele regresji binarnej, a także wyniki własnych badań. Ustalono, że rynek pracy się zmienił. Wzrosła liczba zatrudnionych zasobów pracy w działalności finansowej, administracji publicznej, handlu hurtowym i detalicznym, hotelach i restauracjach, służbie zdrowia, edukacji, budownictwie i górnictwie. Jednocześnie zmniejszyła się liczba zatrudnionych osób w pracach badawczo-rozwojowych, nieruchomościach, przemyśle wytwórczym, rolnictwie, świadczeniu innych usług (komunalnych, społecznych i osobowych), transporcie i łączności.
EN
Current fast development requires continuous improvement of employees’ skills and knowledge. Therefore, companies are looking for the best way for improving the employees’ qualifications and understanding of new concepts and tools which have to be implemented in manufacturing areas. One method employs gamification for this purpose. The aim of this paper is to present how gamification can increase the acquisition of knowledge concerning lean manufacturing concept implementation. Gamification is an active learning approach for people who will understand the subject easier by ‘feeling’ and ‘touching’ personally the analysed problems. The research utilized a questionnaire which assessed the game participants’ engagement level. The assessment focused specifically on the participants’ motivation, cognitive processing and social aspects. The participants were also examined before and after the game in order to assess the increase of their understanding of different lean manufacturing topics and tools. Five different games with different groups of participants were played. The results confirmed the hypothesis that gamification has a positive impact on the knowledge acquisition as well as on motivation, cognitive processing and social aspects. Finally, various insights on how to better design, conduct and utilize gamification in the similar technical context are presented.
EN
This article analyses the influence of personal variables on entrepreneurial intentions of students from Poland and Spain. The article presents an integrated structural model that has been developed from a set of student perceptions from both countries. A small number of variables included in the model allows explaining and managing the formation of the intention in the context of higher education. This study provides answers to the following questions: What role do personal variables play as motivation in the formation of entrepreneurship in the case of young people? Is the motivation stronger than self-efficacy? What are the differences in the perceptions and ratings of students in Poland and Spain? How can these variables be enhanced? This work used a causal quantitative methodology based on structural equations (PLS) and the Smart PLS-3.0 program. The PLS model was chosen for its advantages in the study of human behaviour and its optimal predictive potential, and because it allows the use of reflective indicators. In the causal model generated with a sample of 721 respondents from Poland and Spain, it was found that personal values initiated the chain of effects that influenced the attitude and, through it, successively resulted in motivation, selfefficacy and entrepreneurial intentions. Therefore, the subjective variables (values and attitudes) have a positive and significant influence on the action variables (motivation and self-efficacy), and these affect entrepreneurial intentions. The absence of significant regional differences in the responses to the items and the causal relationships of the model suggests the possibility of developing integrated and homogeneous programmes for the entire segment, thereby achieving synergies. The results suppose a theoretical and practical contribution to the promotion of entrepreneur intentions of university students inside and outside the educational context, suggesting a possible effect of personal variables on entrepreneurial intentions.
EN
The aim of the article is to present an outline of knowledge about the modern approach to methods and tools of motivation. This is important in the context of the millennium generation coming into the market of education and the labor market. The concept of diversity management is the answer to how to effectively stimulate the acquisition of knowledge and new competences among this generation. The specific objective of the article is to present issues related to higher education of people with disabilities. Who study at a technical university. The article presents activities that are undertaken in relation to students with disabilities in AGH University of Science and Technology in terms of their professional activation.
PL
Budowanie społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, wymaga wzmożonej aktywności wielu aparatów instytucjonalnych państwa. Sektor administracji publicznej potrzebuje dokładnego scharakteryzowania swoich celów i kompetencji. Unia Europejska zrzeszająca w sobie wiele kultur administracyjnych i szkół zarządzania wynikających z zewnętrznej kultury akademickiej i doświadczeń historycznych stoi przed trudnym wyzwaniem sukcesywnego wprowadzenia wytycznych strategicznych u wszystkich krajów członkowskich. Opracowanie ma za zadanie streścić charakterystykę różnorodności systemów zarządzania administracyjnego spopularyzowanych w Europie oraz określić jakie zalety obranej struktury najlepiej wpisują się w realizację polityki innowacyjności jako głównego elementu budowy konkurencyjności w dobie globalizacji.
