Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanika płynów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The work presents a three-dimensional modeling of air flow around the research object. The purpose of this work was to perform numerical calculations to identify the magnitude of the aerodynamic drag force generated on individual elements of a high energy efficiency vehicle body. This vehicle, specially designed for the Shell Eco-marathon competition, needs to show the lowest possible fuel consumption while maintaining the prescribed speed. Minimizing the drag force at an early designing stage plays an important role here. The calculations were performed using the ANSYS Fluent calculation solver. The result of the conducted research is a description of the velocity and pressure distributions around the tested vehicle as well as an identification of the drag force on the external surfaces of the components and a description of the relationship between them. The work also discusses the dependence of the drag force as a function of speed in the range from 0 to 12 m/s. The influence of the ground on the drag force in the case when the object was immobilized in relation to the walls at the flowing medium, as in a wind tunnel, was investigated. On the basis of the calculations performed, no impact of the ground on the generated drag force magnitude was found.
2
Content available remote Symulacja przepływu krwi w tętnicach przy różnych prędkościach przepływu
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji przepływu krwi w modelach 3D tętnicy środkowej mózgu przy różnych prędkościach przepływu. Do przeprowadzenia analizy właściwości przepływu krwi w tętnicach wykorzystano obliczeniową metodę mechaniki płynów CFD z zastosowaniem programu Ansys CFX. W symulacjach stosowano warunki brzegowe (prędkości przepływu) odpowiadające fizjologicznym warunkom przepływu danego pacjenta, które zmierzono metodą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej z kolorowym kodowaniem przepływu krwi (TCCS). Uzyskane wyniki uwidoczniły zależność zmian lokalnych parametrów hemodynamicznych przepływu i wazomotoryki naczynia od zmian prędkości przepływu krwi, ale także od wahań częstości akcji serca oraz geometrii naczynia. Na podstawie otrzymanych rezultatów obliczeń numerycznych można odnotować generalną tendencję wzrostu wartości naprężenia ścinającego ścian naczynia wraz ze wzrostem prędkości przepływu.
EN
The paper presents results of simulations of blood flow in 3D models of middle cerebral artery for different flow rates. To analyze the arterial blood flow properties an analytical calculation of CFD fluid mechanics using the Ansys CFX software was used. In the simulations, boundary conditions (flow velocities) corresponding to the physiological flow conditions of the patient were applied which were measured by transcranial color-coded duplex sonography (TCCS). The results revealed the dependence of changes in local haemodynamic parameters of blood flow and vessel vasculature on changes in blood flow velocity but also on fluctuations in heart rate and vascular geometry. On the basis of the results obtained for numerical calculations, the general tendency of the wall shear stress to grow with increasing low velocity can be noted.
3
Content available remote On reliable predicting risk and nature of thermal spalling in heated concrete
EN
Thermal spalling is a deterioration phenomenon which is of fundamental importance during durability analysis of concrete structures exposed to high temperature, e.g. during a fire. To assess the risk of this damage mechanism for a real concrete structure, numerical simulations are usually applied since experimental tests are very costly. Some aspects related to predicting thermal spalling by means of numerical modelling of chemo-hygro-thermal and damage processes in heated concrete, are presented in this work. First, we propose a spalling index, validate it with some experimental results and show how it can be used in the quantitative assessment of spalling risk. Then, the results of numerical simulations of a slab, made of two types of concrete (NSC and HPC), heated with three different rates, are discussed from the energetic point of view in order to indicate the main physical causes and predict the nature of thermal spalling: slow, rapid or violent. The presented results allow to assess the contribution of energy due to constrained thermal strains and compressed pore gas into the thermal spalling for different types of concrete heated with different rates.
PL
Zaprezentowano użyteczność metod numerycznej mechaniki płynów dla zwiększenia skuteczności sorpcji sorbera przepływowego. Przedstawione zjawisko zachodzi w układach przepływowych, dla których prędkości płynącego czynnika nie zapewniają odpowiedniego stopnia jego mieszania, a tym samym czynnik sorbowany ma utrudniony dostęp do powierzchni sorbującej. Prędkość przepływu jest zbyt mała, aby zachodził przepływ burzliwy, a zbyt duża, aby mogło zachodzić efektywne zjawisko dyfuzji.
