Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  material testing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Wyznaczanie przewodności cieplnej ciał stałych na podstawie normy ASTM D 5470
PL
W artykule przedstawiono procedurę wyznaczania przewodności cieplnej ciał stałych w oparciu o wytyczne normy ASTM D 5470, stosując oryginalne stanowisko badawcze własnej konstrukcji. W prezentowanym eksperymencie materiałem do badań była stal austenityczna odporna na korozję gatunku X5CrNi18-10 (EN 1.4301). Na podstawie zarejestrowanych wartości temperatury w stanie ustalonym oraz wyznaczonego strumienia ciepła obliczono przewodność cieplną badanego materiału.
EN
This paper presents the procedure for the determination of the thermal conductivity of solids according to the ASTM D 5470 standard, using an original self-designed apparatus. This method is mainly applied for measuring thermal contact resistance and the thermal conductivity of thermal interface materials (TIMs). In the presented experiment, the specimens were made of the AISI 304 (EN 1.4301) austenitic stainless steel. From the recorded temperature values in steady-state heat transfer conditions and determined heat flux, the thermal conductivity of the tested material was calculated.
2
Content available remote Wytrzymałość mechaniczna oraz palność polilaktydu
PL
Przygotowano próbki handlowego polilaktydu przez wtryskiwanie (wiosełka) i poddano je badaniom mechanicznym (wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu, udarność, twardość) oraz na podatność na palenie (wskaźnik tlenowy, dymotwórczość). Badane próbki wykazały zgodność z wymogami odpowiednich norm.
EN
A polylactide sample was prepd. by injection molding and tested for tensile strength, elongation at break, impact strength, hardness and flammability (O₂ index, smoke intensity). The polylactide met the std. requirements.
3
Content available remote Badania obciążenia ogniowego przyjmowanego do obliczeń
PL
W artykule przedstawiono zasady badania obciążenia ogniowego przyjmowanego do obliczeń w celu określenia jego zmniejszenia, w przypadkach innych niż przewidziane w normie PN-B-02852:2001. Ponadto podano przykłady postępowania prowadzące do zmniejszania obciążenia ogniowego do obliczeń w przypadkach innych niż przewidziane normą. Do tego celu wykorzystano metody własne bazujące na określeniu rozwoju pożaru. Przyjęto, że warunkiem zastosowania współczynników korekcyjnych jest brak rozwoju spalania w głąb materiału. Otrzymane wyniki uzasadniają zastosowanie współczynników zmniejszających przy obliczeniach gęstości obciążenia ogniowego. Metoda przedstawiona w artykule może być wykorzystana do uwzględnienia zmniejszenia obciążenia ogniowego w przypadkach innych niż przewidziane normą.
EN
The article presents the principles of load testing of a firebox taken to calculate it reduction, in cases other than those provided for in PN-B-02852:2001. In addition, examples of conducting proceedings are given to reduce the fire load for calculations in cases other than provided for by the standard. For this purpose, it was used own methods based on determination of fire development. It was assumed that the condition of applying corrective coefficients is lack combustion development deep into the material. The obtained results justify application of decreasing factors in calculations fire load density. The method presented in the article it can be used to take into account the load reduction in cases other than those provided for by the standard.
4
Content available remote Pomiary dyfuzyjności cieplnej z zastosowaniem termografii aktywnej
PL
W artykule przedstawiono procedurę pomiarów dyfuzyjności cieplnej z zastosowaniem termografii aktywnej na przykładzie badań wybranych materiałów polimerowych. Badania termograficzne wykonano, stosując oryginalne stanowisko pomiarowe własnej konstrukcji. Na podstawie zarejestrowanych sekwencji obrazów termograficznych utworzono wykresy zmian temperatury w czasie, które posłużyły do wyznaczenia dyfuzyjności cieplnej, zgodnie z metodą Parkera.
EN
The subject of the study was the application of active thermography for the thermal diffusivity measurements of selected polymer materials. The active thermography experiment was performed using an original apparatus of the author’s own design. Based on the recorded sequences of thermal images the temperature variations versus time plots were created to determine the thermal diffusivity values according to the Parker’s method. The article also presents the effect of specimen thickness on the obtained experimental values of thermal diffusivity.