EN
Building knowledge-based society and economy requires increased activity of many state institutions. The public administration sector needs to characterize its goals and competences. The European Union, which collects many administrative cultures and management styles developed from external academic culture and historical experience, faces difficult challenge of successively implementing strategic guidelines in all member states. The study is designed to summarize diverse nature of administrative management systems popularized in Europe, and to determine what advantages of the chosen structure best fit into the implementation of innovation policy as the main element of building competitiveness in the era of globalization.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczące motywacji podejmowania decyzji związanej z wyborem kierunku kształcenia w odniesieniu do oczekiwań respondentów o możliwościach późniejszej kariery zawodowej. Badania odniesiono do faktu likwidacji filii Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, która przez lata funkcjonowała w Rybniku w Centrum Kształcenia Inżynierów. Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy osoby zainteresowane studiowaniem kierunku górnictwa będą skłonne na dojazd kilkudziesięciu kilometrów do Gliwic w celu pobierania nauki. Przeprowadzone badania ankietowe na grupie studentów pozwoliły również uzyskać wiedzę na temat wielkości „siły dążeń” respondentów do realizacji określonego danego celu. Otrzymane wyniki badań mogą mieć zastosowanie praktyczne przy planowaniu ilości studentów chętnych do kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
EN
The paper presents the results of a survey on the motivation for decision-making related to the choice of the field of study with regard to the respondents' expectations about the opportunities for their prospective professional career. The research referred to the closure of the part of the Faculty of Mining and Geology of the Silesian University of Technology, which was acting for years at the Centre for the Education of Engineers in Rybnik. The paper addresses the question of whether people showing interest in studying mining may be willing to commute a dozen or so kilometers between their residence and Gliwice to receive education. Surveys carried out on a group of students allowed to obtain knowledge about the size of the "aspirations strength" to attaining particular objectives of respondents. Results of the tests may be practically applied by forecasting number of students expected to study at the Faculty of Mining and Geology of the Silesian University of Technology.
PL
Prawidłowa struktura wynagrodzeń, na którą składa się między innymi ruchoma premia, uzależniona od uzyskanych przez pracownika efektów pracy, może stanowić jeden z kluczowych elementów poprawy efektywności produkcji w przedsiębiorstwach górniczych. Dobrze zaprojektowane wynagrodzenie ma pobudzać pracowników do efektywniejszej, wydajniejszej pracy i rozwoju. Cele te są realizowane wtedy, gdy jego struktura czy poziom wpływają na wzrost zachowań pożądanych w zakresie realizacji pracy i przede wszystkim wzrost ten jest powiązany z rezultatami pracy pracowników i efektami działalności całego przedsiębiorstwa. Analizując jednak strukturę przeciętnego wynagrodzenia pracownika fizycznego zatrudnionego pod ziemią w losowo wybranym przedsiębiorstwie górniczym na Śląsku, nie wykazano takiej proefektywnościowej struktury. Mając na uwadze powyższe, w publikacji zaprezentowano wyniki analizy związków między przeciętnym wynagrodzeniem a wydobyciem i wydajnością pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce, poszukując zależności między wymienionymi elementami procesu produkcji.
EN
The correct structure of remuneration that includes, among others, performance bonuses may be one of the key elements needed to improve productivity in mining companies. Well-structured remuneration aims to stimulate more efficient work and development of employees. This goal can be achieved when the structure or level of remuneration prompts desired behaviors in terms of work performance, which will impact work outcomes and overall business productivity. However, when analyzing the structure of average remuneration of manual workers employed underground in randomly selected mining companies in Silesia, no effective structures were reported. Accordingly, this publication presents the results obtained when studying the correlations between the average remuneration and production and work productivity in hard coal mining in Poland, looking for the relationship between these elements of the production process.
