Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  expressionism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Avant-garde and contemporary architecture
EN
The text attempts to present contemporary architecture with its commercial connotations against the background of the aspirations of the early 20th century avant-garde artists. After years of modernist order, the shapes of architecture have exploded anew and those forgotten for years or known only from drawings have become important again. However, the perception of architecture and its social overtone have changed. The commercial and advertising value of art is nowadays the most important. The artists’ thought of the past can be perceived today as continuity of architecture, although similar, it is already different.
PL
W tekście starano się przedstawić współczesną architekturą z jej komercyjnymi konotacjami na tle dążeń twórców awangardy początków XX wieku. Kształty architektury po latach modernistycznego uporządkowania wybuchły na nowo i te przez lata zapomniane lub znane tylko z rysunków, znowu stały się ważne. Zmieniło się jednak postrzeganie architektury i jej społeczny wydźwięk. Komercyjna i reklamowa wartość sztuki jest współcześnie najważniejsza. Myśl twórców sprzed lat, może być odbierana współcześnie jednak jako ciągłość architektury, choć podobna jest już inna.
2
Content available remote Forms, details and contemporary meanings of Polish concrete architecture, part 1
EN
The article is an attempt to show the relationship between architectural ideas and concrete matter in the implementation of Polish architecture of the beginning of the 21st century. The first part shows examples in which the perfection of architecture is associated not only with the rational principles of 20th century architecture, but also with what we define as the search for aesthetics in appropriate expression of forms.
PL
Artykuł podejmuje próbę przedstawienia związku między ideami architektonicznymi a betonem jako materią w tworzeniu polskiej architektury na początku XXI wieku. Pierwsza część przedstawia przykłady, w których doskonałość architektury postrzegana jest nie tylko w odwołaniu do racjonalizmu architektury XX wieku, lecz także w związku z tym, co można by zdefiniować jako poszukiwanie estetyki w odpowiednich formach wyrazu.
3
Content available remote Forms, details and contemporary meanings of Polish concrete architecture, part 2
EN
The article is an attempt to show the relationship between architectural ideas and concrete matter in the implementation of Polish architecture of the beginning of the 21st century. The second part shows examples in which the perfection of architecture is associated not only with the metaphor principles of 20th century architecture, but also with what we define as the search for aesthetics in appropriate geometry of forms.
PL
Artykuł podejmuje próbę przedstawienia związku między ideami architektonicznymi a betonem jako materią w tworzeniu polskiej architektury początku XXI wieku. Druga część przedstawia przykłady, w których doskonałość architektury postrzegana jest nie tylko w odwołaniu do metaforycznych podstaw architektury XX wieku, lecz także w związku z tym, co można by zdefiniować jako poszukiwanie estetyki w odpowiedniej geometrii form.
4
Content available remote Formy, detale i współczesne znaczenia polskiej architektury betonowej
PL
Artykuł podejmuje próbę przedstawienia związku między ideami architektonicznymi a betonem jako materią w tworzeniu polskiej architektury na początku XXI wieku. Pierwsza część tekstu przedstawia przykłady, w których doskonałość architektury postrzegana jest nie tylko w odwołaniu do racjonalizmu architektury XX wieku, lecz także w związku z tym, co można by zdefiniować jako poszukiwanie estetyki w odpowiednich formach wyrazu. Druga część pokazuje przykłady, w których doskonałość architektury wiąże się nie tylko z zasadami metafory architektury XX wieku, ale także z tym, co definiujemy jako poszukiwanie estetyki w odpowiedniej geometrii form.
EN
The article is an attempt to show the relationship between architectural ideas and concrete matter in the Polish architecture of the beginning of the 21st century. The first part shows examples in which the perfection of architecture is associated not only with the rational principles of 20th century architecture, but also with what we define as the search for aesthetics in the appropriate expression of forms. The second part shows examples in which the perfection of architecture is associated not only with the metaphor principles of 20th century architecture, but also with what we define as the search for aesthetics in appropriate geometry of forms.
