Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 294

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolektor słoneczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodologię badań wytrzymałości kolektorów słonecznych na uderzenia spowodowane gradobiciem, na podstawie zapisów obowiązującej normy krajowej PN-EN ISO 9806. Omówiono wybrane aspekty dwóch zaproponowanych w normie metod badawczych, wykorzystujących kule lodowe lub kule stalowe do symulowania uderzeń gradem. Obie metody badań poddano ocenie, wskazując na ich zalety i wady. Wskazano przy tym na problem braku korelacji między formami zniszczenia wywołanymi przez kule lodowe i stalowe, o tych samych energiach uderzenia. W tym kontekście powołano się na zapisy wycofanej normy krajowej PN-EN 12975-2 oraz opracowań o charakterze naukowo-badawczym.
EN
The article presents the methodology of testing the resistance of solar collectors to impacts caused by hail, based on the provisions of the applicable national standard PN-EN ISO 9806. Selected aspects of the two research methods proposed in the standard, using ice or steel balls to simulate hail impacts, are discussed. Both test methods were assessed, pointing to their advantages and disadvantages. At the same time, the problem of the lack of correlation between the forms of failure caused by ice and steel balls with the same impact energies was pointed out. In this context, reference was made to the provisions of the withdrawn national standard PN-EN 12975-2 and research studies.
2
Content available remote Constructional and technical infrastructure of biogas production
EN
The aim of the present solution - according to inventories no 224455 and 218837 is the description of biogas production technology in family and producer farms, running the litter system of animal management, especially of cattle and pigs. The submitted technology of biogas production consists in accumulation of manure with 20% content of dry matter on the plate which - after filling - is covered with the hermetic shield, constituting the preliminary chamber I. It serves for washing out the liquid and organic mass and its transportation to the main fermentation chamber II where the process of gas obtaining at temperature of 30–40°C is carried out (mesophilic fermentation). To ensure the appropriate temperature of mesophilic fermentation, the solar collector was employed. The main fermentation chamber is equipped in agitator for unification of substrates subjected to methane fermentation, and in screw feeder, enabling supplementation of substrates with energetic additives.
PL
Celem niniejszego rozwiązania - według inwentarzy nr 224455 i 218837 jest opis technologii produkcji biogazu w gospodarstwach rodzinnych i produkcyjnych, prowadzących system ściółkowy chowu zwierząt, zwłaszcza bydła i trzody chlewnej. Przedstawiona technologia produkcji biogazu polega na gromadzeniu na płycie obornika z 20% zawartością suchej masy, który po napełnieniu przykryty jest hermetyczną osłoną, stanowiącą komorę wstępną I. Służy do wypłukiwania masy płynnej i organicznej oraz jego transport do głównej komory fermentacyjnej II, gdzie odbywa się proces pozyskiwania gazu w temperaturze 30-40°C (fermentacja mezofilna). Aby zapewnić odpowiednią temperaturę fermentacji mezofilnej, zastosowano kolektor słoneczny. Główna komora fermentacyjna wyposażona jest w mieszadło do unifikacji substratów poddawanych fermentacji metanowej oraz w podajnik ślimakowy, umożliwiający uzupełnienie substratów dodatkami energetycznymi.
PL
Ostatnie kilka lat wymusiło na nas bardziej elastyczne podejście do sfery wypoczynku i rekreacji. Pewne ograniczenia, które wydają się naturalnym następstwem życia w pandemii, narzucają poszukiwanie innych form wypoczynku. Od kilku lat mamy do czynienia z ogromnym boomem na działki rekreacyjne i działki ROD [...] Działki często nie są wyposażone w niezbędne media. Przyłączenie energetyczne to koszty, formalności i czas, do tego coraz częstszy blackout – wszystko to powoduje, że własna elektrownia staje się niejednokrotnie jedyną alternatywą.