EN
The efficiency of Hg vapor sorption from the gas stream flowing through an absorber (flow rate 0.5–167 cm³/s) was detd. exptl. on an sulfonitrided steel sheet. The increase of gas velocity resulted in a decrease in sorption efficiency. Computer simulations of the sorption process were performed. The factors causing growth of gas flow turbulence (the distances between the absorber elements and their position relative to the flowing gas) had a significant influence on the process.
5
Content available remote Ze zjazdów i konferencji: Warsaw Fluid Dynamics Week
PL
Warszawski Tydzień Mechaniki Płynów to wyjątkowe na skalę europejską wydarzenie - przyciągnęło w tym roku do Warszawy ponad 150 młodych naukowców z całego świata, zajmujących się tematyką mechaniki płynów i jej wielorakimi zastosowaniami. Rozwój tej nieprzesadnie popularnej w Polsce dziedziny ma ogromne znaczenie między innymi dla prognozowania pogody i klimatu oraz nowych technologii w przemyśle czy medycynie.
PL
W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania podstawowych charakterystyk aerodynamicznych metodą teoretyczną z wykorzystaniem programu Fluent oraz metodą teoretyczno-doświadczalną z wykorzystaniem programu Prodas. Przykładowe obliczenia przeprowadzono dla niekierowanego pocisku rakietowego 122 mm. W celu porównania obu metod wyniki obliczeń współczynnika siły oporu Cx, siły nośnej Cz oraz momentu pochylającego mz (w funkcji kąta natarcia i liczby Macha) zobrazowano na wykresach.
EN
The article presents the methodology of determining the basic aerodynamic characteristics using the Fluent theoretical method and the theoretical and experimental method using the Prodas program. Presented calculations were made for a 122 mm non-guided missile. In order to compare both methods, the results of calculations of coefficient of drag force, lift force coefficient and pitching moment coefficient as a function of incidence angle of attack and Mach number are shown in graphs.
EN
It is necessary to carry out investigations on device behaviour before it will work in real conditions. Helpful tools are CAD systems and numerical simulations on virtual geometric models. They allow relatively cheap and fast analysis of devices without using expensive real models. This paper presents a method of multichannel pipe design with the help of a CAD system in terms of its strength and working conditions as an internal heat exchanger with carbon dioxide as a refrigerant. Two aluminium alloys were chosen: AA 3103-H112 and AA 6060-T6, and several shapes of channels. Results show that the selection of proper materials is one of the most important stages. It affects the strength of the pipe. A second significant parameter is the shape of external channels. It has been shown that it is important to choose proper value of radius R1 (corner between upper area of external channel and lateral surface of external channel). For the analysed type of multichannel pipe, the most appropriate value of radius R1 was 1 mm. As for heat exchange between fluids in internal and external channels, an important parameter was the thickness of the wall between the mentioned channels. It has been demonstrated that heat exchange efficiency depends on wall thickness and on the way of achieving this.
PL
Często konieczne jest przeprowadzenie badania zachowania się urządzenia zanim będzie pracowało w warunkach rzeczywistych. Jednym z przydatnych narzędzi to umożliwiających są systemy CAD oraz symulacje numeryczne przeprowadzane na wirtualnych modelach geometrycznych. Pozwalają one na dokonanie stosunkowo taniej i szybkiej analizy urządzenia bez konieczności użycia kosztownych modeli rzeczywistych. W artykule przedstawiono metodę projektowania rury wielokanałowej przy pomocy systemów CAD pod kątem ich wytrzymałości i warunków pracy jako wewnętrznego wymiennika ciepła z dwutlenkiem węgla, pełniącym rolę czynnika chłodniczego. Do analizy wybrano dwa stopy aluminium: 3103-H112 i 6060-T6 oraz kilka różnych kształtów kanałów. Wyniki pokazały, że dobór odpowiednich materiałów jest jednym z najważ- niejszych etapów projektowania rur. Ma to wpływ na wytrzymałość rury. Drugim istotnym parametrem jest kształt kanałów zewnętrznych. Wykazano, że dobór odpowiedniej wartości promienia R1 (narożnik pomiędzy górną i boczną powierzchnią kanału zewnętrznego) jest istotny. Dla analizowanego typu rury wielokanałowej wartość promienia R1 równa 1 mm była najbardziej właściwa. W przypadku wymiany ciepła pomiędzy płynami w kanałach zewnętrznych i wewnętrznym ważnym parametrem była grubość ścianki pomiędzy wymienionymi kanałami. Wykazano, że efektywność wymiany ciepła zależy od grubości ścianki oraz od sposobu osiągnięcia jej zmiany.