5
Content available remote Badania porównawcze zużycia strumieniowo-ściernego wybranych materiałów
PL
Zagadnienia odporności na zużycie materiałów stosowanych w budowie maszyn i urządzeń odgrywają istotną rolę. Głównym celem prezentowanych badań było porównanie zużycia wybranych materiałów w warunkach oddziaływania strumienia ściernego na ich powierzchnię. Do badań wytypowano następujące stale: X120Mn12, Hardox Extreme, S355J2. Badania zużycia przeprowadzono na stanowisku zbudowanym na bazie przemysłowego urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej. Jako ścierniwo użyto śrutu metalowego WGH 40. Badania stanowią fragment prac związanych z modyfikacją powierzchni materiałów, a przedstawione wyniki stanowią punkt odniesienia dla badań zużycia warstw napawanych.
EN
Problems of wear resistance of materials used in the construction of machines and devices are very important. The main aim of the presented research was to compare the consumption of selected materials under the conditions of abrasive stream activity on their surface. The following steels were selected for the tests: X120Mn12, Hardox Extreme, S355J2. Wear tests were carried out on a stand constructed on the basis of an industrial device for abrasive blasting. WGH 40 metal shot was used as the abrasive. The research is part of the work related to the modification of the surface of the materials, and the presented results are a reference point for the study of wear of the hardfacing layers.
PL
Realizacja materiałowych badań uszkodzeń elementów konstrukcji lotniczych niejednokrotnie wiąże się z rozpatrywaniem analogicznych problemów dotyczących określonych elementów konstrukcji. W artykule omówiono dwa podobne przypadki uszkodzenia tarcz sprężarkowych wykonanych ze stopu tytanu. W treści artykułu przedstawiono badane elementy oraz opisano charakter ich uszkodzeń. Ponadto, omówiono zastosowane metody badawcze oraz sposób realizacji badań. Zawarta w artykule analiza wyników badań prowadzi do określenia przyczyn powstania uszkodzeń badanych elementów.
EN
In many cases, performing material tests of damages in aviation structure elements requires analysing similar problems in specific construction elements. This article describes two similar cases of damages in compressor disks made of titanium alloys. In the article examined elements are presented, as well as nature of their damages. Moreover, the article discusses applied test methods and how tests were performed. Included in the article test results analysis leads to identification of the causes of the damages.
PL
Przedstawiono wyniki badań fizykomechanicznych i chemicznych materiałów pobranych z konstrukcji komina murowanego wysokości 25 m istniejącego na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej, który jest pozostałością infrastruktury wojskowych koszar zbudowanych pod koniec XIX w. Oceniono stan techniczny komina oraz podano zalecenia w zakresie przygotowania prac renowacyjno-konserwatorskich.
EN
The article presents the results of physical-mechanical and chemical tests for materials taken from 25 m high chimney masonry, located at the campus of the Cracow University of Technology. It is a remnant of the military infrastructure named Rudolf Habsburg built at the end of the 19th century for the needs of the army of the Austro-Hungarian Monarchy. On their basis evaluation of state of the technical chimney was performed. Besides recommendations for the preparation of renovation and conservation work were specified.
PL
Przedstawiono metodę ochrony przed korozją zbrojenia projektowanych konstrukcji żelbetowych narażonych na karbonatyzację betonu według prenormy FIB Model Code for Service Life Design. Model obliczeniowej głębokości karbonatyzacji ujmuje laboratoryjnie wyznaczoną odporność betonu na karbonatyzację oraz wpływy pielęgnacji w okresie dojrzewania, wilgotności betonu, stężenia CO2 w powietrzu oraz sytuacji pogodowych powodujących zamakanie powierzchni konstrukcji.
EN
The method of corrosion protection of reinforcement of reinforced concrete structures exposed to carbonation of concrete according to the pre-code FIB Model Code for Service Life Design is presented. The design carbonation depth model takes into account the laboratory's determined resistance of concrete to carbonation and the effects of care during maturation, concrete moisture, CO2 concentration in the air and weather conditions that cause the structure surface to dampen.
