Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production preparation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article concerns the analysis of the efficiency of the process of retooling the production line. The analyzes of preparation and implementation of production changes (serial production) are presented. The main issues of technical preparation were included in the analyzes. In addition, the investment indicators and the return of the funds involved were estimated. The work presents justification for undertaking a topic for the analyzed production system. Analyzes of the prosecutions were carried out earlier and a plan for implementing new procedures was created. The analysis of the improvement project takes into account investment opportunities as well as the time of engagement of the working group.
2
Content available remote Prefabrykacja betonowa. Cz.4 Produkcja elementów prefabrykowanych
PL
W artykule przedstawiono organizacyjne aspekty procesu przygotowania produkcji nowego wyrobu w małych oraz w średnich przedsię- biorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych decyzji. Stanowią one podstawę kontynuowania prac konstrukcyjnych i technologicznych, a także determinują ich skuteczność i efektywność. Wskazano także decydentów oraz zakres czynności i informacji, które stanowią podstawę podjęcia odpowiednich decyzji.
EN
In the publication presents organizational aspects of process of production preparation of new product in small- and medium-sized enterprises, with the particular emphasis on key decisions. These decisions are the basis for continuation construction and technology works, as well as determine their effectiveness and efficiency. It also identified decision makers and scope of actions and informations, which are the basis for taking proper decisions.
4
Content available remote Przygotowanie kodu sterującego na tokarki CNC
PL
W opracowaniu przedstawiono sposób przygotowania kodu sterującego na tokarki CNC. Posługując się programem Mastercam, przygotowano proces produkcyjny tulejki, za pomocą weryfikacji i symulacji obróbki dokonano sprawdzenia operacji obróbkowych, następnie wygenerowano kod NC, który przesłano na tokarkę, w celu wykonania elementu. Omówiono współczesny sposób przygotowania obróbki skrawaniem przy zastosowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie. Praca może stanowić wstępną instrukcję przygotowania operacji tokarskich za pomocą systemu Mastercam.
EN
This paper presents a method for preparing the control code for CNC lathes. Using Aug. program Mastercam prepared sleeve production process, using the verification and machining simulation of machining operations were checked, then the generated NC code that was sent to the lathe in order to perform the part. Discusses the modern way of preparing machining using numerically controlled machine tools. Work may constitute the initial preparation of the operation manual lathes using Mastercam system.
5
Content available remote Machining process planning in PLM environment
EN
The paper presents the characteristics of planning actions on the stage of conceptual and detailed manufacturing process planning in an integrated PLM environment. The functionality of the available solutions is discussed in details. Based on these analysis, the directions for the future development of the machining process planning systems to increase the automation level are presented.
PL
Artykuł przedstawia charakterystykę działań projektowych na etapie koncepcyjnego i szczegółowego projektowania technologicznego w zintegrowanym środowisku PLM. Szczegółowo przeanalizowano funkcjonalność dostępnych rozwiązań. Bazując na tej analizie, zaproponowano kierunki dalszego rozwoju komputerowo wspomaganego rozwoju procesów technologicznych obróbki, w celu zwiększenia stopnia automatyzacji prac projektowych.
PL
Za pomocą programów typu CAD/CAM projektant może symulować proces technologiczny i sprawdzić poprawność zaprojektowanego procesu w wirtualnej rzeczywistości. Można kontrolować kolizyjność narzędzi z obrabianym materiałem oraz obrabiarką. Przy tego typu testowaniu nie ulegają zniszczeniu kosztowne urządzenia i narzędzia. W przypadku, gdy efekty symulacji komputerowej są zadowalające następuje przejście do rzeczywistości produkcyjnej. Niektóre programy typu CAD/CAM dzięki temu, że przygotowują propozycję parametrów technologicznych oraz inne podpowiedzi, np. dotyczące analizy rodzaju powierzchni i doboru optymalnych narzędzi, pełnią funkcję programów eksperckich.
EN
Using software such as CAD/CAM systems, designer can simulate the process technology and designed to validate the process in virtual reality. You can control the collision with the workpiece material, tool and machine tool. With this type of testing is not destroyed expensive equipment and tools. In case the computer simulation results are satisfactory returns to the reality of production. Some programs such as CAD/CAM by the fact that the technological parameters formulate proposals and other suggestions - such as the type of surface analysis and selection of optimal tools - programs act as expert.