EN
This research wants to test and analyze the impact of strategic leadership toward business success on three state-owned enterprises (SOEs) that are in the process of merging. These three companies will be merged and they will become one of the world class holding companies. The type of this research is a survey using questionnaire and interview with the key manager that can represent the company. Population and respondents are the managers of three state-owned enterprises who have direct involvement on changing program and act as the agent of change. The sampling technique uses stratified proportional area random sampling. The data analysis technique uses Partial Least Square. The result is that: (1) the strategic leadership can improve empowerment and work motivation of the manager, (2) the empowerment can increase work motivation of manager and company business success and (3) the company business will be able to increase as the manager work motivation increases. On the other side, this research finding is surprising because strategic leadership is perceived cannot affect the company business success in the future. It seems that there are excessive worries toward company business failure in the future.
PL
Badanie to ma na celu przetestowanie i przeanalizowanie wpływu strategicznego przywództwa na sukces biznesowy trzech przedsiębiorstw państwowych, które są w trakcie łączenia. Te trzy firmy zostaną połączone i staną się jedną z firm holdingowych na światowym poziomie. Do badań opracowano ankietę wykorzystującą kwestionariusz i wywiad z kluczowym menedżerem, który może reprezentować firmę. Ludność i respondenci to menedżerowie trzech przedsiębiorstw państwowych, którzy bezpośrednio uczestniczą w zmianie programu i działają jako agent zmian. Technika pobierania próbek wykorzystuje losowe pobieranie próbek w warstwowej proporcji. Technika analizy danych wykorzystuje metodę częściowych najmniejszych kwadratów. Wyniki badań prowadzą do następujących wniosków: (1) przywództwo strategiczne może poprawić upodmiotowienie i motywację do pracy menedżera, (2) wzmocnienie pozycji może zwiększyć motywację do pracy menedżera i sukcesu firmy oraz (3) działalność przedsiębiorstwa będzie mogła wzrosnąć wraz ze wzrostem motywacji do pracy menedżera. Z drugiej strony, to odkrycie jest zaskakujące, ponieważ postrzeganie strategicznego przywództwa nie może wpłynąć na sukces firmy w przyszłości. Wydaje się, że istnieją nadmierne obawy o niepowodzenie firmy w przyszłości.
17
EN
The title of this paper is to draw attention to the deteriorating and some say despicable conditions in the academic world. The paper utilizes the critical research method which is an emerging research paradigm in educational research. It also attempts to encompass a somewhat light-hearted word-fun approach to make a very serious problem more palatable reading. Its aim is to promote change. The work here focuses on illuminating the legacy conditions in the infancy of public education and following the mutations leading to today’s conditions of companies, organizations and individuals or pigs at the trough who has forsaken learning for earnings and profits. Revealed in the research are such enlightening findings as in the National Center for Education’s 120 Years of American Education: A Statistical Portrait. The 107-page report. covers education characteristics of the population, enrollment rates, educational attainment, illiteracy, income, elementary and secondary education, statistical trends, enrollment, school attendance, pupil/teacher ratios, student assessment (which discusses test results trends), high school graduates, public elementary and secondary school, revenues, expenditures, higher education, enrollment, institutions and professional staff, degrees conferred, master’s degrees, doctor’s degrees, first-professional degrees, revenues for higher education, expenditures, endowments and physical plants. What the report does not mention not even once in all its 107 pages, 21 sets of figures and 37 tables is the word learning. Also demonstrated is the current level of the very poor results of products of the U.S. educational system by discussing the historical performances of U.S. students on international achievement tests. The research reveals both the intended and unintended consequences of grade inflation, student cheating, professor/teacher good grades for better class review problems and the false sense of learning. The purpose of this research is to (a) to identify trends and factors negatively impacting student learning; (b) inform to help solicit change and mitigate future risk factors and (c) challenge the reader to become part of the solution. These findings and the continuation of research activity will be used to leverage additional interventional support specifically for implementation to reverse the trend of profitability at the expense of student learning.