EN
This article establishes the efficiency of a single-circuit thermosyphon domestic solar hot water system for Polish cities such as Warsaw, Lublin, Bialystok, Czestochowa and Szczecin, using two indicators, namely the solar fraction and the efficiency of solar collector. It was found that of the selected cities, Bialystok is the most attractive in terms of using solar energy for hot water supply systems, as the solar hot water supply system has the highest solar fraction f = 0.64, and the efficiency of the solar collector is ƞ = 0.553. The lowest efficiency of the solar hot water supply system is observed for the city of Szczecin, which is characterized by indicators f = 0.49 and ƞ = 0.505, respectively. These analytical studies show that the use of the solar hot water system in selected cities in Poland can save on traditional energy sources for hot water systems by up to 50%.
PL
W artykule zaprezentowano ocenę oddziaływania na środowisko, w całym cyklu życia, rozwiązania polegającego na integracji materiału zmiennofazowego z kolektorem rurowo – próżniowym. Porównano dwa rozwiązania: tradycyjny kolektor rurowo – próżniowy oraz analogiczny kolektor, wypełniony parafiną. Ekologiczną ocenę cyklu życia przeprowadzono z wykorzystaniem metody Ekowskaźnik’99. Końcowy wynik LCA zaprezentowano z uwzględnieniem trzech kategorii szkód: zdrowia ludzkiego, jakości ekosystemu i zasobów naturalnych. Wykazano wpływ wszystkich etapów cyklu życia analizowanej technologii na środowisko. Największe wpływy na środowisko uzyskano w kategorii zdrowia ludzkiego, które stanowiły średnio 64% ogólnie wyrządzonych szkód, z największym oddziaływaniem w kategorii rakotwórczość. Mniejsze obciążenie środowiskowe uzyskano dla kolektora zintegrowanego z parafiną.
EN
The article presents an assessment of the environmental impact throughout the life cycle of a solution based on the integration of phase-change material with a vacuum tube collector. Two solutions were compared: a traditional tube-vacuum collector and an analogue collector filled with paraffin. The ecological assessment of the life cycle was carried out using the Eko-indicator'99 method. The final LCA result was presented taking into account three categories of damage: human health, ecosystem quality and natural resources. The impact of all stages of the life cycle of the analysed technology on the environment has been demonstrated. The largest environmental impacts were obtained in the category of human health, which constituted on average 64% of the total damage caused, with the highest impact in the category of carcinogenicity. A lower environmental load was obtained for the collector integrated with paraffin.
EN
The paper analyses the efficiency of three types of collectors: flat plate collectors and vacuum tube collectors (flow and heat pipe). Based on measured and calculated values, the influence of ambient temperature and solar radiation intensity on the change in efficiency was presented in the form of graphic dependencies. Using the recommendations of the standard for testing collectors, the values of the parameters of the quadratic polynomial as well as the change in efficiency as a function of the reduced temperature were found.
PL
W artykule przeanalizowano efektywność trzech rodzajów kolektorów: płaskich kolektorów i próżniowych kolektorów rurowych (rura przepływowa i ciepła). Na podstawie zmierzonych i obliczonych wartości przedstawiono wpływ temperatury otoczenia i natężenia promieniowania słonecznego na zmianę wydajności w postaci zależności graficznych. Korzystając z zaleceń normy dotyczącej testowania kolektorów, znaleziono wartości parametrów wielomianu kwadratowego oraz zmianę wydajności w funkcji obniżonej temperatur.
8
Content available Solar collectors integrated into transparent facades
EN
Due to the fact that the number of natural disasters in the world has increased in recent years, experts note that climate change is the cause. As a consequence of the nature of the needs to improve the fuel and energy complex in the countries in world. This solution could be solar energy and similar energy sources. The paper presents the classification of energy-efficient houses proposed by international standards and its critical analysis. Emphasis is placed on the problem of improving solar collectors integrated into the construction of buildings. The paper presents the temperature characteristics of an experimental solar collector. For the experimental solar collector combined with the translucent facade of the building, thermal characteristics are set, in particular, such as thermal capacity and thermal efficiency.