9
Content available remote Porównanie matryc hydrożelowych na bazie polisacharydów
PL
Zaprezentowano krótką charakterystykę i podział materiałów hydrożelowych oraz komercyjne możliwości ich stosowania. Przeprowadzono również syntezę tego typu materiałów przy zastosowaniu promieniowania mikrofalowego i UV oraz zbadano ich zdolności absorpcyjne, zwilżalność powierzchni i strukturę.
EN
Six hydrogels were produced by composing chitosan and gelatine with poly(ethylene glycol) diacrylate, 2-hydroxy-2-methyl-propiophenone and (NH₄)S₂O₈ under UV or microwave irradn. and studied for swelling, surface structure and wettability. The UV irradn. yielded products of higher applicability than the microwave one.
10
Content available remote Ryzyko realizacji prac projektowych i prowadzenia przebudowy obiektów prywatnych
PL
W artykule przedstawiono przykład realizacji przebudowy prywatnego budynku mieszkalnego, podczas której okazało się, że nie jest on wykonany zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej. Opracowany i zatwierdzony projekt budowlany przebudowy niewiele miał wspólnego z obiektem, którego dotyczył. Realizacja prac zgodnie z tym projektem była więc obarczona dużym ryzykiem, a w konsekwencji groziła katastrofą budowlaną.
EN
The paper presents a case study of a private house rebuilding, showing that the structure does not meet the design and building craftsmanship requirements. The accepted reconstruction project was not relevant to the real structure. The reconstruction performance, brought a high structural risk, consequently, a collapse.
PL
W artykule przedstawiono warunki i sposób podejścia do naprawy stalowej konstrukcji nośnej kilkukondygnacyjnego obiektu przemysłowego, który uległ uszkodzeniu w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury pożaru. Omówiono rodzaje badań i sprawdzeń oraz sposób przeprowadzenia kontroli konstrukcji, które stały się podstawą do wydania oceny technicznej o możliwości odbudowy i remontu obiektu, bez jego nadmiernej rozbiórki. Wskazany schemat działania może być wytyczną postępowania w przypadku podobnych zdarzeń.
EN
The paper presents conditions and the renovation of a load-carrying steel multi-storey industrial structure, damaged by a high temperature of a fire. The paper covers test and check types together with the inspection procedure, aimed at the technical opinion on structural renovation without a significant demolition. The presented procedure is a possible guideline in similar future cases.
PL
Nowoczesne urządzenia wizualne, takie jak wideoskopy, umożliwiają przeprowadzenie oględzin konstrukcji oraz warstw wykończeniowych przegród budowlanych w sposób nieinwazyjny lub mało inwazyjny. Stanowią istotne uzupełnienie tradycyjnych odkrywek konstrukcji. Opisana w artykule diagnostyka stropów przeprowadzona w nieprzerwanie funkcjonującym szpitalu pokazuje, że prace eksperckie nie muszą wiązać się z wyłączaniem obiektu.
EN
Modern visual devices, such as videoscopes, allow visual inspection of the construction and layers of building partitions in a non-invasive or minimally invasive way. They are an important suplement to the traditional excavation of the structure. The diagnostic work on the floors described in the article carried out in the continuous functioning hospital shows that expert work does not have to involve the breake in the functioning of the building.
PL
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w istniejących obiektach budowlanych związana jest z koniecznością wykonania rzetelnej weryfikacji ich aktualnego stanu technicznego, użytych materiałów, wprowadzonych zmian oraz uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji. Pozyskane informacje są podstawą do podejmowania decyzji zarówno technicznych, jak i ekonomicznych związanych z planami inwestycyjnymi. Błędy popełnione przez inżynierów przyczyniły się do podjęcia niewłaściwych decyzji, które skutkowały problemami już przy pierwszych pracach budowlanych w obiekcie. Po ujawnieniu jego rzeczywistego stanu technicznego proces inwestycyjny został wstrzymany, a istniejąca substancja techniczna obiektu nie przedstawiała w odkrytym stanie żadnej wartości materialnej, którą warto byłoby ratować.
