Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona cieplna budynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper is dedicated to the shaping of traditional historical rural houses in the context of building heat protection. Special attention was paid to certain architectural elements of the building, such as its shape, layout of the rooms and functional connections between them, application of material and constructive solutions, and the location of the house on the plot, including the plan of its surroundings. The research concerning the existing historical buildings was carried out in randomly selected villages in coastal, northern Cassubia. This area is characterized by certain definite common features. The basic selective criteria of the researched area were its specific climate conditions, uniquely affecting the shaping of functional and spatial elements of the traditional rural houses. The recapitulating table presents the characteristic architectural elements affecting the building heat protection in the rural houses from the 19th century. It has been stated that folk architecture, as a result of the work of numerous generations, and thus characterized by skilled adaptation to the natural environment and climate conditions, should be currently the pattern and inspiration for quests of low-energy-consuming solutions during the design of rural dwelling houses.
PL
Artykuł poświęcony jest kształtowaniu tradycyjnych historycznych domów wiejskich w kontekście ochrony cieplnej budynku. Zwrócono szczególną uwagę na elementy architektury budynku, takie jak: jego kształt, w tym forma przestrzenna dachu, układ pomieszczeń i powiązań funkcjonalnych, zastosowanie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych oraz usytuowanie domu na działce wraz z rozplanowaniem jego otoczenia. Badania dotyczące istniejących historycznych budynków, przeprowadzono w wybranych w sposób swobodny wsiach na terenie północnych Kaszub nadmorskich. Obszar ten charakteryzują określone wspólne cechy. Podstawowym kryterium wyboru terenu badań były jego specyficzne uwarunkowania klimatyczne, wpływające w szczególny sposób na kształtowanie elementów funkcjonalno-przestrzennych tradycyjnych domów wiejskich. Sporządzono zestawienie charakterystycznych wybranych elementów architektury wpływających na ochronę cieplną budynku w domach wiejskich z XIX wieku. Stwierdzono, że architektura ludowa, będąca wynikiem pracy licznych pokoleń i charakteryzująca się umiejętnym dostosowaniem do środowiska naturalnego i warunków klimatycznych, powinna stać się wzorem i inspiracją do poszukiwań rozwiązań niskoenergochłonnych obecnie przy projektowaniu budynków mieszkalnych na wsi.
3
Content available remote Specyfika tynków ciepłochronnych
PL
W artykule omówiono właściwości i przeznaczenie tynków ciepłochronnych. Przedstawiono parametry przykładowej ściany otynkowanej tynkiem ciepłochronnym. Wytłumaczono mechanizmy zjawisk wilgotnościowych zachodzących w przegrodach. Zwrócono również uwagę na problemy i nieścisłości związane z nazewnictwem tynków stosowanym przez producentów.
EN
The article discusses the properties and use of thermally insulating plasters. There is a presentation of data for an example wall finished with thermally insulating plaster. Further, the mechanisms of moisture-related phenomena occurring in the building envelope are explained. In addition, certain problems and inconsistencies related to naming (identification) of plasters by manufacturers are pointed out.
PL
W artykule przedstawiono metodykę obliczania strat ciepła przez ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych po ich termoizolacji polistyrenem w odniesieniu do warunków klimatycznych Moskwy i Petersburga. Na podstawie znanych wartości czasu okresu grzewczego, nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych ogrzewania przed termoizolacją i po termoizolacji oszacowano przewidywany okres zwrotu środków oszczędzania energii, z uwzględnieniem wzrostu taryf energii cieplnej i dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych.
EN
In this article, a formula has been presented to calculate the heat losses via residential building walls following thermal insulation with polystyrene, with reference to the weather conditions of Moscow and Petersburg. Based on known values of heating season, investment expenditures and operating expenses for the heating systems before and after thermal insulation application, the anticipated payback period was determined for energy saving resources, taking into account the rates of increase of heat price tariffs and discounting of future cash flows.
6
Content available remote Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej
PL
W artykule zwrócono uwagę na problem racjonalnego zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. Przedstawiono strukturę bilansu energetycznego w tego typu obiektach. Opisano działania prowadzące do efektywnego wykorzystania oraz zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. Najważniejsze z tych działań to: zastosowanie odpowiedniej izolacji termicznej przegród budowlanych, zapewnienie szczelności otworów okiennych, drzwiowych i przegród przeźroczystych, automatyzacja systemów ogrzewania i wentylacji budynku oraz częściowe lub całkowite zaopatrzanie budynku w energię ze źródeł odnawialnych.
EN
The article presents the problem rationalising energy consumption in public buildings. Also it presents the structure of the energy balance in these buildings. It describes the steps that lead to the efficient use and energy consumption in public buildings. The most important of these are: use of an appropriate thermal insulation of building partitions, floors and roofs, insulating of windows, doors and transparent partitions, automation heating and ventilation systems of the building and partial or total building energy supply from renewable sources.