PL
W drugiej części artykułu poświęconego instalacjom solarnym współpracującym z płaskimi cieczowymi kolektorami słonecznymi przedstawiam algorytm obliczeń i doboru elementów takich instalacji. Zaprezentowane informacje techniczne niewątpliwie stanowią przydatne narzędzie pracy dla projektantów i wykonawców tych systemów. Co prawda wielu producentów kolektorów słonecznych udostępnia obecnie, oprócz niezbędnych danych, także praktyczne kalkulatory obliczeń instalacji, warto jednak mieć wiedzę o szczegółach doboru i kolejnych zależnościach, choćby w celu porównania wyników.
PL
Dokładna analiza pracy słonecznego kolektora płaskiego oraz zaprojektowanie instalacji solarnej nie są - wbrew pozorom - prostym zadaniem. Wymagają znajomości zjawisk cieplnych zachodzących podczas działania tego urządzenia oraz wielu kluczowych parametrów techniczno-technologicznych wpływających na jego wydajność cieplną. W opracowaniu podjęto zatem próbę przedstawienia budowy i zasady działania oraz sposobu obliczania instalacji pracujących w oparciu o płaskie cieczowe kolektory słoneczne z podaniem informacji na temat wytycznych ich projektowania oraz doboru podzespołów takich instalacji.
EN
The study presents the geometry as well as results of the peeling, shearing and metallographic tests of copper and aluminium welded joints used in the absorber panels of flat solar collectors. The article discusses desired characteristics and mechanical properties of ultrasonic welded joints and compares the latter with laser welded joints. In addition, the study indicates prospective implementation areas of ultrasonic welding technologies.
PL
Praca obejmuje zestawienie oryginalnych rezultatów odrywania, ścinania, badań metalograficznych i geometrii miedzianych i aluminiowych złączy zgrzewanych stosowanych w absorberach paneli płaskich kolektorów słonecznych. Podano cechy jakimi muszą charakteryzować się złącza tego typu oraz właściwości mechaniczne połączeń uzyskiwane w wyniku zgrzewania na tle innych otrzymywanych np. spawaniem laserowym. Podano perspektywiczne obszary implementacji zgrzewania ultradźwiękowego.
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania prostego w budowie i możliwie taniego powietrznego kolektora słonecznego. Kolektor ten wykorzystuje podczas działania promieniowanie słoneczne do ogrzewania i wentylacji budynku. Przeanalizowano sprawności kolektorów słonecznych różnego rodzaju. Przedstawiono średnie wartości napromieniowania słonecznego w warunkach Polski. Na podstawie badań powietrznego kolektora słonecznego na terenie kraju przedstawiono uzyskane wyniki. Ich analiza daje możliwości dalszego doskonalenia budowy i działania tych urządzeń.
EN
The article presents a proposal of using a simple in construction and possibly cheap air solar collector. The solar collector during operation uses solar radiation to heat and ventilate the building. The efficiency of various types of solar collectors has been analyzed. The average values of solar radiation in the conditions of Poland have been presented. On the basis of the research on the air solar collector in Poland, the obtained results were presented. The analysis of the results gives the possibility of further improvement of the air collectors construction and operation in the climatic conditions of Poland.
13
Content available remote Analiza dobowej sprawności pracy autonomicznej instalacji solarnej
PL
Celem niniejszej pracy było wyznaczenie charakterystyk sprawności płaskiego kolektora cieczowego typu KSC – AE/200S i modułu fotowoltaicznego typu SF 50, co było niezbędne do wyznaczenia sprawności autonomicznego układu do c.w.u., który wspólnie tworzą oba te urządzenia. W pierwszej części zestawiono wyniki prowadzonych pomiarów w postaci wykresów opisujących wpływ natężenia promieniowania słonecznego, temperatury otoczenia, wydatku masowego czynnika roboczego i średniej temperatury kolektora na przebieg krzywej sprawności urządzeń oraz całego badanego układu. Właściwa część opracowania przedstawia wyniki, w których określono istotność wpływu analizowanych parametrów na sprawność układu oraz ocenę wartości tejże sprawności. Z wykonanych analiz wynika, że jeśli energia promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni kolektora jest powyżej 1,75 kWh/m2 to przeciętna dobowa jego sprawność pracy w układzie autonomicznym waha się w granicach do 60 do 77%. Natomiast przy sprzyjających warunkach tj. energii słonecznej wynoszącej powyżej 3 kWh/m2 dobowa sprawność autonomicznego układu solarnego obniża się do poziomu od 11 do 26 %. To niekorzystne zjawisko wynika z faktu, iż badany układ nie miał możliwości oddawania ciepła.