5
Content available Filozoficzne tło architektury modernistycznej
PL
Modernizm przejawiał się w wielu dziedzinach twórczości. Rozmaite idee przyświecające artystom modernizmu były często swoistą odpowiedzią na aktualne polemiki w dziedzinie nauk humanistycznych, a przede wszystkim filozofii. Szczególnie wyraźne związki pomiędzy ówczesną teorią architektury a filozofią wykazywały charakterystyczne dla modernizmu postawy twórcze nakierowane na przyszłość i postęp oraz wynikające z nich uznanie pionierskiej roli architektury w rozwoju społecznym. Celem autorki niniejszego artykułu było zarysowanie najważniejszych analogii pomiędzy modernistyczną filozofią i architekturą. Ma on stanowić wstęp i przyczynek do dalszych szczegółowych badań na polu interdyscyplinarnym. Powstanie artykułu poprzedziły studia literatury z dziedziny filozofii i architektury modernizmu.
EN
Modernism manifested itself in many artistic fields. Various ideas which inspired Modernist artists were frequently a unique response to current debates in the branch of the humanities, primarily philosophy. Particularly close connections between the then theory of architecture and philosophy were evident in creative attitudes characteristic of Modernism which were focused on future and progress and resulting acknowledgement of the pioneering role played by architecture in social development. The author of this article aimed to outline the most important analogies between Modernist philosophy and Modernist architecture. It is to be an introduction and also a contribution to further more detailed research in the interdisciplinary field. This article came to existence after literature review in the field of philosophy and architecture of Modernism.
6
Content available Ku wyrazistej ekspresji
PL
Tekst jest podsumowaniem książki Tendencje ekspresjonistyczne w architekturze współczesnej. Ciągłość sztuki współczesnej w tym architektury można podsumować słowami: ani przypomnieć sobie, ani zapomnieć. Tendencje i kierunki pojawiające się na przestrzeni lat przenikają się i ujawniają często wbrew słowom i myślom twórców pewne pokrewieństwa. Pomimo twierdzeń współczesnych, którzy zawsze starają się zapomnieć poprzedników i opowiadają się za nowością nie jest w pełni możliwe oderwać się od zapamiętanych znaków i skojarzeń. Architektura współczesna stała się powidokiem sztuki z początku XX wieku i starania jej twórców nie oderwą jej od przeszłości.
EN
The text presents the objects of contemporary architecture, creating a new category of aesthetic "architectural icons". Such buildings appearing in different moments of history, become an expression of a new approach to design theory, express the novelty of his time, creating new monuments and are not suitable to follow.
7
Content available remote Expressionistic form in the cosmopolitan works by Coop Himmelb(l)au
EN
This article aims to analyse selected projects by the Coop Himmelb(l)au design group in the context of continuation of the expressionistic tradition. As the successor of the Austrian aesthetic culture, this world renowned design team is the creator of visual arrangements of different types of building enterprises in the spirit of a retreat from the classical architectural tradition. The artistic consequence seems to be characteristic of the design, although it balances between apparent deconstruction and fluid dynamic forms.
PL
Artykuł ma na celu dokonanie analizy wybranej części twórczości grupy projektowej Coop Himmelba(l)au w kontekście kontynuacji tradycji ekspresjonistycznej. Ten posiadający światową renomę zespół projektowy, będąc sukcesorem austriackiej myśli estetycznej, jest autorem aranżacji wizualnej różnego rodzaju przedsięwzięć budowlanych utrzymanych w duchu odwrotu od klasycznej tradycji architektonicznej. Charakterystyczna wydaje się konsekwencja plastyczna, która jednak balansuje pomiędzy pozorną dekonstrukcją a płynną dynamiką formy.
8
Content available Od ekspresjonizmu intencjonalnego do metafory
PL
Tekst stara się przedstawić pewien rodzaj architektury, która jest wyrazem metafory jako „pretekstu” powstania projektu i nadania nowego znaczenia formie zbudowanego budynku. Działania takie wiązały się z potrzebą wyrażenia ekspresyjności i pojawienia się marzeń o dynamice formy. Architekci potrzebowali nowych środków dla przeniesienia pierwotnych myśli ze szkiców w zmaterializowany budynek, okazało się to rzeczą trudną i nie zawsze udawała się nawet Erichowi Mandelsohnowi, jednemu z twórców rewolucji w architekturze i geniuszowi rysunku.
EN
This paper attempts to present a certain kind of architecture which has become an expression of metaphor as a “pretext” for the formation of a design giving a new meaning to the form of constructed buildings. It was related to the need to express things and Dreas about the dynamics of a form. Architects needed new means of transferring original ideas from sketches and transforming them into a completed building. It was a difficult thing, even for one of the initiators of a revolution in architecture, Erich Mendelsohn – a genius of architectural sketches.
