Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Porównanie suszenia pszenicy w aparatach fluidyzacyjnym i silosowym
PL
Przedstawiono badania efektywności suszenia ziarna pszenicy w suszarce fluidyzacyjnej i silosowej. Zastosowano dwie metody wyznaczania zawartości wilgoci w ziarnie. Dokonano oceny jakości pszenicy poprzez oznaczenie zawartości i jakości glutenu w zależności od metody suszenia. Wyznaczono zapotrzebowanie ciepła na przeprowadzenie procesu suszenia silosowego i fluidalnego. Wykazano, że bardziej opłacalne jest prowadzenie procesu w układzie fluidalnym.
EN
The study concerns investigation into effectiveness of drying processes of wheat grains in fluidization and silo dryers. Two methods of drying were appointed and the content of moisture was determined. Evaluation of wheat quality was accomplished through assaying the content and quality of gluten for different drying methods. Moreover, theoretical energy requirement for fluidization and silo drying was estimated. The study showed that conducting of drying process in the fluidized bed configuration was more profitable.
2
Content available remote Efektywne suszenie fluidalne materiałów z grupy D wg Geldarta
PL
Przeprowadzono teoretyczną i eksperymentalną analizę suszenia ziarna pszenicy, stanowiącej przykład materiału zaliczanego do grupy D wg klasyfikacji Geldarta. W ramach wstępnych badań testowych określono wpływ metody suszenia na jakość pszenicy, analizując wartości stosownych parametrów. Wyniki badań uzasadniają suszenie pszenicy w układzie fluidalnym. Część pomiarów testowych prowadzono z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, odpowiednich czujników i dedykowanego oprogramowania, co umożliwiało kontrolę zmian temperatury i wilgotności względnej powietrza w przekrojach poziomych i pionowych złoża.
EN
Wheat grains were dried in fluidized bed with air at 50–60°C to det. the effect of drying conditions on the dried wheat quality. A thermal imaging camera with appropriate sensors and a software was used to measure temp. changes and relative humidity in the horizontal and vertical crosssections of the bed.
3
PL
Przedstawiono ujęcie ilościowe kinetyki suszenia pszenicy. Zaproponowane równania ujmują zarówno ruch masy i ciepła między analizowanymi strefami, jak i między ciałem stałym, a gazem. W pracy zastosowano model dwustrefowy, wyróżniający strefę emulsji i strefę pęcherzy. Wyniki przewidywań teoretycznych pochodzących z obliczeń symulacyjnych zostały zweryfikowane przez porównanie z danymi doświadczalnymi otrzymanymi z użyciem suszarki fluidyzacyjnej o średnicy 0,150 m. Suszarka wyposażona była w oryginalne rozwiązanie konstrukcji dystrybutora gazu zapewniającego efektywną fluidyzację materiałów zaliczanych do grupy D wg klasyfikacji Geldarta. W części pracy dotyczącej pół-empirycznych metod analizy suszenia wykazano możliwość wykorzystania w obliczeniach procesowych koncepcji tzw. uogólnionej krzywej suszenia, co pozwala na znaczne ograniczenie zakresu badań eksperymentalnych niezbędnych do projektowania procesowego.
EN
Quantification of drying kinetics of wheat is presented. The proposed equations describe the motion of heat and mass transfer between the analyzed zones, and between solid and gas phases. In the study a two-zone model comprising the distinctive emulsion and bubbles zones was used. The results of theoretical predictions obtained in simulations were validated by comparison with the experimental data collected in the fluidized bed dryer of a diameter equal to 0.150 meters. The dryer was equipped with a specially design gas distributor enabling efficient fluidization of materials belonging to the group D in Geldart classification. In the part of this work dealing with semi-empirical methods of drying analysis the possibility of applying a so-called concept of generalized drying curve in process calculations was demonstrated. This approach allows one to restrict significantly a scope of experimental research necessary in process design.