PL
Zarówno w środowisku tradycyjnym, jak i elearningowym, ocenianie uczących się odgrywa bardzo ważną rolę. W zależności od przyjętej koncepcji pedagogicznej edukatorzy przypisują większe znaczenie ocenom formatywnym lub sumatywnym, a wystawiane przez nich certyfikaty i dyplomy tylko w części pokazują kwalifikacje osoby posiadającej je, gdyż informacje, które zawierają, zwykle sprowadzają się do określenia uzyskanego przez nią stopnia, albo w formie cyfrowej, albo opisowej. W ostatnich latach pojawiły się nowe możliwości dokumentowania osiągnięć, wiedzy oraz umiejętności i wszelkich aktywności, w których uczący się brali udział. Stwarzają je cyfrowe odznaki, które mogą dawać pełniejszy obraz wszelkich korzyści wyniesionych z edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.
EN
Formative and summative assessment plays a very important role in the process of learning and teaching in any educational environment, and the range of methods depends mostly on the pedagogical approach that has been applied to develop a face-to-face, blended learning or an e-learning course. With grades selected from a numerical or descriptive scale, diplomas, certificates and degrees give only a general view of accomplishments, masking whether a student has mastered individual concepts and skills. Increased interest in finding a more comprehensive and detailed way of assessment to suit the needs of workers and employers has resulted in capturing the attention of software developers. Digital badges, a new tool they have provided, hold great potential to display a variety of information about skills, competencies and levels of mastery recognized and distinguished by educational institutions. They can be earned through assessment, course activities and performance evaluation, so they can document competency attainment and various learning behaviours in formal, informal and non-formal education.
PL
Celem artykułu jest scharakteryzowanie pokolenia Y i przedstawienie rekomendacji praktycznych w zakresie sposobów postępowania z tym pokoleniem. Tekst składa się z czterech części. W pierwszej autor przybliża problematykę różnorodności pokoleniowej. W drugiej koncentruje się na pokoleniu Y. Część trzecia to próba zaprezentowania tytułowego zagadnienia w kontekście danych ilościowych. Część czwarta to próba określenia katalogu cech przedstawicieli pokolenia Y oraz wskazanie konsekwencji jakie te obserwacje mogą nieść m.in. dla doboru metod motywacji i budowania zaangażowania w warunkach organizacyjnych, czy akademickich.
EN
The purpose of this article is to characterize the Generation Y. The text consists of four parts. In the first part author, discusses the issues of generational diversity. The second part focuses on the Generation Y. The third part is an attempt to present the title issue in the context of quantitative data. The fourth part is an attempt to identify the characteristics of the Generation Y and to indicate the consequences that these observations may bring. For the selection of motivational methods and engagement in organizational conditions or academic conditions.
20
EN
Hard coal mines in Poland are currently required to increase their efficiency of operation. One of the postulated solutions is to increase employees' engagement. It plays a crucial role when it comes to influencing the coal mines efficiency in Poland. This is primarily due to the fact that despite of a high degree and level of automation, the labour input in hard coal mines still remains at a high level. The paper presents the results of the empirical study on engagement of hard coal mine employees working in one of the leading coal companies in Poland.
PL
Kopalnie węgla kamiennego w Polsce stoją obecnie przed koniecznością poprawy efektywności działania. Jednym z postulowanych rozwiązań jest zwiększenie zaangażowania pracowników. Ma ono istotny wpływ na efektywność kopalń węgla kamiennego w Polsce. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pomimo znacznego stopnia i poziomu automatyzacji nakład pracy ludzkiej w kopalniach węgla kamiennego utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. W artykule przedstawiono wyniki badań zaangażowania pracowników kopalni węgla kamiennego pracujących w jednej z czołowych spółek węglowych w Polsce.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.