9
Content available remote House of Stone: the loftiness of a contemporary monument
EN
This article presents the story of the construction of the House of Stone – Steinhaus designed by Günther Domenig. This rather little building became an icon of twentieth century architecture. Its revolutionary shape influenced next generations of architects and contributed to the development of new trends in contemporary architecture.
PL
Artykuł przedstawia historie powstania Kamiennego domu – Steinhous, projektu Gunther Domenig. Niewielkich gabarytów budynek stał się ikoną XX wiecznej architektury, jego rewolucyjny kształt wpłynął na następne pokolenia architektów i przyczynił się do powstanie nowych nurtów w architekturze współczesnej.
10
Content available Architektura wobec sztuki abstrakcyjnej XX wieku
PL
Odejście od klasycznych kanonów estetyki spowodowało, że sztuka, a w konsekwencji także architektura kierują się innymi niż dotychczas zasadami. Niezależnie od istnienia różnych tendencji w sztuce wyraźnie wyróżniają się dwa nurty: organiczny i geometryczny. Wskutek tego zjawiska architektura oscyluje pomiędzy tymi dwoma wpływami. To one powodują, że sztuka abstrakcyjna w różnych aspektach odnajduje swoją interpretację w języku formy architektonicznej. Warta podkreślenia jest także znaczna rola ekspresjonizmu na tle stale przekształcającej się architektury.
EN
Resignation of the classical canons of aesthetics caused that art and thereby architecture follow the new rules. Independently of the different existing trends in art, two mainstreams are featured clearly: the organic and the geometrical. It is the reason why architecture oscillates between both of the infl uences. Because of those infl uences, abstract art found its interpretation in the architectural form. It is also worth emphasing the important role of expressionism against the background of changeable architecture.
11
Content available Współczesny dom ekspresyjny
PL
Na podstawie jednej z definicji piękna autor stara się przedstawić różne sposoby podejścia do projektowania. Przykłady dzieł architektonicznych od początku do końca XX wieku pokazują starania architektów zmierzające do oderwania się od historycznego sposobu podejścia do projektowania.
EN
Based on one of the definitions of beauty author tries to present different approaches to design. Examples of architectural department from the beginning to the end of the twentieth century, shows the efforts of the architects aimed to break away from the historical approach to design.
12
PL
Tekst przedstawia obiekty architektury współczesnej, tworzące nową kategorię estetyczną „ikon architektury”. Budynki takie pojawiające się w różnych momentach historii, stają się wyrazem nowego podejścia do teorii projektowania, wyrażają nowości swych czasów, tworzą nowe monumenty i nie nadają się do naśladowania.
EN
The text presents the objects of contemporary architecture, creating a new category of aesthetic "architectural icons". Such buildings appearing in different moments of history, become an expression of a new approach to design theory, express the novelty of his time, creating new monuments and are not suitable to follow.
13
Content available remote The beginnings of contemporary expressionism
EN
The paper presents the influence of Expressionist ideas from the beginning of the twentieth century on contemporary architecture and its new trends. The contemporary trend of decomposition in architecture seems to be a continuation of the dreams of past creators. The works of Zaha Hadid, Coop Himmelb(l) and Lebbeus Woods could have been created in the same form 100 years ago.
PL
Tekst stara się pokazać, jaki wpływ na współczesną architekturę i powstanie jej nowych trendów miały idee ekspresjonistów z początku XX wieku. Nurt dekompozycyjny w architekturze wydaje się być kontynuacją marzeń twórców sprzed lat, a dzieła Zahy Hadid, Coop Himmelb(l) au czy Lebbeusa Woodsa mogłyby powstać w takiej samej formie 100 lat temu.
14
Content available remote Architectural sculpture
EN
The paper presents the links between the different fields of art: painting, music, sculpture and architecture. The great influence of expressionist sculpture on architecture is emphasized. Modern buildings often look like built monuments. Architects like Zaha Hadid and Frank Ghery can distance themselves from their predecessors, but it seems to be evident that they unintentionally continue what was ‘born’ in the early twentieth century.