PL
Warunkiem koniecznym, który należy spełnić, by możliwa była pełna funkcjonalna integracja systemów komputerowego wspomagania technicznego oraz organizacyjnego przygotowania produkcji jest zastosowanie jednolitego spójnego modelu opisu produktu. Zastosowanie metody obiektów elementarnych do reprezentacji procesu konstrukcyjnego i technologicznego elementu jest kluczowym czynnikiem w celu uzyskania integracji procesu projektowania z procesem technologicznego planowania produkcji.
PL
Przedstawiono możliwość wykorzystania współczesnych systemów CAD i CAD/CAM do komputerowo zintegrowanego przygotowania produkcji na obrabiarki sterowane numerycznie. Omówiono zmiany zachodzące obecnie w praktycznym wykorzystaniu tych systemów, wynikające ze zmian w sposobie organizacji przygotowania produkcji oraz pełniejszego zintegrowania współczesnych systemów CAD z systemami CAD/CAM.
EN
The article presents a possibility of using contemporary CAD and CAD/CAM systems for the computerized integrated preparation of production of selected parts on numerically controlled machine tools. Changes in the practical utilization of these systems occurring at present as a result of changes in the method of organization of production preparation and ever more complete integration of contemporary CAD systems with CAD/CAM systems are presented.
PL
W artykule opisano koncepcje Zintegrowanego Systemu Technologicznego Przygotowania Produkcji ZSTPP. System ten posiadać będzie budowę modułową. System może być wdrażany etapowo i częściowo. Podstawowymi modułami są zintegrowane moduły PDM – do elektronicznego zarządzania dokumentacją, oraz Archiwizator procesów technologicznych obróbki i montażu APT. System może być rozbudowywany o dalsze, opisane w artykule, moduły wg życzenia klienta. Omówienie własnych rozwiązań poprzedzono przeglądem metod modelowania stosowanych do zapisu złożonych procesów (Workflow, BPMN/BPEL), systemów (IDEF, UML) oraz danych (DFD, ERD). Przedstawiono również przykłady opracowanych modeli. Proponowane w artykule rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach do rozwiązywania podstawowych problemów takich jak: zarządzanie dokumentacją, wspomaganie projektowania procesów technologicznych, tworzenie głównego harmonogramu produkcji, określanie zdolności produkcyjnych czy ocena możliwości podjęcia zlecenia produkcyjnego.
EN
The idea of Integrated System of Manufacturing Process Planning is described in the paper. The system will consist of modules. It can be partially implemented. The main modules are PDM, for digital data management, and APT, for storing data about machining and assembly processes. This system can be easily extended by adding next, described in the paper, modules according to final user wish. Next, the review of modelling methods used to complex processes description (Workflow, BPMN/BPEL), system description (IDEF, UML) and data (DFD, ERD) is also presented. There are also some examples of developed models. Presented solution can be used by SME (small and medium enterprises) to solve basic decision problems, such as: documentation management, computer aided process planning, main process schedule defining, productivity defining or customer production order evaluation.
PL
W artykule omówiono cele stawiane w symulacji cyfrowej oraz jej udział w empirycznej metodzie weryfikacji konstrukcji maszynowych na etapie przygotowania produkcji. Artykuł zamyka wyliczenie praktycznych korzyści, jakie można osiągnąć, korzystając z symulacji cyfrowej.
EN
A set of aims of digital simulation and a participation of digital simulation in empirical verification of machine design in the production stage are described in this paper is The practical advantages of digital simulation are pointed out in the conclusions.
11
Content available remote Metodologia planowania kosztów prac przygotowania produkcji
PL
Informacja o rzeczywistym koszcie wyrobu lub usługi ma istotne znaczenie dla skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, w warunkach stale rosnącej konkurencji. Stąd konieczność stosowania doskonalszych narzędzi - metod analizy danych, umożliwiających coraz dokładniejsze monitorowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.
EN
Market economy conditions force actions upon enterprises, aiming at quality improvement, production cycle shortening and cost reduction. To reach this goal it's necessary to determine precise operational times, on that base of which we can establish the costs of operations to be carried out. This is especially important in small and medium batch production methods. In this conditions is necessary design a lot of different construction. In this situation methods of work measurement based on analytical estimating have greater meaning opposed to conventional ones, which use more time and has a larger cost.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.