EN
Changes in the system flow of a fluid in a pipe often cause sudden pressure changes and give rise to so-called transient load flows. So, the study of the phenomenon of transient load flows aims to determine whether the pressure in the whole of a system is within the prescribed limits, following a perturbation of the flow. By defining the scope of a water hammer study, an examination is made of variations in velocity or flow and pressure resulting from poor operation of the hydraulic system, its normal operation and emergency operations. This paper introduces a numerical modeling of the phenomenon of transient flows in load pipes with variable geometries which presents a study of the average pressure and the average velocity of the transient flow in the pipe with quasi-steady term friction. The characteristic method is used to solve the governing equations of “Saint-Venant”. Thanks to the AFT Impulse industrial program, we have obtained very interesting and very practical numerical results to describe the phenomenon of transient flows in variable load pipes.
EN
This study aims to design a novel air cleaning facility which conforms to the current situation in China, and moreover can satisfy our demand on air purification under the condition of poor air quality, as well as discuss the development means of a prototype product. Air conditions in the operating room of a hospital were measured as the research subject of this study. First, a suitable turbulence model and boundary conditions were selected and computational fluid dynamics (CFD) software was used to simulate indoor air distribution. The analysis and comparison of the simulation results suggested that increasing the area of air supply outlets and the number of return air inlets would not only increase the area of unidirectional flow region in main flow region, but also avoid an indoor vortex and turbulivity of the operating area. Based on the summary of heat and humidity management methods, the system operation mode and relevant parameter technologies as well as the characteristics of the thermal-humidity load of the operating room were analyzed and compiled. According to the load value and parameters of indoor design obtained after our calculations, the airflow distribution of purifying the air-conditioning system in a clean operating room was designed and checked. The research results suggested that the application of a secondary return air system in the summer could reduce energy consumption and be consistent with the concept of primary humidity control. This study analyzed the feasibility and energy conservation properties of cleaning air-conditioning technology in operating rooms, proposed some solutions to the problem, and performed a feasible simulation, which provides a reference for practical engineering.
PL
Przedmiotem tego badania była czysta sala operacyjna. Zastosowano technologię czystej klimatyzacji. Obciążenie chłodnicze czystej klimatyzacji w okresie letnim zostało obliczone przy użyciu praktycznej metody obciążenia chłodniczego klimatyzacji oraz oprogramowania służącego do obliczania zużycia energii. Wyniki obliczeń zostały porównane i przeanalizowane. Model rozprowadzania powietrza był symulowany za pomocą Airpak 3.0, a symulowane wyniki zostały przeanalizowane.
EN
Purpose: The vestibular system is the part of the inner ear responsible for balance. Vertigo and dizziness are generally caused by vestibular disorders and are very common symptoms in people over 60 years old. One of the most efficient treatments at the moment is vestibular rehabilitation, permitting to improve the symptoms. However, this rehabilitation therapy is a highly empirical process, which needs to be enhanced and better understood. Methods: This work studies the vestibular system using an alternative computational approach. Thus, part of the vestibular system is simulated with a three dimensional numerical model. Then, for the first time using a combination of two discretization techniques (the finite element method and the smoothed particle hydrodynamics method), it is possible to simulate the transient behavior of the fluid inside one of the canals of the vestibular system. Results: The obtained numerical results are presented and compared with the available literature. The fluid/solid interaction in the model occurs as expected with the methods applied. The results obtained with the semicircular canal model, with the same boundary conditions, are similar to the solutions obtained by other authors. Conclusions: The numerical technique presented here represents a step forward in the biomechanical study of the vestibular system, which in the future will allow the existing rehabilitation techniques to be improved.
EN
Modern teaching laboratories help students acquire knowledge. Practical discovery of phenomena allows them to confront theoretical knowledge with practice. The paper presents modern teaching stations for analysis of fluid flow in hydraulic systems. They have been implemented into the teaching process at the Institute of Mechanical Engineering of the Mechanical Faculty of the Military University of Technology. They allow one to observe changes of energy occurring during the flow of a fluid. They make it possible to determine the coefficients of linear and local losses and other aspects of fluid mechanics experimentally.