EN
The purpose of this work was to determine the performance characteristics of a flat liquid collector type KSC - AE/200S and an SF 50 photovoltaic module, which was necessary to calculate the efficiency of the autonomous system to the heat source, which together form both these devices. The first part presents the results of the measurements carried out in the form of diagrams describing the effect of solar radiation intensity, ambient temperature, mass flow factor and average collector temperature on the curve of device efficiency and the entire system under examination. The relevant part of the study presents results, in which the significance of the influence of the analyzed parameters on the efficiency of the system and the assessment of the value of this efficiency were determined. The analyzes show that if the solar radiation energy reaching the collector surface is above 1.75 kWh/m-2, the average daily work efficiency in the autonomous system varies within 60 to 77%. However, with favorable conditions, i.e. solar energy exceeding 3 kWh/m-2, the daily efficiency of the autonomous solar system decreases to the level of 11 to 26%. This unfavorable phenomenon results from the fact that the tested system did not have the possibility of giving up heat.
EN
Herbs are characterised by different contents of biologically active substances, hence they are widely used in various branches of industry. Herb cultivation in East-Central Europe focuses on small-sized areas requiring machines and equipment adapted to the scale of production. The processing of herb plants involves drying, which is one of the most important stages of herb preservation, conditioning the right quality of the raw material. This article presents a short description of the methods for herb preservation and a classification of drying systems using solar energy and hot air. Looking for ways to assure the drying of the crops in unfavourable atmospheric conditions, variants of solar collectors with the biomass-powered furnace for heating drying air in driers of herbs have been invented. The solutions developed by authors of this paper to provide small-scale low-cost technological devices for the drying of herbs and specialty crops are also presented. The installations presented use hot air from solar radiation and heat generated from the combustion of biomass in the form of wood chips. These installations and equipment do not require an electricity supply. The elimination of natural drying through the use of drying chambers eliminates the unfavourable effect of ultraviolet radiation on the loss of essential oils. The drying installations and devices presented in this article are under patenting procedure.
PL
Ogólna tendencja ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz ochrony środowiska skłania do wykorzystywania energii odnawialnej do pokrycia potrzeb cieplnych. Jedną z popularnych i łatwo dostępnych form OZE jest energia słoneczna. Celem analiz przeprowadzonych w artykule było wskazanie możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego do przygotowania ciepłej wody użytkowej w 3 polskich miastach różniących się pod względem dostępu do tego odnawialnego źródła energii, czyli Krakowa, Suwałk i Warszawy. Chcąc przedstawić największy potencjał w tych miejscowościach przestudiowano okres letni, czyli od 1 czerwca do 31 sierpnia. Dodatkowo rozpatrzono 3 różne rozwiązania przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystujące system bezpośredni oraz pośredni. Jako narzędzie do przeprowadzenia badań wykorzystano program TRNSYS, a dokładniej jego graficzny interfejs Simulation Studio. W wyniku przeprowadzonych analiz, których obiektem był kolektor słoneczny o powierzchni 2 m2 stwierdzono konieczność stosowania dodatkowego źródła ciepła, nawet w okresie letnim, jednocześnie jednak zanotowano wyraźną zmianę mocy uzyskanej z kolektora słonecznego, nawet przy niewielkiej różnicy promieniowania słonecznego. Wynika stąd potrzeba dostępu do jak najświeższych danych pogodowych oraz rozbudowa instalacji słonecznej. W wypadku tak małego systemu słonecznego najkorzystniejszą pod względem uzyskanych mocy okazała się instalacja bezpośredniego podgrzewania c.w.u. z zasobnikiem.