PL
Tekst stara się pokazać powiązanie różnych dziedzin sztuki: malarstwa, muzyki, rzeźby i architektury. Wpływ, jaki rzeźba ekspresjonistyczna miała na architekturę, jest wielki. Współczesne budynki wyglądają niekiedy jak zbudowane pomniki. Architekci, tacy jak Zahy Hadid czy Franka Ghery, mogą odżegnywać się od poprzedników, ale może mimowolnie kontynuują to, co narodziło się na początku XX wieku.
15
Content available remote Współczesna architektura czyli „nowy" detal architektoniczny
PL
Tekst tłumaczy na przykładzie trzech wybranych projektów z różnych okresów powstanie w architekturze nowego ornamentu.
EN
The text explains, on the example of three selected projects from different periods, development of a new ornament in architecture.
16
Content available remote Ekspresjonizm powraca do Hamburga
PL
Budynek nazwany Sumatra w Hamburgu to najnowsza realizacja projektu Ericka van Egeraata oddana do użytku na początku 2012. Forma tego obiektu wydaje się nawiązywać wprost do niemieckiego ekspresjonizmu lat 20. i 30. XX w., kiedy to Fritz Höger wybudował Chile Haus (1922–1924) budynek, który stał się symbolem tego miasta. Obecnie uwaga architektów koncentruje się na rewitalizacji Hafen City, dzielnicy dawnych doków i magazynów portowych. Jest to obszar o łącznej powierzchni 2,2 km2, który od 1997 podlega przebudowie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego sporządzonym przez Rema Koolhaasa (OMA). W 2006 Erick van Egeraat wygrał konkurs na zabudowę jednego z jego kwartałów. Projekt Sumatry został sporządzony metodą form-making przy pomocy cyfrowych narzędzi projektowania. W metodzie tej proces projektowania nie odbiega od konwencjonalnego wzorca, a narzędzia cyfrowe ułatwiają tylko projektantowi przedstawienie swojej wizji twórczej. Procesy informatyczne są podporządkowywane zamierzeniom twórczym architekta i wykorzystywane są w przygotowaniu projektu do realizacji.
EN
At Hamburg Hafencity the brand new Sumatra kontor by Dutch Architect Erick van Egeraat was officially opened. The 37,000 sqare-meter, ten-story multifunctional building houses a variety of inner urban functions such as: a five-star hotel, offices and conference rooms, retail area, high-end housing and an underground parking garage. The office and conference spaces maximize the variety in use due to the flexible structure offering units from 400 to 4,000m2. The retail area in the lower floors ensure vitality in use and dynamics throughout the day. Erick van Egeraat’s design refers to the richly detailed existing red-brick harbor buildings of the Speicherstad but does so in a contemporary manner. The large volume appears to be ‘cut’ into 4 different volumes and this is underlined by a specific dialectic play between glass, aluminum and red natural stone slabs for each of the different volumes. The inner courtyard, on the other hand, emphasizes on the calm comfort of the traditional white-plastered facades in the city center of Hamburg. Strongly emphasized corners refer ‘Sumatra’ to Chilehaus, which is one of the most recognizable examples of expressionism and art deco in German architecture. In the past, Chilehaus was seated for ship enterprise - that is the reason why the shape of the building is often compared with a ship's prow. On an urban scale, the shape of the building allows a semi-public space and stimulates social interaction, while its architectonic appearance strongly relates to the character of Hamburg. The new building designed by Erick van Egeraat and his team is therefore a perfect example of the specific theme Erick van Egeraat introduced in his design for the Überseequartier: connecting the inner city with the revitalized waterfront and making the Überseequartier an integral part of the new and dynamic 21st century Hamburg.
PL
Część druga niniejszego opracowania poświęcona jest koincydencji stylowych relacji pomiędzy Art Déco i ekspresjonizmem. Przedstawia źródła powstania jednego i drugiego stylu, które występują równolegle w czasie i często "zapożyczają" od siebie detale architektoniczne, co - bywa - utrudnia niezmiernie ich klasyfikację. W artykule zaprezentowano szereg obiektów wzniesionych w wielu krajach, wydobywając ich cechy charakterystyczne oraz szeroko dokumentując źródła ich powstania. Część druga artykułu dotyczy również architektury międzywojennego Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem niektórych problemów ekspresyjnego dekoracjonizmu
EN
The second part of this study is devoted to the coincidence of stylistic relations between Art Déco and expressionism. It presents the sources of origin of both styles, which occurred parallel in time and frequently 'borrowed' architectonic details from each other - which sometimes may have made their classification extremely difficult. The article presents several objects found in many countries, emphasising their characteristic features and thoroughly documenting their origin. The second part of the article concerns also the architecture of interwar Krakow with particular stress on selected issues of expressive decorationism.