PL
Nowoczesne laboratoria dydaktyczne ułatwiają studentom przyswojenie wiedzy. Praktyczne poznanie zjawisk pozwala skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką. W artykule zaprezentowane zostaną nowoczesne stanowiska dydaktyczne do analiz przepływu cieczy w instalacjach hydraulicznych. Wdrożono je do procesu nauczania w Instytucie Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego (IBM) WAT. Umożliwiają one obserwowanie zmian energii zachodzących podczas przepływu płynu. Dają możliwość doświadczalnego wyznaczania współczynników strat liniowych i miejscowych oraz innych aspektów mechaniki płynów.
12
Content available remote Stanowisko dydaktyczne do badania połączeń wentylatorów
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac nad projektem i wykonaniem stanowiska dydaktycznego do badania parametrów pracy wentylatorów w różnych układach. Stanowisko wykorzystywane jest do zajęć dydaktycznych w ramach laboratorium z przedmiotu mechanika płynów w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zaprezentowano koncepcję rozwiązania konstrukcji, pokazano i omówiono końcowy efekt prac oraz przytoczono przykładowe wyniki przeprowadzonych pomiarów.
EN
The results of works were introduced in the present work over project and the realization of didactic station to the investigation of the work parameters of ventilators in various configurations. The position is used to lections within the laboratory from object of the mechanic of liquids in The Cathedral Mechanics and Bases Construction Machines at The University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Introduce the conception of the solution of the construction in the article, show and talk over the final effect of works and quote the example results of conducted measurements.
PL
Przedstawiony przykład dotyczy zastosowania metody obliczeniowej mechaniki płynów do oceny możliwości zastosowania systemu wentylacji naturalnej w odniesieniu do niezagłębionych, krótkich tuneli drogowych.
PL
Nowoczesne laboratoria dydaktyczne ułatwiają studentom przyswojenie wiedzy, poprzez praktyczne poznanie zjawisk i konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką. W artykule zaprezentowane zostaną nowoczesne stanowiska dydaktyczne do analiz przepływu cieczy w instalacjach hydraulicznych. Wdrożono je do procesu nauczania w Instytucie Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego WAT. Umożliwiają one obserwowanie zmian energii zachodzących podczas przepływu płynu. Dają możliwość doświadczalnego wyznaczania współczynników strat liniowych i miejscowych oraz określania charakteru przepływu.
EN
Modern teaching laboratories help students acquire knowledge. Practical discovery of phenomena allows them to confront theoretical knowledge with practice. The paper presents modern teaching stations for analysis of fluid flow in hydraulic systems. They have been implemented into the teaching process at the Institute of Mechanical Engineering of the Mechanical Faculty of the Military University of Technology. They allow one to observe changes of energy occurring during the flow of a fluid. They make it possible to determine the coefficients of linear and local losses and other aspects of fluid mechanics experimentally.
PL
Przedstawiono charakterystykę samolotu w niekonwencjonalnym układzie Outboard Horizontal Stabilizers. Omówione zostały zalety oraz różnice układu OHS w stosunku do układu klasycznego, a także możliwe obszary jego praktycznego zastosowania. Poruszone zostały też zagadnienia urządzeń zwiększających siłę nośną. Zaprezentowano również wykorzystanie programów komputerowych do numerycznej mechaniki płynów w procesie projektowania. Końcowym efektem było zaprojektowanie i zbudowanie dwóch różnych zdalnie sterowanych modeli samolotów w układzie OHS. Jeden posłużył jako samolot prototypowy, natomiast drugi został wykorzystany podczas międzynarodowych zawodów samolotów udźwigowych Air Cargo Challenge 2013, które odbyły się w Lizbonie (Portugalia). Obydwa modele samolotów zostały pomyślnie oblatane i przetestowane w locie.