4
Content available remote Efektywna fluidyzacja zrębków drzewnych
PL
Przedstawiono wyniki badań testowych dotyczących możliwości suszenia fluidalnego wybranych rodzajów biomasy drzewnej. W badaniach wykorzystano zrębki drzewne z trzech gatunków drzew: dębu szypułkowego, orzecha włoskiego oraz brzozy brodawkowej. Zaproponowano konstrukcję suszarki fluidyzacyjnej, wyposażonej w oryginalny dystrybutor gazu, pozwalającą na efektywne suszenie rozdrobnionej biomasy drzewnej o różnorodnych właściwościach fizykochemicznych i strukturalno-mechanicznych. Stwierdzono możliwość suszenia w badanym układzie fluidalnym analizowanych rodzajów materiałów zaliczanych do grupy D wg klasyfikacji Geldarta.
EN
The research results dealing with the possible application of fluidized bed drying of selected types of wood biomass are presented. Wood chips obtained from three tree species were used in the research, i.e. English oak, walnut and silver birch. A new design of fluidized bed dryer equipped with original gas distributor allowing for effective drying of fragmented wood biomass with diverse physicochemical and structural-mechanical properties was proposed. The possibility of drying the analyzed materials from group D according to Geldart's classification in the examined fluidized bed system was confirmed.
5
Content available remote Wpływ liczby fluidyzacji na egzergetyczną ocenę procesu suszenia biomasy
PL
Dokonano oceny suszenia fluidalnego ziaren maku pod kątem minimalizacji nakładów energetycznych, analizując wpływ zmian wartości liczby fluidyzacji. Analizę wykonano określając zależności jednostkowego zużycia egzergii i sprawności egzergetycznej od wilgotności materiału. Dla porównania przeprowadzono także analizę dla suszenia w złożu stacjonarnym. Wyniki analizy egzergetycznej mogą być podstawą działań innowacyjnych w kierunku zmniejszenia energochłonności analizowanego węzła technologicznego np. zastosowania recyrkulacji czynnika fluidyzująco-suszącego.
EN
Evaluation of fluidized bed drying of poppy seeds from the point of view of energy input minimization was performed. An influence of fluidization number changes was analyzed. An exergy analysis was made by defining dependencies of unit exergy consumption and exergy efficiency on material moisture content. For comparison reasons, the analysis of stationary bed drying was performed. The exergy analysis results create a basis for innovative actions leading to the low energy consumption of analyzed technological node, e.g. in application of drocolloids responsible for the formation of gluten-free product structure also appeared.
PL
Przedstawiono wyniki badań testowych dotyczących możliwości suszenia fluidalnego wybranych rodzajów biomasy drzewnej. Zaproponowano konstrukcję mobilnej suszarki fluidyzacyjnej, wyposażonej w oryginalny dystrybutor gazu, pozwalającą na efektywne suszenie rozdrobnionej biomasy drzewnej o różnorodnych właściwościach fi zykochemicznych i strukturalno-mechanicznych w miejscu występowania surowca.
EN
The paper concerns experimental research results dealing with the fluidized bed drying of selected types of woody biomass. A proposed structure of mobile fluidized bed dryer is equipped with the original gas distributor allowing for efficient drying of comminuted woody biomass of various physicochemical, structural and mechanical properties in a raw material location.
7
Content available remote Efektywna fluidyzacja materiałów z grupy D klasyfikacji Geldarta
PL
Zaprezentowano oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne dystrybutora gazu zapewniające uzyskanie skutecznej fluidyzacji zrębków klonu, sosny i dębu. Sporządzono krzywe fluidyzacji analizowanych materiałów. Określono warunki procesowe pozwalające na uzyskanie efektywnej fluidyzacji badanych materiałów zaliczanych do grupy D wg Geldarta.
EN
The paper deals with an original design solution of gas distributor for efficient fluidization of maple, pine and oak chips. Fluidization curves of tested materials were prepared and process conditions of efficient fluidization of materials belonging to the group D of Geldart's classification were determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.