7
Content available remote Materiały i technologie w ochronie cieplnej dachów i stropodachów
PL
W artykule przedstawiono wybrane wymagania dotyczące dachów w zakresie ochrony przed zawilgoceniem, korozją biologiczną i ochrony cieplnej. Opisano również nowe materiały i technologie w kontekście obliczeń z zakresu fizyki cieplnej. Zaprezentowano przykłady obliczeń, w tym głównie liniowych mostków cieplnych w konstrukcjach dachów spadzistych i płaskich.
EN
The article presents selected requirements concerning the roofs with respect to damp protection, biocorrosion protection and heat insulation. New materials and technologies in the context of calculations in the field of thermal physics have also been described here. The article contains examples of these calculations, including mainly linear thermal bridges in hip roof and flat roof designs.
PL
Artykuł przedstawia współczesne wymagania ochrony cieplnej budynków oraz główne kierunki rozwoju tego sektora. Zmiany te spowodowane są głównie stale rosnącymi kosztami energii oraz wymaganiami prawa budowlanego zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono kilka przykładów ceramicznych produktów będących owocem wieloletnich prac nad poprawą parametrów termicznych ścian.
EN
The article presents current requirements of thermal protection of buildings and the main directions of development of this sector. These changes are mainly caused by steadily rising energy costs and requirements of construction law, both in Poland and the European Union. The article presents several examples of ceramic pro-ducts which are the result of many years of work on improving the thermal performance of walls.
PL
W latach 2006-2007 w Siemianowicach Śląskich kontynuowano kompleksową termomodernizację obiektów szkolnych. Podstawę do wykonania inwestycji stanowiły prowadzone w Głównym Instytucie Górnictwa w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza prace audytorskie, polegające na analizie ograniczenia potrzeb energetycznych obiektów szkolnych, które wykorzystano do sporządzenia projektów technologiczno-wykonawczych tych inwestycji. W artykule przedstawiono opis przebiegu prac modernizacyjnych, a mianowicie: charakterystykę technologiczną obiektów, energooszczędne usprawnienia termomodernizacyjne (poprawę sprawności systemu grzewczego), wyniki bilansu energetycznego przed i po wykonaniu zaproponowanych usprawnień termomodernizacyjnych, analizę ekonomiczną wariantu wykonawczego (w tym oszczędności kosztów ogrzewania) oraz sposób finansowania powyższych inwestycji.
EN
A number of investments related to complex thermomodernization of school buildings have been realised in the years 2006-2007 in Siemianowice Śląskie. The base to carry out these investments constituted auditing research performed earlier at the Central Mining Institute in the Department of Energy Saving and Air Protection. This research contained analyses of reduction of school buildings thermal needs, which were used to make technological and executive projects concerning final investments. This publication describes the progress of this research, namely: technological characteristics of buildings, energy-saving improvements (heating system efficiency improvement), energy balance results before and after proposed termomodernization improvement realization, economical analysis of the final thermomodernization variant (including cost savings of heating) and way of financing the mention above investments.
10
Content available remote Zużycie energii w sektorze budowlanym – teraźniejszość i przyszłość
PL
Europie zagraża widmo głodu energetycznego, a wiadomo skądinąd, że sektor budowlany należy do największych pożeraczy energii. Płacone wyższe rachunki za jej zużycie nigdy nie zrekompensują skali krzywd ekologicznych. Ograniczenie zużycia energii stało się więc wyzwaniem współczesnego świata. Autor nawołuje do działań redukujących popyt na energię przez racjonalizację jej konsumpcji. Powołując się na dane liczbowe, przekonuje, że to zadanie wcale nie jest takie trudne. Kreśli przy tym wizję ograniczania zapotrzebowania na ciepło, m.in. poprzez rozwój budownictwa energooszczędnego i pasywnego.
11
Content available remote The analysis of thermal comfort in conditions of power energy rationalization
EN
In presented in this paper material the results of investigations passed in building, which did not realize requirements in range of thermal buildings protection and in building after removal in them the thermomodernization works are introduced. Object of analysis was included heat consumption, state of microenvironment and persons thermal comfort. Analysis one passed under angle of estimation of influence of energy-saving activities on quality environment and persons thermal comfort.
12
PL
W okresie powstawania wymagań ochrony cieplnej budynków celem ich było tylko uniknięcie kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród zewnętrznych, przy pomijalnym wzroście kosztu wzniesienia budynku. Spełnienie takich wymagań było w interesie tylko inwestora i zarazem było w jego możliwościach. Wymagania te w krajach UE stawiane są z uwagi na globalną oszczędność energii i obniżenie emisji CO2 w skali kraju. Powstaje dodatkowy koszt inwestycyjny o czasie zwrotu kilka lat. W związku z tym uruchamiane są systemy kredytowania inwestycji energooszczędnych w odniesieniu do budynków nowych i istniejących, jak również istnieje system budzenia świadomości społeczeństwa, doradztwa energetycznego i kontroli jakości projektów, materiałów i wykonawstwa. Nam w Polsce tego brakuje!