EN
This article presents the characteristics of non-conventional Outboard Horizontal Stabilizers configuration aeroplane in comparison with classical configuration aeroplane, as well as, prospective areas of application of such aeroplane. Moreover, topics concerning high-lifting devices have been mentioned. Additionally, this paper covers application of Computational Fluid Dynamics software during the design process. The final effect was two different OHS aircraft which were designed and built. One of the aircraft was used as a prototype, while the other one was used during international cargo lifting competitions (Air Cargo Challenge 2013 in Lisbon, Portugal). Both aircraft have successfully conducted their maiden flight and were flight tested.
EN
The study summarises the results of quasi-static experimental tests of an MR squeeze-mode damper prototype (MRSQD) performed at the MTS testing machine. Of particular interests was the influence of MR fluid clumping behaviour in the MRSQD working gap on the force output of the device. The MRSQD tests were assessed by measuring the damping force output at prescribed sinusoidal displacement inputs and at various (fixed) voltage levels resulting in the respective average current levels in the control coil. The influence of piston position offset on the damping force was also investigated. The collected data were shown in the form of damping force time histories and damping force-piston displacements loops and discussed with respect to MR fluid clumping behaviour.
EN
This paper presents results of investigations on the application of CuO-water nanofluids for intensification of convective heat transfer. Performance of nanofluids with 2.2 and 4.0 vol.% CuO NPs (nanoparticles) content were examined with regard to heat transfer coefficient and pressure losses in case of turbulent flow in a tube. Negligible impact of examined nanofluid on heat transfer improvement was found. Moreover, measured pressure losses significantly exceeded those determined for primary base liquid. The observations showed that application of nanofluid for heat transfer intensification with a relatively high solid load in the examined flow range is rather controversial.
18
Content available remote Metody wizualizacji przepływu płynów
EN
Research of phenomena occurring during the movement of the fluid in the pipes belong to the complex issues of fluid mechanics. There are methods for observing the fluid flow phenomena, for them to fluid flow visualization. The article described are methods for the visualization of fluid flow and types of tracer particles.
EN
The subject of study was the methodology for aerodynamic analysis of the cars built for the Shell Eco-marathon race. The research was carried out as the part of the racing team Smart Power Urban Silesian University of Technology work. The study helped to develop methods for conducting aerodynamic research for such types of vehicles. The main idea of the research was the numerical calculation of the aerodynamic drag force and its coefficient cx and visualisation of the pressure distribution on the car surface and the air flow lines along the vehicle. As the base for the research there has been used a first conceptual CAD model of the Bytel (Fig.2a) - a vehicle built by Smart Power Silesian University of Technology racing team for the Shell Eco-marathon race 2014 in the urban category. The developed methodology was used in designing and optimization of the final body of the Bytel car.
PL
W ramach badań opracowano metodykę prowadzenia numerycznych badań aerodynamicznych pojazdu mającego wziąć udział w wyścigu Shell Eco- marathon. Badania były prowadzone w ramach prac zespołu wyścigowego Smart Power Politechniki Śląskiej. Na podstawie opracowanej metodyki utworzono modele numeryczne oraz wykonano symulacje numeryczne czterech koncepcyjnych wersji rozwojowych pojazdu. Wartościami wynikowymi badań były rozkład wartości siły oporu aerodynamicznego oraz rozkład ciśnienia na powierzchni pojazdu. Bazowym modelem do utworzenia metodyki prowadzenia badań dla pojadów tego typu był model CAD pojazdu Bytel (Rys. 2a). Utworzona metodologia przyczyniła się do zaprojektowania oraz zoptymalizowania kolejnych wersji rozwojowych samochodu Bytel.
PL
W ramach badań opracowano metodykę prowadzenia numerycznych badań aerodynamicznych pojazdu mającego wziąć udział w wyścigu Shell Eco-marathon. Posługując się tą metodyką, utworzono modele obliczeniowe oraz wykonano symulacje numeryczne czterech koncepcyjnych wersji rozwojowych pojazdu. Wartościami wynikowymi badań były rozkład wartości siły oporu aerodynamicznego oraz rozkład ciśnienia na powierzchni pojazdu.
EN
Presented in the paper is a methodology intended for numerical aerodynamic tests of a vehicle designed for the Shell Eco-marathon race. Numerical models were created basing on the developed methodology and numerical simulations of four conceptual vehicle development versions were carried out. The values obtained from the research tests were distribution of the drag forces and distribution of pressure on the vehicle surface.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.