EN
The execution of investment enterprises due to existing building structures requires a reliable verification of structural technical conditions, the materials, implemented, updates, and any damage concerning prior operation. Appropriately acquired information makes it possible to make both technical and economic decisions concerning the investment perspectives. The errors made by engineers triggered wrong decisions resulting in improper execution of the initial building operations. Explicit image of technical structural conditions made the investment process stop, thus any technical facilities did not present a significant property, in order to recover.
PL
Zdecydowana większość krajowych bloków klasy 200 MW przepracowała już obliczeniowy czas, na jaki była projektowana, czyli 200 tys. godzin. Wyniki wykonanych badań wskazują na przykładach walczaków pełen obraz stopnia degradacji materiału i dają informacje o własnościach materiałowych, jakimi są ciągliwość i odporność materiału na kruche pękanie. Dowodzą także, że własności materiału walczaków mogą być bardzo zróżnicowane. Wyznaczenie rzeczywistych wartości parametrów jest w diagnostyce walczaków pracujących ponad 200 tys. godzin niezastąpione, natomiast możliwe jedynie poprzez wykonanie badań niszczących materiału walczaka.
EN
The vast majority of the Polish 200 MW units have already completed their design working life i.e. 200 thousand hours. Results of the performed tests show on the examples of boiler drums the full picture of a material degradation level and give informations on such material properties like ductility and fracture toughness. They also prove that properties of a drum material can be very diverse. Determination of actual parameter values is invaluable in diagnostics of boiler drums working for over 200 thousand hours but it can be realised only by performing drum material destructive tests.
PL
Bardzo dobre właściwości mechaniczne, a przede wszystkim wytrzymałość na ściskanie, zginanie, rozłupywanie oraz moduł sprężystości pozwalają beton z nawierzchni autostrady zbudowanej w 1935 roku zaliczyć do grupy betonów wysokowartościowych. Beton ten ma małą przepuszczalność dla wody, dużą odporność na ścieranie, spełniając wymagania najwyższej klasy 4. Współczynnik migracji jonów chlorkowych wykazuje, że ma dobrą odporność na wnikanie chlorków. Badania strefy przejściowej stali zbrojeniowej z matrycą cementową wykazały, że wiązanie stali z matrycą cementową jest bardzo zwarte, brak porowatości, a na powierzchni stali powstała warstwa uwodnionego żelazianu wapnia, która jest mocno związana z fazą C-S-H w matrycy cementowej.
EN
Very good mechanical properties and principally compressive, bending and splitting strength as well as modulus of elasticity are showing that the concrete of pavement constructed in 1935 year can be rated to the High Performance Concrete. This concrete has very low water permeability, high resistance to abrasion, fulfilling the demands of the highest class 4. The migration coefficient of chloride ions is also low. The examination of interfacial transition zone of reinforcing steel and cement matrix is very compact, practically without porosity and on the steel surface a layer of hydrated calcium ferrite is formed which has a string bond with C-S-H of cement matrix.
PL
Przedstawiono wyniki badań materiałowych i wytrzymałościowych kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS) z różną zawartością pigmentu, formowanego w procesie wytłocznego osadzania przetopionego materiału FDM (fused deposition modelling). Metoda DSI (depth sensing indentation) pozwoliła określić wpływ rodzaju pigmentu na mikrotwardość warstw nakładanego przyrostowo materiału w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Badania przeprowadzono przy stałej prędkości, czasie przetrzymania i maksymalnej sile obciążania. Ich celem była ocena właściwości materiałowych kopolimeru ABS z różną zawartością pigmentu stosowanego w technologii FDM, uwzględniając energetyczne aspekty krzywej (obciążenie-głębokość wnikania wgłębnika) otrzymanej w cyklu obejmującym obciążenie niesprężyste (plastyczne, lepko-sprężyste) i odciążenie sprężyste. Wartości modułu sprężystości wyznaczone w metodzie DSI zestawiono z wartościami wyznaczonymi w próbie jednoosiowego rozciągania próbek budowanych przyrostowo w dwóch różnych orientacjach w przestrzeni roboczej urządzenia FDM.