EN
Energy consumption for exploitation of building resources exceeds in Poland one third of national energy consumption. Therefore it becomes very important factor of national energetical safety and air protection. Cutting down the energy use for heating and air conditioning of buildings can be an alternative for increasing the import of energy carriers or hurrying up with construction of nuclear power station. Off the other hand, larger effects in energy use for exploitation of buildings it is not only the increase of thermal insulation's thickness, but the use of much more sophisticated technical solutions (transparent insulations, mechanical ventilation, heat recovery, ground heat exchangers). Of course, it increases the cost of investments and SPBT and also makes the designing of buildings more complicated and calling for higher qualifications and responsibility of engineers. Therefore, there is a need for national program of rational energy use taking into account also the effects of emissions' trade.
13
Content available remote Building thermal insulation and its economic repayment
EN
Current development of material base and technology makes it possible to use different methods to improve thermal insulating properties of the existing building constructions. Depending on the service life, the methods may be very different. The paper deals with the appreciation of thermal insulation from the point of view of financial costs repayment in relation to its service life. Basic calculation formulae and their graphic illustration (which determine economic effectiveness) are presented.
PL
Obecny rozwój materiałów budowlanych i technologii pozwala na poprawianie charakterystyki cieplnej budynków istniejących na różne sposoby. Poszczególne technologie różnią się między sobą m.in. czasem życia technicznego. W artykule przedstawiono ocenę metod docieplania budynków z uwagi na zwrot kosztów inwestycji i jej trwałość. Podano podstawowe formuły obliczeniowe i wykresy, pozwalające na ocenę efektywności ekonomicznej.
EN
The article presents actual requirements, technical-energetic and technical-economic instructions of thermal protection for the public buildings in Poland. Potential possibilities of improving energetic parameters for this group of buildings are shown. The heat consumption and its costs are analysed on the example of Main Library building of Czestochowa University of Technology. The range of actions leading to rationalization of heat consumption and radically diminishing exploitation costs have been proposed including improvement of the building interiors exploitation.
15
Content available remote Popiołoporyt - lekkie kruszywo dla budownictwa
PL
W świetle zaostrzonej normy dla budynków mieszkalnych, obowiązującej w krajach Unii Europejskiej, a także w Polsce (zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1997 r.), współczynnik przenikania ciepła U nie może przekroczyć 0,3 W/(m2K). Oprócz konieczności spełnienia tych wymagań, również względy ekonomiczne każą inwestorowi zwrócić szczególną uwagę na zagadnienie ochrony cieplnej budynku.
16
Content available remote Dom energooszczędny
PL
Obecnie coraz większą wagę przywiązuje się do aspektu energooszczędności budynków mieszkalnych. Dla inwestora ważne jest nie tylko to, jak będzie wyglądał jego przyszły dom, ale również bieżące koszty, jakie będzie ponosił na utrzymanie budynku, a w szczególności koszty związane z eksploatacją obiektu.
17
Content available remote Błędy projektu i wykonania murów szczelinowych w zakresie ochrony cieplnej
PL
W budynkach mieszkalnych, wznoszonych w ostatnich latach, występują nagminnie dwa rodzaje wad w zakresie ochrony cieplnej: mostki cieplne w ścianach zewnętrznych, zbyt szczelne okna, bez urządzeń do napływu powietrza zewnętrznego.
18
Content available remote Wymagania ochrony cieplnej budynków a ochrona środowiska
PL
W artykule przeanalizowano przykładowe przedsięwzięcia dotyczące ochrony cieplnej budynków w powiązaniu z ochroną przyrody w Niemczech i w Zjednoczonym Królestwie. Następnie poddano ocenie sytuację w kraju. Polska podpisała i ratyfikowała Międzynarodową Konwencję Klimatyczną. Zobowiązania Polski względem Konwencji FCCC to stabilizacja do 2000 r. emisji gazów cieplarnianych na poziomie roku bazowego 1988 oraz redukcja tej emisji o 6% do 2008-2012 r. Ponadto Departament Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury przewiduje powołanie specjalnego zespołu do inicjowania i przygotowania programu działań w tej dziedzinie.
PL
Stałe podwyższanie wymogów dotyczących ochrony cieplnej budynków prowadzi do znacznej redukcji zapotrzebowania ciepła do celów grzewczych. Coraz większy staje się udział zysków ciepła pomieszczeń w stosunku do ich strat cieplnych. Rosną więc wymagania w zakresie regulacji temperatury pomieszczeń ogrzewanych. O jakości tej regulacji świadczy głównie to, w jakim stopniu możliwe jest utrzymanie na stałym poziomie zadanej temperatury w pomieszczeniu i wykorzystanie zysków ciepła do celów grzewczych. Najprostszą, najskuteczniejszą i prawie wyłącznie stosowaną metodą jest regulacja przy pomocy zaworów termostatycznych.
20
Content available remote Błędy projektowe ochrony cieplnej budynków
PL
Budynki projektuje się i wznosi między innymi w celu zapewnienia ochrony człowieka przed oddziaływaniem klimatu zewnętrznego oraz utrzymania wewnątrz pomieszczeń wymaganego komfortu cieplnego i wymaganej jakości powietrza. Gwarancją poprawnego spełniania tych - jednych z podstawowych dla każdego budynku - wymagań, jest zaprojektowanie i wykonanie przegród zewnętrznych spełniających zadanie ochrony cieplnej, odpowiedniego systemu ogrzewczego i odpowiedniego systemu wentylacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.