18
Content available remote Ekspresjonizm : trwanie architektury!
PL
Dzieło Coop Himmelb(l)au Pavilion 21 MINI przestawione jest jako przykład kontynuacji myśli ekspresjonistycznej we współczesnej architekturze. Autor opisuje projekty Hermanna Finsterlina i Walter Gropius tworzone na początku XX wieku, przedstawiając ich wpływ na współczesną sztukę oraz pokazują ciągłość estetyczną myśli architektonicznej.
EN
Pavilion 21 MINI of Coop Himmelb(l)au is presented here as an example of continuation of expressionist thought in contemporary architecture. Author described projects of Hermann Finsterlin and Walter Gropius created in the beginning of 20th century, that seems to have influence on contemporary art and constitute evidence of continuity of architectural thought.
PL
Część pierwsza niniejszego opracowania poświęcona jest koincydencji stylowych relacji pomiędzy Art Déco i ekspresjonizmem. Przedstawia źródła powstania jednego i drugiego stylu, które występują równolegle w czasie i często "zapożyczają" od siebie detale architektoniczne, co nieraz utrudnia niezmiernie ich klasyfikację. W artykule zaprezentowano szereg obiektów występujących w wielu krajach, wydobywając ich cechy charakterystyczne oraz szeroko dokumentując źródła ich powstania.
EN
The first part of this study is devoted to the idea of coincidence of stylistic relations between Art Déco and expressionism. It presents the sources of origin of both styles, which occurred at the same time and frequently "borrowed" architectonic details from each other - which occasionally might make their classification extremely difficult. The article presents several objects, occurring in various countries, enhancing their characteristic features and documenting their origins.
20
Content available remote Formal affinities of architecture of the "white city" in Tel Aviv
EN
The aim of this paper is to present the influence of European architectural avant-garde ideas of the second and third decade of the 20th century on urban and architectonic structure of Tel Aviv (Israel). The paper is based on a research in situ as well as on publications discussing trends within the International Style in Europe and Israel. The result of this work is substantial for detailed knowledge about architecture of Tel Aviv city built from foundations under the influence of Bauhaus School of Architecture as well as Le Corbusier's ideas, penetrated by dynamism of expressionism forms. In the thirties, due to the political situation in Europe, the crossroads of architectural trends were situated just there, after many young architects of Jewish descent from all over the continent sought refuge in Palestine. They were educated at different universities and their professional experience differed. The city was used by them also as a testing ground for new solutions aiming at adaptation of International Style to different geographical and climatic situation. This subject has been absent, so to date, in contemporary discussion on Polish Modern Architecture, despite the fact that Polish-born and educated in Poland architects took part – a very important part – in this process.
PL
Celem pracy jest przedstawienie wpływu, jaki wywarły na urbanistyczną i architektoniczną formę miasta Tel Awiw (Izrael) awangardowe trendy w europejskiej architekturze trzeciej dekady XX w. Praca oparta jest na badaniach prowadzonych na miejscu oraz na publikacjach omawiających nurty występujące w ramach Stylu Międzynarodowego w Europie i w Izraelu. Wynik pracy jest istotny dla szczegółowej wiedzy o architekturze miasta budowanego od podstaw pod wpływem Szkoły Architektury Bauhaus i idei Le Corbusiera, przenikanych dynamiką architektonicznego ekspresjonizmu. W latach trzydziestych, ze względu na sytuację polityczną Europy, skrzyżowanie nurtów architektury znalazło się właśnie tam, po przybyciu z Europy młodych architektów żydowskiego pochodzenia, szukających schronienia w Palestynie. Wykształceni byli w różnych uczelniach i różne mieli doświadczenia zawodowe. Tel Awiw był dla nich poligonem doświadczalnym rozwiązań mających na celu adaptację Stylu Międzynarodowego do nowych warunków geograficznych i klimatycznych. Temat ten, jak dotąd jest nieobecny w toczącej się współcześnie dyskusji na temat architektury modernizmu w Polsce, mimo że urodzeni i wykształceni w Polsce architekci brali udział, jeśli nie udział ważny, w tym procesie.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.