EN
Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer samples were pigmented and studied by depth indentation method to det. an influence of the pigment type on sample microhardness in longitudinal and transverse directions of the material layers at const. velocity, hold time and max. loading force. The load-indentation depth curves were detd. during inelastic load and elastic unload cycles. The addn. of Mg, Ti, S and Ca-contg. pigments resulted in increasing the surface microhardness, while the addn. of Ce, Fe, Na and N-contg. pigments showed a negative effect.
PL
Omówiono prace dotyczące przygotowania i realizacji badań eksperymentalnych próbek drukowanych metodą osadzania topionego materiału – FDM (fused deposition modelling), w tym metodykę pomiarów optycznych odkształceń z wykorzystaniem fotogrametrii oraz zastosowanie tej metody w próbie statycznego rozciągania. Porównano wyniki uzyskane na maszynie wytrzymałościowej i z pomiarów z wykorzystaniem metody fotograficznej, dotyczące własności mechanicznych materiału próbki wykonanej techniką druku FDM. Głównym celem prac było przygotowanie optycznej metody pomiarowej do badań materiałów niejednorodnych o dużych odkształceniach, zobrazowanie pól odkształceń oraz analiza zachowania się takich materiałów w złożonych stanach obciążeń.
EN
This paper presents results of works, which concerned on proper sample preparation, testing methodology and analysis of material properties with application of optical displacement measurements. Later author compare result of measurements in performed tests and present 3D FDM printed material characteristic result. The goal was to prepare optical non-contact measurements methodology for examining properties of anisotropic and high deformable materials in complex loads condition.
18
Content available remote Ocena cech osobliwych materiałów stosowanych w technologii FDM
PL
W artykule scharakteryzowano dedykowane technologii FDM materiały polimerowe, opierając się na badaniach testowych elementów wykonanych z tworzywa PLA. Celem pracy było przygotowanie metody badań pozwalającej zarówno na porównanie danych materiałowych dostarczanych przez producentów materiału użytego do wytworzenia elementu konstrukcyjnego, jak i ocena własności elementu oraz sposobu wykorzystania materiału w zastosowanej technologii wykonania.
EN
A paper presets dedicated FDM technology polymeric materials based on studies of test components made of PLA polymer. The aim of the study was to verify the test methods allowing both to compare material data supplied by the manufacturers of the material used to manufacture the component and evaluation of ownership of an item and how to use the material using FDM technology.
19
Content available remote Metodyka badań zespołów wytwarzanych technologiami addytywnymi
PL
W artykule omówiono zagadnienia weryfikacji doświadczalnej elementów konstrukcyjnych wytwarzanych w technologii addytywnej druku 3D metodą FDM (Fused Deposition Modeling). Odniesiono się do aktualnie stosowanych metod i procedur testowych pozwalających na weryfikację założeń i wymagań wytrzymałościowych.
EN
A article discusses the issues of experimental verification of structural elements produced in additive technology of 3D printing FDM (Fused Deposition Modeling). Reference was made to the currently used methods and test procedures allow for verification of assumptions and strength requirements.
20
Content available remote Ocena stanu technicznego materiałów trzonu kominów żelbetowych
PL
Żelbetowe kominy przemysłowe mają ograniczoną trwałość ze względu na trudne warunki eksploatacji. Analizę pozwalającą wykazać tendencje procesów degradacji trzonów żelbetowych kominów energetycznych na skutek wieloletniej eksploatacji przedstawiono na przykładzie badań odwiertów pobranych z 15 podobnych kominów. Na podstawie analizy uzyskanych wyników przedstawiono tendencje postępu procesów degradacji trzonów żelbetowych kominów energetycznych w odniesieniu do przyjętych kryteriów oceny wyników badań odwiertów.
EN
Industrial reinforced concrete chimneys are characterized by their limited durability which is connected with operating conditions. This article presents the results of research conducted on 15 industrial chimneys which are located in heating plants throughout the country. The tests were performed on cored samples. The test results allowed examiners to determine the way in which degradation of reinforced concrete chimneys occurs.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.