EN
The general trend of reducing pollutant emissions and environmental protection encourages the use of renewable energy for thermal purposes. One of the popular and readily available forms is solar energy. The aim of the analyzes carried out in the article was to indicate the possibility of using solar energy for preparing domestic hot water for three Polish cities that differ in terms of access to this renewable energy source, namely Kraków, Suwałki and Warszawa. In order to present the greatest potential for these cities, the summer period was studied, ie from June 1 to August 31. In addition, three different solutions for the preparation of domestic hot water using a direct and indirect system were considered. The TRNSYS program and more specifically its graphical interface Simulation Studio was used to carry out research. Consequent the analyzes conducted for solar collector area equal to 2 m2, the need to use an auxiliary heat source was observed even during the summer, but at the same time there was a clear change in power obtained from the solar collector, even with a small difference in solar radiation. This results in the need for access to the most up-to-date weather data and the development of a solar system. For such a small solar system the most advantageous in terms of power obtained turned out to be a direct system with a storage tank.
PL
W pracy scharakteryzowano pompy ciepła z wybranymi dolnymi źródłami ciepła. Porównano opłacalność ich zastosowania jako źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w instalacjach pojemnościowych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, uwzględniając w analizie dodatkowo kolektor słoneczny i kocioł gazowy. Rozważania oparto o wyznaczenie kosztów stałych, zmiennych i całkowitych dla poszczególnych rozwiązań.
17
Content available remote Kontekst ekologiczny wykorzystania stali we współczesnej architekturze
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania stali jako technologicznego i konstrukcyjnego składnika aktywnych systemów słonecznych.
EN
The article also shows the possibilities of the steel application as a technological and structural component of active solar systems.
PL
Wzrost wykorzystania OZE w systemach ciepłowniczych, początkowo zaniedbywanego, staje się jednym z priorytetów UE w promocji ogólnego wzrostu udziałów OZE w zużyciu energii we Wspólnocie oraz w działaniach na rzecz zwalczania emisji zanieczyszczeń i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
EN
The cultivation of herbs in Poland is one of the newest sectors of plant production despite the centuries-old tradition of using herbs across the world. Contemporary herbal processing in Poland is primarily oriented to the production of herbal medicines, as in many other European countries. The cultivation, harvesting and processing of herbs in small and medium-sized farms require machinery and devices adjusted to the scale of production. The processing of herbal plants involves drying, which is one of the most important stages of herb preservation and the most energy-consuming process occurring in agricultural production. A comprehensive review is presented covering the various methods used in agriculture to preserve herbal plants and the classification of solar-energy and hot-air drying systems. In addition the paper presents examples of the development of solutions using low-temperature herb dryers appropriate to small and medium-sized farms.
EN
The use of renewable energy sources is a priority and a qualitative new direction in the energy sector. The article presents the efficiency of heat generation in a heating system with solar collectors at different orientations relative to the horizon. Graphs illustrating the temperature changes in the proposed solar heating system and the amount of solar radiation energy falling on the solar collector during the experiment are presented. In addition, the amount and efficiency of heat generation in the examined collector system was determined.
PL
Priorytetowo i jakościowo nowym kierunkiem w energetyce jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W artykule została przedstawiona efektywność wytwarzania ciepła w układzie grzewczym z kolektorem słonecznym przy jego zróżnicowanym nachyleniu i orientacji względem stron świata. Przedstawiono wykresy ilustrujące zmianę temperatury oraz ilość energii promieniowania słonecznego padającego na kolektor słoneczny podczas wykonywania eksperymentu. Ponadto, określono ilość i efektywność wytwarzania ciepła w badanym układzie kolektorowym.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.